Vyhláška č. 55/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 426/2015 Z. z. o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka, o spôsobe posudzovania psychickej spôsobilosti a o previerke fyzickej zdatnosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka a o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby profesionálneho vojaka alebo na výkon funkcie

Platnosť od 24.03.2020
Účinnosť od 01.04.2020

OBSAH

55

VYHLÁŠKA

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

zo 17. marca 2020,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 426/2015 Z. z. o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka, o spôsobe posudzovania psychickej spôsobilosti a o previerke fyzickej zdatnosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka a o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby profesionálneho vojaka alebo na výkon funkcie

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 7 a § 101 ods. 6 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 426/2015 Z. z. o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka, o spôsobe posudzovania psychickej spôsobilosti a o previerke fyzickej zdatnosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka a o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby profesionálneho vojaka alebo na výkon funkcie sa mení takto:

Prílohy č. 1 a 2 znejú:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 426/2015 Z. z.

ZOZNAM CHORÔB A PRÍBUZNÝCH ZDRAVOTNÝCH PROBLÉMOV

Zoznam chorôb a príbuzných zdravotných problémov je spracovaný podľa alfanumerickej kódovacej schémy zoznamu trojmiestnych položiek publikácie Svetovej zdravotníckej organizácie Medzinárodná štatistická klasifikácia chorôb a príbuzných zdravotných problémov – 10. revízia (ďalej len „medzinárodná klasifikácia“) s čiastočným využitím podrobnej medzinárodnej klasifikácie.

Podrobne sú spracované tie ochorenia aj následné stavy po nich a chyby, ktoré sa bežne vyskytujú v posudkovej činnosti. Poruchy zdravotného stavu v Zozname chorôb a príbuzných zdravotných problémov neuvedené vykazujú lekári štvormiestne podľa štvormiestneho kódu podrobného zoznamu uvedeného v medzinárodnej klasifikácii.

Pri stanovení diagnózy sa uvádza názov choroby a trojmiestny kód podľa Zoznamu chorôb a príbuzných zdravotných problémov. Ak je nevyhnutné uviesť detailnejší názov choroby, uvedie sa podľa štvormiestneho kódu podrobnej medzinárodnej klasifikácie. Za kódom choroby sa uvádza vždy písmeno odseku označujúce závažnosť ochorenia a písmeno označujúce zdravotnú spôsobilosť.

Podľa Zoznamu chorôb a príbuzných zdravotných problémov sa posudzuje zdravotná spôsobilosť:

I. občana, ktorý sa uchádza o prijatie do štátnej služby,

II. profesionálneho vojaka.

I. INFEKČNÉ A PARAZITOVÉ CHOROBY

(A 00 B 99)

Značka choroby
(chyby)
Názov choroby (chyby)Zdravotná spôsobilosťPoznámka
I.II.
A 00
A 01
A 02
A 03
A 04
A 05
A 06
A 07
A 08
A 09
Črevné infekčné choroby (A 00 – A 09)
Cholera, bližšie neurčená
Brušný týfus a paratýfus
Iné salmonelové infekcie
Šigelóza (baktériová červienka, dyzentéria)
Iné baktériové črevné infekcie
Iná baktériová potravinová otrava, nezatriedená inde
Amébová červienka – amebóza
Iné protozoárne črevné choroby
Vírusové a iné, bližšie určené črevné infekcie
Iná gastroenteritída a kolitída infekčného a bližšie neurčeného pôvodu
a) Akútne ochorenie.
b) Následné stavy so závažnými trvalými poruchami funkcie postihnutých orgánov po skončení liečby.
c) Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami po skončení liečby a rekonvalescencie.
d) Stavy po šiestich mesiacoch až dvoch rokoch od akútnej fázy ochorenia pri normálnom objektívnom náleze a bez subjektívnych ťažkostí.
D
D
D
A
liečba
D
A – B
A
A 15
A 16
A 17
Tuberkulóza (A 15 – A 19)Tuberkulóza dýchacej sústavy bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo
histologicky potvrdená
Tuberkulóza dýchacej sústavy nepotvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky
alebo histologicky
a) Aktívna forma.
b) Inaktívna tbc pľúc neveľkého rozsahu pri priaznivom celkovom stave, bez porúch funkcie, bez zrastov a bez príznakov aktivity najmenej v poslednom roku alebo v čase kratšom ako jeden rok pri negatívnom bakteriologickom náleze, bez RTG známok rozpadu alebo inej aktivity ochorenia po liečbe antituberkulotikami.
c) Stavy po preliečení, aspoň 3 roky klinicky zahojené a po vyradení z dispenzárnej starostlivosti.
Tuberkulóza nervovej sústavy
a) Následné stavy po dvoch rokoch od skončenia liečby s motorickým alebo senzitívnym deficitom potvrdeným výsledkami paraklinických vyšetrení.
b) Následné stavy po liečbe ochorenia potvrdeného sérologicky, kultivačne
s pozitívnym likvorovým nálezom alebo po operačnom výkone do dvoch
rokov od skončenia liečby s odôvodneným predpokladom nadobudnutia
spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
D
D
A
D
D
C -
liečba
A – B
A
D
C
Posudzujú sa príznaky aktivity počas dispenzarizácie, zápaly pohrudnice s výpotkom pri preukázanej tbc etiológii menšieho rozsahu zahojené bez zrastov pohrudnice sa posudzujú individuálne po liečbe alebo pred skončením podpornej doby podľa rezíduí v rádiograme; poruchy funkcie kardiovaskulárneho aparátu sa posudzujú podľa príznakov aktivity v poslednom roku alebo v kratšom čase.
A18
A 19
c) Následné stavy po dvoch rokoch od začiatku ochorenia s nezávažným deficitom funkcie nervového systému.d) Stavy po preliečení, aspoň 3 roky klinicky zahojené a po vyradení z dispenzárnej starostlivosti.
Tuberkulóza iných orgánov (kostí, kĺbov, čriev, močovopohlavných, oka, ucha...),
okrem lymfatických uzlín vnútrohrudníkových
Miliárna tuberkulóza
a) Aktívne formy, inaktívne formy s vážnymi následkami alebo vzdorujúce liečbe, alebo recidivujúce.
b) Stavy i po dobre zahojenom tbc zápale mozgových blán. Aktívne formy alebo inaktívne formy podľa závažnosti a následkov s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
c) Inaktívne formy menšieho rozsahu zahojené bez následkov.
d) Stavy po preliečení, aspoň 3 roky klinicky zahojené a po vyradení z dispenzárnej starostlivosti.
D
A
D
D
D
A
A – B
A
D
C
A – B
A
A 20
A 21
A 22
A 23
A 24
A 25
A 26
A 27
A 28
Baktériové zoonózy (A 20 – A 28)Mor
Tularémia
Antrax
BrucelózaSopľavka (malleus) a melioidóza (pseudomalleus)
Horúčka po uhryznutí potkanom
Eryzipeloid
Leptospiróza
Iné baktériová zoonóza, nezatriedená inde
a) Akútne ochorenie.
b) Následné stavy so závažnými trvalými poruchami funkcie postihnutých orgánov po skončení liečby. Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami po skončení liečby a rekonvalescencie.
c) Stavy po šiestich mesiacoch až dvoch rokoch od akútnej fázy ochorenia pri normálnom objektívnom náleze a bez subjektívnych ťažkostí. Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami po skončení liečby a rekonvalescencie.d) Stavy po šiestich mesiacoch až dvoch rokoch od akútnej fázy ochorenia pri normálnom objektívnom náleze a bez subjektívnych ťažkostí.
D
D
D
A
liečba
D
A – B
A
A 30
A 31
A 32
A 36
A 37
A 39
A 40
A 41
A 42
A 43
A 44
A 46
A 48
A 49
Iné baktériové choroby (A 30 – A 49)Lepra (malomocenstvo, Hansenova choroba)
Infekcia zapríčinená inou mykobaktériou
Listerióza
Diftéria (záškrt)
Pertussis (čierny kašeľ, divý kašeľ)
Meningokoková infekcia
Streptokoková sepsa
Iná sepsa
Aktinomykóza
Nokardióza
Bartonelóza
Eryzipel (Erysipelas, ruža)
Iné baktériová choroba, nezatriedená inde
Baktériová infekcia bez bližšieho určenia miesta
a) Akútne ochorenie.
b) Následné stavy so závažnými trvalými poruchami funkcie postihnutých orgánov po skončení liečby. Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami po skončení liečby a rekonvalescencie.
D
D
liečba
D
A 50
A 51
A 52
A 53
A 54
A 55
A 56
A 57
A 58
A 59
A 60
c) Stavy po šiestich mesiacoch až dvoch rokoch od akútnej fázy ochorenia pri normálnom objektívnom náleze a bez subjektívnych ťažkostí. Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami po skončení liečby a rekonvalescencie.d) Stavy po šiestich mesiacoch až dvoch rokoch od akútnej fázy ochorenia pri normálnom objektívnom náleze a bez subjektívnych ťažkostí.
Infekcie s prevažne pohlavným prenosom (A 50 – A 64)
Vrodený syfilis (Lues congenita)
Včasný syfilis
Neskorý syfilis
Iný a bližšie neurčený syfilis
Gonokoková infekcia
Lymphogranuloma venereum (chlamýdiový)
Iná pohlavne prenosná chlamýdiová choroba
Mäkký vred (ulcus molle)
Granuloma venereum (inguinale)
Trichomonóza
Anogenitálna infekcia herpetickým vírusom (Herpes simplex)
D
A
A – B
A
A 63
A 64
Iná prevažne pohlavne prenosná choroba, nezatriedená inde
Pohlavne prenosná choroba, bližšie neurčená
a) Akútne ochorenie.
b) Následné stavy po skončení liečby so závažnými poruchami funkcie postihnutých orgánov. Terciárny syfilis.
c) Ostatné formy, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
d) Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami po skončení liečby a rekonvalescencie.
e) Stavy po dvoch rokoch od skončenia liečby pri normálnom objektívnom laboratórnom náleze a bez subjektívnych ťažkostí.
D
D
D
D
A
liečba
D
C
B
A
Ad c) stĺpec II.
posudzuje sa podľa závažnosti poruchy postihnutých orgánov.
A 65
A 66
A 67
A 68
A 69
Iné spirochétové choroby (A 65 – A 69)
Nevenerický syfilis
Frambézia
Pinta (carate)
Návratná horúčka
Iná infekcia zapríčinená spirochétami
a) Akútne ochorenie.
b) Následné stavy so závažnými trvalými poruchami funkcie postihnutých orgánov
aj po skončení liečby.
c) Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami po skončení liečby a rekonvalescencie.
d) Stavy po šiestich mesiacoch až dvoch rokoch od akútnej fázy ochorenia pri
normálnom objektívnom náleze a bez subjektívnych ťažkostí.
D
D
D
A
D
D
A – B
A
A 70
A 71
A 74
Iné choroby, zapríčinené chlamýdiami (A 70 – A 74)
Infekcia zapríčinená Chlamydia psittaci
Trachóm
Iná choroba zapríčinená chlamýdiami
a) Akútne ochorenie.
b) Následné stavy so závažnými trvalými poruchami funkcie postihnutých orgánov aj po skončení liečby.
c) Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami po skončení liečby a rekonvalescencie.
d) Stavy po šiestich mesiacoch až dvoch rokoch od akútnej fázy ochorenia pri normálnom objektívnom náleze a bez subjektívnych ťažkostí.
D
D
D
A
D
D
A – B
A
A 75
A 77
A 78
A 79
A 80
Riketsiózy (A 75 – A 79)
Škvrnitý týfus
Škvrnité horúčky (riketsiózy prenášané kliešťami)
Q – horúčka
Iné riketsiózy
a) Akútne ochorenie.
b) Následné stavy so závažnými trvalými poruchami funkcie postihnutých orgánov aj po skončení liečby.
c) Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami po skončení liečby a rekonvalescencie.
d) Stavy po šiestich mesiacoch až dvoch rokoch od akútnej fázy ochorenia pri normálnom objektívnom náleze a bez subjektívnych ťažkostí.
Vírusové infekcie centrálnej nervovej sústavy (A 80 – A 89)
Akútna poliomyelitída
D
D
D
A
D
D
A – B
A
A 81
A 82
A 83
A 84
A 85
A 86
A 87
A 88
A 89
Pomalá vírusová infekcia centrálnej nervovej sústavy
Besnota (rabies, lyssa)
Vírusová encefalitída prenášaná komármi
Vírusová encefalitída prenášaná kliešťami
Iná vírusová encefalitída, nezatriedená inde
Vírusová encefalitída, bližšie neurčená
Vírusová meningitída
Iná vírusová infekcia centrálnej nervovej sústavy, nezatriedená inde
Vírusová infekcia centrálnej nervovej sústavy, bližšie neurčená
a) Akútne ochorenie.
b) Následné stavy po prekonanom ochorení s neurologickým deficitom dokumentovaným výsledkami paraklinických vyšetrení obmedzujúcim výkonnosť organizmu.
c) Následné stavy najskôr jeden rok po prekonanom akútnom ochorení
1. z výsledkov laboratórnych alebo klinických vyšetrení,
2. s ľahko zvýšenými hodnotami výsledkov laboratórnych a klinických vyšetrení,
3. s ľahko zvýšenými hodnotami výsledkov laboratórnych alebo klinických minimálnym neurologickým deficitom a s ľahko zvýšenými hodnotami výsledkov laboratórnych a klinických vyšetrení,
D
D
D
liečba
C – D
A – B
Ad b) stĺpec II. „C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
A 90
A 91
A 92
A 93
A 94
A 95
A 96
A 98
A 99
4. s minimálnym neurologickým deficitom a s ľahko zvýšenými hodnotami vyšetrení.
d) Stavy po dvoch rokoch od akútnej fázy ochorenia pri normálnom objektívnom,
laboratórnom náleze, bez subjektívnych ťažkostí a neurologického deficitu.
Vírusová horúčka a vírusová hemoragická horúčka prenášaná článkonožcami
(A 90 – A 99)
Horúčka dengue (klasická dengue)
Hemoragická horúčka dengue
Iná vírusová horúčka prenášané komármi
Iná vírusová horúčka prenášaná článkonožcami, nezatriedení inde
Vírusová horúčka prenášaná článkonožcami, bližšie neurčená
Žltá zimnica
Arenavírusová hemoragická horúčka
Iná vírusová hemoragická horúčka, nezatriedená inde
Vírusová hemoragická horúčka, bližšie neurčená
a) Stavy po dvoch rokoch od akútnej fázy ochorenia so zreteľnými a trvalými následkami s výrazným funkčným defektom.
A
D
A
D
B 00
B 01
B 02
B 03
B 04
B 05
B 06
B 07
B 08
B 09
b) Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami s pretrvávajúcimi subjektívnymi ťažkosťami, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
c) Stavy do dvoch rokov po prekonanom akútnom ochorení a bez klinických prejavov a subjektívnych ťažkostí.
d) Stavy po dvoch rokoch od akútnej fázy ochorenia pri normálnom objektívnom náleze a bez subjektívnych ťažkostí.
Vírusové infekcie charakterizované poškodením kože a slizníc (B 00 – B 09)
Infekcia herpetickým vírusom (Herpes simplex)
Ovčie kiahne (Varicella)
Pásový opar (Herpes zoster, Zoster)
Kiahne (Variola)
Opičie kiahne
Osýpky (Morbilli)
Ružienka (Rubeola)
Vírusové bradavice (Verrucae)
Iné vírusové infekcie charakterizované postihnutím kože a slizníc, nezatriedené inde
Vírusová infekcia charakterizovaná postihnutím kože a slizníc, bližšie neurčená
a) Akútne ochorenie.
D
D
D
D
C
A – B
A
liečba
Ad b) - pri „C“
následné chorobné stavy sa zaraďujú a posudzujú podľa ochorenia, ktoré sa vyvinulo na ich podklade.
B 15
B 16
B 17
B 18
B 19
b) Následné stavy, štádiá a formy so závažnými funkčnými poruchami a pretrvávajúcimi subjektívnymi ťažkosťami po skončení liečby a rekonvalescencie.
c) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
d) Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami po skončení liečby a rekonvalescencie.
e) Stavy po roku od akútnej fázy ochorenia pri normálnom objektívnom laboratórnom náleze, bez recidívy a bez subjektívnych ťažkostí.
Vírusové hepatitídy (B 15 – B 19)
Akútna hepatitída A
Akútna hepatitída B
Iná akútna vírusová hepatitída
Chronická vírusová hepatitída
Vírusová hepatitída, bližšie neurčená
a) Akútne ochorenie.
D
D
D
A
D
D
C
A – B
A
liečba
Ad d) stĺpec II.
posudzuje sa podľa klinických a laboratórnych známok aktivity.
B 20
B 21
B 22
B 23
B 24
b) Stavy po ústavne preukázaných formách s minimálnou poruchou do dvoch rokov od začiatku ochorenia.
c) Stavy po dvoch rokoch od začiatku ochorenia pri negatívnom objektívnom náleze a bez poruchy funkcie preukázanej výsledkami paraklinických vyšetrení.
Choroba zapríčinená vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (choroba HIV)
(B 20 B 24)
Choroba HIV s následnými infekčnými a parazitovými chorobami
Choroba HIV s následnými zhubnými nádormi
Choroba HIV s inými následnými chorobami, bližšie určenými
Choroba HIV s inými následnými stavmi
Choroba HIV, bližšie neurčená
a) Akútne ochorenie.
b) Následné stavy, štádiá a formy so závažnými funkčnými poruchami a pretrvávajúcimi subjektívnymi ťažkosťami po skončení liečby a rekonvalescencie.
D
A
D
D
C – B
A
liečba
D
Následné chorobné stavy sa zaraďujú a posudzujú podľa ochorenia, ktoré sa vyvinulo na ich podklade.
B 25
B 26
B 27
B 30
B 33
B 34
c) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
d) Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami po skončení liečby a rekonvalescencie.
e) Stavy po roku od akútnej fázy ochorenia pri normálnom objektívnom náleze, laboratórnom náleze, bez recidívy a bez subjektívnych ťažkostí.
Iné vírusové choroby (B 25 B 34)
Cytomegalovírusová choroba
Mumps (Parotitis epidemica)
Infekčná mononukleóza
Vírusový zápal spojoviek
Iná vírusová choroba, nezatriedená inde
Vírusová infekcia bez bližšieho určenia miesta
a) Akútne ochorenie.
D
D
D
D
C
A – B
A
liečba
Ad c) stĺpec II. pri „C“ následné chorobné stavy sa zaraďujú a posudzujú podľa ochorenia, ktoré sa vyvinulo na ich podklade podľa klinických a laboratórnych známok aktivity.
B 35
B 36
B 37
B 38
B 39
b) Následné stavy, štádiá a formy so závažnými funkčnými poruchami a pretrvávajúcimi subjektívnymi ťažkosťami po skončení liečby a rekonvalescencie.
c) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
d) Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami po skončení liečby a rekonvalescencie.
e) Stavy po roku od akútnej fázy ochorenia pri normálnom objektívnom náleze, laboratórnom náleze, bez recidívy a bez subjektívnych ťažkostí.
Mykózy (B 35 – B 49)
Dermatofytóza (Tinea)
Iná povrchová mykóza (Pityriasis versicolor, Tinea nigra, ...)
Kandidóza
Kokcidioidomykóza
Histoplazmóza
D
D
D
A
D
C
A – B
A
Ad c) stĺpec II pri „C“ následné chorobné stavy sa zaraďujú a posudzujú podľa ochorenia, ktoré sa vyvinulo na ich podklade podľa klinických a laboratórnych známok aktivity.
Ad d) stĺpec II.
posudzuje sa podľa klinických a laboratórnych známok aktivity.
B 40
B 41
B 42
B 43
B 44
B 45
B 46
B 47
B 48
B 49
Blastomykóza
Parakokcidioidomykóza
Sporotrichóza
Chromomykóza a chromomykotický absces
Aspergilóza
Kryptokokóza
Zygomykóza
Mycetóm
Iná mykóza, nezatriedená inde
Mykóza, bližšie neurčená
a) Akútne ochorenie.
b) Následné stavy, štádiá a formy so závažnými funkčnými poruchami a s pretrvávajúcimi subjektívnymi ťažkosťami po skončení liečby a rekonvalescencie.
c) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia
spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
d) Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami po skončení liečby a rekonvalescencie.
D
D
D
D
liečba
D
C
A – B
Ad d) stĺpec II.
posudzuje sa podľa klinických a laboratórnych známok aktivity.
B 50
B 51
B 52
B 53
B 54
B 55
B 56
B 57
B 58
B 59
B 60
B 64
e) Stavy po roku od akútnej fázy ochorenia pri normálnom objektívnom náleze,
laboratórnom náleze, bez recidívy a bez subjektívnych ťažkostí.
Protozoárne choroby (B 50 – B 64)
Malária zapríčinená Plasmodium falciparum
Malária zapríčinená Plasmodium vivax
Malária zapríčinená Plasmodium malariae
Iná parazitologicky potvrdená malária
Malária, bližšie neurčená
Leišmanióza
Africká trypanozomóza
Chagasova choroba
Toxoplazmóza
Pneumocystóza
Iná protozoárna choroba, nezatriedená inde
Protozoárna choroba, bližšie neurčená
a) Akútne ochorenie.
b) Následné stavy, štádiá a formy so závažnými funkčnými poruchami a s pretrvávajúcimi subjektívnymi ťažkosťami po skončení liečby a rekonvalescencie.
A
D
D
A
liečba
D
B 65
B 66
B 67
B 68
B 69
B 70
c) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
d) Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami po skončení liečby a rekonvalescencie.
e) Stavy po roku od akútnej fázy ochorenia pri normálnom objektívnom náleze, laboratórnom náleze, bez recidívy a bez subjektívnych ťažkostí.
Helmintózy (B 65 B 83)
Schistozomóza (bilharzióza)
Iná trematodóza
Echinokokóza
Tenióza
Cysticerkóza
Difylobotrióza a sparganóza
D
D
A
C
A – B
A
Ad d) stĺpec II.
posudzuje sa podľa klinických a laboratórnych známok aktivity.
B 71
B 72
B 73
B 74
B 75
B 76
B 77
B 78
B 79
B 80
B 81
B 82
B 83
Iná infekcia plochými červami
Drakunkulóza
Onchocerkóza
Filarióza
Trichinelóza
Ankylostomóza a nekatoróza
Askaridóza
Strongyloidóza
Trichuridóza
Enterobióza (mrle)
Iná črevná helmintóza, nezatriedená inde
Črevná parazitóza, bližšie neurčená
Iná helmintóza
a) Akútne ochorenie.
b) Následné stavy, štádiá a formy so závažnými funkčnými poruchami a s pretrvávajúcimi subjektívnymi ťažkosťami po skončení liečby a rekonvalescencie.
c) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
D
D
D
liečba
D
C
B 85
B 86
B 87
B 88
B 89
d) Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami po skončení liečby a rekonvalescencie.
e) Stavy po roku od akútnej fázy ochorenia pri normálnom objektívnom náleze, laboratórnom náleze, bez recidívy a bez subjektívnych ťažkostí.
Zavšivenie (Pedikulóza), svrab (Akarióza) a iné zamorenia (B 85 B 89)
Zavšivenie (Pedikulóza a Ftiriáza)
Svrab (Scabies)
Myióza
Iné zamorenie
Parazitová choroba, bližšie neurčená
a) Akútne ochorenie.
b) Následné stavy, štádiá a formy so závažnými funkčnými poruchami a s pretrvávajúcimi subjektívnymi ťažkosťami po skončení liečby a rekonvalescencie.
c) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
D
A
D
D
D
A – B
A
liečba
D
C
Ad d) stĺpec II.
posudzuje sa podľa klinických a laboratórnych známok aktivity.
B 95
B 96
B 97
B 98
d) Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami po skončení liečby a rekonvalescencie.
e) Stavy po roku od akútnej fázy ochorenia pri normálnom objektívnom náleze, laboratórnom náleze, bez recidívy a bez subjektívnych ťažkostí.
Baktérie, vírusy a iní infekční pôvodcovia ako príčina chorôb zatriedených inde
(B 95 – B 98)
Streptokok a stafylokok ako príčina chorôb zatriedených inde
Iné baktérie ako príčina chorôb zatriedených inde
Vírus ako príčina chorôb zatriedených inde
Iný infekčný pôvodca, bližšie určený, ako príčina chorôb zatriedených inde
a) Akútne ochorenie.
b) Následné stavy so závažnými trvalými poruchami funkcie postihnutých orgánov po skončení liečby.
D
A
D
D
A – B
A
liečba
D
Ad d) stĺpec II.
posudzuje sa podľa klinických a laboratórnych známok aktivity.
B 99c) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia
spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
d) Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami po skončení liečby a rekonvalescencie.
e) Stavy po jednom roku od akútnej fázy ochorenia pri normálnom objektívnom náleze, laboratórnom náleze a bez subjektívnych ťažkostí.
Iné infekčné choroby (B 99)
Iná infekčná choroba, bližšie neurčená
a) Akútne ochorenie.
b) Následné stavy so závažnými trvalými poruchami funkcie postihnutých orgánov po skončení liečby.
c) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
D
D
A
D
D
D
C
A – B
A
liečba
D
C
Ad d) stĺpec II.
posudzuje sa podľa klinických a laboratórnych známok aktivity.
d) Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami po skončení liečby a rekonvalescencie.
e) Stavy po jednom roku od akútnej fázy ochorenia pri normálnom objektívnom náleze, laboratórnom náleze a bez subjektívnych ťažkostí.
D
A
A – B
A
Ad d) stĺpec II.
posudzuje sa podľa klinických a laboratórnych známok aktivity.

