Vyhláška č. 41/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odbornej justičnej stáži

Platnosť od 02.02.2021
Účinnosť od 15.02.2021

41

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 29. januára 2021

o odbornej justičnej stáži

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 149o zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje

a) náležitosti vyhlásenia výberového konania na funkciu odborného justičného stážistu (ďalej len „výberové konanie“),

b) zoznam dokladov, ktoré má uchádzač o funkciu odborného justičného stážistu predložiť (ďalej len „uchádzač“),

c) spôsob vykonania výberového konania,

d) podrobnosti o písomnom teste, preklade z cudzieho jazyka, o psychologickom posúdení a o ústnej časti výberového konania (ďalej len "ústna časť"),

e) spôsob vyhodnotenia výsledkov výberového konania,

f) náležitosti zápisnice o priebehu výberového konania,

g) odmeňovanie členov výberovej komisie, ktorí nie sú sudcami,

h) náležitosti výkazu praxe odborného justičného stážistu (ďalej len „stážista“).

Výberové konanie

§ 2

Náležitosti vyhlásenia výberového konania

(1) Vyhlásenie výberového konania obsahuje

a) označenie krajského súdu, pre ktorého obvod sa výberové konanie vyhlasuje,

b) označenie okruhu osôb, ktoré sa môžu výberového konania zúčastniť, vrátane zákonných predpokladov na účasť vo výberovom konaní,

c) počet voľných miest stážistov, ktoré sa obsadzujú výberovým konaním,

d) druh štátnej služby,

e) odbor štátnej služby,

f) stručný opis najnáročnejších činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta,

g) zoznam predkladaných dokladov,

h) stručný opis spôsobu vykonania výberového konania,

i) lehotu na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania a na predloženie dokladov, ktorá je aspoň desať dní odo dňa zverejnenia vyhlásenia výberového konania,

j) termín a miesto uskutočnenia výberového konania,

k) elektronickú adresu na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielanými elektronickými prostriedkami.

(2) Oznámenie o vyhlásení výberového konania obsahuje aj údaje o kontaktnej osobe za služobný úrad.

§ 3

Zoznam predkladaných dokladov

(1) Dokladmi, ktoré má uchádzač predložiť spolu so žiadosťou o zaradenie do výberového konania, sú

a) profesijný životopis,

b) motivačný list,

c) písomné vyhlásenie, v ktorom uchádzač uvedie zoznam jemu blízkych osôb,1) ktoré sú sudcami, zamestnancami súdov, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vrátane rozpočtových organizácií alebo príspevkových organizácií v pôsobnosti ministerstva alebo členmi výberovej komisie, a to v rozsahu meno, priezvisko, funkčné zaradenie a označenie inštitúcie,

d) úradne osvedčená kópia dokladu totožnosti,

e) písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

f) písomné čestné vyhlásenie o právnickej praxi,

g) súhlas s obstaraním odpisu registra trestov, v ktorom uchádzač uvedie údaje potrebné na obstaranie odpisu registra trestov,

h) doklad o získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou alebo ich úradne osvedčená kópia,

i) potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu stážistu,

j) označenie cudzieho jazyka, z ktorého sa uchádzač podrobí prekladu,

k) kontaktné údaje v rozsahu adresa na doručovanie, telefónne číslo a emailová adresa.

(2) Ak uchádzač nepredloží všetky doklady podľa odseku 1, vyzve ho predseda príslušného krajského súdu, ktorý administratívne a organizačne zabezpečuje výberové konanie na ich doplnenie v lehote desiatich pracovných dní odo dňa doručenia výzvy s poučením, že v prípade nepredloženia chýbajúcich dokladov ho výberová komisia nezaradí do výberového konania.

§ 4

Písomný test

(1) Písomným testom sa overujú odborné znalosti uchádzača z ústavného práva, trestného práva, správneho práva, medzinárodného práva, práva Európskej únie, občianskeho práva, rodinného práva, obchodného práva a pracovného práva. Pred vypracovaním písomného testu si uchádzači vylosujú číslo, ktorým bude označený ich písomný test; meno a priezvisko uchádzača sa priradí k písomnému testu až po jeho vyhodnotení.

