Vyhláška č. 101/2016 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 30/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri nakladaní s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom

Platnosť od 26.02.2016
Účinnosť od 01.03.2016

OBSAH

101

VYHLÁŠKA

Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

zo 4. februára 2016,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 30/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri nakladaní s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 8 a § 21 ods. 15 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 143/2013 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 30/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri nakladaní s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 15 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Limity a podmienky bezpečnej prevádzky jadrového zariadenia na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom sa určujú na základe bezpečnostnej správy a zahŕňajú

a) údaje o veličinách charakterizujúcich podmienky, pri ktorých je zabezpečená jadrová bezpečnosť a radiačná ochrana pri nakladaní s vyhoretým jadrovým palivom, a spôsob a periodicitu ich meraní a hodnotení,

b) požiadavky na činnosť obsluhy a na organizačné opatrenia vedúce k splneniu všetkých definovaných podmienok pre projektované prevádzkové stavy, tak ako boli uvažované v bezpečnostnej správe,

c) požiadavky na postupy, periodicitu, typ a rozsah kontrol vyhoretého jadrového paliva vykonávaných s cieľom preukázať súlad s limitmi a podmienkami, ktoré vyplývajú z kritérií prijateľnosti obsiahnutých v bezpečnostnej správe,

d) opatrenia na nakladanie s takým vyhoretým jadrovým palivom, ktoré nespĺňa kritériá prijateľnosti vyplývajúce z bezpečnostnej správy.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

2. V § 16 sa pred odsek 1 vkladajú nové odseky 1 a 2, ktoré znejú:

(1) Vyhoreté jadrové palivo sa skladuje oddelene od iných odpadov alebo materiálov.

(2) Držiteľ povolenia na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom určuje pre každé súvisiace jadrové zariadenie spôsob skladovania, maximálne množstvo a aktivitu skladovaného vyhoretého paliva, ako aj predpokladaný termín jeho vyberania.“.

Doterajšie odseky 1 až 3 sa označujú ako odseky 3 až 5.

3. V § 16 ods. 4 písmeno d) znie:

d) bezpečnú a dobrú manipulovateľnosť a vyberateľnosť skladovaného vyhoretého jadrového paliva obvyklým spôsobom počas celej doby jeho skladovania,“.

4. V § 16 ods. 4 sa za písmeno l) vkladajú nové písmená m) až o), ktoré znejú:

m) ochranu vyhoretého jadrového paliva počas predpokladanej doby skladovania pred degradáciou v dôsledku zmeny jeho vlastností, vplyvom negatívnych vnútroskladových podmienok alebo poveternostných a iných vonkajších podmienok,

n) prednostné zabezpečenie bezpečnosti skladovania pasívnymi bezpečnostnými prvkami,

o) zabezpečenie takých podmienok, za ktorých skladované vyhoreté jadrové palivo nezmení svoje vlastnosti podmieňujúce jeho ukladanie,“.

Doterajšie písmená m) a n) sa označujú ako písmená p) a q).

5. V § 16 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 7, ktoré znejú:

(5) Vytvorenie rezervnej skladovacej kapacity pre potreby premiestňovania skladovaného vyhoretého jadrového paliva, jeho prekladania, kontroly, údržby a vyberania sa zohľadňuje už vo fáze projektovania skladu vyhoretého jadrového paliva. Držiteľ povolenia na prevádzku skladu vyhoretého jadrového paliva zabezpečí, že rezervná skladovacia kapacita zostane zachovaná počas celého obdobia prevádzky skladu jadrového zariadenia.

(6) Držiteľ povolenia pravidelne sleduje a vyhodnocuje stav skladu vyhoretého jadrového paliva a stav skladovaného vyhoretého jadrového paliva, najmä kontrolou tesnosti bariér, vnútroskladových podmienok a monitorovaním dávkových príkonov a povrchovej kontaminácie na preukazovanie trvalého súladu s limitmi a podmienkami bezpečnej prevádzky skladu.

(7) Držiteľ povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na skladovanie vyhoretého jadrového paliva určuje na základe bezpečnostných rozborov limity a podmienky, za ktorých je vyhoreté jadrové palivo skladované, vrátane vnútroskladových podmienok, kritérií prijateľnosti vyhoretého jadrového paliva na skladovanie a opatrení na vyberateľnosť takého vyhoretého jadrového paliva, ktoré vzhľadom na zmenu svojich vlastností počas skladovania nie je vyberateľné obvyklým spôsobom. Bezpečnostné rozbory zahŕňajú zariadenie skladu, druh skladovaného vyhoretého jadrového paliva a z nich vyplývajúce príslušné bezpečnostné funkcie.“.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 8.

6. V § 17 ods. 3 sa slová „§ 16 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 4“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2016.


Marta Žiaková v. r.