II. NÁDORY

(C 00 – D 48)

Značka choroby
(chyby)
Názov choroby (chyby)Zdravotná spôsobilosťPoznámka
I.II.
C 00 C 14
C 15 – C 26
C 30 – C 39
C 40 – C 41
C 43 – C 44
C 45 – C 49
C 50
C 51 – C 58
C 60 – C 63
C 64 – C 68
C 69 – C 72
C 73 – C 75
C 76 – C 80
C 81 – C 96
C 97
D 00 – D09
D 37 – D48
Zhubné nádory (C 00 – C 97 , D 00 – D 09, D 37 – D 48)Zhubné nádory pery, ústnej dutiny a hltana
Zhubné nádory tráviacich orgánov
Zhubné nádory dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov
Zhubné nádory kostí a kĺbovej chrupky
Melanóm a iné zhubné nádory kože
Zhubné nádory mezotelu a mäkkého tkaniva
Zhubné nádory prsníka
Zhubné nádory ženských pohlavných orgánov
Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov
Zhubné nádory močovej sústavy
Zhubné nádory oka, mozgu a iných častí centrálnej nervovej sústavy
Zhubné nádory štítnej žľazy a iných žliaz s vnútorným vylučovaním
Zhubné nádory na nepresne určených, sekundárnych a bližšie neurčených miestach
Zhubné nádory s pôvodom alebo s predpokladaným pôvodom z lymfatického, hemopoetického a príbuzného tkaniva
Zhubné nádory mnohopočetné na viacerých nezávislých primárnych miestach
Karcinómy in situ
Nádory s neurčitým alebo neznámym správaním
Značka choroby
(chyby)
Názov choroby (chyby)Zdravotná spôsobilosťPoznámka
I.II.
D 10 – D 36
D 22
a) Formy liečbou neovplyvniteľné alebo rozsiahle, s metastázami.
b) Formy liečbou ovplyvniteľné, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
c) Stavy po úspešnej liečbe s nezávažnými poruchami funkcie, aj pred uplynutím 24 mesiacov od začiatku liečby.
Nezhubné nádory (D 10 D 36)
Melanocytové (pigmentové) névy
a) Formy liečbou neovplyvniteľné, s ťažkou trvalou poruchou ústrojov, výrazne obmedzujúce funkciu ústrojov a celkovú výkonnosť.
b) Formy liečbou ovplyvniteľné, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia
spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
c) Stavy s nezávažnými poruchami funkcie a stavy po úspešnej liečbe, aj pred uplynutím 24 mesiacov od začiatku liečby pri negatívnom dermatoskopickom alebo negatívnom histologickom náleze.
D
D
D
D
D
A
D
B – C
A – B
D
A – C
A
Ad b), c)
posudzuje sa podľa charakteru, rozsahu, lokalizácie nádorov a podľa poruchy funkcie postihnutých ústrojov.

III. CHOROBY KRVI A KRVOTVORNÝCH ORGÁNOV A NIEKTORÉ PORUCHY S ÚČASŤOU IMUNITNÝCH MECHANIZMOV (D 50 – D 90)

Značka choroby
(chyby)
Názov choroby (chyby)Zdravotná spôsobilosťPoznámka
I.II.
D 50 – D 53
D 55 – D 59
D 60 – D 64
D 65 – D 69
D 70 – D 76
D 77*
Choroby krvi a krvotvorných orgánov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov (D 50 – D 77)
Nutričné anémie
Hemolytické anémie
Aplastické a iné anémie
Poruchy koagulácie, purpura a iné stavy krvácavosti
Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov
Iné poruchy krvi a krvotvorných orgánov pri chorobách zatriedených inde
a) Ťažké, liečbou neovplyvniteľné formy. Pomaly progredujúce formy s výraznejšími zmenami v zložení krvi a s periodickým zhoršovaním.
b) Ľahké formy, pri úspešnej liečbe s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
c) Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami po skončení liečby a rekonvalescencie.
d) Stavy po úspešnej liečbe, bez poruchy funkcie orgánov.
D
D
D
A
D
C
A – B
A
Ad c)
posudzuje sa podľa klinických a laboratórnych známok aktivity.
D 80
D 81
D 82
D 83
D 84
D 89
D 86
Určité poruchy s účasťou imunitných mechanizmov (D 80 – D 89)
Imunodeficit s prevahou nedostatku protilátok
Kombinovaný imunodefocit
Imunodeficit spojený s inými ťažkými poruchami
Bežný premenlivý imunodeficit
Iný imunodeficit
Iná porucha s účasťou imunitných mechanizmov, nezatriedená inde
a) Všetky formy liečbou neovplyvniteľné.
b) Ľahké formy liečbou ovplyvniteľné, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
c) Ľahké stavy a stavy po úspešnej liečbe.
d) Stavy dva roky po úspešnej liečbe, pri normálnom objektívnom, laboratórnom náleze, bez recidív poruchy funkcie.
Sarkoidóza
D
D
D
A
D
D
C
A – B
A
D
Ad c) posudzuje sa podľa klinických a laboratórnych známok aktivity.

IV. ENDOKRINNÉ, NUTRIČNÉ A METABOLICKÉ CHOROBY(E 00 - E 90)

Značka choroby
(chyby)
Názov choroby (chyby)Zdravotná spôsobilosťPoznámka
I.II.
E 00
E 01
E 02
E 03
E 04
E 05
E 06
E 07
Choroby štítnej žľazy (E 00 E 07)
Vrodený syndróm z nedostatku jódu
Choroba štítnej žľazy spojená s nedostatkom jódu a pridružené stavy
Subklinická hypotyreóza z nedostatku jódu
Iná hypotyreóza (vrodená, získaná po užívaní liekov, poinfekčná, ...)
Iná netoxická struma
Hypertyreóza (tyreotoxikóza)
Zápal štítnej žľazy (tyreoiditída, autoimunitná tyreoiditída, ....)
Iná choroba štítnej žľazy
a) Výrazné poruchy funkcie štítnej žľazy spojené s poškodením mozgu (kreténizmus) v trvalej liečbe, zväčšenie štítnej žľazy s tlakovými príznakmi na okolité orgány.
b) Zväčšenie štítnej žľazy bez príznakov tlaku na okolie s klinickými ťažkosťami pri liečbe, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
c) Stavy chirurgicky riešené bez klinických prejavov pri dobrej výkonnosti organizmu. Hypotyreózy priaznivo ovplyvnené liečbou bez zreteľných funkčných porúch.
D
D
A
D
C
A – B
Ad c) – „A“ po endokrinologickom vyšetrení a odporúčaní lekára špecialistu.
E 10
E 11
E 12
E 13
E 14
d) Eufunkčné strumy bez liečby, bez klinických prejavov.
Diabetes mellitus (E 10 E 14)
Diabetes mellitus 1. typu
Diabetes mellitus 2. typu
Diabetes mellitus spojený s podvýživou
Iný diabetes mellitus, bližšie určený
Diabetes mellitus, bližšie neurčený
a) Ťažké formy pri trvalej liečbe liekmi a inzulínom. Pridružené orgánové poškodenia (retinopatia, vaskulopatia, nefropatia, neuropatia...).
b) Stredne ťažké formy s potrebou dlhodobej liečby liekmi a inzulínom, s počínajúcimi známkami orgánového poškodenia, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
c) Ľahké formy kompenzované diétou, i v kombinácii s perorálnou antidiabetickou liečbou, pri dobrom celkovom stave a bez závažných známok orgánového poškodenia.
Iné poruchy regulácie glukózy v krvi a vnútorného vylučovania podžalúdkovej
žľazy (E 15 E 16)
A
D
D
D
A
D
C
A – B
E 15
E 16
E 20
E 21
E 22
E 23
E 24
E 25
E 26
E 27
E 28
Nediabetická hypoglykemická kóma
Iná porucha vnútorného vylučovania podžalúdkovej žľazy
a) Ťažké poruchy s trvalou liečbou alebo vzdorujúce liečbe, často dekompenzované, po odbornom endokrinologickom vyšetrení.
b) Stredne ťažké formy s potrebou dlhodobej liečby, ojedinele dekompenzované, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
c) Celkom ľahké formy po liečbe s dobrou výkonnosťou organizmu, bez prejavov dekompenzácie.
Choroby ostatných žliaz s vnútorným vylučovaním (E 20 – E 35)
Hypoparatyreóza
Hyperparatyreóza a iné choroby prištítnych žliaz
Hyperfunkcia hypofýzy
Hypofunkcia a iné choroby hypofýzy
Cushingov syndróm
Adrenogenitálna porucha
Hyperaldosteronizmus (primárny, sekundárny)
Iná choroba nadobličiek
Porucha funkcie vaječníkov
D
D
A
D
C
A – B
Ad c) – „A“ len pri stavoch bez nutnosti liečby a odporúčaní lekára špecialistu.
E 29
E 30
E 31
E 32
E 34
E 35*
E 40
E 41
E 42
E 43
Porucha funkcie semenníkov
Porucha puberty, nezatriedená inde (oneskorená, predčasná...)
Porucha činnosti viacerých žliaz s vnútorným vylučovaním (polyglandulárna
dysfunkcia)
Choroba týmusu
Iná choroba žliaz s vnútorným vylučovaním (konštitučný nanizmus, gigantizmus...)
Porucha žliaz s vnútorným vylučovaním pri chorobách zatriedených inde
a) Ťažké formy s trvalou substitučnou liečbou, s výraznými klinickými prejavmi, so zníženým spoločenským a pracovným uplatnením (pri pubertálnych úchylkách brať do úvahy vek a skončenie telesného vývoja).
b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
c) Ľahšie formy a stavy po operačnej liečbe, pri dlhodobej liečbe bez výrazných klinických prejavov, pri dobrom celkovom stave organizmu.
Choroby z podvýživy – malnutrícia (E 40 E 46)
Kvašiorkor
Nutričný marazmus
Marantický kvašiorkor
Ťažká proteínovo-energetická podvýživa, bližšie neurčená
D
D
D
D
C
A – B
E 44
E 45
E 46
E 50
E 51
E 52
E 53
E 54
E 55
E 56
E 58
E 59
E 60
E 61
Proteínovo-energetická podvýživa stredného a mierneho stupňa
Zaostávanie vo vývine v dôsledku proteínovo-energetickej podvýživy
Proteínovo-energetická podvýživa, bližšie neurčená
a) Ťažké formy po neúspešnej liečbe s nezvratnými ťažkými zmenami na orgánoch. Neskoré následky týchto ochorení závažného rázu.
b) Ľahké formy pri liečbe bez závažného postihnutia orgánov so zvratnými zmenami.
c) Vyliečené formy bez trvalých následkov.
Iné nedostatky vo výžive (E 50 E 64)
Nedostatok vitamínu A
Nedostatok tiamínu (beri-beri)
Nedostatok niacínu (pellagra)
Nedostatok iného vitamínu skupiny B
Nedostatok vitamínu C (kyseliny askorbovej)
Nedostatok vitamínu D
Iný nedostatok vitamínu
Nedostatok vápnika vo výžive
Nedostatok selénu vo výžive
Nedostatok zinku vo výžive
Nedostatok iného stopového prvku vo výžive
D
D
A
D
A – B
A
E 63
E 64
E 65
E 66
E 67
E 68
Iný nedostatok vo výžive (nedostatok esenciálnych mastných kyselín, nerovnováha
v zložení potravy)
Následky podvýživy a iných nedostatkov vo výžive
a) Ťažké formy po neúspešnej liečbe s nezvratnými ťažkými zmenami na orgánoch. Neskoré následky týchto ochorení závažného rázu.
b) Ľahké formy pri liečbe bez závažného postihnutia orgánov so zvratnými zmenami.
c) Vyliečené formy bez trvalých následkov.
Obezita a iná nadmerná výživa (E 65 E 68)
Lokalizovaná obezita
Obezita
Iná nadmerná výživa
Následok nadmernej výživy
a) Ťažké formy (hodnota BMI viac ako 35) trvalo vzdorujúce pokusom o redukciu hmotnosti, s postihnutím iných systémov, so znížením výkonnosti organizmu a sťaženým spoločenským uplatnením.
b) Stredné formy (hodnota BMI 30 až 35) vzdorujúce pokusom o redukciu hmotnosti, ale s dobrou telesnou zdatnosťou, bez orgánového postihnutia.
D
D
A
D
D
D
A – B
A
D
A – B
BMI = body mass index (hmotnosť v kg/ výška v m²)
Pri systémových zmenách v rámci obezity sa spôsobilosť posudzuje aj podľa stupňa poškodenia systému alebo orgánu
(neposudzovať ako
E 70
E 71
E 72
E 73
E 74
E 75
E 76
E 77
E 78
E 79
E 80
E 83
E 84
E 85
E 86
E 87
E 88
c) Ľahké formy (BMI 25 – 30), bez orgánového postihnutia, normálna telesná zdatnosť.
Metabolické poruchy (E 70 E 90)
Porucha metabolizmu aromatických aminokyselín (fenylketonúria, albinizmus, ...)
Poruchy metabolizmu aminokyselín s rozvetveným reťazcom a poruchy metabolizmu
mastných kyselín
Iná porucha metabolizmu aminokyselín
Intolerancia laktózy
Iná porucha metabolizmu sacharidov
Porucha metabolizmu sfingolipidov a iná porucha ukladania lipidov
Porucha metabolizmu glykozaminoglykánu (mukopolysacharidózy)
Porucha metabolizmu glykoproteínov
Porucha metabolizmu lipoproteínov a iná lipidémia (hypercholesterolémia, ...)
Porucha metabolizmu purínu a pyrimidínu (hyperurikémia, ...)
Porucha metabolizmu porfyrínu a bilirubínu (Gilbertov syndróm – E80.4)
Porucha metabolizmu minerálov (Wilsonova choroba, hemochromatóza, akrodermatitída, ...)
Cystická fibróza (mukoviscidóza)
Amyloidóza
Dehydratácia, hypovolémia
Iná porucha rovnováhy tekutín, elektrolytov a acidobázickej rovnováhy
Iná porucha metabolizmu (lipomatóza, lipodystrofia, ...) – E 88.2
AAsamostatnú diagnózu)
E 89Endokrinná a metabolická porucha po lekárskom výkone, nezatriedená inde (E 89.0 –Pooperačná hypotyreóza, ...)
a) Ťažké formy alebo formy vyžadujúce celoživotnú substitučnú liečbu alebo prísnu diétu s celkovým postihnutím organizmu a so zníženým spoločenským uplatnením.
b) Ľahké formy pri dobrom celkovom stave po skončenej liečbe alebo stavy v liečbe dlhodobo stabilizované, dobre kompenzované.
D
A
C – D
A
Ad a) stĺpec II. – „C“
ak je predpoklad
zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
Ad b) – „A“ pri
stavoch nevyžadujú-
cich trvalú liečbu.