(2) Písomný test pozostáva zo 40 otázok s pridelením jedného bodu za každú správne zodpovedanú otázku v časovom limite 30 minút na vyznačenie správnych odpovedí.

(3) Testové otázky, z ktorých pozostáva písomný test pre výberové konanie, vyžrebuje predseda výberovej komisie za prítomnosti všetkých prítomných členov výberovej komisie z databázy testových otázok. Žrebovanie podľa predchádzajúcej vety sa uskutoční bezprostredne pred začatím vypracovania písomného testu uchádzačmi. Databáza testových otázok na účely zostavovania písomných testov pozostáva aspoň z 1 000 testových otázok a podľa potreby sa obmieňa; testové otázky sa zverejňujú na webovom sídle ministerstva a Justičnej akadémie Slovenskej republiky.

§ 5

Preklad z cudzieho jazyka

(1) Preklad z cudzieho jazyka možno vykonať z anglického jazyka, nemeckého jazyka alebo francúzskeho jazyka. Pri vypracúvaní písomného prekladu textu z cudzieho jazyka možno používať prekladový slovník v tlačenej podobe. Pred vypracovaním prekladu z cudzieho jazyka si uchádzači vylosujú číslo, ktorým bude označený ich písomný preklad z cudzieho jazyka; meno a priezvisko uchádzača sa priradí k prekladu z cudzieho jazyka až po jeho vyhodnotení.

(2) Čas na vypracovanie prekladu textu z cudzieho jazyka je 60 minút; písomný preklad sa hodnotí najviac 20 bodmi.

(3) Text na účely prekladu z cudzieho jazyka vylosuje predseda výberovej komisie za prítomnosti všetkých prítomných členov výberovej komisie z databázy textov v cudzom jazyku. Žrebovanie podľa predchádzajúcej vety sa uskutoční bezprostredne pred začatím vypracovania prekladu z cudzieho jazyka uchádzačmi. Databáza textov v cudzom jazyku pozostáva aspoň z 50 textov v cudzích jazykoch podľa odseku 1 a podľa potreby sa obmieňa.

(4) Text z cudzieho jazyka vyžrebovaný pre potreby výberového konania sa v ďalších výberových konaniach v tom istom kalendárnom roku nepoužije.

§ 6

(1) Pre účasť na psychologickom posúdení a ústnej časti je potrebné získať z

a) písomného testu aspoň 24 bodov,

b) prekladu z cudzieho jazyka aspoň 12 bodov.

(2) Výberová komisia po vyhodnotení písomného testu určí podľa počtu dosiahnutých bodov

a) úspešných uchádzačov, ktorí sa zúčastnia prekladu z cudzieho jazyka, a

b) neúspešných uchádzačov.

(3) Výberová komisia po vyhodnotení prekladu z cudzieho jazyka určí podľa počtu dosiahnutých bodov

a) úspešných uchádzačov, ktorí sa zúčastnia psychologického posúdenia a ústnej časti, a

b) neúspešných uchádzačov.

(4) Výberová komisia verejne oznamuje úspešných uchádzačov a neúspešných uchádzačov podľa odsekov 2 a 3 a to bezodkladne po vyhodnotení príslušnej časti výberového konania.

§ 7

Psychologické posúdenie

(1) Účelom psychologického posúdenia je overiť osobnostné predpoklady uchádzačov na funkciu stážistu.

(2) Požiadavky na osobnostné predpoklady uchádzača zadáva ministerstvo v spolupráci so súdmi a psychológmi. Psychologické posúdenie vykonávajú psychológovia iný deň výberového konania ako deň, v ktorom uchádzači absolvovali písomný test a preklad z cudzieho jazyka. Miesto a čas vykonania psychologického posúdenia sa určí po dohode predsedu príslušného krajského súdu, ktorý administratívne a organizačne zabezpečuje výberové konanie, s príslušným psychológom.

(3) V záveroch psychologického posúdenia sa psychológ vyjadrí, či uchádzača z hľadiska jeho osobnostných predpokladov na funkciu stážistu odporúča alebo neodporúča a z akých dôvodov. Závery psychologického posúdenia predloží psychológ v písomnej podobe výberovej komisii. Výberová komisia závery psychologického posúdenia oznámi a odovzdá uchádzačovi pred začatím ústnej časti.

