Opatrenie č. 61/2021 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 307/2020 Z. z. o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov, a o odmene niektorých asistentov sčítania

Platnosť od 13.02.2021
Účinnosť od 15.02.2021

OBSAH

61

OPATRENIE

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 12. februára 2021,

ktorým sa mení opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 307/2020 Z. z. o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov, a o odmene niektorých asistentov sčítania

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 8a ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 16 ods. 5 zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 44/2021 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 307/2020 Z. z. o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov, a o odmene niektorých asistentov sčítania sa mení takto:

1. V § 3 ods. 1 písm. g) sa slová „pre sčítanie obyvateľov“ nahrádzajú slovami „na vykonanie dosčítavania“.

2. V § 5 ods. 2 sa slová „§ 8 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 4“.

3. V § 5 ods. 3 sa slová „doby sčítania obyvateľov“ nahrádzajú slovami „dosčítavania na území obce v súlade s rozhodnutím podľa § 5a ods. 2 zákona“.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. februára 2021.


Alexander Ballek v. r.