Opatrenie č. 60/2021 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 403/2019 Z. z. o preukaze asistenta sčítania

Platnosť od 13.02.2021
Účinnosť od 15.02.2021

OBSAH

60

OPATRENIE

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 12. februára 2021,

ktorým sa mení opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 403/2019 Z. z. o preukaze asistenta sčítania

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 3 zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 403/2019 Z. z. o preukaze asistenta sčítania sa mení takto:

1. V § 1 odsek 3 znie:

(3) Zadná strana preukazu obsahuje tento text:

„Tento preukaz oprávňuje asistenta sčítania uskutočniť asistované sčítanie obyvateľov počas dosčítavania vyhláseného v súlade s rozhodnutím predsedu Štatistického úradu SR podľa § 5a ods. 2 zákona č. 223/2019 Z. z. v znení zákona č. 44/2021 Z. z. v období od .......... 2021 do .......... 2021. (doplní obec)

Asistent sčítania je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých údajoch poskytnutých obyvateľom a o podmienkach ich uchovávania, o ktorých sa dozvedel pri plnení úloh asistenta sčítania; táto povinnosť trvá aj po skončení plnenia úloh asistenta sčítania.

Zistené údaje slúžia výlučne na štatistické účely.“.“.

2. Príloha vrátane nadpisu znie:

„Príloha k opatreniu č. 403/2019 Z. z.

VZOR PREUKAZU

Vysvetlivky:

SODB 2021 je označenie pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 v Slovenskej republike.

Ev. č. je evidenčné číslo preukazu tvorené štvormiestnym poradovým číslom s najviac dvoma ľavostrannými nulami, napríklad: 0014, 4320.

Identifikátor asistenta sčítania je tvorený trojmiestnym poradovým číslom asistenta sčítania v obci podľa zoznamu asistentov sčítania (s najviac dvoma ľavostrannými nulami), podčiarkovníkom a šesťmiestnym číselným kódom obce podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 597/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí v znení vyhlášky č. 61/2011 Z. z., napríklad: 101_52971, 015_529371, 005_529371.

Dátum začiatku dosčítavania a dátum konca dosčítavania sa uvedú v súlade s rozhodnutím predsedu úradu o začatí dosčítavania podľa § 5a ods. 2 zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 44/2021 Z. z., ktoré sa aktuálne vzťahuje na územie obce.“.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. februára 2021.


Alexander Ballek v. r.