Zákon č. 149/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 416/2002 Z. z. o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov

(v znení č. r1/c78/2005 Z. z.)

Čiastka 65/2005
Platnosť od 20.04.2005
Účinnosť od 20.04.2005

OBSAH

149

ZÁKON

zo 16. marca 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 416/2002 Z. z. o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 416/2002 Z. z. o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 písmená a) až c) znejú:

a) patrí do niektorej z kategórií kultúrnych predmetov uvedených v prílohe č. 1; veci začlenené v prílohe č. 1 do kategórií 3 až 8, 10, 11, 13 až 15 sú kultúrnymi predmetmi, ak ich trhová cena zodpovedá príslušnému finančnému limitu alebo ho prevyšuje,

b) je predmetom verejnej zbierky v múzeu, galérii alebo knižnici, alebo

c) je predmetom inventára cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.1)“.

2. Doterajší text § 8 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

(2) Návrh podľa odseku 1 možno podať v lehote do jedného roka odo dňa, keď sa žiadajúci štát dozvedel, kde sa nezákonne vyvezený kultúrny predmet nachádza a kto je jeho vlastníkom alebo držiteľom, najneskôr však v lehote do 30 rokov odo dňa, keď bol kultúrny predmet z územia žiadajúceho štátu nezákonne vyvezený. Ak ide o kultúrny predmet podľa § 2 ods. 1 písm. b) a c), možno návrh podľa odseku 1 podať v lehote do 75 rokov odo dňa jeho nezákonného vývozu z územia žiadajúceho štátu, ak dvojstranná medzinárodná zmluva neupravuje dlhšiu lehotu.

(3) Ministerstvo informuje o podaní návrhu na začatie súdneho konania príslušné ústredné orgány ostatných členských štátov bezodkladne po tom, ako ho ústredný orgán žiadajúceho štátu o tomto návrhu upovedomí.“.

3. V § 11 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a súčasne informuje o podaní návrhu príslušné ústredné orgány členských štátov“.

4. § 14 sa vypúšťa.

5. V § 16 ods. 1 písm. b) sa slová „do úschovy“ nahrádzajú slovami „na obhliadku“.

6. V § 17 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Splnenie podmienok finančného limitu pri kultúrnych predmetoch podľa § 2 ods. 1 písm. a) sa posudzuje pri podaní žiadosti o vyhľadanie kultúrneho predmetu na základe jeho trhovej ceny v požiadanom štáte. Pre členské štáty, ktoré nemajú euro ako svoju menu, hodnota kultúrneho predmetu sa vyjadrí v národnej mene prepočtom podľa platného výmenného kurzu.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

7. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Záverečné ustanovenia

§ 17a

Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe č. 2.“.

8. Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1 a nahrádza sa týmto znením:

KATEGÓRIE, DO KTORÝCH SÚ ZAČLENENÉ VECI AKO KULTÚRNE PREDMETY

„Príloha č. 1

k zákonu č. 416/2002 Z. z. v znení zákona č. 149/2005 Z. z.

PODĽA § 2 ODS. 1 PÍSM. A) TOHTO ZÁKONA, A FINANČNÉ LIMITY UPLATNITEĽNÉ NA NIEKTORÉ Z NICH

KategóriaTrhová cena kultúrneho predmetu
1. Archeologické predmety staršie ako 100 rokov, ktoré
pochádzajú
- z vykopávok a nálezov na zemi alebo pod vodou,
- z archeologických nálezísk,
- z archeologických zbierok.
Akákoľvek cena
2.Prvky, ktoré sú integrálnou súčasťou umeleckých,
historických alebo náboženských pamiatok, ktoré boli
rozobrané a ktoré sú staršie ako 100 rokov.
Akákoľvek cena
3.Obrazy a maľby okrem tých, ktoré patria do kategórie 4
alebo 5, vytvorené ručne na akomkolVek podklade
a akoukolVek technikou, ktoré sú staršie ako 50 rokov
a nepatria ich tvorcom.
Finančný limit: 150 000,- EUR
4.Akvarely, gvaše a pastely vytvorené ručne na
akomkoľvek podklade, ktoré sú staršie ako 50 rokov
a nepatria ich tvorcom.
Finančný limit: 30 000,- EUR
5.Mozaiky vytvorené ručne z akéhokoľvek materiálu
okrem tých, ktoré patria do kategórie 1 alebo 2,
a kresby vytvorené ručne na akomkoľvek podklade
a akoukolVek technikou, ktoré sú staršie ako 50 rokov
a nepatria ich tvorcom.
Finančný limit: 15 000,- EUR
6.Originály rytín, grafík, sieťotlačí a litografií s ich
príslušnými štočkami a originály plagátov, ktoré sú
staršie ako 50 rokov a nepatria ich tvorcom.
Finančný limit: 15 000,- EUR
7.Originály sôch alebo plastík a kópie vytvorené
rovnakým postupom ako originál, ktoré sú staršie ako
50 rokov a nepatria ich tvorcom, okrem tých,
ktoré patria do kategórie 1.
Finančný limit: 50 000,- EUR
8.Fotografie, filmy a ich negatívy, ktoré sú staršie ako 50
rokov a nepatria ich tvorcom.
Finančný limit: 15 000,- EUR
9.Inkunábuly a rukopisy vrátane máp a hudobných
partitúr, jednotlivo alebo v rámci zbierok, ktoré sú
staršie ako 50 rokov a nepatria ich tvorcom.
Akákoľvek cena
10.Knihy staršie ako 100 rokov, jednotlivo alebo v rámci
zbierok.
Finančný limit: 50 000,- EUR
11.Tlačené mapy staršie ako 200 rokov.Finančný limit: 15 000,- EUR
12.Archívne dokumenty akéhokoľvek druhu
na akomkoľvek nosiči.
Akákoľvek cena
13.a) Zbierky a exempláre zo zoologických, botanických,
mineralogických alebo anatomických zbierok,
b) zbierky historického, paleontologického,
etnografického alebo numizmatického významu.
Finančný limit: 50 000,- EUR
14.Dopravné prostriedky staršie ako 75 rokov.Finančný limit: 50 000,- EUR
15.Akékoľvek iné starožitné predmety nezahrnuté do
kategórií 1 až 14, staršie ako 50 rokov.
Finančný limit: 50 000,- EUR

9. Za prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 2, ktorá znie:

„Príloha č. 2

k zákonu č. 416/2002 Z. z.

v znení zákona č. 149/2005 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Rady 93/7/EHS z 15. marca 1993 o navrátení predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu (Ú. v. ES L 074, 27. 3. 1993), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/100/ES zo 17. februára 1997 (Ú. v. ES L 060, 1. 3. 1997) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/38/ES z 5. júna 2001 (Ú. v. ES L 187, 10. 7. 2001)."


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.