Vyhláška č. 39/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 119/2005 Z. z. o vnútornej revízii súdu

Platnosť od 02.02.2021
Účinnosť od 15.02.2021

OBSAH

39

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 29. januára 2021,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 119/2005 Z. z. o vnútornej revízii súdu

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 92 ods. 2 písm. a) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 119/2005 Z. z. o vnútornej revízii súdu sa dopĺňa takto:

V § 2 ods. 1 sa za slová „krajskom súde“ vkladá čiarka a slová „na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2021.


Mária Kolíková v. r.