V. DUŠEVNÉ PORUCHY A PORUCHY SPRÁVANIA (F 00 – F 99)

Značka choroby
(chyby)
Názov choroby (chyby)Zdravotná spôsobilosťPoznámka
I.II.
F 00
F 01
F 02
F 03
F 04
F 05
F 06
F 07
F 09
Organické duševné poruchy vrátane symptomatických (F 00 - F 09)
Demencia pri Alzheimerovej chorobe
Vaskulárna demencia
Demencia pri iných chorobách zatriedených inde
Demencia, bližšie neurčená
Organický amnestický syndróm nezapríčinený alkoholom alebo inými psycho-
aktívnymi látkami
Delírium nezapríčinené alkoholom alebo inými psychoaktívnymi látkami
Iné duševné poruchy zapríčinené poškodením a dysfunkciou mozgu a somatickou
chorobou
Poruchy osobnosti a správania zapríčinené chorobou, poškodením a dysfunkciou
mozgu
Organická alebo symptomatická psychická porucha, bližšie neurčená
a) Pri trvalých alebo dlhotrvajúcich závažných poruchách duševnej činnosti.
b) Pri miernych reziduálnych prejavoch poruchy duševnej činnosti, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
c) Pri celkovej úprave duševného stavu po odznení poruchy.
D
D
D
D
C
A – B
F 10 Poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok
(F 10 - F 19)
Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu
a) Závislosť spojená s nezvratnými duševnými a telesnými zmenami. Závislosť od alkoholu. Stavy blízke závislosti (návykový abúzus) u profesionálnych vojakov pri neúčinnosti odvykacej liečby.
b) F 10.2 – F 10.7
Pre diagnózy F 10 – F 19 sa používa štvorčíslicové pod rozdelenie - pozri
poznámka
c) Stavy po absolvovaní ústavnej alebo ambulantnej odvykacej liečby s dokázanou abstinenciou, stavy po recidíve priaznivo ovplyvnenej liečbou pri pretrvávajúcom
výraznom zlepšení sociálnej adaptácie.
d) Sklon k abúzu alkoholu, doposiaľ nevyžadujúci aktívnu odvykaciu liečbu a reagujúci na výchovné a disciplinárne opatrenia.
D
D
D
D
D
D
C – D
A – B
.0 Akútna intoxikácia
.1 Zneužívanie
.2 Syndróm závislosti
.3 Abstinenčný syndróm
.4 Abstinenčný syndróm s delíriom
.5 Psychotické poruchy
.6 Amnestický syndróm
.7 Reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha.
Ad c) – „C“ – ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
F 11
F 12
F 13
F 14
F 15
F 16
F 17
F 18
F 19
F 20
F 21
F 22
F 23
F 24
F 25
Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním opiátov
Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kanabinoidov (marihuana, hašiš)
Porucha psychiky a správania zapríčinená užitím (užívaním) sedatív alebo hypnotík
Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kokaínu
Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním iných stimulancií vrátane kofeínu
Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním halucinogénov
Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním tabaku
Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním prchavých rozpúšťadiel
Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním viacerých drog a iných psychoaktívnych látok
a) Syndróm závislosti s narušenou schopnosťou sociálnej adaptácie, stav po ústavnej odvykacej liečbe alebo ambulantnej odvykacej liečbe.
b) Stav po ojedinelom užití, bez závislosti.
Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi (F 20 - F 29)
Schizofrénia
Schizotypová porucha
Pretrvávajúce poruchy s bludmi
Akútne a prechodné psychotické poruchy
Indukovaná porucha s bludmi
Schizoafektívne poruchy
D
A
D
A
F 28
F 29
F 30
F 32
Iná neorganická psychotická porucha
Neorganická psychóza, bližšie neurčená
a) Porucha s ťažkým alebo stredne ťažkým priebehom i po celkovej úprave duševného stavu.
b) Porucha s ľahkým priebehom i po celkovej úprave duševného stavu.
Afektívne poruchy (F 30 - F 39)
Manická epizóda
Depresívna epizóda
a) Pri ťažkej alebo dlhotrvajúcej epizóde.
b) Pri epizóde strednej závažnosti, pri recidívach.
c) Pri epizóde miernej závažnosti, liečbou dobre ovplyvniteľnej, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
d) Ľahké poruchy.
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
A – B
F 31
F 33
F 34
F 38
F 39
F 40
F 41
F 42
Bipolárna afektívna porucha
Recidivujúca depresívna porucha
Pretrvávajúca afektívna porucha
a) Porucha s ťažkým alebo stredne ťažkým priebehom i po celkovej úprave duševného stavu.
b) Porucha s ľahkým priebehom i po celkovej úprave duševného stavu.
Iné afektívne poruchy
Afektívna porucha, bližšie neurčená
a) Ťažké poruchy.
b) Stredne závažné poruchy s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
c) Ľahké poruchy.
Neurotické poruchy, poruchy podmienené stresom a somatoformné poruchy
(F 40 F 48)
Fóbická úzkostná porucha
Iné úzkostné poruchy
Obsedantno-kompulzívna porucha
D
D
D
D
D
D
D
D
C
A – B
F 34 sa posudzuje ako F 60
Posudzuje sa podľa závažnosti psychopatológiea úrovne sociálnej adaptácie.
F 43
F 44
F 45
F 48
F 50
F 51
F 52
F 53
F 54
F 55
F 59
Reakcia na ťažký stres a adaptačné poruchy
Disociatívne (konverzné) poruchy
Somatoformné poruchy (hypochondria, ...)
Iné neurotické poruchy (neurasténia, ...)
a) Ťažké formy vzdorujúce liečbe, často recidivujúce.
b) Stredne závažné poruchy, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
c) Ľahké poruchy.
Poruchy správania spojené s poruchami fyziologických funkcií a somatických
faktorov (F 50 F 59)
Porucha príjmu potravy (mentálna anorexia, bulímia, ...)
Neorganická porucha spánku
Poruchy pohlavných funkcií nezapríčinené organickou poruchou alebo chorobou
Porucha psychiky a správania v šestonedelí, nezatriedená inde
Psychické faktory a faktory správania spojené s poruchami alebo chorobami zatriedenými inde
Škodlivé užívanie látok, ktoré nevytvárajú závislosť
Poruchy správania spojené s poruchami fyziologických funkcií a somatických faktorov,
bližšie neurčené
D
D
D
D
C
A – B
Ad b), c) – posudzuje sa podľa vyjadrenia psychiatra po ústavnom vyšetrení.
F 60
F 61
F 62
F 63
F 68
F 69
a) Ťažké formy vzdorujúce liečbe, často recidivujúce.
b) Stredne závažné poruchy, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
c) Ľahké poruchy.
Poruchy osobnosti a správania dospelých (F 60 F 69)
Špecifické poruchy osobnosti
Zmiešaná a iná porucha osobnosti
Pretrvávajúca zmena osobnosti, ktorú nemožno prisúdiť poškodeniu alebo chorobe
mozgu
Porucha návykov a impulzov (patologické hráčstvo, pyromania, kleptománia, ...)
Iná porucha osobnosti a správania dospelých
Porucha osobnosti a správania dospelých, bližšie neurčená
a) Ťažké poruchy s podstatne zníženou schopnosťou spoločenskej adaptácie.
b) Stredne závažné poruchy s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr po uplynutí 24 mesiacov.
c) Ľahké poruchy.
D
D
D
D
D
D
D
C
A – B
D
C
A – B
Ad b), c) – posudzuje sa podľa vyjadrenia psychiatra po ústavnom vyšetrení.
Ad b), c) – posudzuje sa podľa závažnosti psychopatológie a úrovne sociálnej adaptácie.
F 64
F 65
F 66
F 80
F 84
F 90
F 91
F 95
F 98
Porucha pohlavnej identity
Porucha sexuálneho zamerania
Porucha psychiky a správania spojená so sexuálnym vývinom a orientáciou
Duševná zaostalosť (mentálna retardácia) (F 70 – F 79)
Poruchy psychického vývinu (F 80 – F 89)
Špecifická vývinová porucha reči a jazyka (dyslália, šušlanie, rotacizmus, ...)
Pervazívna vývinová porucha (autizmus, ...)
Poruchy správania a emotivity so zvyčajným začiatkom v detstve a počas
dospievania (F 90 – F 98)
Hyperkinetická porucha
Porucha správania
Tiková porucha
Iná porucha správania a emotivity so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania (Zajakavosť – F 98.5, Brblavosť – ponáhľavá reč F 98.6, ...)
A – D
A – D
D
D
D
A – D
A – D
D
D
D
Posudzuje sa na základe zistenej štruktúry osobnosti a psychopatológie. Samotná sexuálna orientácia sa nepokladá za poruchu.
F 80 sa posudzuje ako F 90 – F 98.
a) Závažná porucha, s podstatne zníženou schopnosťou spoločenskej adaptácie.
b) Porucha len ľahko obmedzujúca schopnosť spoločenskej adaptácie.
c) Prechodná a mierna porucha neobmedzujúca schopnosťou spoločenskej adaptácie, pri poruchách reči – reč musí byť dobre zrozumiteľná.
D
D
A
D
A – B
A

VI. CHOROBY NERVOVEJ SÚSTAVY (G 00 – G 99)

Značka choroby
(chyby)
Názov choroby (chyby)Zdravotná spôsobilosťPoznámka
I.II.
G 00
G 01
G 02
G 03
G 04
G 05
G 06
G 07
G 08
G 09
Zápalové choroby centrálnej nervovej sústavy (G 00 G 09)
Baktériová meningitída, nezatriedená inde
Meningitída pri baktériových chorobách zatriedených inde
Meningitída pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
Meningitída zapríčinená inými a bližšie neurčených príčinami
Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída
Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri chorobách zatriedených inde
Intrakraniálny a intraspinálny absces a granulóm
Intrakraniálny a intraspinálny absces a granulóm pri chorobách zatriedených inde
Intrakraniálna a intraspinálna flebitída a tromboflebitída
Následky zápalových chorôb centrálnej nervovej sústavy
a) Akútne stavy.
b) Následné stavy po liečbe akútneho ochorenia, s neurologickým deficitom podstatnejšie ovplyvňujúcim výkonnosť organizmu, ak nie je odôvodnený predpoklad nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred
uplynutím 24 mesiacov.
D
D
liečba
D
G 10
G 11
G 12
G 13
c) Následné stavy od dvoch rokov do piatich rokov od akútneho ochorenia s minimálnym neurologickým deficitom doloženým príslušným vyšetrením.
d) Po dvoch rokoch od ukončenia liečby a s normálnym neurologickým nálezom.
Systémové atrofie prvotne postihujúce centrálnu nervovú sústavu (G 10 – G 13)
Huntingtonova choroba (chorea)
Dedičná ataxia
Spinálna svalová atrofia a príbuzné syndrómy
Systémová atrofia prvotne postihujúca centrálny nervový systém pri chorobách
zatriedených inde
a) Ústavne diagnostikované formy s neurologickým deficitom obmedzujúcim funkciu organizmu, dokumentované výsledkami paraklinických vyšetrení.
b) Ústavne diagnostikované formy s neurologickým deficitom neobmedzujúcim významnejšie funkciu organizmu, dokumentované výsledkami paraklinických vyšetrení, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
D
A
D
D
A – B
A
D
C
G 20
G 21
G 22
G 23
G 24
G 25
G 26
c) Ústavne diagnostikované formy, počiatočné štádiá postihnutia bez výraznejšieho deficitu obmedzujúceho funkciu organizmu.
Extrapyramídové poruchy a poruchy hybnosti (G 20 – G 26)
Parkinsonova choroba
Sekundárny Parkinsonov syndróm
Parkinsonov syndróm pri chorobách zatriedených inde
Iná degeneratívna choroba bazálnych ganglií
Dystónia (spastický tortikolis, blefarospasmus, ...)
Iná extrapyramídová porucha a porucha hybnosti
Extrapyramídové poruchy a poruchy hybnosti pri chorobách zatriedených inde
(tremor, myoklonus, chorea, ...)
a) Ústavne diagnostikované formy s deficitom potvrdeným výsledkami neurofyziologických vyšetrení, obmedzujúce činnosť končatín.
b) Ústavne diagnostikované formy s deficitom potvrdeným výsledkami paraklinických vyšetrení, pri dobrej funkcii končatín, bez intelektového deficitu, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
c) Vyslovenie podozrenia na ochorenie, počiatočné štádiá bez motorického či senzitívneho deficitu (maximálne hraničné výsledky paraklinických vyšetrení), normálna pracovná spôsobilosť.
D
D
D
D
A – B
D
C
B
Ad c) – pre „ A“ – stavy nevyžadujúce trvalú liečbu a podľa záverov a odporúčaní neurológa.
G 30
G 31
G 32
G 35
G 36
G 37
Iné degeneratívne choroby nervovej sústavy (G 30 – G 32)
Alzheimerova choroba
Iná degeneratívna choroba nervovej sústavy, nezatriedená inde
Iná degeneratívna choroba nervovej sústavy pri chorobách zatriedených inde
a) Ústavne diagnostikované formy so zjavným deficitom obmedzujúcim činnosť organizmu.
b) Ústavne diagnostikované formy so zjavným deficitom výraznejšie neobmedzujúcim činnosť organizmu, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
c) Ľahké formy s vyslovením podozrenia na ochorenie, na základe výsledkov paraklinických vyšetrení, s nevýznamným deficitom, neobmedzujúce dennú činnosť.
Demyelinizačné choroby centrálnej nervovej sústavy (G 35 - G 37)
Roztrúsená skleróza (Sclerosis multiplex, Encephalomyelitis disseminata)
Iná akútna roztrúsená (diseminovaná) demyelinizácia
Iná demyelinizačná choroba centrálnej nervovej sústavy
D
D
D
D
C
A – B
G 40
G 41
a) Ústavne diagnostikované, s definitívnym diagnostickým záverom, s deficitom dokumentovaným patologickými elektrofyziologickými nálezmi a nálezmi v likvore.
b) Počiatočné štádiá, podozrenia s minimálne tromi pozitívnymi kritériami, deficit dokumentovaný patologickými nálezmi, s ľahkým obmedzením funkcie organizmu a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
c) Ľahké formy, nejasné stavy po prvom ataku, s vyslovením podozrenia na základe pozitívnych výsledkov paraklinických vyšetrení, bez výraznejšieho motorického či senzitívneho deficitu, neobmedzujúce dennú činnosť.
Epizodické a záchvatové poruchy (G 40 G 47)
Epilepsia
Epileptický stav (Status epilepticus)
a) Stavy s častými záchvatmi i pri liečbe, prítomné duševné poruchy, patologický EEG nález. Status epilepticus.
b) Ojedinelý záchvat s patologickým EEG nálezom, s potrebou liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
D
D
D
D
D
D
C
A – B
D
C
G 43
G 44
c) Stavy po prekonanom záchvate, bez nutnosti liečby po 1 roku od záchvatu, bez záchvatu a s fyziologickým nálezom na EEG. Päť rokov po liečbe od posledného záchvatu, bez záchvatu, bez liečby, s abnormálnym EEG nálezom.
d) Po piatich rokoch od vyradenia z evidencie sledovania liečeného ochorenia, bez záchvatu a s fyziologickým nálezom na EEG.
Migréna
a) Ústavne diagnostikovaná, dokumentovaná častosť záchvatov, deficit dokumentovaný paraklinickými vyšetreniami, neúspešná opakovaná liečba.
b) Stavy po určení diagnózy a jej potvrdení s následnou ústavnou liečbou, opakovanie záchvatov raz za tri mesiace s trvaním do 48 hodín, uspokojivo reagujúce na liečbu, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
c) Ojedinelé záchvaty vyskytujúce sa raz za tri mesiace s trvaním niekoľko hodín, nepresahujúce 12 hodín, dobre reagujúce na liečbu.
d) Ojedinelé záchvaty vyskytujúce sa raz za 12 mesiacov s trvaním niekoľko hodín, nepresahujúce 6 hodín, dobre reagujúce na liečbu.
Iný syndróm bolesti hlavy (tenzná, poúrazová, zapríčinená liečivom, ...)
D
A
D
D
D
A
A – B
A
D
C
A – B
A
G 45
G 46
a) Ústavne diagnostikované formy, záchvaty časté – minimálne raz za mesiac, s patologickými výsledkami dokumentovaného paraklinického vyšetrenia, bez úspechu liečby.
b) Ústavne diagnostikované formy, záchvaty menej časté – maximálne raz za tri mesiace, pri celkovo dobrom stave s nutnosťou medikamentóznej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
c) Záchvatové bolesti recidivujúce raz za tri až šesť mesiacov pri celkovo dobrom stave
1. s minimálnym neurologickým deficitom a s ľahko zvýšenými hodnotami výsledkov laboratórnych a klinických vyšetrení,
2. s ľahko zvýšenými hodnotami výsledkov laboratórnych a klinických vyšetrení.
d) Záchvatové bolesti recidivujúce aspoň raz za 12 mesiacov pri celkovo dobrom stave bez neurologického deficitu a s normálnymi hodnotami výsledkov laboratórnych a klinických vyšetrení.
Prechodná mozgová ischémia a príbuzné syndrómy
Cievne mozgové syndrómy pri mozgových cievnych chorobách
a) Následné stavy po ústavnom vyšetrení, s pozitívnymi patologickými nálezmi paraklinických vyšetrení, klinickým deficitom obmedzujúcim lokomóciu a rečové dorozumenie, reziduálne ložiská potvrdené počítačovým tomografom, nukleárnou magnetickou rezonanciou.
D
D
D
A
D
D
C
A – B
A
D
G 47b) Ústavne diagnostikované stavy potvrdené patologickými nálezmi, najmenej ultrazvukovým vyšetrením krčných tepien a vertebrálnej artérie. Ojedinelé recidívy bez výraznejšieho klinického deficitu či obmedzenia funkcie organizmu s potrebou dlhodobej medikamentóznej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
c) Menej závažné formy po ústavnom diagnostikovaní neobmedzujúce výkonnosť organizmu s potrebou intermitentnej medikamentóznej liečby.
d) Následné stavy dva roky po ojedinelom akútnom postihnutí, bez klinického deficitu, s normálnymi nálezmi paraklinických vyšetrení, pri celkovo dobrej výkonnosti organizmu.
Poruchy spánku
a) Ťažké formy, po ústavnom diagnostikovaní s potvrdením klinického neurologického a psychického deficitu.
b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
D
D
D
D
D
C
A – B
A
D
C
G 50
G 52
G 53
c) Ľahké formy liečbou ovplyvniteľné, len s malou poruchou výkonnosti.
d) Ľahké krátkodobé formy bez klinického neurologického a psychického deficitu.
Poruchy nervov, nervových koreňov a nervových spletí (G 50 G 59)
Porucha trojklaného nervu (n. trigeminus)
Poruchy ostatných hlavových nervov
Poruchy hlavových nervov pri chorobách zatriedených inde (po herpes zoster, ...)
a) Závažné stavy s funkčným deficitom, s častými recidívami, liečbe vzdorujúce ataky aj po operatívnej liečbe, po ústavnom vyšetrení s dokumentáciou patologických nálezov.
b) Stavy s ľahkou poruchou funkcie alebo častejšie recidivujúce, s dokumentovaným patologickým nálezom, s nutnosťou liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
c) Nezávažné formy s dokumentovanými zmenami, ojedinele recidivujúce, len s malou poruchou funkcie.
d) Stavy po liečbe bez recidív a porúch funkcie.
D
A
D
D
D
A
A – B
A
D
C
A – B
A
G 51
G 54
G 55
G 56
G 57
G 58
G 59
Porucha tvárového nervu (n. facialis)
a) Po liečbe s reziduálnou obrnou ťažkého stupňa, s lagoftalmom, dokumentované EMG doloženým nálezom.
b) Recidívy obrny s reziduálnym deficitom, synkinézami, dokumentované EMG nálezom, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
c) Po dvoch rokoch od liečby akútneho postihnutia bez závažnejších zmien a bez reziduálneho deficitu funkcie.
d) Celkovo upravené stavy päť rokov od prekonania akútneho ataku.
Choroby nervových koreňov a spletí
Kompresia nervových koreňov a spletí pri chorobách zatriedených inde
Mononeuropatia hornej končatiny
Mononeuropatia dolnej končatiny
Iná mononeuropatia
Mononeuropatia pri chorobách zatriedených inde
a) Závažné stavy po skončení liečby s motorickým a senzitívnym deficitom dokumentovaným elektrofyziologickým vyšetrením, nálezmi z počítačovej tomografie, nukleárnej magnetickej rezonancie, perimyelografie a so zodpovedajúcou likvorovou formulou.
D
D
D
A
D
D
C
A – B
A
D
G 60
G 61
G 62
G 63
G 64
b) Recidivujúce postihnutia, diagnosticky nedoriešené stavy, ale s dokumentovanými patologickými nálezmi, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
c) Menej závažné stavy, po liečbe s nepodstatným deficitom, do dvoch rokov od skončenia liečby.
d) Stavy po úspešnej liečbe bez motorického či senzitívneho deficitu, dokumentované normálnymi výsledkami paraklinických vyšetrení, po dvoch rokoch od skončenia liečby.
Polyneuropatie a iné poruchy periférnej nervovej sústavy (G 60 G 64)
Dedičná a idiopatická neuropatia
Zápalová polyneuropatia
Iná polyneuropatia
Polyneuropatia pri chorobách zatriedených inde
Iná porucha periférnej nervovej sústavy
a) Stavy so závažným motorickým a senzitívnym deficitom, často sa dekompenzujúce, po ústavnom diagnostikovaní s patologickým nálezom paraklinických vyšetrení.
b) Stavy s motorickým a/alebo senzitívnym deficitom dokumentovaným výsledkami paraklinických vyšetrení, závažnejšie ovplyvňujúcim funkcie organizmu, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
D
D
A
D
D
C
A – B
A
D
C
G 70
G 71
G 72
G 73
c) Stavy s ľahkým deficitom, dokumentovaným hranične patologickým nálezom paraklinických vyšetrení, závažnejšie neovplyvňujúcim funkcie organizmu.
d) Nezávažné stavy s kompenzovaným klinickým deficitom, dokumentovaným fyziologickým nálezom paraklinických vyšetrení.
Choroby nervovosvalovej platničky a svalov (G 70 G 73)
Myasthenia gravis a iná nervovosvalová choroba
Primárna myopatia (dystrofia, ...)
Iná myopatia
Choroba s poruchou nervovosvalovej platničky a svalu pri chorobách zatriedených inde
a) Stavy po ústavnom diagnostikovaní s trvalým patologickým nálezom paraklinických vyšetrení.
b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
c) Stavy s ľahkým deficitom, s hraničným nálezom paraklinických vyšetrení, závažnejšie neovplyvňujúcim funkcie organizmu.
D
A
D
D
D
A – B
A
D
C
A – B
G 80
G 81
G 82
G 83
G 90
G 91
G 92
d) Nezávažné formy bez obmedzenia funkcie organizmu.
Detská mozgová obrna a iné paralytické syndrómy (G 80 G 83)
Detská mozgová obrna
Hemiparéza a hemiplégia
Paraparéza a paraplégia, tetraparéza a tetraplégia
Iný paralytický syndróm
a) Závažné stavy s trvalým deficitom motorickej, senzitívnej alebo psychickej funkcie.
b) Stredne ťažké formy s dokumentovaným deficitom, bez obmedzenia základných funkcií organizmu, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
c) Ľahké formy neobmedzujúce funkciu organizmu, s hraničnými hodnotami paraklinických vyšetrení.
Iné choroby nervovej sústavy (G 90 G 99)
Porucha autonómnej nervovej sústavy
Hydrocefalus (vodnatieľka mozgu)
Toxická encefalopatia
D
D
D
D
A
D
C
A – B
G 93
G 94
G 95
G 96
G 97
G 98
G 99
Iná choroba mozgu
Iná choroba mozgu pri chorobách zatriedených inde
Iná choroba miechy
Iné choroby centrálnej nervovej sústavy
Choroba nervovej sústavy po lekárskom výkone, nezatriedená inde
Iná choroba nervovej sústavy, nezatriedená inde
Iné choroby nervovej sústavy pri chorobách zatriedených inde
a) Závažné stavy a stavy následné po akútnom postihnutí, s trvalým motorickým a senzitívnym deficitom dokumentovaným patologickým nálezom paraklinických vyšetrení.
b) Stredne ťažké formy s dokumentovaným deficitom, bez obmedzenia základných funkcií organizmu, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
c) Menej závažné následné stavy, s reziduálnym deficitom neobmedzujúcim základné funkcie organizmu, s maximálne hraničnými nálezmi paraklinických vyšetrení.
d) Stavy 12 mesiacov po skončení liečby bez deficitu a bez patologických nálezov paraklinických vyšetrení.
D
D
D
A
D
C
A – B
A

