Vyhláška č. 212/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú tabakové výrobky

Čiastka 52/2012
Platnosť od 26.07.2012
Účinnosť od 01.08.2012

212

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

z 13. júla 2012,

ktorou sa upravujú tabakové výrobky

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 15 zákona č. 335/2011 Z. z. o tabakových výrobkoch (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška ustanovuje

a) zložky, suroviny a iné látky, ktoré sú povolené pri výrobe tabakových výrobkov, a ich množstvo, ktoré je povolené,

b) zložky, ktoré je zakázané používať pri výrobe tabakových výrobkov,

c) požiadavky na prevádzkarne, v ktorých sa tabakové výrobky a zložky tabakových výrobkov vyrábajú a skladujú,

d) podrobnosti o označovaní tabakových výrobkov,

e) vzor oznámenia o registrácii výroby tabakových výrobkov a činností súvisiacich s ich umiestňovaním na trh,

f) požiadavky na kvalitu tabakových výrobkov.

§ 2

(1) Surovinou povolenou na výrobu tabakových výrobkov je

a) prírodne alebo umelo sušený alebo fermentovaný tabakový list rastliny druhu Nicotiana tabacum, ako aj jej časti; tabakové listy môžu byť celé, vyžilené, trhané alebo lámané,

b) zostatok z tabakových listov a ich častí, vznikajúci pri ich spracovaní a manipulácii s nimi alebo pri výrobe tabakových výrobkov (ďalej len „tabakový zvyšok“),

c) homogenizovaný alebo rekonštituovaný tabak vyrobený spojením jemne rozdrobeného tabaku, spracovateľného tabakového zvyšku a tabakového prachu (ďalej len „tabaková fólia“).

(2) Tabakový zvyšok alebo tabaková fólia je surovinou na výrobu tabakových výrobkov, ak nie je tabakovým výrobkom podľa osobitného predpisu.1)

§ 3

(1) Zoznam zložiek, ktoré možno pridávať do tabakovej suroviny, a zoznam zložiek, ktoré možno používať pri výrobe jednotlivých kategórií zložiek, je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Zoznam zložiek, ktoré nemožno používať pri výrobe tabakových výrobkov, je uvedený v prílohe č. 2.

§ 4

Stanovenie obsahu dechtu, nikotínu, oxidu uhoľnatého v cigaretách a overovanie údajov o ich obsahu uvádzaných na spotrebiteľských baleniach cigariet sa vykonáva podľa technických noriem.2)

§ 5

(1) Na označovanie tabakových výrobkov umiestňovaných na trh sa vzťahujú požiadavky ustanovené touto vyhláškou a osobitnými predpismi.3)

(2) Tabakové výrobky sa neoznačujú dátumom minimálnej trvanlivosti a dátumom spotreby.

(3) Tabakové výrobky sa čitateľne označujú v štátnom jazyku.4)

§ 6

(1) Tabakový výrobok sa umiestňuje na trh pod obchodným názvom tabakového výrobku, ktorý vyjadruje jeho podstatu a spôsob použitia.

(2) Obchodný názov tabakového výrobku môže byť utvorený kombináciou slova a znaku alebo slova a grafického vyobrazenia s označením údaja o množstve.

(3) Ochranná známka, obchodná značka, značkové meno, chránený názov alebo iný názov tabakového výrobku nenahrádza údaj podľa odseku 1.

§ 7

(1) Ako sídlo výrobcu, distribútora alebo dovozcu tabakového výrobku sa uvádza len názov obce.

(2) Z označenia tabakového výrobku podľa § 7 písm. b) zákona musí byť zrejmé, či ide o výrobcu, distribútora alebo dovozcu tabakového výrobku.

§ 8

(1) Údaj o množstve sa označuje podľa druhu tabakového výrobku v kusoch alebo v hmotnostných jednotkách.

(2) Vyznačený údaj o hmotnosti znamená hmotnosť tabakového výrobku bez obalu.

(3) Údaj o hmotnosti, ak nie je označený značkou „e“,5) sa doplní na obale o označenie zápornej odchýlky hmotnosti. Odchýlku možno označovať v jednotkách hmotnosti alebo v percentách so záporným znamienkom.

(4) Údaj o množstve sa označuje, ak nie je počet alebo hmotnosť výrobku uvedená v označení tabakového výrobku.

§ 9

(1) Pôvod tabakového výrobku alebo miesto pôvodu tabakového výrobku sa uvádza na obale tabakového výrobku, len ak táto informácia už nie je uvedená v označení výrobcu alebo ak by jej neuvedenie mohlo uviesť spotrebiteľa do omylu.

(2) Tabakové výrobky, ktoré pochádzajú z niektorého členského štátu Európskej únie, možno označiť slovami „Vyrobené v EÚ“.

