Zákon č. 67/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 111/2019 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 16.02.2021
Účinnosť od 15.03.2021

67

ZÁKON

z 26. januára 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 111/2019 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 111/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 7 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

c) obec, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v odseku 11, do 30. septembra príslušného kalendárneho roka na základe žiadosti,“.

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).

2. V § 7 ods. 9 písm. b) sa za slovo „porušenie“ vkladajú slová „tohto zákona alebo“.

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa citácia „§ 117“ nahrádza citáciou „§ 81 ods. 7 písm. b) a g) a ods. 8“.

4. V § 7 sa za odsek 10 vkladajú nové odseky 11 a 12, ktoré znejú:

(11) Obec získa príspevok podľa odseku 1 písm. c), ak

a) zabezpečuje prostredníctvom zbernej nádoby vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností,

b) zabezpečuje zhodnotenie celého vyzbieraného objemu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností v zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu,

c) jej nebola v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie tohto zákona alebo osobitného predpisu,18)

d) doručila žiadosť o poskytnutie tohto príspevku do 30. júna príslušného kalendárneho roka.

(12) Príjmy podľa odseku 1 písm. c) môže obec použiť len na účely zabezpečenia triedeného zberu a zhodnotenia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností.“.

Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 13.

5. § 8 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

(4) Environmentálny fond písomne oboznámi obec o vybavení jej žiadosti o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) do 31. júla príslušného kalendárneho roka. Ak Environmentálny fond žiadosť o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zamietne, oznámi obci dôvod zamietnutia tejto žiadosti v termíne podľa prvej vety.

(5) Environmentálny fond písomne oboznámi obec o vybavení jej žiadosti o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. c) do 31. októbra príslušného kalendárneho roka. Ak Environmentálny fond žiadosť o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. c) zamietne, oznámi obci dôvod zamietnutia jej žiadosti v termíne podľa prvej vety.“.

6. V § 9 ods. 3 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

g) obci, ak použije príjmy podľa § 7 ods. 1 písm. c) v rozpore s § 7 ods. 12,“.

Doterajšie písmená g) až l) sa označujú ako písmená h) až m).

7. V § 10 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

g) podrobnosti o obsahu žiadosti o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. c),“.

Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená h) a i).

8. Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠11a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. marca 2021

Environmentálny fond použije príjmy podľa § 6 ods. 3 v súlade s § 7 ods. 1 písm. c) prvýkrát v roku 2021.“.

9. Príloha č. 6 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/851 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade (Ú. v. EÚ L 150, 14. 6. 2018).“.

Čl. II

Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z. z., zákona č. 276/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 286/2009 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 414/2012 Z. z., zákona č. 207/2013 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 332/2017 Z. z., zákona č. 329/2018 Z. z., zákona č. 111/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z. a zákona č. 74/2020 Z. z. sa mení takto:

V poznámke pod čiarou k odkazu 11h sa citácia „§ 7 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 329/2018 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 7 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 329/2018 Z. z. v znení zákona č. 67/2021 Z. z.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2021.


Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.