Vyhláška č. 127/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 267/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie

Čiastka 32/2013
Platnosť od 31.05.2013
Účinnosť od 01.06.2013 do09.03.2018
Zrušený 67/2018 Z. z.

OBSAH

127

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 20. mája 2013,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 267/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 14 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2012 Z. z. po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 267/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 uvádzacej vete sa slová „a) až d)“ nahrádzajú slovami „a) až c)“.

2. V § 1 ods. 1 písmeno a) znie:

a) celková suma podľa § 27 ods. 2 písm. a) zákona; táto celková suma zaplatených preddavkov sa zaokrúhľuje matematicky na celé eurá,“.

3. V § 1 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

4. V § 1 ods. 1 písmeno c) znie:

c) počet poistencov podľa pohlavia a veku uvedených v § 27 ods. 2 písm. c) zákona, za ktorých platiteľom poistného je štát, vypočítaný ako súčet denných stavov týchto poistencov v príslušnom kalendárnom mesiaci vydelený počtom dní v príslušnom kalendárnom mesiaci, zaokrúhlený na celé čísla smerom nadol; poistenec sa zaradí do vyššej vekovej skupiny podľa prílohy č. 1 od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dosiahol vek rozhodujúci pre zaradenie do vyššej vekovej skupiny.“.

5. V § 1 ods. 2 sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“.

6. V § 1 ods. 3 sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“.

7. V § 1 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.

8. V § 3 ods. 1 písmeno a) znie:

a) celková suma poistného podľa § 27a ods. 2 písm. a) zákona; táto celková suma sa zaokrúhľuje matematicky na celé eurá,“.

9. V § 3 ods. 1 písm. b) sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“.

10. V § 3 ods. 1 písm. c) sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“.

11. Prílohy č. 1 a 2 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 267/2012 Z. z.

OZNÁMENIE

údajov k mesačnému prerozdeľovaniu preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie podľa § 27 ods. 2 písm. a) až c) zákona za mesiac............. rok.............
 

Vzor 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 267/2012 Z. z.

OZNÁMENIE

údajov k mesačnému prerozdeľovaniu preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie podľa § 27 ods. 2 písm. d) zákona za mesiac............. rok.............

Vzor 02

“.

12. V nadpise prílohy č. 3 sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“.

13. V prílohe č. 3 časti Popis sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“.

14. V prílohách č. 4 až 12 sa slovo „Vypracoval“ nahrádza slovami „Vypracoval (meno, priezvisko a podpis)“, slovo „E-mail“ sa nahrádza slovami „E-mailová adresa“ a slová „podpis osoby“ sa nahrádzajú slovami „meno, priezvisko a podpis osoby“.

15. V prílohách č. 5, 6, 8 a 9 sa vypúšťa slovo „Banka:“ a slová „Číslo bankového účtu:“ sa nahrádzajú slovami „Číslo účtu v Štátnej pokladnici:“.

16. V prílohách č. 6 a 9 sa slovo „Číslo“ nahrádza slovami „Poradové číslo“, za slovo „Názov“ sa dopĺňajú slová „farmaceuticko-nákladovej skupiny“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „Vysvetlivky k tabuľke: Údaje v stĺpcoch Poradové číslo, Kód a Názov farmaceuticko-nákladovej skupiny sa vypĺňajú podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na príslušný kalendárny rok podľa § 28 ods. 10 písm. a) zákona a podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín podľa § 28 ods. 10 písm. b) zákona.“.

17. V prílohách č. 10 a 11 stĺpci z 95% základu povinného poistného sa za slovo „poistného“ vkladá znak „*“ a v časti Vysvetlivky sa na konci pripája táto veta: „*) Zaokrúhľuje sa matematicky na celé eurá.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2013.


Zuzana Zvolenská v. r.