Vyhláška č. 769/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie

Čiastka 310/2004
Platnosť od 31.12.2004 do26.04.2006
Účinnosť od 01.01.2005 do26.04.2006
Zrušený 239/2006 Z. z.

769

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 16. decembra 2004

o podrobnostiach o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 16 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z. (ďalej len „zákon“) po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:


§ 1

Podrobnosti o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie

(1) Pri platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „poistné“), okrem platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. d), sa uvádzajú tieto údaje:

a) meno a priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu,

b) obchodné meno, právna forma, sídlo platiteľa poistného (názov ulice, orientačné číslo, poštové smerové číslo, názov obce a štátu), ak ide o právnickú osobu,

c) obdobie, za ktoré sa platia preddavky na poistné,

d) deň, ktorý je určený na výplatu príjmov,

e) identifikačné číslo organizácie (IČO), daňové identifikačné číslo organizácie (DIČ), rodné číslo alebo číslo povolenia na pobyt,

f) celkový počet dní, za ktoré je vypočítaný a platený preddavok na poistné, v členení podľa sadzieb poistného,

g) celkový príjem, ktorý je predmetom výpočtu vymeriavacieho základu,

h) vymeriavací základ podľa § 13 zákona za všetkých poistencov,

i) počet zamestnancov, za ktorých sa platí preddavok na poistné, v členení podľa sadzieb poistného,

j) sadzba poistného, ak ide o zamestnanca, v členení na sadzbu pre zamestnanca a zamestnávateľa,

k) celková suma preddavku na poistné podľa výšky sadzby poistného, ak ide o zamestnanca, v členení na sumu preddavku platenú zamestnancom a zamestnávateľom,

l) celková suma preddavku na poistné,

m) číslo účtu platiteľa poistného v banke alebo pobočke zahraničnej banky a názov tejto banky alebo pobočky zahraničnej banky,

n) kód zdravotnej poisťovne,

o) osoba zodpovedná za správnosť údajov, jej číslo telefónu a faxu a e-mailová adresa.

(2) Ak ide o platiteľa, ktorým je zamestnávateľ, okrem údajov uvedených v odseku 1 sa uvádzajú aj tieto údaje:

a) presný zoznam poistencov, za ktorých je platené poistné,

b) poradové číslo,

c) rodné číslo poistenca,

d) počet dní, za ktoré je vypočítaný a platený preddavok na poistné,

e) celkový príjem zamestnanca, ktorý je predmetom výpočtu vymeriavacieho základu,

f) vymeriavací základ zamestnanca podľa § 13 zákona,

g) sadzba poistného v členení na sadzbu pre zamestnanca a zamestnávateľa,

h) celková suma preddavku na poistné v členení na sumu preddavku platenú zamestnancom a zamestnávateľom,

i) celková suma preddavku na poistné spolu.

§ 2

Podrobnosti o ročnom zúčtovaní poistného plateného štátom

(1) Podkladom pre ročné zúčtovanie poistného plateného štátom je

a) vymeriavací základ štátu,

b) počet poistencov, za ktorých je platiteľom poistného štát podľa § 11 ods. 8 zákona (ďalej len „poistenec štátu“), podľa údajov z centrálneho registra poistencov v štruktúre podľa príslušných zdravotných poisťovní podľa osobitného zákona,1)

c) počet poistencov štátu nahlásených príslušnou zdravotnou poisťovňou v príslušnom kalendárnom roku v štruktúre podľa jednotlivých mesiacov (§ 19 ods. 15 zákona),

d) suma preddavkov na poistné za poistencov štátu zaplatená príslušnej zdravotnej poisťovni v jednotlivých mesiacoch kalendárneho roka (§ 17 ods. 8 zákona),

e) suma poistného, ktoré mal štát zaplatiť príslušnej poisťovni za poistencov štátu v predchádzajúcom kalendárnom roku.

(2) Na základe údajov uvedených v odseku 1 sa vykonáva výpočet poistného za poistencov štátu a zúčtovanie preddavkov za predchádzajúci kalendárny rok podľa vzoru uvedeného v prílohe.

§ 3

Podrobnosti o ročnom zúčtovaní poistného platiteľov poistného

Podkladom pre ročné zúčtovanie poistného platiteľov poistného okrem platiteľa uvedeného v § 2 je

a) celkový príjem dosiahnutý v rozhodujúcom období, ktorý je predmetom výpočtu vymeriavacieho základu,

b) vymeriavací základ,

c) sadzba poistného; v prípade zamestnanca v členení na časť platenú zamestnancom a zamestnávateľom,

d) suma preddavkov na poistné vypočítaná a zaplatená zdravotnej poisťovni v rozhodujúcom období,

e) suma poistného, ktorú mal platiteľ zaplatiť; v prípade zamestnávateľa v členení na jednotlivých zamestnancov.


§ 4

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005.


Rudolf Zajac v. r.


Príloha k vyhláške č. 769/2004 Z. z.

Vzor

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 1 písm. e) prvý bod zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z.