Oznámenie č. 80/2021 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 9. februára 2021 č. 3/2021, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 35/2015 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poisťovne, na ktoré sa bude uplatňovať osobitný režim v znení opatrenia č. 8/2017

Platnosť od 19.02.2021

80

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska


Národná banka Slovenska vydala podľa § 168 ods. 9 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov opatrenie z 9. februára 2021 č. 3/2021, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 35/2015 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poisťovne, na ktoré sa bude uplatňovať osobitný režim v znení opatrenia č. 8/2017.

Opatrením sa znižuje administratívna záťaž fyzických osôb a právnických osôb v povoľovacom procese vedenom Národnou bankou Slovenska. Povinnosti prekladania výpisov a listín sa rušia a Národná banka Slovenska bude využívaním informačných systémov verejnej správy získavať a používať pre potreby svojej úradnej činnosti údaje evidované v týchto informačných systémoch, podávať žiadosti o výpis z registra trestov za uvedené osoby na zákonom stanovené účely, získavať výpisy z obchodného registra a živnostenského registra a výpisy z katastra nehnuteľností.

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom 1. marca 2021.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk), v čiastke 7/2021 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.