(4) Závery psychologického posúdenia sa považujú za platné, ak v deň vyhlásenia výberového konania neuplynulo viac ako 12 mesiacov od dátumu vykonania psychologického posúdenia podľa tejto vyhlášky. Počas doby platnosti záverov psychologického posúdenia sa ďalšie psychologické posúdenie na účely tejto vyhlášky nevykonáva; uchádzač predloží výberovej komisii platné závery psychologického posúdenia.

(5) Ak o to uchádzač písomne požiada, poskytne mu psychológ, ktorý ho psychologicky posúdil na účely tejto vyhlášky, konzultáciu spojenú s interpretáciou záverov psychologického posúdenia.

(6) Na žiadosť člena výberovej komisie poskytne psychológ, ktorý uchádzača psychologicky posúdil, členovi výberovej komisie konzultáciu k záverom psychologického posúdenia uchádzača.

§ 8

Ústna časť

(1) Ústna časť pozostáva z

a) prezentácie uchádzača o svojej osobe, odbornej praxi a o motivácii na výkon funkcie odborného justičného stážistu,

b) odpovedí na otázky členov výberovej komisie, ktorých účelom je overiť skutočnosti, ktoré sa overujú výberovým konaním.

(2) Každý člen výberovej komisie hodnotí uchádzača v ústnej časti jednotlivo za každú skutočnosť, ktorá sa overuje výberovým konaním, pridelením bodov v rozpätí od nula bodov do troch bodov, pričom najvyšším hodnotením sú tri body. Hodnotenie každej odpovede a celkový výsledok vyhodnotenia vyznačí každý člen výberovej komisie písomne na hodnotiacom hárku, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.

(3) Do miestnosti, v ktorej sa uskutočňuje ústna časť, vstupujú uchádzači jednotlivo podľa poradia, ktoré určí výberová komisia žrebom. Uchádzač, ktorý absolvoval ústnu časť, môže byť prítomný pri ústnej časti nasledujúcich uchádzačov.

§ 9

Spôsob vyhodnotenia výsledkov výberového konania

(1) Po skončení ústnej časti každý člen výberovej komisie na vlastnom hodnotiacom hárku uvedie

a) počet bodov, ktoré uchádzač získal v písomnom teste a preklade z cudzieho jazyka,

b) vyjadrenie, či považuje uchádzača na základe psychologického posúdenia za úspešného alebo neúspešného,

c) počet bodov pridelených v ústnej časti a

d) odôvodnenie hodnotenia uchádzača podľa písmen b) a c).

(2) Po vyhotovení hodnotiaceho hárku ho každý člen výberovej komisie odovzdá predsedovi výberovej komisie. Predseda výberovej komisie po vyhodnotení hodnotiacich hárkov pred členmi výberovej komisie oznámi mená neúspešných uchádzačov. Neúspešným uchádzačom je uchádzač,

a) ktorého členovia výberovej komisie jednomyseľne označia podľa odseku 1 písm. b) za neúspešného, alebo

b) ktorý získal v ústnej časti menej ako 72 bodov.

(3) Z úspešných uchádzačov v súhrnom hodnotiacom hárku, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2, zostaví predseda výberovej komisie konečné poradie úspešných uchádzačov, a to na základe súčtu bodov získaných podľa § 6 a § 8 ods. 2.

(4) Výsledky výberového konania a poradie úspešných uchádzačov, ako aj zoznam neúspešných uchádzačov podľa odseku 2 výberová komisia verejne vyhlási a oznámi uchádzačom bezprostredne po skončení výberového konania.

