Rozhodnutie č. 54/2021 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Platnosť od 10.02.2021
Účinnosť od 10.02.2021

OBSAH

54

ROZHODNUTIE

PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 9. februára 2021

o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Podľa § 181 ods. 3 písm. d) v spojení s ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. v y h l a s u j e m

voľby do orgánov samosprávy obcí v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu a

2. u r č u j e m

a) podľa § 20 ods. 2 písm. a) a ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov deň konania volieb uvedených v bode 1 tohto rozhodnutia na sobotu 15. mája 2021,

b) podľa § 181 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov lehoty na vykonanie volieb uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.


Boris Kollár v. r.


Príloha č. 1
k rozhodnutiu predsedu Národnej rady
Slovenskej republiky č. 54/2021 Z. z.

Príloha č. 2
k rozhodnutiu predsedu Národnej rady
Slovenskej republiky č. 54/2021 Z. z.