§ 10

V skladoch s betónovou podlahou alebo inou podlahou ako drevenou sa prepravné obaly tabakových výrobkov ukladajú na drevené suché palety. Prepravné obaly sa umiestňujú aspoň 50 cm od stien a okien; sú chránené pred priamymi poveternostnými vplyvmi, zemnou vlhkosťou, sálavým teplom vyhrievacích telies a cudzími pachmi.

§ 11

Vzor oznámenia o registrácii výroby tabakových výrobkov a činností súvisiacich s ich umiestňovaním na trh je uvedený v prílohe č. 3.

§ 12

(1) Požiadavky podľa tejto vyhlášky sa nevzťahujú na výrobky, ktoré boli vyrobené alebo uvedené na trh v inom členskom štáte Európskej únie alebo v Turecku alebo boli uvedené na trh v súlade s právom niektorého zo štátov Európskeho združenia voľného obchodu, ktoré sú súčasne zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore.

(2) Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.6)


§ 13

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2012.


Ľubomír Jahnátek v. r.

Príloha č. 1 k vyhláške č. 212/2012 Z. z.

Zložky, ktoré možno pridávať do tabakovej suroviny a pri výrobe jednotlivých kategórií zložiek

ČASŤ A

Zložky všeobecne použiteľné

Por.
čís.
ZložkaCE1)E2)Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentáchPožiadavky na čistotu zložky
1.            Aromatické zložky a chuťové zložky prírodného pôvodu alebo chemicky zhodné so zložkami prírodného pôvodu vhodné na ľudskú výživu, ktoré sú medzinárodne registrované   
2.            Etylvanilín108   
3.            Alylfenoxyacetát    
4.            Anizylacetón163   
5.            Hydroxycitronellal100   
6.            Hydroxycitronellal-
dietylacetát
44   
7.            Hydroxycitronellaldi-
metylacetát
45   
8.            Beta-naftolketón147   
9.            2-fenylpropiónaldehyd    
10.            Piperonylizobutyrát305   
11.            Propenylguaetol170   
12.            Chlorid amónny    
13.            Alfa-amylškoricový aldehyd    
14.            Vanilín acetát    
15.            Metyheptínkarbonát481   
16.            6-metylkumarín    
17.            Maltol148   
18.            Etylmaltol692   
19.            Zložky od prírody obsiahnuté v tabaku    
20.            Ovocie, sušené ovocie, ovocná dužina, ovocná šťava, koncentrovaná ovocná šťava a ovocný sirup    
21.            Koreniny okrem rastlín alebo časti rastlín uvedených v prílohe č. 2    
22.            Sladké drievko (Liguiritiae radix)    
23.            Šťava zo sladkého dreva (Lekorica)    
24.            Káva, kávoviny
a výrobky z nich
    
25.            Čaj a výrobky obdobné čaju    
26.            Kakao a výrobky z kakaa    
27.            Liehoviny    
28.            Víno aj likérové, dezertné a ovocné    
29.            Med    
30.            Javorový sirup    
31.            Cukry vhodné na
ľudskú výživu, aj karamelizované
    
32.            Dextríny    
33.            Melasa    
34.            Pektíny440   
35.            Škroby aj modifikované chemicky alebo fyzikálne1400 –
1450
   
36.            Jedlá soľ    
37.            Kyseliny: octová260    
                citrónová330    
                jablčná296    
                vínna334    
                mliečna270    
                jantárová363    
38.            Pitná voda    
39.            Kyselina L-askorbová300   
40.            Aromatické prípravky získané záhrevom východiskových látok pri teplote nepresahujúcej 180°C, pričom jedna z východiskových látok je s funkčnou aminoskupinou a ďalšia je redukujúci cukor (reakčné arómy)    

