Vyhláška č. 313/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 208/2005 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom

Čiastka 141/2007
Platnosť od 13.07.2007 do14.07.2010
Účinnosť od 01.08.2007 do14.07.2010
Zrušený 315/2010 Z. z.

313

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 18. júna 2007,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 208/2005 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. u) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 733/2004 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 208/2005 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom sa mení a dopĺňa takto:

1. § 8 vrátane nadpisu znie:

㤠8

Prípady povoleného použitia olova, ortuti, kadmia, šesťmocného chrómu, polybrómovaných bifenylov a polybrómovaných difenyléterov

(1) Zoznam materiálov a súčiastok, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť výrobcu elektrozariadení podľa § 54b ods. 1 písm. d) zákona, je uvedený v prílohe č. 6.

(2) Najvyššie prípustné hodnoty koncentrácie olova, ortuti, šesťmocného chrómu, polybrómovaných bifenylov (PBB) a polybrómovaných difenyléterov (PBDE) nesmú presiahnuť 0,1 hmotnostného percenta v homogénnych materiáloch a najvyššie prípustné hodnoty koncentrácie kadmia nesmú presiahnuť 0,01 hmotnostného percenta v homogénnych materiáloch.“.

2. Príloha č. 6 znie:

„Príloha č. 6 k vyhláške č. 208/2005 Z. z.

Použitie olova, ortuti, kadmia, šesťmocného chrómu, polybrómovaných bifenylov (PBB) a polybrómovaných difenyléterov (PBDE), na ktoré sa nevzťahuje povinnosť výrobcu elektrozariadení podľa § 54b ods. 1 písm. d) zákona

1. Ortuť v kompaktných žiarivkách s obsahom najviac 5 mg na žiarivku.

2. Ortuť v lineárnych žiarivkách na všeobecné ciele použitia s obsahom najviac

a) halofosfát 10 mg,

b) trifosfát s bežnou životnosťou 5 mg,

c) trifosfát s dlhou životnosťou 8 mg.

3. Ortuť v lineárnych žiarivkách na špeciálne ciele použitia.

4. Ortuť v iných žiarivkách, ktoré nie sú osobitne uvedené v tejto prílohe.

5. Olovo v skle katódových trubíc, elektronických komponentoch a vo fluorescenčných trubiciach.

6. Olovo ako prvok v zliatine ocele s obsahom do 0, 35 % olova hmotnosti zliatiny, hliník s obsahom do 0, 4 % olova hmotnosti zliatiny a meď s obsahom do 4 % olova hmotnosti zliatiny.

7. Olovo v spájkach s vysokou teplotou topenia (t. j. olovo ako prvok v zliatine olova s obsahom olova najmenej 85 % hmotnosti zliatiny).

8. Olovo v spájkach pre servery, pamäť a systémy na ukladanie dát, zariadenia sieťovej infraštruktúry na spínanie, signalizáciu, prenos, ako aj sieťové riadenie pre telekomunikácie.

9. Olovo v elektronických keramických súčiastkach (napr. piezoelektronické prístroje).

10. Kadmium a jeho zlúčeniny v elektrických kontaktoch a pokovovanie kadmiom okrem použitia zakázaného podľa osobitných predpisov.1)

11. Šesťmocný chróm ako protikorózne činidlo v chladiarenských systémoch z uhlíkovej ocele v absorpčných chladničkách.

12. Deka-BDE na polymerické použitia.

13. Olovo v olovnato-bronzových ložiskách a objímkach žiariviek.

14. Olovo používané v príslušných systémoch pin konektorov.

15. Olovo ako materiál na pokovovanie pre modul tepelnej vodivosti c-ring.

16. Olovo a kadmium v optickom a filtračnom skle.

17. Olovo v zliatinách obsahujúcich viac ako dva prvky na spojenie medzi vývodmi a súborom mikroprocesorov s obsahom olova väčším ako 80 % a menším ako 85 % hmotnosti zliatiny.

18. Olovo v zliatinách na zostavenie stabilného elektrického spojenia medzi polovodičovým čipom a nosičom v rámci súborov integrovaného obvodu Flip Chip.

