Vyhláška č. 73/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 266/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte indexu rizika nákladov

Platnosť od 07.03.2019
Účinnosť od 10.03.2019

OBSAH

73

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 12. februára 2019,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 266/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte indexu rizika nákladov

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 16 písm. b) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 266/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte indexu rizika nákladov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

(7) Priemerné náklady na zdravotnú starostlivosť na základe zaradenia do viacročnej nákladovej skupiny (ďalej len „viacročné náklady“) a index rizika nákladov, ktorý zohľadňuje len viacročné náklady a určuje prínos tejto skupiny k celkovým priemerným nákladom (ďalej len „index rizika nákladov viacročnej nákladovej skupiny“), sa počítajú na základe lineárnej regresnej analýzy z údajov všetkých poistencov. Do výpočtu vstupujú individuálne údaje podľa § 28 ods. 4 zákona. Viacročné náklady a index rizika nákladov viacročnej nákladovej skupiny sa určujú osobitne pre každú viacročnú nákladovú skupinu podľa § 28 ods. 3 písm. d) zákona.“.

Doterajšie odseky 7 až 11 sa označujú ako odseky 8 až 12.

2. V § 1 ods. 9 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.

3. V § 1 ods. 10 druhej vete sa za slová „Demografický index rizika nákladov“ vkladá čiarka a slová „index rizika nákladov viacročnej nákladovej skupiny“.

4. V § 1 ods. 11 prvej vete sa slová „odsekov 3 až 9“ nahrádzajú slovami „odsekov 3 až 10“ a za slovo „poistného“ sa vkladá čiarka a slová „index rizika nákladov viacročnej nákladovej skupiny“.

5. Príloha vrátane nadpisu znie:

„Príloha k vyhláške č. 266/2012 Z. z.

METODIKA VÝPOČTU INDEXOV RIZIKA NÁKLADOV

Metodika výpočtu indexov rizika nákladov je založená na predikcii nákladov pomocou modelu lineárnej regresie, kde sú prediktormi

a) príslušnosť do skupiny podľa veku, pohlavia a typu platiteľa,

b) príslušnosť do najdrahšej farmaceuticko-nákladovej skupiny,

c) príslušnosť do viacročnej nákladovej skupiny.

Priemerné mesačné náklady pre populáciu podľa vekovej skupiny, pohlavia a typu platiteľa (ďalej len „populačný priemer“) sa vypočítajú takto:

Pri výpočtoch sa odhadujú regresné modely, v ktorých sa za vysvetľovanú premennú považujú priemerné mesačné náklady na poistenca ako podiel celkových ročných nákladov na poistenca a počtu mesiacov, počas ktorých bol poistenec v príslušnom období poistený v zdravotnej poisťovni. Na účel prepočtu regresných koeficientov na indexy rizika nákladov sa priemerné náklady na poistenca centrujú pomocou váženého populačného priemeru mesačných nákladov. To znamená, že ak označíme c1, c2,... cn náklady na jednotlivého poistenca a w1, w2,... wn počty mesiacov, ku ktorým sa tieto náklady vzťahujú, najprv sa vypočítajú priemerné mesačné náklady pre jednotlivých poistencov a získame y1 = c1/w1,... yn = cn/wn.

Do regresných modelov ako vysvetľovaná premenná vstupujú hodnoty

Predikované mesačné náklady podľa farmaceuticko-nákladovej skupiny a viacročnej nákladovej skupiny predikované modelom pre i-teho poistenca sa vypočítajú takto:

Pri výpočte indexu rizika nákladov sa berie do úvahy príslušnosť poistenca do skupiny podľa veku, pohlavia a typu platiteľa, príslušnosť poistenca do žiadnej alebo jednej farmaceuticko-nákladovej skupiny a zároveň príslušnosť do jednej z viacročných nákladových skupín. Príslušnosť i-teho poistenca do farmaceuticko- -nákladovej skupiny sa vyjadrí pomocou vektora zi = (zi,1, zi, 2,... zi, JPCG), kde pre j = 1, 2,... JPCG je zi,j = 1 práve vtedy, keď je i-tý poistenec klasifikovaný do j-tej farmaceuticko-nákladovej skupiny. V opačnom prípade je zi,j = 0. Príslušnosť i-teho poistenca do viacročnej nákladovej skupiny je vyjadrená vektorom wi = (wi,1, wi,2,... wi,8), kde wi,1 = 1 práve vtedy, keď je i-tý poistenec klasifikovaný do j-tej viacročnej nákladovej skupiny.

Odhadujú sa koeficienty β1, β2,... β64, ktoré vyjadrujú odchýlku od priemerných nákladov poistencov z jednotlivých skupín podľa vekových skupín, pohlavia a typu platiteľa od populačného priemeru.

Koeficienty γ1, γ2,... γJPCG potom vyjadrujú odchýlky priemerných nákladov poistencov rovnakej vekovej skupiny, pohlavia a typu platiteľa a rovnakej viacročnej nákladovej skupiny zaradených do konkrétnej farmaceuticko-nákladovej skupiny od populačného priemeru.

Koeficienty δ1, δ2,... δ8 vyjadrujú odchýlky priemerných nákladov poistencov rovnakej vekovej skupiny, pohlavia typu platiteľa a rovnakej farmaceuticko-nákladovej skupiny zaradených do konkrétnej viacročnej nákladovej skupiny od populačného priemeru.

Platí, že:

Koeficienty predstavujú nákladové indexy pre jednotlivé skupiny podľa vekovej skupiny, pohlavia a typu platiteľa.

Koeficienty predstavujú nákladové indexy pre jednotlivé farmaceuticko--nákladové skupiny.

Indexy predstavujú nákladové indexy pre viacročné nákladové skupiny.

Demografické indexy rizika sa pre potreby prerozdelenia vyjadria ako 1 + Bi, čo predstavuje súčet priemerného indexu a odchýlky od priemerného indexu. Indexy farmaceuticko-nákladovej skupiny sa vyjadria ako Ci a indexy pre viacročné nákladové skupiny ako Di ako dodatočné indexy k demografickému indexu. “.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. marca 2019.


Andrea Kalavská v. r.