ČASŤ B

Zvlhčovadlá

Por. čís.ZložkaENajvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentáchPožiadavky na čistotu zložky
a) Fajčiarsky tabak, cigary, cigarky, cigarety, tabaková fólia a umelý obalový list cigár
1.            Glycerol4225 % sušiny výrobku 
2.            Hydrogenovaný glukózový sirup  Číre, bezfarebné, sirupovité roztoky, pochádzajúce z glukózového sirupu, určené na ľudskú výživu a obsahujúce hydrogenované sacharidy; obsah D-sorbitu najmenej 5 % sušiny zložky.
3.            1,3 butándiol (1,3-butylénglykol) 5 % sušiny výrobkuDestilačné rozmedzie pri 101,3 kPa je 207 až 209 °C, index lomu pri 20 °C  nD = 1,440 ±0,005; brómové číslo podľa Kleina je najviac 0,1.
4.            1,2-propándiol (1,2-propylénglykol)15205 % sušiny výrobku 
5.            Trietylénglykol 5 % sušiny výrobkuMerná hmotnosť pri 20 °C je 1124 až 1126 kg.m-3; destilačné rozmedzie pri 101,3 kPa je 280 až 290 °C; index lomu pri 20 °C nD = 1,455 až 1,456; hmotnostný podiel nespáliteľného zvyšku – (popola) menej ako 0,01 %; hmotnostný podiel nespáliteľného monoetylénglykolu je menej ako 0,1 %.
6.            Kyselina trihydrogénfosforečná (ortofosforečná)3385 % sušiny výrobku 
7.            Kyselina glycerolfosforečná a jej sodné, draselné a horečnaté soli 5 % sušiny výrobku 
b) Žuvací tabak a šnupavý tabak
1.            Glycerol42210 % sušiny výrobku 
2.            Hydrogenovaný glukózový sirup  Číre, bezfarebné, sirupovité roztoky, pochádzajúce z glukózového sirupu, určené na ľudskú výživu a obsahujúce hydrogenované sacharidy; obsah D-sorbitu je najmenej 5 % sušiny zložky.
c) Šnupavý tabak
1.            Kvapalný parafín90525 % sušiny výrobku 
2.            1,2-propándiol
(1,2 propylénglykol)
1520  
3.            1,3 butándiol (1,3
butylénglykol)
 5 % sušiny výrobkuDestilačné rozmedzie pri 101,3 kPa je 207 až 209 °C; index lomu pri 20 °C nD = 1,440 ±0,005; brómové číslo podľa Kleina najviac 0,1.

ČASŤ C

Lepidlá, spojivá a zahusťovadlá

Por. čís.ZložkaENajvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentáchPožiadavky na čistotu zložky
a)         Cigary, cigarky, tabakový povrazec, tabaková fólia a umelý obalový list cigár a cigariek
b)         Zložky na výrobu lepidiel, spojív a zahusťovadiel na cigaretové záložky, filtrové prebaly, náustkové papiere a náustky
c)         Zložky na výrobu spojív tlačiarenských farieb a lakov na filtrové prebaly, náustkové papiere a náustky
d)         Zložky na výrobu cigaretového papiera
1.            Želatina441  
2.            Šelak904  
3.            Kolódium   
4.            Celulózoacetát   
5.            Etylcelulóza aj hydroxyetylovaná   
6.            Metylcelulóza aj hydroxyetylovaná alebo karboxymetylovaná461  
7.            Karboxymetylcelulóza, aj metylovaná a ich soli: sodné, draselné, vápenaté, horečnaté466  
8.            Karboxymetylškrob  So stupňom substitúcie najviac 50 % dialdehyd škrobu vyrobeného z oxidovaného kukuričného škrobu s množstvom aldehydu najmenej 90 %.
9.            Mikrokryštalická celulóza 460  
10.            Hydroxypropylcelulóza aj metylovaná463  
11.            Metyletylcelulóza465  
12.            Arabská guma414  
13.            Agar406  
14.            Kyselina algínová400  
15.            Algináty:     
 sodný401   
 draselný402   
 vápenatý404   
 horečnatý    
16.            Tragantová guma413  
17.            Karobová guma (svätojánsky chlieb)410  
18.            Guarová guma412  
19.            Galaktány aj modifikované   
20.            Mannány aj modifikované   
21.            Xantánová guma415  
22.            Karagénan (furcelaran)407  
23.Polyvinylbutyrát   
24.            Acetopropionát celulózy   
25.            Izobutyrát sacharózy   
26.            Kopolyméry etylénvinylacetátu   
            e)         Cigary, cigarky, tabakový povrazec, tabaková fólia a umelý obalový list cigár a cigariek
            f)          Zložky na výrobu lepidiel, spojív a zahusťovadiel na cigaretové záložky, filtrové prebaly, náustkové papiere a náustky
27.            Lecitíny322  
28.            Hydroxyetylcelulóza   
29.            Acetylmetylcelulóza   
30.            Glyoxal  2 % sušiny výrobku 
31.            Melamín-formaldehy-
dová živica
 2 % sušiny výrobku 
            g)         Zložky na výrobu lepidiel, spojív a zahusťovadiel na cigaretové záložky, filtrové prebaly, náustkové papiere a náustky
32.       Zmesi
 1.         vodných disperzií polyvinylacetátu, aj čiastočne hydrolyzované alebo z kopolymérov vinylacetátu s vinylestermi alifatických nasýtených organických kyselín s reťazcom C12 až C18 alebo s etylénom,
2.         vodných roztokov polyvinylalkoholu; do týchto zmesí možno pridávať glycerolacetáty
   
            h)         Fajčiarsky tabak
33.Agar406  
34.            Arabská guma414  
            i)          Žuvací tabak   
35.            Arabská guma41425 % sušiny výrobku  

