Zákon č. 580/2004 Z. z.Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 246/2004
Platnosť od 01.11.2004
Účinnosť od 21.05.2020 do31.12.2020 (za 3 mesiace)
Redakčná poznámka

okrem § 25 ods. 1 písm. c), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2006