Nájdených 8
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
276/1949 Zb. Vládne nariadenie ktorým sa určuje deň, ktorým sa okresné národné výbory ujímajú výkonu pôsobnosti vo veciach verejného vymeriavania a mapovania. 01.01.1950
3/2002 Z. z. Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
359/1992 Zb. Zákon České národní rady o zeměměřických a katastrálních orgánech 01.01.1993
46/1971 Zb. Zákon o geodézii a kartografii 01.09.1971
1/1954 Zb. Nariadenie o zriadení Ústrednej správy geodézie a kartografie 06.01.1954
43/1950 Zb. Nariadenie o organizácii a pôsobnosti Štátneho zememeračského a kartografického ústavu a o Technickom poradnom sbore vo veciach verejného vymeriavania a mapovania 18.05.1950
250/1949 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zememeračský zákon. 01.01.1950
82/1948 Zb. Zákon o úpravě působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování (zeměměřický zákon). 28.04.1948