ČASŤ D

Zložky ovplyvňujúce horenie

Por. čís.ZložkaENajvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentáchPožiadavky na čistotu zložky
a) Cigariet, cigariek, cigár, fajčiarskeho tabaku, tabakovej fólie a umelého obalového listu cigár a cigariek
b) Cigaretového papiera
1.            Hydroxid hlinitý   
2.            Síran hlinitý520  
3.            Oxid hlinitý   
4.            Chlorid amónny510  
5.            Síran amónny517  
6.            Hydroxid vápenatý526  
7.            Síran vápenatý516  
8.            Síran draselný515  
9.            Oxid horečnatý530  
10.            Hydroxid horečnatý528  
11.            Síran horečnatý518  
12.            Hydrogénsíran sodný514  
13.            Mastenec553b  
14.            Oxid titaničitý171  
15.            Močovina927b  
16.            Uhličitany: sodný500   
                  draselný501   
                  vápenatý170   
                  amónny503   
17.            Mravčany: sodný, draselný, vápenatý, amónny   
18.            Octany: sodný 262   
              draselný261   
              vápenatý263   
              amónny    
19.            Jablčnany: sodný350   
                  draselný351   
                  vápenatý352   
                  amónny    
20.            Citrany: sodný331   
              draselný332   
              vápenatý333   
              amónny380   
21.            Vínany: sodný 335   
             draselný336   
             vápenatý354   
             amónny    
22.            Mliečnany: sodný 325   
                  draselný326   
                  vápenatý327   
                  amónny    
23.            Fosforečnany: sodný 339   
                       draselný340   
                       vápenatý341   
                       amónny    
24.            Sulfamínany: sodný    
                      draselný    
                      vápenatý    
                      amónny    
25.            Jantárany: sodný363   
                  draselný    
                  vápenatý    
                  amónny    
26.            Aktívne uhlie
(carbo medicinalis)
153  
27.            Hlinitokremičitany prírodné a umelé – sodné, draselné, vápenaté, horečnaté, hlinité, železnaté a železité   
28.            Organické kyseliny s reťazcom C12 až C20 a ich vápenaté
a draselné soli
   
29.            Hydroxid amónny527  
30.            Hydroxid draselný525  
31.            Hydroxid sodný524  
32.            Hydrogénuhličitan sodný500  
33.            Oxid vápenatý529  
34.            Chlorid vápenatý509  
35.            Chlorid horečnatý511  
36.            Chlorid draselný508  
37.            Síran hlinitodraselný522  
38.            Vínan sodnodraselný337  
39.            Horečnaté soli kyseliny uhličitej, mravčej, octovej, jablčnej, citrónovej, vínnej, mliečnej, fosforečnej, sulfamínovej a jantárovej   

ČASŤ E

Zložky pre umelý obalový list cigár a cigariek a tabakovú fóliu

Por. čís.ZložkaENajvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentáchPožiadavky na čistotu zložky
1.         Celulóza obsahujúca zložky uvedené v časti C písm. a) a v časti D   

ČASŤ F

Konzervačné zložky

Por. čís.ZložkaENajvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentáchPožiadavky na čistotu zložky
a) Na tabakovú fóliu
b) Na výrobu lepidiel na cigaretové záložky
1.         Kyselina sorbová a jej soli
(ako kyselina sorbová):
2000,2 % sušiny výrobku  
   sodná   
   draselná202  
   vápenatá203  
2.         Kyselina benzoová a jej soli
(ako kyselina benzoová):
2100,5 % sušiny výrobku  
   sodná211  
   draselná212  
   vápenatá213  
3.         Estery kyseliny para-hydroxybenzoovej
a ich sodné soli (ako kyselina parahydroxy-benzoová)
214 až 2190,5 % sušiny výrobku 
4.         Tiabendazol233 0,6 % sušiny výrobku 
5.         Kyselina boritá a jej soli284  
   sodná (borax)285  
   draselná   

Ak sa tieto konzervačné zložky použijú vo vzájomnej zmesi, vypočíta sa najvyššie prípustné množstvo jednotlivých látok takto:

Vzorec 01

kde je

HM – najvyššie prípustné množstvo zmesi konzervačnej zložky v sušine tabakového výrobku [%],

K1 – koncentrácia konzervačnej zložky „1“ v sušine tabakového výrobku [%],

HM1 – najvyššie prípustné množstvo konzervačnej zložky „1“ [%],

Kn – koncentrácia konzervačnej zložky „n“ v sušine tabakového výrobku [%],

HMn. – najvyššie prípustné množstvo konzervačnej zložky „n“ [%].