VII. CHOROBY OKA A OČNÝCH ADNEXOV (H 00 – H 59)

Značka choroby
(chyby)
Názov choroby (chyby)Zdravotná spôsobilosťPoznámka
I.II.
H 00 -H 06
H 10 -H 13
H 15 -H 22
H 27
H 28
H 30 -H 36
H 40 -H 42
H 43 -H 45
H 46 -H 48
H 55 -H 59
Choroby oka a očných adnexov (H 00 H 59)
Choroby mihalníc, slzných orgánov a očnice
Choroby spojovky
Choroby očného bielka, rohovky, dúhovky a vráskovca (corpus ciliare)
Iná choroba šošovky (afakia, dislokácia šošovky)
Katarakta a iné choroby šošovky pri chorobách zatriedených inde
Choroby cievovky a sietnice
Glaukóm – zelený zákal (očná hypertenzia)
Choroby sklovca a očnej gule
Choroby zrakového nervu a zrakových dráh
Iné choroby oka a očných adnexov
a) Akútne formy.
b) Ťažké, chronické, často recidivujúce, liečbe odolávajúce formy, trvalo poškodzujúce zrakové funkcie.
c) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
D
D
D
liečba
D
C
H 25
H 26
H 49
H 50
H 51
d) Ľahké a ustálené formy, bez obmedzenia funkcie oka alebo len s miernym, stabilizovaným obmedzením funkcie oka.
e) Stavy po úspešnej liečbe, stavy bez poruchy funkcie oka, bez porušenia zrakovej ostrosti.
Senilná katarakta – starecký zákal šošovky
Iná katarakta
a) Postupujúci stav s nutnosťou liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
b) Nepostupujúci.
Poruchy očných svalov, binokulárnych pohybov, akomodácie a refrakcie
(H 49 – H 52)
Paralytický strabizmus (škuľavosť)
Iný strabizmus
Iná porucha binokulárnych pohybov
a) s diplopiou
b) bez diplopie
D
A
D
podľa zrakovej ostrosti
D
podľa zrakovej ostrosti
A – B
A
C
podľa zrakovej ostrosti
D
podľa zrakovej ostrosti
Ad d) – posudzuje sa podľa zrakovej ostrosti s najlepšou
znesiteľnou korekciou a podľa rozsahu deficitu zorného poľa – H54 a H53.
Ad a) – „C“ posudzuje sa podľa zrakovej
ostrosti, chirurgická liečba. Stavy po operácii katarakty sa posudzujú podľa
H 27, Z 96.1, H 52 a H 54.
Ad b) – „A“ pri najlepšej korigovanej zrakovej ostrosti podľa H 54e).
H 52Porucha refrakcie a akomodácie
a) Ďalekozrakosť a ďalekozraký astigmatizmus, ametropickejšia os presahuje + 8,0 D.
b) Ďalekozrakosť a ďalekozraký astigmatizmus, ametropickejšia os presahuje + 5,0 D, nie však + 8,0 D a zraková ostrosť po korekcii zodpovedá zdravotnej klasifikácii A. Ak zodpovedá zraková ostrosť po korekcii zdravotnej spôsobilosti B, platí upozornenie – č. 3 uvedené za dg H 54.
c) Ďalekozrakosť a ďalekozraký astigmatizmus, ametropickejšia os nepresahuje
+ 5,0 D.
d) Krátkozrakosť a krátkozraký astigmatizmus, ametropickejšia os presahuje – 8,0 D.
e) Krátkozrakosť a krátkozraký astigmatizmus, ametropickejšia os presahuje – 5,0 D.
f) Krátkozrakosť a krátkozraký astigmatizmus, ametropickejšia os presahuje – 3,0 D, nie však – 5,0 D, zraková ostrosť zodpovedá po korekcii zdravotnej spôsobilosti A. Ak zodpovedá zraková ostrosť po korekcii zdravotnej spôsobilosti B, platí upozornenie č. 3 uvedené za dg H 54.
g) Krátkozrakosť a krátkozraký astigmatizmus, ametropickejšia os nepresahuje – 3 D.
D
D
podľa zrakovej ostrosti
D
D
D
podľa zrakovej ostrosti
D
B
podľa zrakovej ostrosti
D
C - D
A - B
podľa zrakovej ostrosti
Refrakciu zisťovať
v cykloplégii.
Refrakcia sa pri H 52 s astigmatizmom určí sčítaním absolutnej hodnoty sférickej a cylindrickej refrakcie oka.
Ad e) pre „C“, posudzuje sa podľa závažnosti zmien na očnom pozadí a podľa najlepšej korigovanej zrakovej ostrosti, pre „A“ pri zrakovej ostrosti podľa
H 54e).
H 54Slepota a slabozrakosť
Zraková ostrosť s najlepšou korekciou
a) Zraková ostrosť oboch očí 0,16 a horšia
Zraková ostrosť jedného oka 0,25 a druhého oka 0,1 a horšia
Zraková ostrosť jedného oka 0,33-0,5 a druhého oka pod 0,1.
b) Zraková ostrosť jedného oka 0,25 a druhého oka 0,25-0,16
Zraková ostrosť jedného oka 0,33 a druhého oka 0,16-0,1
Zraková ostrosť jedného oka 0,5-0,33 a druhého oka 0,1.
c) Zraková ostrosť jedného oka 0,33 a druhého oka 0,25
Zraková ostrosť jedného oka 0,5 a druhého oka 0,16
Zraková ostrosť jedného oka 1,0-0,66 a druhého oka 0,1.
d) Zraková ostrosť jedného oka 0,33 a druhého oka 0,33
Zraková ostrosť jedného oka 0,5 a druhého oka 0,5-0,25
Zraková ostrosť jedného oka 1,0-0,66 a druhého oka 0,33-0,16.
e) Zraková ostrosť jedného oka 1,0-0,66 a druhého oka 1,0-0,5.
D
D
D
D
A
D
C - D
B - C
A - B
A
Desatinné hodnoty zrakovej ostrosti vyjadrené v zlomkoch:
0,05 = 3/60 = 2,5/50
0,08 = 5/60 = 4/50
0,1 = 6/60 = 5/50
0,16 = 6/36 = 5/30
0,25 = 6/24 = 5/20
0,33 = 6/18 = 5/15
0,5 = 6/12 = 5/10
0,66 = 6/8 = 5/7,5
1,0 = 6/6 = 5/5
U vodičov, výsadkárov musí byť zraková ostrosť bez korekcie najmenej 0,5 jedného oka a najmenej 0,5 druhého oka, s korekciou 1,0 jedného i druhého oka.

Upozornenie

1. Posudkové hľadiská pri dg H52 a H54 písmeno a) až e) platia pre zníženie zrakovej ostrosti vrátane amblyopie korigovanej okuliarmi ak refrakcia zistená v cykloplégii nepresahuje +5,0 D alebo –3,0 D a ak je potrebná korekcia znesiteľná, t. j. ak rozdiel optickej sily korekčného skla pre jedno a druhé oko nepresahuje hodnotu 3,0 D. Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti je potrebné zohľadniť patologický nález na očných tkanivách (očnom pozadí).

2. Ak potrebná korekcia , ktorou sa dosiahne najlepšia posudzovaná zraková ostrosť pri pohľade oboma očami nie je znesiteľná, platí vždy zdravotná klasifikácia o stupeň nižšia ako je pre zistenú korigovanú zrakovú ostrosť určené v tabuľke .

3. Ak je zistená refrakcia vyššia ako +5,0 D alebo –3,0 D a ak potrebná korekcia je znesiteľná, platí zdravotná klasifikácia o stupeň nižšia, ako je pre zistenú korigovanú zrakovú ostrosť určené v tabuľke .

Návod na použitie tabuľky posudzovania najlepšej korigovanej zrakovej ostrosti

Hodnoty zrakovej ostrosti jedného oka sú uvedené v radoch 1 až 7 a druhého oka v stĺpcoch 1 až 7. Zraková ostrosť je vyjadrená v 1. riadku v desatinnej sústave, v 2. riadku je vyjadrená zlomkom pre použitie Snellenových tabuliek (optotypov) na vzdialenosť vyšetrovania 6 m a v 3. riadku je vyjadrená zlomkom pre použitie optotypov pri vyšetrovaní zo vzdialenosti 5 m. V rubrike, v ktorej sa hodnoty zrakovej ostrosti stretávajú, je zapísaná značka príslušnej zdravotnej klasifikácie, ktorá platí pre zrakovú ostrosť pri najlepšej znesiteľnej korekcii okuliarmi, a ak refrakcia zistená v cykloplégii nepresahuje +5,0 D alebo –3,0 D.

Ak potrebná korekcia nie je znesiteľná, t.j. rozdiel optickej mohutnosti skla pre jedno a druhé oko presahuje 3,0 D, platí vždy zdravotná klasifikácia o stupeň nižšia, ako je pre zistenú korigovanú zrakovú ostrosť určené v tabuľke.

Ak potrebná korekcia je znesiteľná a zistená refrakcia je vyššia ako +5,0 D alebo –3,0 D, platí zdravotná klasifikácia o stupeň nižšia, ako je pre zistenú korigovanú zrakovú ostrosť určené v tabuľke.

Posudzovanie Najlepšej korigovanej zrakovej ostrosti pre OBČANA

(k diagnózam H 52 a H 54):

Zraková
ostrosť
1234567
pod 0,1
pod 6/60
pod 5/50
0,1
6/60
5/50
0,16
6/36
5/30
0,25
6/24
5/20
0,33
6/18
5/15
0,5
6/12
5/10
0,66 – 1,0
6/9 – 6/6
5/7,5 – 5/5
1pod 0,1
pod 6/60
pod 5/50
DDDDDDD
20,1
6/60
5/50
DDDDDDD
30,16
6/36
5/30
DDDDDDD
40,25
6/24
5/20
DDDDDDD
50,33
6/18
5/15
DDDDDDD
60,5
6/12
5/10
DDDDDDA
70,66 – 1,0
6/9 – 6/6
5/7,5 – 5/5
DDDDDAA

Posudzovanie Najlepšej korigovanej zrakovej ostrosti pre profesionálnych vojakov

(k diagnózam H 52 a H 54):

Zraková
ostrosť
1234567
pod 0,1
pod 6/60
pod 5/50
0,1
6/60
5/50
0,16
6/36
5/30
0,25
6/24
5/20
0,33
6/18
5/15
0,5
6/12
5/10
0,66 – 1,0
6/9 – 6/6
5/7,5 – 5/5
1pod 0,1
pod 6/60
pod 5/50
DDDDDDC
20,1
6/60
5/50
DDDDCCB - C
30,16
6/36
5/30
DDDCCB - CB
40,25
6/24
5/20
DDCCB - CBB
50,33
6/18
5/15
DCCB - CBA - BA - B
60,5
6/12
5/10
DCB - CBA - BAA
70,66 – 1,0
6/9 – 6/6
5/7,5 – 5/5
CB - CBBA - BAA
Značka choroby
(chyby)
Názov choroby (chyby)Zdravotná spôsobilosťPoznámka
I.II.
H 53
H 53.1
H 53.2
H 53.4
Porucha videnia
Subjektívna porucha videnia (denná slepota, hemeralopia – porucha videnia pri
zotmení,vlčia tma), iné poruchy videnia, bližšie neurčené poruchy videnia
a) Ťažké formy.
b) Veľmi ľahké, nezávažné formy.
Porucha binokulárneho videnia – diplopia
c) Dvojité videnie pri pohľade dopredu.
d) Dvojité videnie len pri pohľade do strany.
Porucha zorného poľa
e) Poruchy zorného poľa organického pôvodu, rozsiahlejšie alebo centrálne, a to aj vtedy, keď sú na jednom oku alebo sú spojené s hemeralopiou, väčšie skotómy, hemianopsie, kvadrantové anopsie.
f) Koncentrické zúženie zorného poľa o viac ako 20 stupňov, pri funkčných poruchách, malé hemianopsické skotómy.
g) Menšie sektorovité defekty zorného poľa, zúženie z periférie menšie ako 20 stupňov, malé ostrovčekovité, najmä periférne skotómy.
D
A
D
D
D
D
A
C – D
A
C – D
B – C
C - D
B – C
A
Ad a), c), d), e), f) a j) – „C“,
ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
H 53.5
H 53.6
Porucha farebného videnia
h) Vážne poruchy – nerozpoznávanie základných farebných signálov (červeného,
zeleného, modrého).
i) Ľahké poruchy – rozpoznávanie základných farebných signálov je zachované, porušené je však trojfarebné videnie (anomálna trichromázia).
Nočná slepota – nyctalopia
j) Ťažké formy podmienené organickým ochorením sietnice a zrakového nervu.
k) Veľmi ľahké, nezávažné formy.
Upozornenie
Pri posudzovaní schopnosti na výkon štátnej služby, pred prijatím do štátnej
služby profesionálneho vojaka alebo pred prijatím na štúdium na vojenskej škole, po
operácii krátkozrakosti laserom (fotorefraktívna keratektómia – PRK) je východiskom k záveru hodnota refrakčnej chyby po operácii a nález na očnom pozadí.
U žiadateľov o prijatie na štúdium na vojenskú školu, o prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka a u profesionálnych vojakov, ktorí majú byť vyslaní na
D
A
D
A
C – D
A
C – D
A
Rozpoznávanie základných farebných signálov vyšetrovať signálnymi svetlami.
Porušenie trojfarebného videnia vyšetrovať Rabkinovými alebo Stillingovými tabuľkami, odborné vyšetrenie sa nevyžaduje.
Ad i) neplatí pre vybrané špecializácie a odbornosti: pilot, odborník pozemného prieskumu, špecializácie v rámci vojenskej
odbornosti radiačná, chemická
plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky, ktorí absolvovali PRK laserom za definitívne hodnoty refrakčnej chyby možno považovať hodnoty po uplynutí najmenej 12 mesiacov od vykonanej operácie, pričom pre stanovenie zdravotnej spôsobilosti „A“ nemôžu byť prítomné patologické zmeny na očných tkanivách (očnom pozadí).
V nejasných prípadoch lekárska komisia vyžiada stanovisko odborného
pracoviska vojenského zdravotníckeho zariadenia.
V prípade žiadateľa na štúdium pilotného smeru nie je prípustný stav po PRK.
a biologická ochrana, odborník na likvidáciu výbušnín, munície a nástražných systémov – nemôže byť žiadna porucha farbocitu.
Diagnózy potvrdené elektrofyziologickým vyšetrením a zmenami zorného poľa.

