Vyhláška č. 414/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2016

Čiastka 112/2015
Platnosť od 22.12.2015
Účinnosť od 31.12.2015

414

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 26. novembra 2015,

ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2016

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 10 písm. b) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2016 je uvedený v prílohe.

§ 2

Zoznam farmaceuticko-nákladových skupín ustanovený touto vyhláškou sa prvýkrát použije v marci 2016 pri mesačnom prerozdeľovaní poistného za január 2016.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembra 2015.


Viliam Čislák v. r.


Príloha k vyhláške č. 414/2015 Z. z.

ZOZNAM FARMACEUTICKO-NÁKLADOVÝCH SKUPÍN NA ROK 2016

Číslo farmaceuticko-nákladovej skupinyKód farmaceuticko-nákladovej skupinyNázov farmaceuticko- nákladovej skupiny podľa choroby alebo liečbyATC skupinaKód asociovaný s priradenými diagnózami podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb – MKCH – 10. revízie
1.ASTAstmaR03 okrem (R03AC18, R03AK03, R03BB, R03BC01, R03CC13, R03CC02)J40 – J47
2.CFPCystická fibróza alebo ochorenie exokrinnej funkcie pankreasuJ01GB01, J01XB01, R05CB13E84
3.CNSOchorenie mozgu a miechyL03AB07, L03AB08, L03AX13, L04AA23, M03BX01G35 – G37, G80 – G83, I60 – I69
4.COPChronická obštrukčná choroba pľúc a ťažká astmaR03AC18, R03AK03, R03BBJ40 – J47
5.CROCrohnova choroba, ulcerózna kolitídaA07EA06, A07EC02K50 – K52
6.DEPLiečba antidepresívamiN06A okrem (N06AA09, N06AX21)
7.DM1Diabetes typu IA10AE10 – E14
8.DM2Diabetes typu IIA10BE10 – E14
9.DMHDiabetes s hypertenziou(A10A a zároveň [C02 okrem (C02KX), C03 okrem (C03CA01), C07, C08 okrem (C08CA06), C09]) alebo (A10B a zároveň [C02 okrem (C02KX), C03 okrem (C03CA01), C07, C08 okrem (C08CA06), C09])I10 – I25
10.EPIEpilepsiaN03 okrem (N03AX12, N03AX16, N03AE01)G40, G41
11.HIVHIV/AIDSJ05AE, J05AF okrem (J05AF07, J05AF08, J05AF10, J05AF11), J05AG, J05AR,

J05AX okrem (J05AX05)

B20 – B24
12.CHOHypercholesterolémiaC10 okrem (C10AC01, C10BX03)E78
13.KVSSrdcové chorobyC01A, C01B, C01D, C01EB15, C01EB17, C03CA01I20 – I52
14.ONKMalignityL01 okrem (L01BA01), L03AA, L04AX04C00 – D48
15.PARParkinsonova chorobaN04BG20, G21, G22
16.PSYAntipsychotiká, Alzheimerova choroba, liečba závislostíN05A okrem (N05AL03, N05AN01),

N06DA, N06DX01, N07BB, N07BC51

F00 – F99, G30 – G32
17.RASLiečba rastovým hormónomH01AC01E23, Q96
18.RENRenálne zlyhanieB03X, V03AEN17 – N19, D46
19.REUReumatické choroby liečené inak ako inhibítormi TNFA07EC01, L01BA01, L04AA13, L04AX03, M01CB01, M01CC01, P01BA02M05 – M09, M30 – M36
20.TNFReumatické choroby liečené inhibítormi TNFL04AA11, L04AA24, L04AB, L04AC okrem (L04AC05)
21.TRATransplantácieL04AA06, L04AA10, L04AA18, L04AD01, L04AD02
22.HORHormonálna onkoliečbaL02C00 – D48
23.NPPNeuropatická bolesťN01BX04, N03AX12, N03AX16
24.HEMHemofíliaB02BD okrem B02BD01D66 – D68
25.THYPoruchy štítnej žľazyH03A, H03BE00 – E07

Vysvetlivky:

1. ATC skupina je anatomicko-terapeuticko-chemická skupina.

2. Ak je v stĺpci ATC skupina uvedených viacero ATC skupín oddelených čiarkou, podmienka vydania alebo podania aspoň 181 štandardných dávok liečiva podľa § 27b ods. 2 zákona je splnená, ak dosiahne aspoň 181 štandardných dávok liečiva v úhrne vo všetkých týchto ATC skupinách.

3. Ak je ATC skupina definovaná reťazcom, ktorý má menej ako sedem znakov, zahŕňa všetky ATC kódy, ktoré sa začínajú týmto reťazcom.