Vyhláška č. 274/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 283/1993 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti výkonu služby vojakov pri plnení úloh Policajného zboru

Platnosť od 13.07.2021
Účinnosť od 13.07.2021

274

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 12. júla 2021,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 283/1993 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti výkonu služby vojakov pri plnení úloh Policajného zboru

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 283/1993 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti výkonu služby vojakov pri plnení úloh Policajného zboru sa dopĺňa takto:

Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:

㤠4a

Ustanovenia § 1 až 4 sa vzťahujú aj na ozbrojených príslušníkov finančnej správy a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže vyčlenených do podriadenosti Policajného zboru.1)“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Roman Mikulec v. r.