VIII. CHOROBY UCHA A HLÁVKOVÉHO VÝBEŽKU (H 60 – H 95)

Značka choroby
(chyby)
Názov choroby (chyby)Zdravotná spôsobilosťPoznámka
I.II.
H 60
H 61
H 62
H 65
H 66
H 67
H 68
Choroby vonkajšieho ucha (H 60 H 62)
Zápal vonkajšieho ucha (otitis externa)
Iné choroby vonkajšieho ucha
Choroba vonkajšieho ucha pri chorobách zatriedených inde
a) Akútne formy.
b) Recidivujúce formy s trvalými zmenami na vonkajšom uchu.
c) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
d) Stav po liečbe, bez recidív.
Choroby stredného ucha a hlávkového výbežku (H 65 – H 75)
Nehnisový zápal stredného ucha (otitis media non suppurativa)
Hnisový a bližšie neurčený zápal stredného ucha
Zápal stredného ucha pri chorobách zatriedených inde
Zápal a uzáver sluchovej trubice
D
D
D
A
liečba
D
C
A
H 69
H 70
H 71
H 72
H 73
H 74
H 75
Iná choroba sluchovej trubice
Zápal hlávkového výbežku (mastoiditis) a príbuzné choroby
Cholesteatóm stredného ucha
Perforácia blany bubienka
Iné choroby blany bubienka
Iná choroba stredného ucha a hlávkového výbežku
Iná choroba stredného ucha a hlávkového výbežku pri chorobách zatriedených inde
a) Akútne formy.
b) Zdĺhavý epitympanálny zápal stredného ucha s píšťalou v labyrinte, stavy po trepanácii spánkovej kosti alebo po tympanoplastickej operácii s trepanačnou dutinou otvorenou do zvukovodu
- s píšťalou v labyrinte
- s fenestráciou labyrintu,
zdĺhavé zápaly stredného ucha vzdorujúce liečbe, často recidivujúce s výtokom,
stavy po trepanácii spánkovej kosti alebo po tympanoplastickej operácii
s trepanačnou dutinou otvorenou do zvukovodu a s výtokom, odolávajúce liečbe.
c) Zdĺhavé adhezívne tubotympanálne katary či tympanoskleróza s perforáciou blany bubienka bez výtoku, stavy po konzervatívne zahojenom stredoušnom zápale so suchou mezotympanálnou alebo epitympanálnou perforáciou blany bubienka, stavy po zahojenej antromastoidektómii alebo tympanoplastickej operácii
- s neporušeným vonkajším zvukovodom
- so suchou perforáciou alebo atrofickou jazvou blany bubienka.
D
D
D
liečba
D
C – D
Straty sluchu vyšetriť audiometricky a posudzovať podľa H 90.
Ad c) –„C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
H 80d) Zdĺhavý tubotympanálny katar (jednoduchý alebo adhezívny bez perforácie) s normálnou celistvou blanou bubienka, s kalcifikáciami alebo s pevnou jazvou,
stavy po trepanácii spánkovej kosti s trepanačnou dutinou otvorenou do zvukovodu a s pokojnou výstelkou.
e) Stavy po konzervatívne zahojenom mezotympanálnom zápale alebo po zahojenej tympanoplastickej operácii
- s neporušeným vonkajším zvukovodom
- s celistvou blanou bubienka
- stavy po antromastoidektómii
- pri fyziologickom otoskopickom náleze a normálnom sluchu.
Choroby vnútorného ucha (H 80 – H 83)
Otoskleróza
a) Ťažké formy s trvalými poruchami sluchu neliečené alebo po neúspešnej liečbe bez vertiga.
b) Ťažké formy s trvalými poruchami sluchu po neúspešnej liečbe s vertigom.
c) Ľahké formy vyliečené úspešnou operáciou s normálnym sluchom alebo ľahkou poruchou sluchu.
D
A
podľa sluchu
D
D
A
A – B
podľa sluchu
A – B
podľa sluchu
C – D
podľa sluchu
D
A – B
Ad e) – „A“ pri strate sluchu podľa H 90 d) sa u profesionálnych vojakov zaradených do činností s vysokými rozdielmi vonkajšieho tlaku (letci, potápači, výsadkári a pod.) vyžaduje zdravotná spôsobilosť „A“.
Straty sluchu vyšetriť audiometricky a posúdiť podľa H90.
Ad c) – „A“ pri strate sluchu podľa H 90 d).
H 81
H 82
H 83
H 90
Poruchy vestibulárnej funkcie (Meniereova choroba, vertigo, ...)
Závratový syndróm pri chorobách zatriedených inde
Iné choroby vnútorného ucha
a) Formy s trvalými poruchami alebo s častými záchvatmi po neúspešnej liečbe.
b) Stavy s nutnosťou liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
c) Ľahké formy, liečbou konzervatívnou alebo operačnou vyliečené.
Iné choroby ucha (H 90 – H 95)
Prevodová a percepčná strata sluchu
Audiometrickým vyšetrením zistené straty pri vzdušnom vedení z priemeru frekvencií 500 Hz, 1000 Hz a 2000 Hz.
a) Straty väčšie ako 45 dB obojstranne.
b) Straty väčšie ako 45 dB jednostranne.
Straty od 35 dB do 45 dB jednostranne i obojstranne.
c) Straty od 25 dB do 35 dB jednostranne i obojstranne.
d) Straty do 25 dB jednostranne i obojstranne.
D
D
A
D
D
D
A
D
C
A – B
D
C – D
A – B
A
Pri rozhodovaní o potrebe preradenia na inú funkciu posudzovať audiometrickým vyšetrením, zistené straty pri vzdušnom vedenín a frekvencii 4000 Hz podľa Fowlera.
Ad b) – „C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
H 91
H 92
H 93
H 94
H 95
Iná strata sluchu
a) Hluchonemota. Úplná obojstranná hluchota.
b) Ústavne dokázaná jednostranná hluchota.
c) Ľahké formy.
Bolesť v uchu (otalgia) a výtok z ucha (otorea)
Iné choroby ucha, nezatriedené inde (tinnitus, choroby akustického nervu, ...)
Iné choroby ucha pri chorobách zatriedených inde
Choroby ucha a hlávkového výbežku po lekárskom výkone, nezatriedené inde
a) Akútne stavy.
b) Následné stavy po liečbe.
D
D
podľa sluchu
D
A – D
D
D
podľa sluchu
D
A – D
Straty sluchu sa vyšetrujú audiometricky a posudzujú podľa H 90.
Ad c) – „A“ pri strate sluchu podľa H 90 d).
Ad b) posudzujú sa podľa poruchy funkcie.

IX. CHOROBY OBEHOVEJ SÚSTAVY (I 00 – I 99)

Značka choroby
(chyby)
Názov choroby (chyby)Zdravotná spôsobilosťPoznámka
I.II.
I 00
I 01
I 02
Akútna reumatická horúčka (I 00 – I 02)
Reumatická horúčka (febris rheumatica) bez postihnutia srdca
Reumatická horúčka s postihnutím srdca
Reumatická chorea
a) Následné stavy s trvalými funkčnými zmenami obehového aparátu alebo centrálnej nervovej sústavy.
b) Ústavne preukázaný opakovaný atak reumatickej horúčky do piatich rokov od posledného ataku, bez funkčných zmien obehového aparátu.
c) Stavy po ústavne preukázanom prvom ataku reumatickej horúčky prekonanej pred viac ako dvomi rokmi, alebo stavy po opakovanom ataku, ak sú prítomné len nezávažné funkčné poruchy.
d) Stavy po prvom ataku, prekonanom pred piatimi rokmi, vyliečenom bez následkov. Stavy po ústavne preukázanom prvom ataku reumatickej horúčky prekonanom pred viac ako tromi rokmi , alebo stavy po opakovanom ataku, ak nie sú zistené žiadne chorobné následky.
D
D
D
A
D
C – D
A – B
A
Ad b) –„C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
Značka choroby
(chyby)
Názov choroby (chyby)Zdravotná spôsobilosťPoznámka
I.II.
I 05
I 06
I 07
I 08
I 09
I 10
Chronické reumatické choroby srdca (I 05 – I 09)
Reumatická choroba mitrálnej chlopne
Reumatická choroba aortálnej chlopne
Reumatická choroba trikuspidálnej chlopne
Choroba viacerých chlopní
Iná reumatická choroba srdca (myokarditída, endokarditída, perikarditída, ...)
a) Poreumatickéchlopňové chyby kombinované alebo jednoduché, ak sú dekompenzované. Stavy po operácii srdca a veľkých ciev s nutnosťou dlhodobého fyzického šetrenia.
b) Poreumatické chlopňové chyby i plne kompenzované, do dvoch rokov od vzniku poškodenia.
c) Poreumatické chlopňové chyby i plne kompenzované, po dvoch rokoch od vzniku poškodenia, ak sú prítomné len nezávažné funkčné poruchy myokardu a prevodového systému.
d) Stavy po reumatickej karditíde, ústavne preukázané pred viac ako piatimi rokmi, bez známok poruchy funkcie myokardu a prevodového systému.
Artériová hypertenzia (I 10 – I 15)
Primárna (esenciálna) artériová hypertenzia
D
D
D
A
D
C – D
A – B
A
Ad b) – „C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
Značka choroby
(chyby)
Názov choroby (chyby)Zdravotná spôsobilosťPoznámka
I.II.
I 11
I 12
I 13
I 15
I 20
I 21
I 22
Hypertenzná choroba srdca
Hypertenzná choroba obličiek
Hypertenzná choroba srdca a obličiek
Sekundárna artériová hypertenzia
a) Artériová hypertenzia WHO III, ESH 3 so závažným postihnutím funkcie orgánov, s rýchlo progredujúcou poruchou postihnutých orgánov preukázanou funkčnými vyšetreniami.
b) Fixovaná artériová hypertenzia WHO II, ESH 2 s postihnutím srdca, s poruchami mozgovej činnosti, so známkami poškodenia obličiek, s výraznými zmenami na očnom pozadí aj pri dobrom subjektívnom stave, ale s potrebou sústavnej medikamentóznej liečby a s obmedzenou funkčnou schopnosťou.
c) Artériová hypertenzia WHO I, ESH 1-2, s normalizáciou TK pri medikamentóznej liečbe s dobrou funkčnou schopnosťou.
d) Kolísavé zvýšenie TK, ktorý v pokoji klesá na normálne hodnoty. Bez potreby medikamentóznej liečby.
Ischemická choroba srdca (I 20 – I 25)
Angina pectoris (hrudníková angína)
Akútny infarkt myokardu
Ďalší infarkt myokardu
D
D
D
A
D
D
A - B
A
Ad c) stĺpec II. – potvrdenie 24-hodinovým Holter vyšetrením a bicyklovou ergometriou
I 23
I 24
I 25
I 26
I 27
I 28
Určité akútne komplikácie po akútnom infarkte myokardu
Iná akútna forma ischemickej choroby srdca (Dresslerov - poinfarktový syndróm, ...)
Chronická ischemická choroba srdca
a) Akútne stavy.
b) Následné stavy so závažnými poruchami rytmu, prípadne aj s prekonanou srdcovou nedostatočnosťou, opakovaný infarkt, potreba dlhodobej liečby a sledovania.
c) Následné stavy po skončení liečby, s malou alebo nezávažnou poruchou funkcie srdcovo-cievnych ústrojov. Stav po prekonanom infarkte myokardu alebo inej akútnej (subakútnej) forme ischemickej choroby srdca.
Srdcovopľúcne choroby a choroby pľúcneho obehu (I 26 – I 28)
Pľúcna embólia
Iné srdcovopľúcne choroby
Iná choroba pľúcnych ciev (aneuryzma, stenóza, ruptúra, ...)
a) Akútne stavy.
b) Následné stavy so závažnými poruchami rytmu, prípadne aj s prekonanou srdcovou nedostatočnosťou, opakovaný infarkt, potreba dlhodobej liečby a sledovania.
D
D
D
D
D
liečba
D
A - B
liečba
D
Ad c) - „A“ bez známok poruchy funkcie myokardu a prevodového systému a s dobrou výkonnosťou kardiovaskulárneho systému bez potreby trvalej liečby.
Ad c) - „A“ bez známok poruchy funkcie myokardu a prevodového systému a s dobrou výkonnosťou kardiovaskulárneho
I 30
I 31
I 32
I 33
I 34
I 35
I 36
I 37
I 38
I 39
I 40
I 41
I 42
I 43
I 44
I 45
c) Následné stavy po skončení liečby, s malou alebo nezávažnou poruchou funkcie srdcovo-cievnych ústrojov. Stav po prekonanom infarkte myokardu alebo inej akútnej (subakútnej) forme ischemickej choroby srdca.
Iné choroby srdca (I 30 – I 52)
Akútna perikarditída (pericarditis acuta)
Iné choroby osrdcovníka
Perikarditída pri chorobách zatriedených inde
Akútna a subakútna endokarditída (endocarditis acuta et subacuta)
Nereumatická choroba mitrálnej chlopne (prolaps, insuficiencia, ...)
Nereumatická choroba aortálnej chlopne
Nereumatické choroby trikuspidálnej chlopne
Choroba pulmonálnej chlopne
Endokarditída bližšie neurčenej chlopne
Endokarditída a chlopňová chyba pri chorobách zatriedených inde
Akútna myokarditída (myocarditis acuta)
Myokarditída pri chorobách zatriedených inde
Kardiomyopatia
Kardiomyopatia pri chorobách zatriedených inde
Atrioventrikulárna blokáda a blokáda ľavého ramienka
Iná porucha vedenia srdcových vzruchov (L-G-L sy, WPW sy, iné blokády, ...)
DA - Bsystému bez potreby trvalej liečby.
I 46
I 47
I 48
I 49
I 50
I 51
I 52
Zastavenie srdca
Paroxyzmálna tachykardia
Fibrilácia predsiení a flater predsiení
Iné srdcové arytmie
Zlyhávanie srdca
Komplikácie choroby srdca a nepresne opísaná choroba srdca
Iná choroba srdca pri chorobách zatriedených inde
a) Akútne stavy.
b) Následné, liečbou neovplyvniteľné stavy so srdcovou nedostatočnosťou, s poruchami rytmu, prípadne so závažnými ventilačnými poruchami, stavy po operáciách srdca, veľkých ciev a stav po implantácii defibrilátora – ICD.
c) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
d) Následné stavy po skončení liečby a rekonvalescencie s malou, nezávažnou poruchou funkcie kardiovaskulárneho aparátu (okrem stavov po operáciách srdca, veľkých ciev a stav po implantácii defibrilátora - ICD).
e) Stavy po skončení liečby, najskôr po troch rokoch od skončenia liečby a rekonvalescencie, bez známok výraznejšieho poškodenia a s dobrou výkonnosťou kardiovaskulárneho aparátu.
D
D
D
D
A
liečba
D
C
A - B
A
Ad b) a d) - intervenčné zákroky srdca (napr. PCI)
sa za operáciu srdca nepovažujú.
I 60
I 61
I 62
I 63
I 64
I 65
I 66
I 67
I 68
I 69
Cievne choroby mozgu (I 60 – I 69)
Subarachnoidálne krvácanie
Vnútromozgové krvácanie
Iné neúrazové intrakraniálne krvácanie
Mozgový infarkt (po embolizácii, trombóze do mozgových artérií)
Cievna mozgová príhoda bližšie neurčená ako krvácanie alebo infarkt (CMP)
Uzáver a zúženie prívodných mozgových tepien, ktoré neviedli k mozgovému infarktu
Uzáver a zúženie mozgových tepien, ktoré neviedli k mozgovému infarktu
Iná cievna choroba mozgu (ateroskleróza, mozgová aneuryzma, ...)
Cievna choroba mozgu pri chorobách zatriedených inde
Následky cievnych chorôb mozgu
a) Stavy po skončení liečby, aj po operatívnych výkonoch , so zjavnými klinickými poruchami duševnej a telesnej činnosti, s dokumentovanými pozitívnymi nálezmi z vyšetrenia počítačovou tomografiou, nukleárnou magnetickou rezonanciou a angiografiou.
b) Následné stavy s minimálnym klinickým deficitom, s dokumentovanými pozitívnymi nálezmi z vyšetrenia počítačovou tomografiou, nukleárnou magnetickou rezonanciou a angiografiou.
c) Následné stavy len s ľahkými prejavmi a známkami nedostatočnosti, so zachovanou funkčnou schopnosťou končatín, preukázané funkčnými vyšetreniami.
D
D
D
D
C - D
A - B
I 70
I 71
I 72
I 73
I 74
I 77
I 78
d) Následné stavy po akútnom postihnutí následkom úrazu, bez klinického deficitu, najskôr po dvoch rokoch od skončenia liečby.
Choroby tepien, tepničiek a vlásočníc (I 70 - I 79)
Ateroskleróza
Aneuryzma a disekcia aorty
Iná aneuryzma a disekcia (iných lokalít – krčnej tepny, obličková, ...)
Iné choroby periférnych ciev (Raynaudov syndróm, Buerger, akrocyanóza, ...)
Embólia a trombóza tepny
a) Stavy s rozsiahlymi ťažkými prejavmi nedostatočnosti, s opuchmi a poruchami trofiky dolných končatín.
b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
c) Stavy len s ľahkými prejavmi a známkami nedostatočnosti, so zachovanou funkčnou schopnosťou končatín, preukázané funkčnými vyšetreniami.
d) Stavy bez známok nedostatočnosti, pri dobrom výkone po fyzickej záťaži, najskôr po piatich rokoch od zistenia poruchy (choroby).
Iná choroba tepien a tepničiek
Choroba vlásočníc
A
D
D
D
A
A
D
C
A - B
A
I 79
I 80
I 81
I 82
I 83
I 85
I 86
I 87
I 88
I 89
Choroba tepien, tepničiek a vlásočníc pri chorobách zatriedených inde (diabetická periférna angiopatia – I 79.2)
a) Pokročilé formy so známkami závažnejšej trvalej poruchy funkcie ústrojov.
b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
c) Ľahké štádiá chorôb s miernymi známkami poruchy funkcie, ak nie sú trofické zmeny.
d) Ľahké štádiá chorôb bez známok poruchy funkcie.
Choroby žíl, lymfatických ciev a lymfatických uzlín, nezatriedené inde
(I 80 – I 89)
Trombóza, flebitída a tromboflebitída
Trombóza v. portae
Iná žilová embólia a trombóza
Varixy dolných končatín
Varixy pažeráka
Varixy na iných miestach (varikokéla – I 86.1, varixy vulvy, ...)
Iné choroby žíl
Nešpecifická lymfadenitída
Iná neinfekčná choroba lymfatických ciev a lymfatických uzlín
D
D
D
A
D
C
A - B
A
Ad c) a d) – „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
I 95
I 97
I 98
I 99
a) Zdĺhavé stavy so značnou poruchou funkcie preukázané funkčnými vyšetreniami, liečbou neovplyvniteľné.
b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutiaspôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
c) Stavy s ľahkou alebo dočasnou poruchou funkcie žíl alebo lymfatických ciev,
častejšie recidivujúce.
d) Stavy bez obmedzenia funkčnej schopnosti organizmu preukázané záťažovými vyšetreniami.
Iné a bližšie neurčené choroby obehovej sústavy (I 95 – I 99)
Artériová hypotenzia (idiopatická, ortostatická, ...)
Komplikácie obehovej sústavy po lekárskom výkone, nezatriedené inde
Iné poruchy obehovej sústavy pri chorobách zatriedených inde
Iná a bližšie neurčená choroba obehovej sústavy
a) Zdĺhavé stavy so značnou poruchou funkcie preukázané funkčnými vyšetreniami, liečbou neovplyvniteľné.
b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia
D
D
D
A
D
D
D
C
A - B
A
D
C
spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
c) Stavy s ľahkou alebo dočasnou poruchou funkcie obehovej sústavy, častejšie recidivujúce.
d) Stavy bez obmedzenia funkčnej schopnosti obehovej sústavy preukázané záťažovými vyšetreniami.
D
A
A – B
A
Ad c) a d) – „A“ podľa výsledkov
odborného vyšetrenia.