19. Olovo v lineárnych žiarovkách s rúrkami pokrytými vrstvou kremičitanu.

20. Halogenid olova ako činidlo žiarenia vo vysokotlakových výbojkách používaných v profesionálnej reprografii.

21. Olovo ako aktivátor vo fluorescenčnom prachu výbojok (obsah olova najviac 1 % hmotnosti výbojky), ak sa používajú ako opaľovacie výbojky, ktoré obsahujú luminofóry, ako je napríklad BSP (BaSi2O5:Pb), ale aj ako špeciálne výbojky na reprografiu – diazografiu, litografiu, pasce na hmyz, fotochemické a konzervačné postupy, ktoré obsahujú luminofóry, ako je napríklad SMS [(Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb].

22. Olovo s PbBiSn-Hg a PbInSn-Hg v špecifických zlúčeninách ako hlavný amalgám a s PbSn-Hg ako pomocný amalgám vo veľmi kompaktných, energeticky úsporných žiarivkách.

23. Oxid olova v skle používaný na prepojenie predných a zadných substrátov plochých fluorescenčných žiarivkách používaných na obrazovky z tekutých kryštálov (LCD).

24. Olovo a kadmium v tlačiarenskej farbe na smaltovanie borokremičitanového skla.

25. Olovo ako nečistota vo Faradayovom rotátore na báze vzácneho železitého granátu (rare earth iron garnet – RIG) používanom v komunikačných systémoch s optickými káblami.

26. Olovo v zakončeniach komponentov s jemným rozstupom iným ako v konektoroch s rozstupom 0,65 mm alebo menším s NiFe olovenými rámami a olovo v zakončeniach komponentov s jemným rozstupom iným ako v konektoroch s rozstupom 0,65 mm alebo menším s medeno-olovenými rámami.

27. Olovo v spájkach na priletovanie k zoradeným diskovitým a plochým viacvrstvovým keramickým kondenzátorom s pokovovanými otvormi (PTH – plated through hole).

28. Oxid olova v plazmových obrazovkách (PDP) a v obrazovkách typu SED (surface conduction electron emitter displays) použitý v konštrukčných zložkách, najmä v prednej a zadnej sklenej dielektrickej vrstve, prípojnicovej elektróde (bus electrode), čiernom pruhu (black stripe), adresnej elektróde (address electrode), separačných rebrách (barrier ribs), tmeliacej frite (seal frit) a vo fritovom článku (frit ring), ako aj v tlačových pastách (print pastes).

29. Oxid olova v sklenom obale žiaroviek s ultrafialovým žiarením (BLB – Black Light Blue).

30. Zliatiny olova ako spájka pre transduktory používané vo vysokovýkonných reproduktoroch určených na prevádzku počas viacerých hodín v akustických hladinách 125dB SPL a viac.

31. Olovo viazané v krištáľovom skle.2)

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:

1) § 28 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané v znení neskorších predpisov.

2) § 1 ods. 2 a príloha č.1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 448/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania krištáľového skla a metódy skúšania jeho zloženia.“.

3. Príloha č. 8 sa dopĺňa bodmi 3 až 8, ktoré znejú:

3. Rozhodnutie Komisie (ES) č. 618/2005 z 18. augusta 2005, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES na účely stanovenia maximálnych prípustných hodnôt koncentrácie určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (Ú. v. EÚ L 214, 19. 8. 2005).

4. Rozhodnutie Komisie (ES) č. 717/2005 z 13. októbra 2005, ktorým sa na účely prispôsobenia sa technickému pokroku mení a dopĺňa príloha k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (Ú. v. EÚ L 271, 15. 10. 2005).

5. Rozhodnutie Komisie (ES) č. 747/2005 z 21. októbra 2005, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa príloha k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (Ú. v. EÚ L 280, 25. 10. 2005).

6. Rozhodnutie Komisie (ES) č. 310/2006 z 21. apríla 2006, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa príloha k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES, pokiaľ ide o výnimky pre použitie olova (Ú. v. EÚ L 115, 28. 4. 2006).

7. Rozhodnutie Komisie (ES) č. 690/2006 z 12. októbra 2006, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa príloha k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES, pokiaľ ide o výnimky pre použitie olova v krištáľovom skle (Ú. v. EÚ L 283, 14. 10. 2006).

8. Rozhodnutie Komisie (ES) č. 691/2006 z 12. októbra 2006, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa príloha k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES, pokiaľ ide o výnimky pre použitie olova a kadmia (Ú. v. EÚ L 283, 14. 10. 2006).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2007.


Jaroslav Izák v. r.