ČASŤ G

Farbivá

Por. čís.ZložkaENajvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentáchPožiadavky na čistotu zložky
a) Umelý obalový list cigár, cigariek a tabaková fólia
b) Cigaretový papier
c) Filtrové prebaly, náustkové papiere a náustky
1.       Kyselina humínová a jej alkalické soli  Tieto zložky nesmú obsahovať extrahovateľné polycyklické aromatické uhľovodíky s tromi jadrami a viacerými jadrami.
2.       Vodný extrakt z rešetliaka prečisťujúceho (Rhamnus cathartica)   
3.       Vodný extrakt z jadrovníka kampeškovníka obyčajného (Haematoxylon campechianum)   
4.       Vodný extrakt z maklury oranžovej (Maclura aurandiaca)   
5.       Aktívne uhlie (carbo medinalis)153  
6.       Brilantná čierna PN (BN)151  
7.       Košenilová červená A124  
8.       Azorubín122  
9.       Žltá SY (FCF)110  
10.       Oranž GGN111  
11.       Indigotín132  
12.       Amarant123  
13.       Tartazín102  
14.       Kurkumín100  
15.       Riboflavín101  
16.       Erytrozín127  
17.       Chinolínová žltá104  
18.       Patentná modrá V131  
19.       Chlorofyl140  
 a jeho komplexy s meďou141  
20.       Karamel obyčajný (cukrový kulér)150a  
21.       Kaustický sulfitový karamel159b  
22.       Amoniakový karamel150c  
23.       Amoniakovo sulfitový karamel150d  
24.       Xantofyly161  
25.       Zložky uvedené v bodoch 5 až 24 a ich zlúčeniny s hliníkom,vápnikom a horčíkom (tzv. laky)   
26.       Alazarínový alumíniový lak   
27.       Antrachinónová modrá130  
28.       Síran bárnatý (pigmentová beloba 21)   
29.       Čierna 7984152  
30.       Uhličitan vápenatý170  
31.       Chrysoin S103  
32.       Košenila (karmín)120  
33.       Para žltá AB   
34.       Citrusová červená (orsille)121  
35.       Ponceau 6R126  
36.       Šarlátová červená (šarlat GN)125  
37.       Lastúrová zlatá   
38.       Ultramarínová modrá   
39.       Ostatné farbivá uvedené v osobitnom predpise3)    
d) Umelý obalový list cigár, cigariek a tabaková fólia
40.       Prášok z kokosovej škrupiny   
e) Žuvací tabak a šnupavý tabak
41.       Síran železitý   
42.       Tanín   
f) Šnupavý tabak
43.       Oxidy železa172  
44.       Aktívne uhlie (carbo medicinalis)153  
45.       Indigotín132  
46.       Chlorid amónny510  
47.       Chlorid vápenatý509  
48.       Karbamát amónny   
49.       Uhličitan sodný500  
50.       Uhličitan vápenatý170  
g) Filtrové prebaly, náustkové papiere a náustky
51.       Zlatá fólia175  
52.       Zlatý bronz (legovaný meďou a zinkom)  S množstvom zinku najviac 15 %.
53.       Strieborný bronz   
54.       Uhličitan vápenatý170  
55.       Síran vápenatý516  
56.       Oxid titaničitý aj viazaný na sľudu171 Sľuda najviac 75 %. Farbiaca zmes musí byť v prostredí spojiva laku.
57.       Múčka zo škrupín kokosových orechov  Bez prímesí a najmä bez prítomnosti salmonel.
h) Lepidlá, spojivá a zahusťovadlá na cigary, cigarky a na fajčiarsky tabak
58.       Karamel obyčajný (cukrový kulér)150a  
59.       Kaustický sulfitový karamel150b  
60.       Amoniakový karamel150c  
61.       Amoniakovo-sulfitový karamel150d  
i) Zjemňovače farbív a lakov na potlač filtrových prebalov, náustkových papierov a náustkov
62.       Glycerolacetát   
63.       Epoxidovaný sójový olej   
64.       Dioktyladipát   
65.       Trietylcitrát1505  
66.       Acetát-izobutyrát sacharózy444  
67.       Acetyltributylcitrát   