X. CHOROBY DÝCHACEJ SÚSTAVY (J 00 - J 99)

Značka choroby
(chyby)
Názov choroby (chyby)Zdravotná spôsobilosťPoznámka
I.II.
J 00
J 01
J 02
J 03
J 04
J 05
J 06
J 09
J 10
J 11
J 12
J 13
J 14
Akútne infekcie horných dýchacích ciest (J 00 - J 06)
Akútny zápal nosohltana (nádcha)
Akútny zápal prínosových dutín - sinusitis acuta
Akútny zápal hltana - pharyngitis acuta
Akútny zápal mandlí - tonsillitis acuta
Akútny zápal hrtana a priedušnice - laryngitis et tracheitis acuta
Akútny obštrukčný zápal hrtana (krup) a akútny zápal hrtanovej príklopky (epiglotitída)
Akútna infekcia horných dýchacích ciest na viacerých a bližšie neurčených miestach
a) Akútne stavy
b) Následné stavy po skončenej liečbe
Chrípka (influenza) a zápal pľúc (pneumónia) (J 09 – J 18)
Chrípka zapríčinená určitým identifikovaným vírusom chrípky
Chrípka zapríčinená iným identifikovaným vírusom chrípky
Chrípka zapríčinená neidentifikovaným vírusom
Vírusový zápal pľúc, nezatriedený inde
Zápal pľúc zapríčinený Streptococcus pneumoniae
Zápal pľúc zapríčinený Haemophilus influenzae
DliečbaAd b) - následné stavy po skončenej liečbe sa posudzujú podľa poruchy funkcie postihnutých orgánov, závažnosti následných chorôb a postihnutia imunitného systému.
J 15
J 16
J 17
J 18
J 20
J 21
J 22
J 30
Baktériový zápal pľúc, nezatriedený inde
Zápal pľúc zapríčinený iným mikroorganizmom, nezatriedený inde
Zápal pľúc pri chorobách zatriedených inde
Zápal pľúc zapríčinený bližšie neurčeným mikroorganizmom
a) Akútne stavy
b) Následné stavy po skončenej liečbe
Iné akútne infekcie dolných dýchacích ciest (J 20 – J 22)
Akútny zápal priedušiek (akútna bronchitída)
Akútny zápal priedušničiek (akútna bronchiolitída)
Akútna infekcia dolných dýchacích ciest, bližšie neurčená
a) Akútne stavy.
b) Následné stavy po skončenej liečbe bez preukázanej ventilačnej poruchy alebo bez poruchy krvných plynov (ABR).
Iné choroby horných dýchacích ciest (J 30 - J 39)
Vazomotorická a alergická nádcha (rinitída)
a) Formy často recidivujúce, alergiologicky preukázané, po neúspešnej
D
D
A
D
liečba
liečba
A
D
Ad b) Následné stavy po skončenej liečbe sa posudzujú podľa poruchy funkcie postihnutých orgánov, závažnosti následných chorôb a postihnutia imunitného systému.
Posudzovať podľa J40 a J41.
J 31alergiologickej a hyposenzibilizačnej liečbe, so známkami bronchiálnej hyperreaktivity, so sporadickým obmedzením prietoku vzduchu.
b) Formy alergiologicky preukázané, často recidivujúce, po neúspešnej alergiologickej liečbe, so známkami bronchiálnej hyperreaktivity, bez obmedzenia prietoku vzduchu, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
c) Ľahké formy s občasnými klinickými prejavmi, úspešne liečiteľné.
d) Stavy po liečbe, počas posledných dvoch rokov bez klinických prejavov, bez potreby liečby a sledovania odborným lekárom – imunoalergiológom.
Chronický zápal nosa, nosohltana a hltana – rhinitis, nasopharyngitis et pharyngitis
chronica
a) Chronická atrofická nádcha s trvalou tvorbou zapáchajúcich povlakov (ozéna), zdĺhavá nádcha s trvalou poruchou priechodnosti nosa po neúspešnej liečbe.
b) Stavy s nutnosťou liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
c) Chronická nádcha (rhinitis simplex) bez trvalej poruchy priechodnosti nosa.
d) Ostatné ľahké stavy liečbou ovplyvniteľné (atrofický a granulárny zápal hltana
D
D
A
D
D
D
A
C
A - B
A
D
C
A - B
A
J 32
J 33
J 34
a pod.).
Chronický zápal prínosových dutín – sinusitis chronica
a) Stav po neúspešnej radikálnej operácii na prínosových dutinách s častými zápalovými prejavmi,formy hnisavé, často recidivujúce.
b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
c) Ľahké formy s občasnými klinickými prejavmi, úspešne liečiteľné.
d) Stavy po úspešnej radikálnej operácii prínosových dutín, dobre zahojené.
Nosový polyp
Iná choroba nosa a prínosových dutín (vybočenie nosovej priehradky)
a) Stavy s veľkým znížením nosovej priechodnosti (po neúspešnej liečbe).
b) Stavy len s ľahkou alebo s jednostrannou poruchou priechodnosti nosa.
c) Stavy po úspešnej operácii, dobre zahojené.
D
D
D
A
D
D
A
D
C
A - B
A
D
A - B
A
J 35
J 36
J 37
J 38
J 39
J 40
J 41
J 42
J 43
J 44
Chronická choroba mandlí a adenoidného tkaniva
Peritonzilárny absces
Chronická laryngitída a chronická laryngotracheitída
Choroba hlasiviek a hrtana, nezatriedená inde
Iná choroba horných dýchacích ciest
a) Stavy s chronickým zúžením hrtanového vchodu a vnútra, chronický zápal hrtana ťažšieho stupňa s trvalým chripotom a s nezrozumiteľnou alebo s ťažko zrozumiteľnou rečou.
b) Chronický zápal hrtana ľahkého stupňa s chripotom a so zrozumiteľnou rečou, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
c) Ostatné ľahké stavy liečbou ovplyvniteľné.
d) Stavy po úspešnej liečbe bez porúch funkcie dýchacích orgánov.
Chronické choroby dolných dýchacích ciest (J 40 - J 47)
Bronchitída, neurčená ako akútna alebo chronická
Jednoduchá a hlienovohnisová chronická bronchitída
Chronická bronchitída, bližšie neurčená
Emfyzém pľúc
Iná chronická obštrukčná choroba pľúc
D
D
D
A
D
C
A - B
A
J 45
J 46
a) Ťažké formy s obmedzením prietoku vzduchu FEV 1 < 45% z predpokladanej hodnoty alebo FEV 1< 50 % z predpokladanej hodnoty s respiračným zlyhaním a známkami pravostranného srdcového zlyhania.
b) Stredne ťažké formy s obmedzením prietoku vzduchu 50% < FEV 1 <80% z predpokladanej hodnoty s bronchoskopickými známkami chronického zápalu a nutnosťou trvalej medikamentóznej liečby.
c) Ľahké formy s miernym obmedzením prietoku vzduchu FEV 1/FVC < 70%, FEV 1 > 80% z predpokladanej hodnoty.
Bronchiálna astma
Status asthmaticus
a) Perzistujúca ťažká - každodenné príznaky, exacerbácie časté, nočné príznaky časté, obmedzenie fyzickej aktivity, hodnoty FEV1 alebo PEF sú≤ 60 % referenčných hodnôt, variabilita PEF alebo FEV1 je >30 %.
b) Perzistujúca stredne ťažká - denné príznaky častejšie ako 1 krát týždenne, nočné príznaky ≥ 1 krát týždenne, hodnoty FEV1 alebo PEF sú 60 až 80 % referenčných hodnôt, variabilita PEF alebo FEV1 je >30 %).
c) Perzistujúca ľahká - príznaky denné častejšie ako 1 krát týždenne, ale nie denne, nočné príznaky > 2 krát mesačne, normálne funkcie pľúc medzi epizódami, hodnoty FEV1 alebo PEF sú≥80 % referenčných hodnôt, variabilita PEF alebo FEV1 je 20 -30 %.
D
D
D
D
D
D
D
C - D
A – B
D
C - D
C
Ad b) –„C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
Ad b), c) –„C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov
J 47
J 60
J 61
J 62
J 63
J 64
J 65
d) Perzistujúca intermitentná – príznaky denné zriedkavé, ľahké exacerbácie ≤ 2 krát mesačne, normálne funkcie pľúc medzi epizódami, hodnoty FEV1 alebo PEF sú ≥ 80 RH, variabilita PEF alebo FEV1 je < 20 %.
e) Astma prevažne alergická J 45.0 v anamnéze, v detstve, bez potreby liečby a sledovania posledných 5 rokov, s normálnou funkciou pľúc, bez ventilačnej poruchy.
Bronchiektázie
a) Ťažké formy s hojnou hnisavou expektoráciou a s ventilačnou poruchou.
b) Ľahké formy malého rozsahu s malou sekréciou, alebo stavy po úspešnej chirurgickej liečbe bez známok ventilačnej poruchy.
Choroby pľúc zapríčinené vonkajšími faktormi (J 60 - J 70)
Pneumokonióza baníkov uhoľných baní
Pneumokonióza zapríčinená azbestom a inými anorganickými vláknami
Pneumokonióza zapríčinená prachom obsahujúcim kremík (Silikóza)
Pneumokonióza zapríčinená inými anorganickými prachmi
Pneumokonióza, bližšie neurčená
Pneumokonióza združená s tuberkulózou
D
A
D
D
A - B
A
C – D
A - B
Ad d) a e) - „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
Ad a) –„C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
J 66
J 67
J 68
J 69
J 70
J 80
J 81
J 82
J 84
Choroba dýchacích ciest zapríčinená špecifickým organickým prachom
Alergická alveolitída zapríčinená organickým prachom (farmárske pľúca)
Choroby dýchacej sústavy zapríčinené chemikáliami, plynmi, dymom a výparmi
Zápal pľúc, zapríčinený tuhými látkami alebo tekutinami
Choroba dýchacích orgánov zapríčinená inými vonkajšími faktormi
a) Závažné formy (jemne uzlíkové až uzlovité v rtg obraze) so zníženou funkciou kardiorespiračných orgánov (ventilačné hodnoty, DLCO, ABR poruchy perfúzie).
b) Ľahké formy bez obmedzenia funkcie kardiorespiračných orgánov.
c) Stavy po dobre zahojených ochoreniach s dobrou funkčnou výkonnosťou kardiorespiračných orgánov.
Iné choroby dýchacích orgánov postihujúce najmä interstícium (J 80 - J 84 )
Syndróm respiračnej tiesne (ARDS)
Pľúcny opuch
Eozinofilný pľúcny infiltrát, nezatriedený inde (eozinofilná astma, ...)
Iná choroba interstícia pľúc
a) Ťažké formy s trvalými poruchami funkcie kardiorespiračných ústrojov alebo s poruchami imunity ťažšieho stupňa
D
D
A
D
D
A - B
A
D
J 85
J 86
J 90
b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
c) Stavy po dobre zahojených ochoreniach s dobrou funkčnou výkonnosťou kardiorespiračných ústrojov.
Hnisové a nekrotické choroby dolných dýchacích ciest (J 85 - J 86)
Absces pľúc a mediastína
Pyotorax
a) Ťažké formy s trvalými poruchami funkcie kardiorespiračných ústrojov alebo s poruchami imunity ťažšieho stupňa
b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
c) Stavy po dobre zahojených ochoreniach s dobrou funkčnou výkonnosťou kardiorespiračných ústrojov.
Iné choroby pohrudnice (J 90 - J 94)
Pohrudnicový výpotok, nezatriedený inde (pleuritída s výpotkom)
D
A
D
D
A
C - D
A
D
C – D
A
Ad c) - „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
Ad c) - „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
J 91
J 92
J 93
J 94
J 95
J 96
J 98
J 99
Pohrudnicový výpotok pri chorobách zatriedených inde
Pohrudnicové zrasty
Pneumotorax
Iné choroby pohrudnice
a) Akútne stavy.
b) Ťažké formy s trvalými poruchami funkcie kardiorespiračných orgánov.
c) Následné stavy s rozsiahlymi zrastami pohrudnice, nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
d) Následné stavy s ohraničenými alebo i s rozsiahlymi zrastami pohrudnice, iba s ľahkou poruchou ventilácie.
e) Drobné pohrudnicové zrasty bez ťažkostí a bez funkčných porúch.
Iné choroby dýchacej sústavy (J 95 - J 99)
Choroby dýchacích ciest po lekárskom výkone, nezatriedené inde (tracheostómia, ...)
Respiračná insuficiencia, nezatriedená inde
Iné choroby dýchacej sústavy (kolaps pľúc, stenóza bronchu, ...)
Choroby dýchacej sústavy pri chorobách zatriedených inde
D
D
D
D
A
liečba
D
C - D
A - B
A
a) Akútne stavy.
b) Následné stavy po skončenej liečbe, s rozsiahlymi zrastami, s ľahkou až stredne ťažkou poruchou ventilácie.
c) Ľahké formy a následné stavy len s ľahkou ireverzibilnou poruchou pľúcnej ventilácie.
d) Ľahké formy s ohraničenými zrastami pohrudnice, bez poruchy funkcie pľúc.
D
D
D
A
liečba
C - D
A - B
A
Ad b) –„C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
Ad c) - „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.

