Zákon č. 143/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platnosť od 06.06.2017
Účinnosť od 01.07.2017

OBSAH

143

ZÁKON

z 10. mája 2017,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 3 písm. d) sa číslo „12“ nahrádza číslom „11“.

2. V § 10 ods. 1 sa slová „v trvaní deväť týždňov a odborný výcvik v trvaní troch týždňov“ nahrádzajú slovami „a odborný výcvik“.

3. V § 11 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v týždennom pláne výcviku môže veliteľ výcvikového zariadenia určiť, v ktorých výcvikových dňoch sa výcvik neuskutoční.“.

4. V § 32 ods. 1 sa slová „2,25 %“ nahrádzajú slovami „7,2 %“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2017.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.