Vyhláška č. 518/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podmienky zdravotnej spôsobilosti a zdravotnej klasifikácie na výkon mimoriadnej služby alebo alternatívnej služby registrovaných občanov, vojakov v zálohe a vojakov mimoriadnej služby

Čiastka 199/2006
Platnosť od 22.09.2006
Účinnosť od 01.10.2006 do01.01.2016
Zrušený 380/2015 Z. z.

518

VYHLÁŠKA

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

zo 6. septembra 2006,

ktorou sa ustanovujú podmienky zdravotnej spôsobilosti a zdravotnej klasifikácie na výkon mimoriadnej služby alebo alternatívnej služby registrovaných občanov, vojakov v zálohe a vojakov mimoriadnej služby

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 7 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

(1) Zdravotná spôsobilosť registrovaného občana, vojaka v zálohe alebo vojaka mimoriadnej služby1) (ďalej len „posudzovaná osoba“) na výkon mimoriadnej služby alebo alternatívnej služby sa posudzuje alebo preskúmava na základe zdravotného stavu posudzovanej osoby.

(2) Podmienky zdravotnej spôsobilosti sú uvedené v Zozname chorôb a chýb, ktorý tvorí prílohu č. 1.

(3) Podmienky zdravotnej spôsobilosti vo vybraných vojenských odbornostiach sú uvedené v prílohe č. 2.

§ 2

(1) Zdravotná klasifikácia posudzovanej osoby určená na základe posúdenia zdravotného stavu odvodnou komisiou2) alebo na základe prieskumu zdravotnej spôsobilosti príslušnou lekárskou komisiou3) sa označuje

a) zdravotná klasifikácia „A“ – „spôsobilý“,

b) zdravotná klasifikácia „C“ – „dočasne nespôsobilý“,

c) zdravotná klasifikácia „D“ – „nespôsobilý“.

(2) Zdravotná klasifikácia „A“ – „spôsobilý“ sa určí posudzovanej osobe, ak sa zistí telesná, psychická a zmyslová schopnosť, ktorá jej umožňuje podľa zdravotného stavu zisteného v čase posudzovania vykonávať mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu.

(3) Zdravotná klasifikácia „C“ – „dočasne nespôsobilý“ sa určí posudzovanej osobe, ak sa predpokladá, že nebude spĺňať podmienky uvedené v odsekoch 2 a 4 na nadobudnutie zdravotnej spôsobilosti vykonávať mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu najmenej počas 12 mesiacov.

(4) Zdravotná klasifikácia „D“ – „nespôsobilý“ sa určí posudzovanej osobe, ak jej zdravotný stav je tak narušený, že trvale nedovoľuje posudzovanej osobe vykonávať mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2006.


František Kašický v. r.


Príloha č. 1

k vyhláške č. 518/2006 Z. z.

ZOZNAM CHORÔB A CHÝB

Príloha 01

Príloha č. 2

k vyhláške č. 518/2006 Z. z.

Podmienky zdravotnej spôsobilosti vo vybraných vojenských odbornostiach

Tabuľka 02

Poznámky pod čiarou

1) § 2 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 10 ods. 18 zákona č. 570/2005 Z. z.

3) § 12 ods. 14 zákona č. 570/2005 Z. z.