100

ZÁKON

z 30. januára 2002

o ochrane a rozvoji územia Banskej Štiavnice a okolia

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Účel zákona

Účelom tohto zákona je utvoriť podmienky na plnenie Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva,1) najmä na zachovanie urbanizovaného priestoru historického jadra Banskej Štiavnice a okolia, zachovanie existujúcich architektonických, umelecko-historických a technických pamiatok v ich pôvodnom prírodnom prostredí, na zabezpečenie obnovy a oživenia stredovekého historického mesta Banská Štiavnica pri súčasnom zachovaní jeho pôvodnosti a celistvosti.

§ 2

Vymedzenie územia

Tento zákon sa vzťahuje na katastrálne územie mesta Banská Štiavnica a na katastrálne územia obcí Banská Belá, Banský Studenec, Dekýš, Hodruša-Hámre, Ilija, Podhorie, Repište, Svätý Anton, Štiavnické Bane, Voznica, Vyhne, na ktorých sa nachádzajú technické pamiatky zapísané v Zozname svetového dedičstva.2)

§ 3

Správa vymedzeného územia

Správu vymedzeného územia (§ 2) vykonáva mesto Banská Štiavnica, ďalšie obce uvedené v § 2, ako aj miestne orgány štátnej správy podľa osobitných predpisov.3)

§ 4

Zabezpečenie ochrany a rozvoja vymedzeného územia

(1) Vláda Slovenskej republiky v súčinnosti s ústrednými orgánmi štátnej správy utvára technicko-organizačné a ekonomické podmienky na ochranu a rozvoj vymedzeného územia (§ 2), najmä

a) napomáha pri zachovaní a rozvoji administratívneho, hospodárskeho a kultúrneho postavenia Banskej Štiavnice v rámci Slovenskej republiky,

b) prerokúva a schvaľuje programy podpôr na obnovu a oživenie historického jadra Banskej Štiavnice, na záchranu a zachovanie ohrozených architektonických a technických pamiatok, na ochranu pôvodného prírodného prostredia vymedzeného územia, ako aj na budovanie potrebnej technickej a sociálnej infraštruktúry (ďalej len „podporný program").

(2) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v spolupráci s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy, s mestom Banská Štiavnica a s ďalšími obcami (§ 2) vypracúva podporné programy podľa odseku 1 písm. b) a zabezpečuje ich koordináciu a kontrolu uskutočňovania.

(3) Ústredné orgány štátnej správy spolupracujú pri vypracúvaní podporných programov a technicky, organizačne a ekonomicky sa podieľajú na ich plnení.

(4) Mesto Banská Štiavnica okrem povinností uvedených v osobitnom zákone4) zabezpečuje, aby

a) stavebná činnosť na území mesta Banskej Štiavnice zachovávala, obnovovala a dotvárala objekty vo vymedzenom území, pričom táto činnosť sa musí vykonávať na vysokej architektonickej a technickej úrovni a musí zachovávať historický charakter prostredia. Nová výstavba musí harmonicky dotvárať pôvodný historický, architektonický, krajinný a urbanistický výraz Banskej Štiavnice. Kompozičné a výškové usporiadanie novej výstavby nesmie v diaľkových pohľadoch rušivo ovplyvňovať panorámu a siluety dominánt pamiatkovej rezervácie,5)

b) hospodárska činnosť v Banskej Štiavnici svojím charakterom, dopravnými a priestorovými nárokmi a akýmkoľvek znečisťovaním prostredia rušivo nevplývala na krajinný, architektonický a urbanistický ráz mesta,

c) príprava a uskutočňovanie všetkých terénnych úprav, dopravných, vodohospodárskych, energetických, telekomunikačných a ostatných stavieb a prevádzka inžinierskych sietí nenarušili architektonický výraz jednotlivých pamiatkových objektov i pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica ako celku.

(5) Mesto Banská Štiavnica a ďalšie obce (§ 2) dbajú na to, aby stavebná a hospodárska činnosť na vymedzenom území neohrozovala zachovanie podstaty technických pamiatok zapísaných v Zozname svetového dedičstva a rušivo nevplývala na ich historický vzhľad.

§ 5

Finančné zabezpečenie

Ochrana a rozvoj územia Banskej Štiavnice a okolia sa finančne zabezpečujú z týchto zdrojov:

a) rozpočet mesta Banská Štiavnica a rozpočty obcí uvedených v § 2,

b) rozpočet ústredných orgánov štátnej správy, rozpočty štátnych rozpočtových organizácií a štátnych príspevkových organizácií a verejnoprospešných organizácií v súlade so schválenými podpornými programami a s osobitným zákonom,6)

c) príspevky zo štátnych fondov v súlade so schválenými podpornými programami a s pravidlami použitia,

d) dotácie a transfery zo štátneho rozpočtu,

e) dary, dotácie a granty neštátnych inštitúcií, právnických osôb a fyzických osôb.

§ 6

Vykonávanie kontroly

Štátny dohľad nad ochranou a starostlivosťou o vymedzené územie (§ 2) vykonáva Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v súčinnosti s Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica, Okresným úradom Banská Štiavnica, Okresným úradom Žiar nad Hronom, Okresným úradom Žarnovica v rozsahu svojej príslušnosti a pôsobnosti podľa osobitných predpisov7) a mesto Banská Štiavnica a ďalšie obce (§ 2) v rozsahu svojej pôsobnosti.8)


§ 7

Záverečné ustanovenie

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2002.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva uverejnený pod č. 159/1991 Zb.

2) Zápis Výboru pre svetové dedičstvo UNESCO z 11. decembra 1993.

3) Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4) Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

5) § 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2000 Z. z. o pamiatkovej rezervácii Banská Štiavnica.

6) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

7) Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.

8) Zákon č. 49/2002 Z. z.Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.