ČASŤ H

Zložky na výrobu filtrov

Por. čís.ZložkaENajvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentáchPožiadavky na čistotu zložky
1.       Aktívne uhlie
(carbo medicinalis)
153  
2.       Oxid hlinitý   
3.       Acetátcelulóza   
4.       Glycerolacetát   
5.       Silikagél   
6.       Hydrát kremičitanu horečnatého (morská pena)   
7.       Papier, celulóza   
8.       Polyetylén   
9.       Polypropylén   
10.       Oxid titaničitý1712 % hmotnosti filtra 
11.       Trietylénglykoldiacetát  Merná hmotnosť pri 20 °C je 1110 až 1130 kg.m-3; destilačné rozmedzie hlavnej frakcie od 5 ml do 95 ml jednej 100 ml vzorky pri 101,3 kPa je 288 až 300 °C; pri 6,7 kPa je 195 až 205 °C; farba najviac jemne žltkastá; index lomu pri 20 °C nD = 1,438 až 1,439; viskozita pri 25 °C 0,95 až 0,97 mPa.s; hmotnostný podiel trietylénglykoldiacetátu najmenej 97 %;
    hmotnostné podiely di-, tetra- a polyetylén-glykoldiace-
tátov najviac 1,2 %; hmotnostný podiel monoetylénglykolu najviac 0,1 %; hmotnostný podiel kyselín vyjadrených ako kyselina octová najviac 0,05 %; hmotnostný podiel vody najviac 0,2 %; hmotnostný podiel minerálnych látok najviac 0,01 %.
12.       Hlinitokremičitany prírodné a umelé – sodné, draselné, vápenaté, horečnaté, hlinité, železnaté a železité   
13.       Trietylcitrát1505 Číra, bezfarebná, viskózna kvapalina bez zápachu; množstvo titrovateľných kyselín zodpovedajúce spotrebe 20,2 ml ±0,6 ml roztoku KOH o koncentrácii c = 0,1 mol.l-1 na 1 g vzorky; ťažké kovy spolu najviac 10 mg.kg-1; z toho arzén najviac 3 mg.kg-1.
14.       Zmesi   
             1.         vodných disperzií polyvinylacetátu, aj čiastočne hydrolyzované alebo z kopolymérov vinylacetátu s vinylestermi alifatických nasýtených organických kyselín s reťazcom C12 až C18 alebo etylénom,   
             2.         vodných roztokov polyvinylalkoholu; do týchto zmesí možno pridávať glycerolacetáty.   

ČASŤ I

Zložky na výrobu filtrových prebalov, náustkových papierov a náustkov

Por. čís.ZložkaENajvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentáchPožiadavky na čistotu zložky
1.            Papier, lepenka, celulózoacetát   
2.            Korok a slama   
3.            Hliník173 Bez cudzích zložiek a najmä bez prítomnosti salmonel. O čistote najmenej 99,5 %.
4.            Hliníková fólia, aj ako ochranný lak   Ochranná laková vrstva sa musí sušiť vzhľadom na jej zloženie tak, aby z nej neprešli na náustky nijaké prchavé čiastočky, najmä nijaké rozpúšťadlá; po nanesení na vhodný nosný materiál nesmie 1 dm2 lakovanej plochy pri extrakcii destilovanou vodou pri 40 °C počas 10 dní uvoľniť viac ako
a)         5 mg rozpustných látok,
b)         1 mg substancií fenolových látok,
c)         0,3 mg formaldehydu,
d)         1 mg zinku,
e)         1 mg organicky viazaného dusíka.
V ochrannej lakovej vrstve nesmú byť dokázateľné aromatické amíny.

ČASŤ J

Zložky na výrobu termoplastov na lepenie filtrových prebalov, náustkových papierov a náustkov

Por. čís.Zložka4)ENajvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentáchPožiadavky na čistotu zložky
1.            Kopolyméry etylénu a vinylesterov alifatických nasýtených monokarbónových kyselín s dĺžkou reťazca C2 až C18   
2.            Hydrogenovaná polycyklopaptadiénová živica  Viskozita pri 140 °C najmenej 200 mPa.s (2000 cP).
3.            Mikrokryštalické vosky   
4.            Parafíny   
5.            Polymerizát zmesného styrénu a štiepnych produktov styrénu, alfametylstyrénu a vinyltoluénu  Z nich vyrobená fólia o ploche 3 dm2 a o hmotnosti 10 g nesmie počas 24 hodín pri zohriatí na 90 °C uvoľniť viac ako 15 mg.dm-2 prchavej organickej zložky.
6.            Polyizobutylén   
7.            Glycerolový a pentaerytritolový ester živicovej kyseliny kolofónie a ich hydratačné produkty   
8.            2,6-diterciárny butyl-4-metylfenol  Pri výrobe termoplastov sa k zložkám: silikagél, hydrát kremičitanu horečnatého, papier, celulóza, polyetylén a polypropylén nesmie pridať viac ako 0,5 % tejto zložky ako antioxidantu.
9.            Zmesi živíc z maleinátov a akrylátov   

