Vyhláška č. 25/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 732/2002 Z. z. o zozname zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné, a o výške zálohy za ne a o výške zálohy za zálohované opakovane použiteľné obaly

Čiastka 12/2009
Platnosť od 05.02.2009
Účinnosť od 01.03.2009

OBSAH

25

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 26. januára 2009,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 732/2002 Z. z. o zozname zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné, a o výške zálohy za ne a o výške zálohy za zálohované opakovane použiteľné obaly

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 10 zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 732/2002 Z. z. o zozname zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné, a o výške zálohy za ne a o výške zálohy za zálohované opakovane použiteľné obaly sa mení takto:

1. V § 1 písm. a) sa slová „štyri Sk“ nahrádzajú slovami „0,13 eura“.

2. V § 1 písm. b) sa slová „osem Sk“ nahrádzajú slovami „0,27 eura“.

3. V § 1 písm. c) sa slová „1 200 Sk“ nahrádzajú slovami „40 eur“.

4. V § 2 ods. 2 sa slová „nula Sk“ nahrádzajú slovami „0 eur“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2009.


Ján Chrbet v. r.