Vyhláška č. 52/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 486/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, postupoch a lehotách na uplatnenie ustanovení o skúškach biologickej účinnosti, o žiadostiach, zásadách správnej experimentálnej praxe, auditoch a vydávaní certifikátu, rozšírení rozsahu certifikátu alebo recertifikácii v znení vyhlášky č. 163/2013 Z. z.

Platnosť od 09.02.2021
Účinnosť od 15.02.2021

OBSAH

52

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

z 1. februára 2021,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 486/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, postupoch a lehotách na uplatnenie ustanovení o skúškach biologickej účinnosti, o žiadostiach, zásadách správnej experimentálnej praxe, auditoch a vydávaní certifikátu, rozšírení rozsahu certifikátu alebo recertifikácii v znení vyhlášky č. 163/2013 Z. z.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 40 písm. c) zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 486/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, postupoch a lehotách na uplatnenie ustanovení o skúškach biologickej účinnosti, o žiadostiach, zásadách správnej experimentálnej praxe, auditoch a vydávaní certifikátu, rozšírení rozsahu certifikátu alebo recertifikácii v znení vyhlášky č. 163/2013 Z. z. sa mení takto:

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo dňa 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L353, 31. 12. 2008) v platnom znení.
Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 3 ods. 3 písmená c) a d) znejú:

c) kópia osvedčenia zodpovednej osoby o odbornej spôsobilosti podľa § 32 zákona a kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti4) vedúceho zamestnanca, ktorý je na pracovisku zodpovedný za odborné vykonávanie tejto práce, alebo zamestnanca, ktorý túto prácu vykonáva, na prácu s chemickými látkami a zmesami klasifikovanými2) ako toxické alebo veľmi toxické,

d) plán overovacích pokusov v listinnej podobe a v elektronickej podobe; plán overovacích pokusov nepredkladá žiadateľ o recertifikáciu ani žiadateľ, ktorý zamestnáva osobu, ktorá je určená za zodpovednú osobu podľa odseku 1 pre požadovanú skupinu plodín a požadovanú skupinu prípravkov, ak táto osoba uvedenú činnosť vykonáva nepretržite od dátumu svojho určenia za zodpovednú osobu,“.

3. Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2 k vyhláške č. 486/2011 Z. z.

ŽIADOSŤ O UDELENIE CERTIFIKÁTU O SPÔSOBILOSTI NA VYKONÁVANIE SKÚŠOK BIOLOGICKEJ ÚČINNOSTI PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN PODĽA ZÁSAD SPRÁVNEJ EXPERIMENTÁLNEJ PRAXE /RECERTIFIKÁCIU

“.

4. Príloha č. 3 znie:

„Príloha č. 3 k vyhláške č. 486/2011 Z. z

ŽIADOSŤ O ROZŠÍRENIE ROZSAHU CERTIFIKÁTU ČÍSLO: ...................................................... O SPÔBILOSTI NA VYKONÁVANIE SKÚŠOK BIOLOGICKEJ ÚČINNOSTI PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN PODĽA ZÁSAD SPRÁVNEJ EXPERIMENTÁLNEJ PRAXE NA ĎALŠIU SKUPINU PLODÍN A SKUPINU PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN A ICH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOV NA PLODINY/O NOVÚ ZODPOVEDNÚ OSOBU

“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2021.


Ján Mičovský v. r.