ČASŤ K

Zložky na priamu tlač na cigaretový papier a náustkové papiere

Por. čís.ZložkaENajvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentáchPožiadavky na čistotu zložky
1.            Farbivá a zložky uvedené v časti G a C tejto prílohy   
2.            Pravá žltá105  
3.            Červená 2G128  
4.            Allurová červená AC129  
5.            Brilantná modrá FCF133  
6.            Karamel (cukrový kulér)150  
7.            Hnedá FK154  
8.            Hnedá HT155  
9.            Kantaxantín161g  
10.            Sľudové pigmenty aj s oxidom titaničitým   
11.            Uhličitan horečnatý504  
12.            Oxid hlinitý   
13.            Kyselina kremičitá551  
14.            Vysychavé nenasýtené oleje, a to ľanový olej a drevný olej a z nich záhrevom vyrobené stužené oleje   
15.            Parafín   
16.            Dezodorizovaný minerálny olej 25 % objemových v tlačovom farbiveDestilačné rozmedzie pri 101,3 kPa je 200 až 350 °C. Kvapalina bez chuti a zápachu.
17.            Hydrogenovaný ester kolofónie a viacmocných alkoholov C3 až C6   
18.            Kolofónia modifikovaná fenolom a formaldehydom   
19.            Kolofónia modifikovaná xylolom a formaldehydom   
20.            Kolofónia modifikovaná kyselinou akrylovou   
21.            Kolofónia modifikovaná kyselinou maleínovou   
22.            Kolofónia modifikovaná kyselinou akrylovou a kyselinou maleínovou   
23.            Estery modifikovaných kolofónií (poradové číslo 25 až 29) s trojmocnými alkoholmi a viacmocnými alkoholmi C3 až C6   
24.            Alkydová živica (polyester z viacmocných alkoholov a kyseliny ftalovej) aj modifikovaná mastnými kyselinami s dĺžkou reťazca mastných kyselín C6 a viac   
25.            Kondenzačné produkty, ako aj éterifikované kondenzačné produkty z purifikovaných jednomocných alebo viacmocných, ako aj alkylových fenolov s formaldehydom   
26.            Xylolformaldehydová živica a jej kondenzačné produkty s fenolom alebo alkylovanými fenolmi   
27.            Fenolformaldehydová živica modifikovaná mastnými kyselinami s dĺžkou reťazca mastných kyselín C6 a viac   
28.            Soli a oxidy kobaltu, mangánu, železa, vápnika, zirkónu a céru s nafténovými kyselinami nasýtenými prevažne terciárnymi monokarboxylovými kyselinami C9 až C11 a 2-etylhexánovou kyselinou   Vo vysušenom filme laku môže byť najviac 0,2 % kobaltu alebo najviac 0,5 % zvyškových látok spolu (vyjadrené na kov).
29.            Košenila (karmín)120  
30.            Meďnaté komplexy chlorofylu141  
31.            Zelená S142  
32.            Karotenoidy160  
33.            Betanín162  
34.            Litolová červená (litorubín BK)180  
35.            Luteín161b  
36.            Pigmenty: ftalokyaninová zelená    
                 kyslá zelená č. 1    
                 kyslá zelená č. 22    
                 kyslá fialová R    
                 modrá č. 15    
                 modrá č. 16    
                 brilantná acilanová modrá FFR    
                 červená č. 1    
                 sudánska modrá č. 2    
                 modrá victoria B    
                 modrá viktoria R    
                 violetová č. 3    
                 žltá č. 29    
37.            Striebro174  

ČASŤ L

Rozpúšťadlá a nosiče aróm

Por. čís.ZložkaENajvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentáchPožiadavky na čistotu zložky
1.            1,3-butándiol
(1,3- butylénglykol)
  Destilačné rozmedzie pri 101,3 kPa je 207 až 209 °C; index lomu pri 20 °C nD = 1,440 ±0,005; brómové číslo podľa Kleina najviac 0,1.
2.            Etanol1510  
3.            2-propanol (izopropylakohol)   
4.            Glycerol422  
5.            Triacetylglycerol1518  
6.            Sorbitol420  
7.            1,2-propándiol (1,2-propylénglykol)1520  
8.            Triacetylcitrát1505  
9.            Benzylalkohol (fenol)1501  
10.            Lecitíny322  
11.            Metylcelulóza aj hydroxyetylovaná alebo karboxymetylovaná   
12.            Karboxymetylcelulóza aj metylovaná a ich soli:   
   sodné466  
   draselné   
   vápenaté   
   horečnaté   
13.            Arabská guma414  
14.            Agar406  
15.            Kyselina algínová400  
16.            Algináty: sodný401   
               draselný402   
               vápenatý404   
               horečnatý    
17.            Tragantová guma413  
18.            Karobová guma (svätojánsky chlieb)410  
19.            Guarová guma412  
20.            Xantánová guma415  
21.            Karagénan (furcelaran)407  
22.            Etyllaktát   
23.            Etylacetát   
24.            Mono- a diglyceridy mastných mastných kyselín a ich estery s kyselinou 471  
   octovou472a   
   mliečnou472b   
   citrónovou472c   
   vínnou472d   
25.            Acetylovaný diškrob-fosfát1414  
26.            Acetylovaný škrob acetanhydridom1420  
27.            Acetylovaný diškrob-adipát1422  
28.            Stearát vápenato-horečnatý470  
29.            Octany: draselný261   
              sodný262   
              vápenatý263   
      