XI. CHOROBY TRÁVIACEJ SÚSTAVY (K 00 - K 93)

Značka choroby
(chyby)
Názov choroby (chyby)Zdravotná spôsobilosťPoznámka
I.II.
K 00
K 01
K 02
K 03
K 04
K 05
K 06
K 07
K 08
K 09
K 10
K 12
K 13
K 14
Choroby ústnej dutiny, slinných žliaz a čeľustí (K 00 - K 14)
Poruchy vývinu a erupcie zubov
Neprerezané a vrastené zuby
Zubný kaz
Iná choroba tvrdých tkanív zubov
Choroby zubnej drene a periapikálnych tkanív
Zápal ďasien (gingivitída) a choroba parodontu
Iná choroba ďasien a bezzubého alveolového hrebeňa
Dentofaciálne anomálie (vrátane chýb zhryzu)
Iné choroby zubov a podporných štruktúr
Cysty v oblasti úst, nezatriedené inde
Iné choroby čeľustí
Zápal sliznice úst (stomatitída) a príbuzné choroby
Iná choroba pery a ústnej sliznice
Choroba jazyka (glositída)
a) Ťažké formy so zrejmou poruchou reči a zlou výživou. Stavy po neúspešnej liečbe spojené s hrubou poruchou funkcie.
b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
D
D
D
C
Dg: K 11 sa posudzuje samostatne
K 11
K 20
K 21
K 22
K 23
c) Menej závažné formy s ľahkou poruchou funkcie.
d) Následné stavy bez poruchy funkcie.
Choroby slinných žliaz
a) Stavy po neúspešnej liečbe spojené s hrubou poruchou funkcie, nezahojené píšťaly s veľkou sekréciou.
b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
c) Ostatné následné stavy s ľahkou poruchou funkcie.
d) Ostatné následné stavy bez poruchy funkcie alebo len s neviditeľnou poruchou funkcie.
Choroby pažeráka, žalúdka a dvanástnika (K 20 - K 31)
Zápal pažeráka (ezofagitída)
Gastroezofágová refluxová choroba
Iná choroba pažeráka (vred, obštrukcia, stenóza, ...)
Choroba pažeráka pri chorobe zatriedenej inde
D
A
D
D
D
A
A – B
A
D
C
A - B
A
Ad c) - „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
Ad c) - „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
K 25
K 26
K 27
K 28
K 29
a) Stavy s ťažkou a trvalou poruchou priechodnosti pažeráka organického pôvodu po neúspešnej liečbe.
b) Stavy s ťažkou poruchou priechodnosti pažeráka organického pôvodu vyžadujúcou dlhodobú liečbu, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
c) Stavy s mierne obmedzenou priechodnosťou pažeráka, stavy po operácii pri dostatočnej výžive s celkovo dobrým stavom organizmu.
d) Funkčne bezchybné stavy, schopnosť prijímať bežnú stravu a s celkovo dobrým stavom organizmu.
Vred žalúdka (ulcus ventriculi)
Vred dvanástnika (ulcus duodeni)
Peptický vred bez bližšieho určenia miesta
Peptický vred jejúna
Gastritída a duodenitída
a) Formy liečené operačne s trvalo výraznými funkčnými poruchami. Opakované každoročné recidívy, v posledných troch rokoch s rtg alebo s endoskopicky preukázaným vredom.
b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia
D
D
D
A
D
D
D
C
A - B
A
D
C
Ad c) - „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
K 30
K 31
spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
c) Formy liečené konzervatívne i operačne, zahojené s výraznou deformáciou, bez závažnejších funkčných porúch.
d) Formy liečené konzervatívne, zahojené bez funkčných porúch po roku od začiatku liečby.
Dyspepsia
Iná choroba žalúdka a dvanástnika
a) Značné poruchy funkcie tráviaceho ústrojenstva, po neúspešnej liečbe a pri celkovo zlom stave organizmu.
b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
c) Ľahké a nezávažné formy pri celkovo dobrom stave organizmu.
d) Stavy po liečbe bez funkčných porúch. Dyspepsia v anamnéze, po vylúčení organického podkladu.
Choroby červovitého prívesku (K 35 - K 38)
D
A
D
D
C
D
A
A - B
A
D
C
A - B
A
Ad c) - „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
K 35
K 36
K 37
K 38
K 40
K 41
K 42
K 43
K 44
K 45
K 46
Akútna apendicitída
Iná apendicitída
Apendicitída, bližšie neurčená
Iná chorobá červovitého prívesku
a) Akútne formy.
b) Stavy po úspešnom vyliečení, po roku od začiatku liečby.
Prietrže (hernie) (K 40 - K 46)
Slabinová prietrž (hernia inguinalis)
Stehnová prietrž (hernia femoralis)
Pupková prietrž (hernia umbilicalis)
Brušná prietrž (hernia ventralis)
Bránicová prietrž (hernia diafragmatica)
Iná brušná prietrž
Brušná prietrž, bližšie neurčená
a) Rozsiahle prietrže recidivujúce, po opakovaných operáciách alebo neoperovateľné s funkčnými poruchami. Prietrže menšieho rozsahu pri trvalých funkčných poruchách, po neúspešnej liečbe.
b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
D
A
D
D
liečba
A
D
C
Iné následné stavy po skončení liečby sa zaraďujú, posudzujú a vykazujú podľa následných chorôb.
K 50
K 51
K 52
c) Malé prietrže nespôsobujúce ťažkosti, operáciou odstrániteľné, rozšírené slabinové kanály, mäkké slabiny.
d) Stavy po úspešnom vyliečení, po roku od začiatku liečby.
Neinfekčné zápaly tenkého a hrubého čreva (K 50 - K 52)
Crohnova choroba (enteritis regionalis)
Ulcerózna kolitída
Iná neinfekčná gastroenteritída a kolitída (toxická, alergická, potravinová, ...)
a) Akútne formy.
b) Chronické stavy liečbou neovplyvniteľné, pri pretrvávajúcich prejavoch aktivity a pri výrazných poruchách funkcie.
c) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
d) Stavy pri ľahkých alebo len občasných a miernych poruchách.
e) Stavy po úspešnom vyliečení, po roku od začiatku liečby.
D
A
D
D
D
D
A
A - B
A
liečba
D
C
A - B
A
K 55
K 56
K 57
K 58
K 59
K 60
K 61
K 62
K 63
K 64
Iné choroby čriev (K 55 - K 64)
Cievna choroba čreva
Paralytický ileus a mechanický ileus bez prietrže
Divertikulóza čreva
Syndróm dráždivého čreva
Iná funkčná porucha čreva
Fisúra (trhlina) a fistula (píšťala) análnej a rektálnej oblasti
Absces v análnej a rektálnej oblasti
Iné choroby anusu a konečníka
Iné choroby čreva
Hemoroidy a perianálna žilová trombóza
a) Akútne formy.
b) Chronické stavy liečbou neovplyvniteľné, pri pretrvávajúcich prejavoch aktivity a pri výrazných poruchách funkcie.
c) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
d) Stavy pri ľahkých alebo len občasných a miernych poruchách.
e) Stavy po úspešnom vyliečení, po roku od začiatku liečby.
D
D
D
D
A
liečba
D
C
A - B
A
Ad d) - „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
K 65
K 66
K 67
K 70
K 71
K 72
K 73
K 74
Choroby pobrušnice (K 65 - K 67)
Zápal pobrušnice (peritonitída)
Iné choroby pobrušnice (zrasty, hemoperitoneum, ...)
Choroba pobrušnice pri infekčnej chorobe zatriedenej inde
a) Akútne formy.
b) Chronické stavy liečbou neovplyvniteľné, pri pretrvávajúcich prejavoch aktivity a pri výrazných poruchách funkcie.
c) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
d) Stavy pri ľahkých alebo len občasných a miernych poruchách.
e) Stavy po úspešnom vyliečení, po roku od začiatku liečby.
Choroby pečene (K 70 - K 77)
Alkoholová choroba pečene
Toxická choroba pečene (lieky, ...)
Zlyhávanie pečene, nezatriedené inde
Chronická hepatitída, nezatriedená inde
Fibróza a cirhóza pečene
D
D
D
D
A
liečba
D
C
A - B
A
Ad d) - „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
K 75
K 76
K 77
K 80
K 81
K 82
Iné zápalové choroby pečene (absces, autoimunitná hepatitída, ...)
Iná choroba pečene (stukovatenie, hemoragická nekróza, ...)
Choroba pečene pri chorobách zatriedených inde
a) Trvalo alebo rýchlo progredujúce formy s výraznými známkami aktivity ochorenia potvrdenými laboratórnymialebo paraklinickými vyšetreniami, so zjavnými klinicko-morfologickými zmenami, so známkami portálnej hypertenzie, malnutrície.
b) Progredujúce formy s ľahkými známkami aktivity ochorenia potvrdenými laboratórnymi alebo paraklinickými vyšetreniami, s trvalou poruchou funkcie a trvalým morfologickým defektom pečeňového parenchýmu, s ľahkými formami portálnej hypertenzie.
c) Formy s ľahkou poruchou funkcie pečeňového parenchýmu, bez závažného morfologického defektu (steatóza pečene, angiomatóza pečne...).
d) Ostatné ľahké a nezávažné formy, nevyžadujúce dlhodobý zdravotný režim, benígna hyperbilirubinémia menej ako 50 μmol/l.
Choroby žlčníka, žlčových ciest a podžalúdkovej žľazy (K 80 - K 87)
Žlčové kamene (cholelitiáza)
Zápal žlčníka (cholecystitída)
Iná choroba žlčníka (obštrukcia, hydrops, ...)
D
D
D
A
D
D
A - B
A
Ad c) - „A“ podľa výsledkov odbor-ného vyšetrenia.
Benígna hyperbilirubinémia
M. Gilbert – E 80.4
K 83
K 85
K 86
K 87
K 90
Iná choroba žlčových ciest (cholangitída, obštrukcia, ...)
Akútny zápal podžalúdkovej žľazy (akútna pankreatitída)
Iná choroba podžalúdkovej žľazy (cysta, pseudocysta, ...)
Choroby žlčníka, žlčových ciest a podžalúdkovej žľazy pri chorobách zatriedených
inde
a) Akútne stavy.
b) Stavy ťažké, progredujúce, s trvalou poruchou funkcie postihnutých orgánov, po neúspešnej liečbe. Ústavným vyšetrením jednoznačne potvrdená diagnóza (endoskopia, kontrastné vyšetrenie, biopsia a pod.).
c) Stavy po neúspešnej liečbe bez hrubšej poruchy funkcie postihnutých orgánov vyžadujúce dlhodobý zdravotný režim, najmä diétne stravovanie a kúpeľnú liečbu.
d) Stavy bez poruchy funkcie, alebo s celkom nezávažnými poruchami funkcie postihnutých orgánov, najskôr však jeden rok po prekonanom ochorení alebo po operácii, bez recidívy.
e) Stavy po liečbe bez poruchy funkcie orgánov, bez recidívy.
Iné choroby tráviacej sústavy (K 90 - K 93)
Črevná malabsorpcia (celiakia, sprue, ...)
D
D
D
D
A
liečba
D
C - D
A - B
A
Ad c) –„C“ , ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
Ad d) - „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
K 91
K 92
K 93
Choroby tráviacej sústavy po lekárskom výkone, nezatriedené inde
Iné choroby tráviacej sústavy
Choroby iných tráviacich orgánov pri chorobách zatriedených inde
a) Akútne stavy.
b) Stavy ťažké, progredujúce, s trvalou poruchou funkcie postihnutých orgánov, po neúspešnej liečbe. Ústavným vyšetrením jednoznačne potvrdená diagnóza (endoskopia, kontrastné vyšetrenie, biopsia a pod.).
c) Stavy po neúspešnej liečbe bez hrubšej poruchy funkcie postihnutých orgánov vyžadujúce dlhodobý zdravotný režim, najmä diétne stravovanie a kúpeľnú liečbu.
d) Stavy bez poruchy funkcie, alebo s celkom nezávažnými poruchami funkcie postihnutých orgánov, najskôr však jeden rok po prekonanom ochorení alebo po operácii, bez recidívy.
e) Stavy po liečbe bez poruchy funkcie orgánov, bez recidívy.
D
D
D
D
A
liečba
D
C - D
A - B
A
Ad c) –„C“, ak je predpoklad zlepše-nia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
Ad d) - „A“ podľa výsledkov odbor-ného vyšetrenia.

XII. CHOROBY KOŽE A PODKOŽNÉHO TKANIVA (L 00 - L 99)

Značka choroby
(chyby)
Názov choroby (chyby)Zdravotná spôsobilosťPoznámka
I.II.
L 00
L 01
L 02
L 03
L 04
L 05
L 08
Infekcie kože a podkožného tkaniva (L 00 - L 08)
Syndróm obarenej kože zapríčinený stafylokokmi
Impetigo
Kožný absces, furunkul a karbunkul
Flegmóna
Akútny zápal lymfatických uzlín (akútna lymfadenitída)
Pilonidálna cysta
Iná lokálna infekcia kože a podkožného tkaniva
a) Akútne stavy.
b) Rozsiahle alebo svojou podstatou závažné alebo ťažké, často recidivujúce a liečbe vzdorujúce formy, poškodzujúce funkciu či trofiku postihnutých častí, vyžadujúce dlhodobú zvýšenú zdravotnícku starostlivosť.
c) Nerozsiahle alebo svojou podstatou nezávažné ochorenia a ich formy, bez poruchy funkcie a trofiky postihnutých častí, nepostihujúce exponované miesta (hlava, ruky, nohy), bez potreby osobitných úprav životného režimu.
d) Stavy po liečbe bez rezidua, bez recidív najmenej dva roky.
D
D
D
A
liečba
D
A - B
A
Ad c) - „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
L 10
L 11
L 12
L 13
L 14
L 20
L 21
L 22
Pľuzgierové (bulózne) dermatózy (L 10 - L 14)
Pemfigus
Iná akantolytická dermatóza
Pemfigoid
Iné pľuzgierové dermatózy
Pľuzgierová (bulózna) dermatóza pri chorobách zatriedených inde
a) Akútne stavy.
b) Rozsiahle alebo svojou podstatou závažné alebo ťažké, často recidivujúce a liečbe vzdorujúce formy, poškodzujúce funkciu či trofiku postihnutých častí, vyžadujúce dlhodobú zvýšenú zdravotnícku starostlivosť.
c) Nerozsiahle alebo svojou podstatou nezávažné ochorenia a ich formy, bez poruchy funkcie a trofiky postihnutých častí, nepostihujúce exponované miesta (hlava, ruky, nohy), bez potreby osobitných úprav životného režimu.
d) Stavy po liečbe, bez rezidua, bez recidív najmenej dva roky.
Dermatitídy a ekzémy (L 20 - L 30)
Atopická dermatitída
Seboroická dermatitída
Plienková dermatitída
D
D
D
A
liečba
C - D
A - B
A
Ad b) –„C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím
podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
Ad c) - „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
L 23
L 24
L 25
L 26
L 27
L 28
L 29
L 30
L 40
L 41
Alergická kontaktná dermatitída
Iritačná kontaktná dermatitída
Kontaktná dermatitída, bližšie neurčená
Exfoliatívna dermatitída
Dermatitída zapríčinená látkami užitými vnútorne
Lichen simplex chronicus (lišaj) a prurigo (svrbľavka)
Svrbenie (pruritus)
Iná dermatitída (dyshidróza, pityriasis alba, ...)
a) Akútne stavy.
b) Rozsiahle alebo svojou podstatou závažné alebo ťažké, často recidivujúce a liečbe vzdorujúce formy, poškodzujúce funkciu či trofiku postihnutých častí, vyžadujúce dlhodobú zvýšenú zdravotnícku starostlivosť.
c) Nerozsiahle alebo svojou podstatou nezávažné ochorenia a ich formy, bez poruchy funkcie a trofiky postihnutých častí, nepostihujúce exponované miesta (hlava, ruky, nohy), bez potreby osobitných úprav životného režimu.
d) Stavy po liečbe, bez rezidua, bez recidív najmenej dva roky.
Papuloskvamózne choroby kože (L 40 - L 45)
Psoriáza
Parapsoriáza
D
D
D
A
liečba
C - D
A - B
A
Ad b) –„C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím
podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
L 42
L 43
L 44
L 45
L 50
L 51
L 52
L 53
L 54
Pityriasis rosea
Lichen ruber planus (plochý lišaj)
Iná papuloskvamózna choroba
Papuloskvamózna (pupencovo-šupinová) choroba kože pri chorobe zatriedenej inde
a) Akútne stavy.
b) Rozsiahle alebo svojou podstatou závažné alebo ťažké, často recidivujúce a liečbe vzdorujúce formy, poškodzujúce funkciu či trofiku postihnutých častí, vyžadujúce dlhodobú zvýšenú zdravotnícku starostlivosť.
c) Nerozsiahle alebo svojou podstatou nezávažné ochorenia a ich formy, bez poruchy funkcie a trofiky postihnutých častí, nepostihujúce exponované miesta (hlava, ruky, nohy), bez potreby osobitných úprav životného režimu.
d) Stavy po liečbe, bez rezidua, bez recidív najmenej dva roky.
Žihľavka (urticaria) a erytémy (L 50 - L 54)
Žihľavka (urticaria)
Erythema exudativum multiforme
Erythema nodosum
Iná erytémová choroba
Erytém pri chorobách zatriedených inde
D
D
D
A
liečba
C - D
A - B
A
Ad b) –„C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím
podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
Ad c) - „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
L 55
L 56
L 57
L 58
L 59
a) Akútne stavy.
b) Rozsiahle alebo svojou podstatou závažné alebo ťažké, často recidivujúce a liečbe vzdorujúce formy, poškodzujúce trofiku či funkciu postihnutých častí a vyžadujúce dlhodobú zvýšenú zdravotnícku starostlivosť.
c) Nerozsiahle alebo svojou podstatou nezávažné ochorenia a ich formy, bez poruchy funkcie a trofiky postihnutých častí, nepostihujúce exponované miesta (hlava, ruky, nohy) a bez potreby osobitných úprav životného režimu.
d) Stavy po liečbe bez rezidua, bez recidív najmenej dva roky.
Radiačné poškodenie kože a podkožného tkaniva (L 55 - L 59)
Akútna solárna dermatitída
Iné akútne zmeny kože zapríčinené ultrafialovým žiarením
Zmeny kože zapríčinené chronickým vystavením neionizujúcemu žiareniu
Rádiodermatitída
Iné poškodenie kože a podkožného tkaniva zapríčinené žiarením
a) Akútne stavy.
b) Rozsiahle alebo svojou podstatou závažné alebo ťažké, často recidivujúce a liečbe vzdorujúce formy, poškodzujúce funkciu či trofiku postihnutých častí, vyžadujúce dlhodobú zvýšenú zdravotnícku starostlivosť.
D
D
D
A
D
D
liečba
D
A - B
A
liečba
C - D
Ad b) –„C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím
podpornej doby
L 60
L 62
L 63
L 64
L 65
L 66
L 67
L 68
L 70
L 71
L 72
L 73
L 74
L 75
c) Nerozsiahle alebo svojou podstatou nezávažné ochorenia a ich formy, bez poruchy funkcie a trofiky postihnutých častí, nepostihujúce exponované miesta (hlava, ruky, nohy), bez potreby osobitných úprav životného režimu.
d) Stavy po liečbe bez rezidua, bez recidív najmenej dva roky.
Choroby kožných adnexov (L 60 - L 75)
Choroba nechtov
Choroba nechtov pri chorobe zatriedenej inde
Alopecia areata (ložisková plešivosť)
Androgénna alopécia
Iná nejazvová strata vlasov
Jazvová alopécia (jazvová strata vlasov)
Abnormality farby a tvaru vlasov
Nadmerné ochlpenie (hypertrichóza)
Akné
Rosacea
Folikulová cysta kože a podkožného tkaniva
Iná choroba vlasových folikulov
Choroba ekrinných potných žliaz
Choroba apokrinných potných (pachových) žliaz
a) Akútne stavy.
D
A
D
A - B
A
liečba
alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
Ad c) - „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
L 80
L 81
L 82
L 83
L 84
L 85
L 86
L 87
L 88
L 89
L 90
L 91
L 92
b) Rozsiahle alebo svojou podstatou závažné alebo ťažké, často recidivujúce a liečbe vzdorujúce formy, poškodzujúce funkciu či trofiku postihnutých častí, vyžadujúce dlhodobú zvýšenú zdravotnícku starostlivosť.
c) Nerozsiahle alebo svojou podstatou nezávažné ochorenia a ich formy, bez poruchy funkcie a trofiky postihnutých častí, nepostihujúce exponované miesta (hlava, ruky, nohy), bez potreby osobitných úprav životného režimu.
d) Stavy po liečbe bez rezidua, bez recidív najmenej dva roky.
Iné choroby kože a podkožného tkaniva (L 80 - L 99)
Vitiligo
Iná porucha pigmentácie
Seboroická keratóza
Acanthosis nigricans
Kurie oko (clavus) a mozoľ (callus, tyloma)
Iné zhrubnutia epidermy
Keratoderma pri chorobách zatriedených inde
Choroby transepidermálnej eliminácie
Pyoderma gangrenosum
Dekubitus (preležanina)
Atrofické choroby kože
Hypertrofická choroba kože
Granulomatózne choroby kože a podkožného tkaniva
D
D
A
C
A - B
A
Ad b) –„C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím
podpornej doby
alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
Ad c) - „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
L 93
L 94
L 95
L 97
L 98
L 99
Lupus erythematosus
Iné lokalizované choroby spojivového tkaniva
Vaskulitída ohraničená na kožu, nezatriedená inde
Vred predkolenia, nezatriedený inde
Iná choroba kože a podkožného tkaniva, nezatriedená inde
Iné choroby kože a podkožného tkaniva pri chorobách zatriedených inde
a) Akútne stavy.
b) Rozsiahle alebo svojou podstatou závažné alebo ťažké, často recidivujúce a liečbe vzdorujúce formy, poškodzujúce funkciu či trofiku postihnutých častí, vyžadujúce dlhodobú zvýšenú zdravotnícku starostlivosť.
c) Nerozsiahle alebo svojou podstatou nezávažné ochorenia a ich formy, bez poruchy funkcie a trofiky postihnutých častí, nepostihujúce exponované miesta (hlava, ruky, nohy), bez potreby osobitných úprav životného režimu.
d) Stavy po liečbe bez rezidua, bez recidív najmenej dva roky.
D
D
D
A
liečba
C
A - B
A
Ad b) –„C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím
podpornej doby
alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
Ad c) - „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.