§ 10

Náležitosti zápisnice o priebehu výberového konania

(1) Zápisnica obsahuje

a) dátum, čas a miesto konania výberového konania,

b) označenie súdu, na ktorom sa obsadzuje voľné miesto odborného justičného stážistu,

c) zloženie výberovej komisie v rozsahu titul, meno a priezvisko členov výberovej komisie vrátane označenia predsedu výberovej komisie, označenie databázy kandidátov na členov výberovej komisie, z ktorej bol člen výberovej komisie vymenovaný a stručný záznam o voľbe predsedu výberovej komisie,

d) zoznam uchádzačov prihlásených do výberového konania, ako aj zoznam uchádzačov nezaradených do výberového konania,

e) stručný opis priebehu žrebovania podľa § 4 ods. 3 a § 5 ods. 3,

f) stručný opis priebehu ústnej časti,

g) konečné poradie úspešných uchádzačov a zoznam neúspešných uchádzačov podľa § 6 ods. 2 a 3 a § 9 ods. 2 vrátane počtu získaných bodov,

h) dátum, čas a miesto verejného vyhlásenia výsledkov výberového konania,

i) meno a priezvisko člena výberovej komisie, ktorý zápisnicu spísal,

j) dátum, čas a miesto skončenia výberového konania,

k) dátum, čas a miesto spísania zápisnice; tento údaj sa v zápisnici zapisuje priebežne,

l) vlastnoručné podpisy všetkých členov výberovej komisie.

(2) Zápisnica ďalej obsahuje stručný a presný záznam z každého hlasovania výberovej komisie, ktoré sa uskutočnilo, vrátane výsledku tohto hlasovania a pomeru hlasov členov výberovej komisie. Súčasťou zápisnice sú hodnotiace hárky členov výberovej komisie a súhrnný hodnotiaci hárok.

(3) Zápisnicu vyhotovuje a za jej správnosť zodpovedá člen výberovej komisie poverený predsedom výberovej komisie.

(4) Zápisnicu po prečítaní vlastnoručne podpisujú všetci členovia výberovej komisie. Ak niektorý z členov výberovej komisie odmietne zápisnicu podpísať, poznamená sa táto skutočnosť v zápisnici spolu s dôvodom odmietnutia, ak je známy. Ak zo závažných dôvodov nemôže niektorý z členov výberovej komisie zápisnicu podpísať, poznamená sa táto skutočnosť v zápisnici.

(5) Zápisnica a všetky písomnosti týkajúce sa výberového konania sú súčasťou spisu agendy správy súdu.2)

§ 11

(1) Členovi výberovej komisie, ktorý nie je sudcom, patrí náhrada za členstvo vo výberovej komisii v sume 70 eur.

(2) Náhradu podľa odseku 1 vypláca krajský súd, pre ktorého obvod sa výberové konanie vyhlasuje.

(3) Náhrada podľa odseku 1 sa vypláca do 15 dní od skončenia výberového konania.

§ 12

Náležitosti výkazu praxe stážistu

(1) Výkaz praxe stážistu obsahuje

a) označenie krajského súdu, ktorý výkaz praxe stážistu vydal,

b) titul, meno a priezvisko stážistu,

c) rozvrh odbornej justičnej stáže stážistu,

d) záznamy o činnosti stážistu,

e) záznamy o vzdelávacích aktivitách stážistu.

(2) Ak ide o údaje podľa odseku 1 písm. c) až e), vo výkaze praxe stážistu sa uvádza

a) dátum úkonu alebo vzdelávacej aktivity,

b) miesto úkonu alebo vzdelávacej aktivity,

c) trvanie úkonu alebo vzdelávacej aktivity,

d) stručný popis úkonu alebo vzdelávacej aktivity.

(3) Školiteľ k záznamu o činnosti stážistu pripojí svoj vlastnoručný podpis.

(4) Vzor výkazu praxe stážistu je uvedený v prílohe č. 3.

§ 13

Spoločné ustanovenie

Justičná akadémia Slovenskej republiky poskytne výberovej komisii prihlasovacie údaje do elektronického systému na výberové konania podľa osobitného predpisu3) v dostatočnom čase pred konaním výberového konania.

§ 14

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 453/2019 Z. z. o justičných čakateľoch.


§ 15

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2021.


Mária Kolíková v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 41/2021 Z. z.

HODNOTIACI HÁROK ČLENA VÝBEROVEJ KOMISIE

Príloha č. 2 k vyhláške č. 41/2021 Z. z.

SÚHRNNÝ HODNOTIACI HÁROK

Príloha č. 3 k vyhláške č. 41/2021 Z. z.

Výkaz praxe odborného justičného stážistu

Poznámky pod čiarou

1) § 116 Občianskeho zákonníka.

2) § 246 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy.

3) § 3 ods. 6 a 7 zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov