Vyhláška č. 320/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

Platnosť od 21.12.2017
Účinnosť od 01.01.2018

OBSAH

320

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

zo 7. decembra 2017,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 1 časti B. Zoznam skupín, podskupín, druhov a poddruhov odpadov sa riadok „13 08 99 odpady inak nešpecifikované“ v stĺpci Kategória odpadu dopĺňa písmenom „N“.

2. V prílohe č. 1 časti B. Zoznam skupín, podskupín, druhov a poddruhov odpadov sa riadok „16 08 04 použité tekuté katalyzátory z krakovacích procesov okrem 16 08 07“ nahrádza riadkom „16 08 04 použité katalyzátory z fluidného katalytického krakovania okrem 16 08 07“.

3. V prílohe č. 1 časti B. Zoznam skupín, podskupín, druhov a poddruhov odpadov sa za riadok „20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) O“ vkladajú nové riadky „20 01 04 obaly z kovu O“ a „20 01 05 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových nádob N“.

4. V prílohe č. 1 časti C. Postup pri zaraďovaní odpadov štvrtom bode sa nad slovom „vlastností“ odkaz „4)“ nahrádza odkazom „2)“.


ČI. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2018.


László Sólymos v. r.