Vyhláška č. 50/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o kvalifikačnej skúške a o osvedčení o autorizácii na výkon kontroly kvality rastlinných produktov a živočíšnych produktov

Čiastka 26/2005
Platnosť od 18.02.2005
Účinnosť od 01.03.2005

50

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 31. januára 2005

o kvalifikačnej skúške a o osvedčení o autorizácii na výkon kontroly kvality rastlinných produktov a živočíšnych produktov

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 10 ods. 9 zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení zákona č. 546/2004 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Kvalifikačnú skúšku na získanie osvedčenia o autorizácii na výkon kontroly kvality rastlinných produktov a živočíšnych produktov (ďalej len „kvalifikačná skúška“) tvorí písomná časť a praktická časť.

(2) Písomnou časťou kvalifikačnej skúšky sa overujú odborné vedomosti z právnych predpisov a zo záväzných právnych aktov Európskych spoločenstiev upravujúcich spoločnú organizáciu trhu.

(3) Praktickou časťou kvalifikačnej skúšky sa overujú odborné vedomosti z praktického hodnotenia kvality a z odberu vzoriek rastlinných produktov a živočíšnych produktov podľa záväzných právnych aktov Európskych spoločenstiev.1)

(4) Kvalifikačnú skúšku možno opakovať len raz, a to najneskôr do troch mesiacov odo dňa jej neúspešného vykonania.

§ 2

(1) Skúšobnú komisiu na vykonanie kvalifikačnej skúšky tvorí predseda skúšobnej komisie a dvaja členovia skúšobnej komisie vymenovaní ústredným riaditeľom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky.

(2) Predsedom skúšobnej komisie môže byť osoba, ktorá má najmenej desaťročnú odbornú prax v oblasti kontroly kvality rastlinných produktov a živočíšnych produktov.

(3) Členom skúšobnej komisie môže byť osoba, ktorá má najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti kontroly kvality rastlinných produktov a živočíšnych produktov.

(4) Skúšobná komisia zohľadňuje pri celkovom hodnotení dosiahnuté výsledky z písomnej časti a praktickej časti kvalifikačnej skúšky.

§ 3

Vzory osvedčení o autorizácii na výkon kontroly kvality rastlinných produktov a živočíšnych produktov sú uvedené v prílohách č. 1 a 2.

§ 4

Zamestnanci Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky, krajskej veterinárnej a potravinovej správy alebo regionálnej veterinárnej a potravinárskej správy, ktorí pred 1. marcom 2005 vykonávali kontrolu kvality rastlinných produktov a živočíšnych produktov, vykonajú kvalifikačnú skúšku podľa harmonogramu určeného ústredným riaditeľom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2005.


Zsolt Simon v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 50/2005 Z. z.

VZOR

OSVEDČENIE o autorizácii na výkon kontroly kvality rastlinných produktov

Vzor 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 50/2005 Z. z.

VZOR

OSVEDČENIE o autorizácii na výkon kontroly kvality živočíšnych produktov

Vzor 02

Poznámky pod čiarou

1) Napríklad príloha IV nariadenia Komisie (ES) č. 1148/2001 z 12. júna 2001 týkajúceho sa kontrol zhody obchodných noriem čerstvého ovocia a zeleniny (Ú. v. ES L 156, 13. 6. 2001).