Opatrenie č. 59/2021 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 435/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o systéme identifikácie elektronickej identity obyvateľa a systéme overenia elektronickej identity obyvateľa prostredníctvom jeho autentifikácie

Platnosť od 13.02.2021
Účinnosť od 15.02.2021

OBSAH

59

OPATRENIE

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 12. februára 2021,

ktorým sa mení opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 435/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o systéme identifikácie elektronickej identity obyvateľa a systéme overenia elektronickej identity obyvateľa prostredníctvom jeho autentifikácie

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 3 zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 435/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o systéme identifikácie elektronickej identity obyvateľa a systéme overenia elektronickej identity obyvateľa prostredníctvom jeho autentifikácie sa mení takto:

1. V § 2 ods. 2 písm. a) sa slová „§ 8 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 3“.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 4 a 5 zákona č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

3. V § 2 ods. 6 sa slová „§ 8 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 4“.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. februára 2021.


Alexander Ballek v. r.