Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
31.03.2021 115/2021 Z. z. Novela zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
31.03.2021 114/2021 Z. z. Oznámenie, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva
27.03.2021 113/2021 Z. z. Oznámenie o čiastočnom odvolaní výhrady a doplnení vyhlásení k Druhému dodatkovému protokolu k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach
27.03.2021 112/2021 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
26.03.2021 111/2021 Z. z. Novela nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka
25.03.2021 110/2021 Z. z. Uznesenie č. 166 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
25.03.2021 109/2021 Z. z. Uznesenie č. 169 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu a na prijatie opatrení
25.03.2021 108/2021 Z. z. Novela vyhlášky o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu
24.03.2021 107/2021 Z. z. Novela vyhlášky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta
24.03.2021 106/2021 Z. z. Novela vyhlášky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy
19.03.2021 105/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 156 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
19.03.2021 104/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 160 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu
19.03.2021 103/2021 Z. z. Nariadenie vlády o ďalšom predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu v súvislosti s COVID-19
19.03.2021 102/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti
19.03.2021 101/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie v súvislosti s ochorením COVID-19
18.03.2021 100/2021 Z. z. Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu
13.03.2021 99/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 137 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
13.03.2021 98/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
12.03.2021 97/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú profesijné organizácie, ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie
08.03.2021 96/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19
05.03.2021 95/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 128 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
02.03.2021 94/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 123 k návrhu na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.