30.            Mliečnany: sodný325   
                  draselný326   
                  vápenatý327   
31.            Citrany: sodný331   
              draselný332   
              vápenatý333   
32.            Uhličitany: sodný 500   
                  draselný501   
                  vápenatý170   
                  horečnatý504   

ČASŤ M

Ostatné prísady, ktoré možno pridávať do tabakovej suroviny

Por. čís.ZložkaENajvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentáchPožiadavky na čistotu zložky
a) Žuvací tabak, šnupavý tabak
1.            Chlorid amónny510  
2.            Chlorid vápenatý509  
b) Žuvací tabak
3.            Síran hlinitodraselný522  
4.            Kyslý vínan draselný        (vínny kameň)   
5.            Sacharín954  
c) Šnupavý tabak
6.            Droždie   
7.            Jedlé tuky a oleje   
8.            Semená stromov rodu Dipteryx, zbavené kumarínu 0,003 % kumarínu 
9.            Amóniumkarbamát (soľ jelenieho rohu)   
10.            Uhličitan sodný500  
11.            Uhličitan draselný501  
12.            Uhličitan vápenatý170  
13.            Hydroxid amónny527  
14.            Hydroxid vápenatý526  
15.            Kyslý vínnan draselný
(vínny kameň)
   
16.            1,3-butándiol (1,3-butylénglykol)  Destilačné rozmedzie pri 101,3 kPa je 207 až 209 °C, index lomu pri 20 °C nD = 1,440 ±0,005; brómové číslo podľa Kleina najviac 0,1.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 212/2012 Z. z.

Zakázané arómy a chuťové zložky na výrobu tabakových výrobkov

ČASŤ A

Aromatické a chuťové zložky

1. Kyselina agaricínová (Acidum agaricinicum)

2. Brezová silica (Oleum Betulae)

3. Mandľový olej obsahujúci voľnú alebo viazanú kyselinu kyanovodíkovú

4. Sassafrasový olej (Oleum Sassafras)

5. Borievkový olej (Oleum Juniperi)

6. Gáfrový olej

7. Gáfor

8. Kumarín

9. Safrol

10. Tujón

ČASŤ B

Aromatické zložky a chuťové zložky vyrobené z rastlín alebo častí rastlín

1. Stonky ľuľka sladkohorkého (Herba Solanum dulcemara)

2. Gáfrové drevo (Lignum Camphorae)

3. Podzemok sladiča obyčajného (Polypodium vulgare)

4. Vňať mäty sivej (Herba Pulegii)

5. Kvasiové drevo (Lignum Quassiae), horké drevo, mušie drevo

6. Kvijálová kôra (Cortex Quillaiae), mydlová kôra

7. Vňať vratiča obyčajného (Herba Tanacetum vulgare), protičervová bylina

8. Vňať ruty voňavej (Herba Rutea odorata)

9. Sassafrasové drevo (Lignum Sassafras)

10. Sassafrasová kôra (Cortex Sassafras)

11. Sassafrasové listy (Folia Sassafras)

12. Komonica lekárska (Melilotus officinalis)

13. Semená stromov rodu Dipteryx (Semen Toncae)

14. Liatra voňavá (Liatris odorata)

15. Marinka voňavá (Asperula odorata)

Príloha č. 3 k vyhláške č. 212/2012 Z. z.

OZNÁMENIE o registrácii výroby tabakových výrobkov a činností súvisiacich s ich umiestňovaním na trh

Vzor 01

Poznámky pod čiarou

1) § 4 ods. 3 písm. c) druhý bod zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.

2) Napríklad STN ISO 4387 Cigarety. Stanovenie celkového množstva tuhých látok a beznikotínovej sušiny použitím analytického nafajčovacieho stroja STN ISO 4387 Cigarety. Stanovenie celkového množstva tuhých látok a beznikotínovej sušiny použitím analytického nafajčovacieho stroja (56 9570) STN ISO 10315 Cigarety. Stanovenie nikotínu v kondenzátoch dymu. Metóda plynovej chromatografie (56 9566) STN ISO 8454 Cigarety. Stanovenie oxidu uhoľnatého v plynnej fáze cigaretového dymu. Metóda NDIR (56 9575) STN ISO 8243 Cigarety. Odber vzoriek (56 9563).

3) Napríklad zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

5) Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení.

6) Smernica Európskeho parlamentu a Rady =OJ:L:1998:204:0037:005:SK:HTML href="http://Smernica európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov" target=_blank>98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa ustanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení.

1) Kód označenia „CE“ znamená číslo registrácie Counsil of Europe (júl 1995).

2) Kód označenia „E“ znamená číslo registrácie v rámci Európskej únie.

3) Nariadene Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach (Ú. v. EÚ L 354, 31. 12. 2008) v platnom znení.

4) Zložky uvedené v tejto časti môžu obsahovať len technicky nevylučiteľný zvyšok monomérov východiskových a extrahovateľných.