Oznámenie č. 43/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Spoločného vykonávacieho predpisu k Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu a k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach

Platnosť od 06.02.2021
Redakčná poznámka

Pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 26. februára 2020.

OBSAH

43

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Zhromaždenia Osobitnej únie na ochranu označení pôvodu a ich medzinárodného zápisu (Lisabonskej únie) bol 11. októbra 2017 v Ženeve prijatý Spoločný vykonávací predpis k Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu a k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach.

Rozhodnutím Zhromaždenia Osobitnej únie na ochranu označení pôvodu a ich medzinárodného zápisu (Lisabonskej únie) boli 2. októbra 2018 v Ženeve prijaté zmeny Spoločného vykonávacieho predpisu k Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu a k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach.

Spoločný vykonávací predpis k Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu a k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach vrátane prijatých zmien z 2. októbra 2018 nadobudol platnosť 26. februára 2020. Pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 26. februára 2020.


Spoločný vykonávací predpis k Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu a k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach


Common regulations under the Lisbon agreement for the protection of appellations of origin and their international registration and the Geneva act of the Lisbon agreement on appellations of origin and geographical indications