Vyhláška č. 63/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 74/1986 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov

Platnosť od 13.02.2021
Účinnosť od 01.03.2021

OBSAH

63

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 4. februára 2021,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 74/1986 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 74/1986 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení zákona č. 98/1995 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 14/2008 Z. z. sa mení takto:

V prílohe Zoznam chorôb, syndrómov a stavov, ktoré sú zdravotnými dôvodmi pre umelé prerušenie tehotenstva bode XIII. GYNEKOLOGICKÉ A PÔRODNÍCKE sa vypúšťajú slová „Počatie po 40. roku veku.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2021.


Marek Krajčí v. r.