Vyhláška č. 62/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 127/2014 Z. z. ktorou sa ustanovuje zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje poistencovi verejného zdravotného poistenia dispenzarizácia, frekvencia vyšetrení a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykonávajúci dispenzarizáciu

Platnosť od 13.02.2021
Účinnosť od 15.02.2021

OBSAH

62

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 11. februára 2021,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 127/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje poistencovi verejného zdravotného poistenia dispenzarizácia, frekvencia vyšetrení a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykonávajúci dispenzarizáciu

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 12 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 127/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje poistencovi verejného zdravotného poistenia dispenzarizácia, frekvencia vyšetrení a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykonávajúci dispenzarizáciu sa mení takto:

1. V prílohe sa vypúšťajú riadky 48 a 51 až 53. Doterajšie riadky 49 až 147 sa označujú ako riadky 48 až 143.

2. V prílohe riadku 48 Demencie, organické psychosyndrómy, mozgové dysfunkcie v stĺpci „Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykonávajúci dispenzarizáciu“ sa za slovom „neurológ“ vypúšťa čiarka a slová “neuropsychiater, psychiater, detský psychiater”.

3. V prílohe riadku 49 Psychosomatické poruchy (mentálna anorexia a iné) v stĺpci „Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykonávajúci dispenzarizáciu“ sa za slovom „endokrinológ“ vypúšťa čiarka a slová „psychiater, detský psychiater“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2021.


Marek Krajčí v. r.