Nariadenie vlády č. 497/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 348/2006 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie kontroly vysokoaktívnych žiaričov a opustených žiaričov

Čiastka 146/2011
Platnosť od 22.12.2011
Účinnosť od 01.01.2012 do31.03.2018
Zrušený 87/2018 Z. z.

OBSAH

497

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 14. decembra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 348/2006 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie kontroly vysokoaktívnych žiaričov a opustených žiaričov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) a l) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 607/2004 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 348/2006 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie kontroly vysokoaktívnych žiaričov a opustených žiaričov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 3 sa slová „prevzatím, skladovaním, úpravou a uložením“ nahrádzajú slovami „zberom, triedením, skladovaním, spracovaním, úpravou na uloženie a uložením“.

2. V § 3 ods. 4 sa slová „nákladov spojených s úpravou na uloženie a uložením nepoužívaného žiariča ako rádioaktívneho odpadu alebo so skladovaním vysokoaktívneho žiariča stanovenej podľa odseku 3 na osobitný účet Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ nahrádzajú slovami „úplných nákladov spojených so zberom, triedením, skladovaním, spracovaním, úpravou na uloženie a uložením nepoužívaného rádioaktívneho vysokoaktívneho žiariča ako rádioaktívneho odpadu určenej podľa odseku 3 na účet podľa osobitného predpisu7a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

7a) § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 143/2010 Z. z.“.

3. V § 6 písmeno i) znie:

i) zložiť na účet podľa osobitného predpisu7a) finančnú zábezpeku podľa § 3 ods. 4,“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2012.


Iveta Radičová v. r.