Vyhláška č. 47/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 67/2018 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie

Platnosť od 25.02.2019
Účinnosť od 01.03.2019

47

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 12. februára 2019,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 67/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 16 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 67/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 písm. b) sa slová „0 do 79 rokov veku v skupinách po piatich rokoch“ nahrádzajú slovami „5 do 79 rokov veku v skupinách po piatich rokoch, osobitne v skupine od 0 do dovŕšenia 1 roku veku, osobitne v skupine od 1 roku veku do 4 rokov veku“.

2. V § 1 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

(6) Na výpočet mesačného prerozdeľovania sa určuje za každú zdravotnú poisťovňu počet poistencov zaradených do viacročných nákladových skupín vychádzajúci z údajov oznámených podľa odseku 4; ak sa poistenec nachádza v zozname podľa § 27 ods. 2 písm. b) zákona a zároveň aj v zozname podľa § 27 ods. 2 písm. c) zákona, zaradí sa do viacročnej nákladovej skupiny iba raz. Celkový počet poistencov zaradených do jednotlivých viacročných nákladových skupín za každú zdravotnú poisťovňu samostatne je súčasťou rozhodnutia o mesačnom prerozdeľovaní.“.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

3. V § 3 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Údaj o počte poistencov zaradených do jednotlivých viacročných nákladových skupín podľa § 27c ods. 1 až 4 zákona za rozhodujúce obdobie za každú zdravotnú poisťovňu sa určuje ako súčet poistencov zaradených do viacročných nákladových skupín za jednotlivé kalendárne mesiace rozhodujúceho obdobia podľa § 1 ods. 6. Celkový počet poistencov zaradených do viacročných nákladových skupín za každú zdravotnú poisťovňu samostatne je súčasťou rozhodnutia o ročnom prerozdeľovaní.“.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

4. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠5a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2019

Mesačné prerozdeľovanie preddavkov na poistné podľa tejto vyhlášky v znení účinnom od 1. marca 2019 sa vykoná prvýkrát v marci 2019 za január 2019. Ročné prerozdeľovanie poistného podľa tejto vyhlášky v znení účinnom od 1. marca 2019 sa vykoná prvýkrát v roku 2020 za rok 2019.“.

5. V prílohe č. 1 tabuľke sa riadok „od 0 rokov do 4 rokov vrátane“ nahrádza novými dvoma riadkami tak, že prvý nový riadok má označenie „od 0 rokov do dovŕšenia 1 roku“ a druhý nový riadok má označenie „od 1 roku do 4 rokov“.

6. V prílohe č. 4 časti „Textový formát na zasielanie údajov podľa § 27 ods. 2 písm. f) zákona“ sa v tabuľke popisujúcej telo dávky dopĺňa riadok 7, ktorý znie:

7.Číslo viacročnej nákladovej skupiny poistencaPINT1-2
.“.

7. V prílohe č. 4 časti „Textový formát na zasielanie údajov podľa § 27 ods. 2 písm. f) zákona“ sa vo vysvetlivkách pod tabuľkou dopĺňa vysvetlivka k riadku 7, ktorá znie:

7. Uvádza sa číslo viacročnej nákladovej skupiny poistenca. Uvádza sa celé číslo v intervale od 1 do x, pričom x je celkový počet viacročných nákladových skupín.“.

8. V prílohe č. 4 časť „xsd schéma na zasielanie údajov podľa § 27 ods. 2 písm. f) zákona“ znie:

9. Príloha č. 5 znie:

„Príloha č. 5 k vyhláške č. 67/2018 Z. z.

.“.

10. Prílohy č. 8 a 9 znejú:

„Príloha č. 8 k vyhláške č. 67/2018 Z. z.

Príloha č. 9 k vyhláške č. 67/2018 Z. z.

.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2019.


Andrea Kalavská v. r.