Vyhláška č. 40/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 120/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní úradného odevu sudcami, prokurátormi a advokátmi v konaní pred súdom v znení vyhlášky č. 93/2009 Z. z.

Platnosť od 02.02.2021
Účinnosť od 15.02.2021

OBSAH

40

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 29. januára 2021,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 120/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní úradného odevu sudcami, prokurátormi a advokátmi v konaní pred súdom v znení vyhlášky č. 93/2009 Z. z.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 92 ods. 2 písm. c) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 120/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní úradného odevu sudcami, prokurátormi a advokátmi v konaní pred súdom v znení vyhlášky č. 93/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 2 ods. 2 sa za slová „Špeciálneho súdu“ vkladá čiarka a slová „Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2021.


Mária Kolíková v. r.