Vyhláška č. 63/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 74/1986 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov

Platnosť od 13.02.2021
Účinnosť od 01.03.2021 (za 2 dni)

OBSAH

63

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 4. februára 2021,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 74/1986 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 74/1986 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení zákona č. 98/1995 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 14/2008 Z. z. sa mení takto:

V prílohe Zoznam chorôb, syndrómov a stavov, ktoré sú zdravotnými dôvodmi pre umelé prerušenie tehotenstva bode XIII. GYNEKOLOGICKÉ A PÔRODNÍCKE sa vypúšťajú slová „Počatie po 40. roku veku.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2021.


Marek Krajčí v. r.