XIII. CHOROBY SVALOVEJ A KOSTROVEJ SÚSTAVY A SPOJIVOVÉHO TKANIVA (M 00 - M 99)

Značka choroby
(chyby)
Názov choroby (chyby)Zdravotná spôsobilosťPoznámka
I.II.
M 00
M 01
M 02
M 03
M 05
Infekčné artropatie (M 00 - M 03)
Pyogénna artritída
Priame infekcie kĺbu pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
Reaktívne artropatie
Poinfekčná a reaktívna artritída pri chorobách zatriedených inde
a) Akútne stavy a ľahšie, nevýrazné formy s pomalou progresiou, ale narušenou funkciou kĺbov, vyžadujúce liečbu.
b) Následné stavy so závažnými a trvalými poruchami funkcie kĺbov vzdorujúce liečbe alebo úporne recidivujúce.
c) Ľahšie, nevýrazné formy po skončení liečby, bez výraznejšej poruchy funkcie.
d) Stavy po liečbe bez poruchy funkcie. Vyliečené formy bez poruchy funkcie.
Zápalové polyartropatie (M 05 - M 14)
Séropozitívna reumatoidná artritída
D
D
D
A
liečba
C - D
A - B
A
Ad b) –„C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím
podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
M 06
M 07
M 08
M 09
M 10
M 11
M 12
M 13
M 14
Iné reumatoidné artritídy
Psoriatická a enteropatická artropatia
Juvenilná artritída
Juvenilná artritída pri chorobách zatriedených inde
a) Akútne stavy a ľahšie, nevýrazné formy s pomalou progresiou, ale narušenou funkciou kĺbov, vyžadujúce liečbu.
b) Následné stavy so závažnými a trvalými poruchami funkcie kĺbov vzdorujúce liečbe alebo úporne recidivujúce.
c) Ľahšie, nevýrazné formy po skončení liečby, bez výraznejšej poruchy funkcie.
d) Stavy po liečbe bez poruchy funkcie. Vyliečené formy bez poruchy funkcie.
Dna (Lámka)
Iné kryštálové artropatie
Iné artropatie, bližšie neurčené
Iná artritída
Artropatie pri iných chorobách zatriedených inde
a) Akútne formy.
b) Zdĺhavé, neprogredujúce formy recidivujúce najmenej päťkrát počas posledných
D
D
D
A
D
D
liečba
C - D
A - B
A
liečba
C - D
Ad b) –„C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím
podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
Ad b) –„C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím
M 15
M 16
M 17
M 18
M 19
dvoch rokov s dlhodobou práceneschopnosťou a s poruchou funkcií. Ťažké, zdĺhavé, progredujúce formy liečbou ťažko ovplyvniteľné, so zreteľnou a trvalou poruchou funkcie kĺbu.
c) Neprogredujúce formy s menšou poruchou funkcie a s ojedinelými recidívami pri normálnej alebo mierne obmedzenej pracovnej schopnosti.
d) Stavy po liečbe bez poruchy funkcie.
Artróza (M 15 - M 19)
Polyartróza
Artróza bedrového kĺbu
Artróza kolenného kĺbu
Artróza prvého karpometakarpového kĺbu
Iné artrózy
a) Ťažké trvalé následky s trvalou poruchou funkcie, liečbou málo ovplyvniteľné, s trvalo nepriaznivou prognózou.
b) Chronické, často recidivujúce formy s menšou poruchou funkcie, v liečbe alebo po opakovanej liečbe, s nutnosťou zdravotných opatrení a s nepriaznivou prognózou.
D
A
D
D
A - B
A
D
C - D
podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
Ad c) - „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
Ad b) –„C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím
M 20
M 21
M 22
M 23
M 24
M 25
c) Zdĺhavé, neprogredujúce formy, recidivujúce najviac 2 razy za rok, po skončení liečby (aj po operatívnom zákroku) s menšou poruchou funkcie.
d) Ľahké formy bez poruchy funkcie.
Iné choroby kĺbov (M 20 - M 25)
Získané deformity prstov rúk a nôh
Iné získané deformity končatín
Choroby pately
Vnútorná porucha kolenného kĺbu
Iné špecifické poruchy kĺbov
Iná choroba kĺbu, nezatriedená inde
a) Chronické, často recidivujúce formy s menšou poruchou funkcie, v liečbe alebo po úspešnej operatívnej liečbe s nutnosťou zdravotných opatrení a s nepriaznivou prognózou. Ťažké trvalé následky s trvalou poruchou funkcie, liečbou ťažko ovplyvniteľné, s trvalo nepriaznivou prognózou.
b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
c) Zdĺhavé, neprogredujúce formy, najviac dva razy za rok recidivujúce, s menšou poruchou funkcie aj po operatívnom zákroku, po skončení liečby.
D
A
D
D
D
A - B
A
D
C
A - B
podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
Ad b) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím
podpornej doby alebo jej predĺženia najviac
na 24 mesiacov.
M 30
M 31
M 32
M 33
M 34
M 35
M 36
M 40
d) Ľahké formy bez poruchy funkcie.
Systémové choroby spojiva (M 30 - M 36)
Polyarteriitis nodosa a príbuzné choroby
Iné nekrotizujúce vaskulopatie
Systémový lupus erythematosus
Dermatopolymyozitída
Systémová skleróza
Iné systémové postihnutie spojiva
Systémové choroby spojiva pri chorobách zatriedených inde
a) Akútne formy.
b) Chronické, často recidivujúce formy s menšou poruchou funkcie, v liečbe alebo po úspešnej operatívnej liečbe s nutnosťou zdravotných opatrení. Ťažké formy liečbou neovplyvniteľné, s trvalo nepriaznivou prognózou.
c) Ľahké formy bez poruchy funkcie.
Deformujúce dorzopatie (M 40 - M 43)
Kyfóza a lordóza
A
D
D
A
A
liečba
C - D
A
Ad b) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím
podpornej doby alebo jej predĺženia najviac
na 24 mesiacov.
M 41
M 43
M 42
Skolióza
Iné deformujúce dorzopatie
a) Formy trvalo progredujúce, liečbou neovplyvniteľné, s trvalou podstatnou poruchou funkcie a s nepriaznivou prognózou.
b) Chronické, menej výrazné poruchy fixované, s trvalými artrotickými zmenami alebo s nevyjasnenou prognózou.
c) Ľahšie, nevýrazné formy so začínajúcimi zmenami, ale dostatočnou funkčnou výkonnosťou postihnutých častí tela po úspešnej liečbe.
d) Ľahké nevýrazné formy bez poruchy funkcie.
Osteochondróza chrbtice (Scheuermanova choroba, Calvého choroba, ...)
a) Formy s postihnutím troch a viacerých stavcov, s trvalými a závažnými deformáciami chrbtice (klinovité stavce, gibbus, Schmorlove uzly).
b) Ľahké formy postihujúce ojedinelé stavce, so znížením tela stavca, bez výrazných osteochondrotických zmien, bez gibbu alebo bez iných výrazných zmien na chrbtici.
D
D
D
A
D
D
D
C - D
A - B
A
C - D
A - B
M 42 sa posudzuje samostatne.
Ad b) –„C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
Ad c) - „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
Ad a) –„C“ , ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac
M 45
M 46
M 47
M 48
M 49
c) Ľahké formy bez poruchy funkcie.
Spondylopatie (M 45 - M 49)
Ankylozujúca spondylitída (Spondylitis ankylosans)
Iné zápalové spondylopatie
Spondylóza
Iná spondylopatia
Spondylopatia pri chorobách zatriedených inde
a) Formy trvalo progredujúce, liečbou neovplyvniteľné, s trvalou podstatnou poruchou funkcie a s nepriaznivou prognózou.
b) Chronické, menej výrazné poruchy fixované, s trvalými artrotickými zmenami a s nevyjasnenou prognózou.
c) Ľahšie, nevýrazné formy pri pomalej progresii, ale s dostatočnou funkčnou výkonnosťou postihnutých častí tela po úspešnej liečbe.
d) Ľahké formy bez poruchy funkcie.
Iné dorzopatie (M 50 - M 54)
A
D
D
D
A
A
D
C - D
A - B
A
na 24 mesiacov.
Ad b) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím
podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
Ad c) - „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
M 50
M 51
M 53
M 54
M 60
M 61
M 62
M 63
Poškodenie krčnej medzistavcovej platničky
Iné poškodenie medzistavcovej platničky
Iné dorzopatie, nezatriedené inde
Bolesť chrbta (dorzalgia)
a) Stavy po chirurgickej liečbe alebo ústavne preukázané vyklenutia platničky, s trvalou výraznou poruchou funkcie (pohyblivosti) a s nepriaznivou prognózou.
b) Stavy po chirurgickom zákroku alebo náhodne zistené vyklenutia platničky s trvalou, ale ľahšou poruchou funkcie, aspoň dva razy za rok recidivujúce, s pomerne priaznivou prognózou.
c) Ústavne zistené diskopatie pri častejších recidívach, s priaznivou prognózou, so zachovanou práceschopnosťou. Stavy po úspešnom operatívnom zákroku - dva roky po operácii.
d) Ľahké formy bez poruchy funkcie.
Choroby svalov (M 60 - M 63)
Myozitída
Vápenatenie a kostnatenie svalov
Iné choroby svalov
Choroby svalov pri chorobách zatriedených inde
D
D
D
A
D
C - D
A - B
A
Ad b) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím
podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
Ad c) - „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
M 65
M 66
M 67
M 68
a) Ťažké formy liečbou neovplyvniteľné, s nepriaznivou prognózou a s trvalou progresiou.
b) Chronické nevýrazné formy pri pomalej progresii s dostatočnou funkčnou výkonnosťou postihnutých častí tela , liečbou ťažšie ovplyvniteľné.
c) Ľahšie, nevýrazné formy, liečbou ovplyvniteľné, s priaznivou prognózou .
d) Ľahké formy bez poruchy funkcie.
Choroby synoviálnej blany a šľachy (M 65 - M 68)
Zápal synoviálnej blany a šľachovej pošvy (Synovitída a tendosynovitída)
Spontánne roztrhnutie synoviálnej blany a šľachy
Iné choroby synoviálnej blany a šľachy
Choroby synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde
a) Akútne formy.
b) Chronické, recidivujúce formy s menšou poruchou funkcie, pri dostatočnej výkonnosti postihnutých častí tela, po málo úspešnej liečbe. Ťažké, trvalé funkčné poruchy liečbou ťažko ovplyvniteľné, s trvalou progresiou a s nepriaznivou prognózou.
c) Ľahšie formy liečbou ovplyvniteľné, s priaznivou prognózou.
D
D
D
A
D
D
D
D
C - D
A - B
A
liečba
C - D
A - B
Ad b) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím
podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
Ad c) - „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
Ad b) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím
podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
M 70
M 71
M 72
M 73
M 75
M 76
M 77
M 79
d) Ľahké formy bez poruchy funkcie.
Iné choroby mäkkého tkaniva (M 70 – M 79)
Choroba mäkkého tkaniva v súvislosti so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom
Iná burzopatia
Fibromatózy
Choroby mäkkého tkaniva pri chorobách zatriedených inde
Poškodenie pleca
Entezopatia dolnej končatiny, okrem nohy
Iná entezopatia
Iná choroba mäkkého tkaniva, nezatriedené inde
a) Akútne formy.
b) Chronické, recidivujúce formy s poruchou funkcie postihnutých častí tela, s potrebou opakovanej liečby. Ťažké, trvalé funkčné poruchy liečbou ťažko ovplyvniteľné, s trvalou progresiou a s nepriaznivou prognózou.
c) Ľahšie formy bez výraznejšej poruchy funkcie liečbou ovplyvniteľné, s priaznivou prognózou.
d) Ľahké formy bez poruchy funkcie.
A
D
D
D
A
A
liečba
C - D
A - B
A
Ad c) - „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
Ad b) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
Ad c) - „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
M 80
M 81
M 82
M 83
M 84
M 85
M 86
M 87
Poruchy hustoty a štruktúry kostí (M 80 – M 85)
Osteoporóza s patologickou zlomeninou
Osteoporóza bez patologickej zlomeniny
Osteoporóza pri chorobe zatriedenej inde
Osteomalácia v dospelosti
Porucha celistvosti kosti
Iné poruchy hustoty a štruktúry kostí
a) Akútne formy.
b) Chronické, recidivujúce formy s poruchou funkcie postihnutých častí tela, s potrebou opakovanej liečby. Ťažké, trvalé funkčné poruchy liečbou ťažko ovplyvniteľné, s trvalou progresiou a s nepriaznivou prognózou.
c) Ľahšie formy bez výraznejšej poruchy funkcie liečbou ovplyvniteľné, s priaznivou prognózou.
d) Ľahké formy bez poruchy funkcie.
Iné osteopatie (M 86 - M 90)
Osteomyelitída
Osteonekróza
D
D
D
A
liečba
C - D
A - B
A
Ad b) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
Ad c) - „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
M 88
M 89
M 90
M 91
M 92
M 93
M 94
Deformujúca osteodystrofia (Pagetova choroba)
Iné choroby kostí
Osteopatia pri chorobe zatriedenej inde
a) Akútne formy.
b) Chronické, recidivujúce formy s poruchou funkcie postihnutých častí tela, s potrebou opakovanej liečby. Ťažké, trvalé funkčné poruchy liečbou ťažko ovplyvniteľné, s trvalou progresiou a s nepriaznivou prognózou.
c) Ľahšie formy bez výraznejšej poruchy funkcie liečbou ovplyvniteľné, s priaznivou prognózou.
d) Ľahké formy bez poruchy funkcie.
Chondropatie (M 91 - M 94)
Juvenilná osteochondróza bedra a panvy
Iná juvenilná osteochondróza
Iné osteochondropatie
Iná choroba chrupky
a) Akútne formy.
b) Chronické, recidivujúce formy s poruchou funkcie postihnutých častí tela, s potrebou opakovanej liečby. Ťažké, trvalé funkčné poruchy liečbou ťažko ovplyvniteľné, s trvalou progresiou a s nepriaznivou prognózou.
D
D
D
A
D
D
liečba
C - D
A - B
A
liečba
C - D
Ad b) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
Ad c) - „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
Ad b) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
M 95
M 96
M 99
c) Ľahšie formy bez výraznejšej poruchy funkcie liečbou ovplyvniteľné, s priaznivou prognózou.
d) Ľahké formy bez poruchy funkcie.
Iné poruchy svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva (M 95 - M 99)
Iná získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva
Porucha svalovej a kostrovej sústavy po lekárskom výkone, nezatriedená inde
Biomechanické poškodenie, nezatriedené inde
a) Akútne formy.
b) Chronické, recidivujúce formy s poruchou funkcie postihnutých častí tela, s potrebou opakovanej liečby. Ťažké, trvalé funkčné poruchy liečbou ťažko ovplyvniteľné, s trvalou progresiou a s nepriaznivou prognózou.
c) Ľahšie formy bez výraznejšej poruchy funkcie liečbou ovplyvniteľné, s priaznivou prognózou.
d) Ľahké formy bez poruchy funkcie.
D
A
D
D
D
A
A – B
A
liečba
C - D
A - B
A
Ad c) - „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.

XIV. CHOROBY MOČOVOPOHLAVNEJ SÚSTAVY (N 00 - N 99)

Značka choroby
(chyby)
Názov choroby (chyby)Zdravotná spôsobilosťPoznámka
I.II.
N 00
N 01
N 02
N 03
N 04
N 05
N 06
N 07
N 08*
Choroby glomerulov (N 00 - N 08)
Akútny nefritický syndróm
Rýchlo progredujúci nefritický syndróm
Recidivujúca a pretrvávajúca hematúria (benígna, familiárna)
Chronický nefritický syndróm (chronická glomerulonefritída, ...)
Nefrotický syndróm
Nefritický syndróm, bližšie neurčený
Izolovaná proteinúria s morfologickými zmenami
Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde
Glomerulová choroba pri chorobách zatriedených inde
a) Neskoré stavy s pretrvávajúcim patologickým nálezom v moči aj pri normálnej funkcii obličiek, ak zápalové ochorenie obličiek preukázateľne bolo prekonané pred viac ako dvoma rokmi.
b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a odbornej starostlivosti.
c) Stavy po klinicky úplne zahojenom zápale obličiek s normálnou funkciou obličiek a s celkovo dobrým zdravotným stavom, najskôr dva roky od začiatku ochorenia.
D
D
D
D
C
A - B
Ad b) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby
N 10
N 11
N 12
N 13
N 14
N 15
N 16*
d) Stavy po klinicky úplne zahojenom zápale obličiek s normálnou funkciou obličiek, pri trvalo negatívnom náleze v moči a s celkovo dobrým zdravotným stavom, najskôr o 5 rokov po skončení liečby.
Tubulointersticiálne choroby obličiek (N 10 - N 16)
Akútna tubulointersticiálna nefritída (akútna pyelitída, pyelonefritída...)
Chronická tubulointersticiálna nefritída (chronická pyelonefritída...)
Tubulointersticiálna nefritída, neurčená ako akútna alebo chronická
Obštrukčná a refluxová uropatia (hydronefróza, vezikouretrálny reflux...)
Tubulointersticiálna a tubulová choroba zapríčinená liekmi alebo ťažkými kovmi
Iná tubulointersticiálna choroba obličiek
Tubulointersticiálna choroba pri chorobách zatriedených inde
a) Ťažké formy so značnými poruchami funkcie obličiek a s celkovo zlým zdravotným stavom. Operačné odstránenie obličky pre uvedené ochorenia.
b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a odbornej starostlivosti.
c) Ľahké formy po skončenej liečbe s následnou ľahkou poruchou funkcie
a s celkovo dobrým zdravotným stavom.
d) Formy klinicky zahojené bez poruchy funkcie s celkovo dobrým zdravotným stavom, najskôr tri roky od skončenia liečby.
A
D
D
D
A
A
D
C
A - B
A
alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
Ad b) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
N 17
N 18
N 19
N 20
N 21
N 22*
N 23
Zlyhanie obličiek (N 17 - N 19)
Akútne zlyhanie obličiek
Chronická choroba obličiek
Zlyhanie obličiek, bližšie neurčené
Urolitiáza (N 20 - N 23)
Konkrement obličky (nefrolitiáza) a močovodu (ureterolitiáza)
Konkrement dolných močových ciest
Konkrement močových ciest pri chorobách zatriedených inde
Obličková kolika, bližšie neurčená
a) Operačné odstránenie obličky pre uvedené ochorenia. Stavy s trvalými poruchami funkcie močových orgánov a so sprievodnými zápalovými zmenami.
b) Stavy s ťažkými a častými záchvatmi, s poruchami funkcie močových orgánov a so sprievodnými zápalovými zmenami.
c) Stavy so zriedkavými záchvatmi, s miernou poruchou funkcie močových orgánov, po operačnom odstránení konkrementov.
d) Formy klinicky zahojené bez poruchy funkcie s trvalo negatívnym močovým nálezom a s celkovo dobrým zdravotným stavom.
D
D
D
D
D
D
A
liečba
D
D
D
C
A - B
A
Ad b) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
N 25
N 26
N 27
N 28
N 29*
N 30
Iné choroby obličiek a močovodov (N 25 - N 29)
Choroba vyplývajúca z poškodenia funkcie obličkových tubulov
Scvrknutá oblička, bližšie neurčená
Malá oblička z neznámej príčiny
Iná choroba obličiek a močovodov, nezatriedená inde (ischémia, získaná cysta, ....)
Iné choroby obličiek a močovodov pri chorobách zatriedených inde
a) Akútne formy
b) Operačné odstránenie obličky; ťažké stavy s poruchami funkcie a s celkovo zlým zdravotným stavom.
c) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a odbornej starostlivosti.
d) Ľahké formy s nezávažnou poruchou funkcie močových orgánov, nevyžadujúce sústavnú dlhodobú liečbu a sledovanie.
e) Formy klinicky zahojené bez poruchy funkcie, najskôr tri roky po prekonanom ochorení a s celkovo dobrým zdravotným stavom.
Iné choroby močovej sústavy (N 30 - N 39)
Cystitída
D
D
D
D
A
liečba
D
C
A - B
A
Ad c) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
Ad d) stĺpec II. - „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
N 31
N 32
N 33*
N 34
N 35
N 36
N 37*
N 39
N 40
N 41
N 42
N 43
N 44
N 45
Nervovosvalová dysfunkcia močového mechúra, nezatriedená inde
Iné choroby močového mechúra
Choroba močového mechúra pri chorobe zatriedených inde
Uretritída a uretrový syndróm
Striktúra uretry (zúženie močovej rúry)
Iné choroby močovej rúry
Choroby uretry pri chorobách zatriedených inde
Iná choroba močovej sústavy
a) Akútne formy
b) Formy ťažké s trvalými výraznými poruchami funkcie. Zdĺhavé alebo často recidivujúce fokálne cystitídy vyžadujúce liečbu aj s miernou poruchou funkcie.
c) Formy ľahké, zriedkavo recidivujúce, s prechodnou poruchou funkcie, pri celkovo dobrom stave.
d) Stavy po liečbe bez porúch funkcie a s celkovo dobrým zdravotným stavom.
Choroby mužských pohlavných orgánov (N 40 - N 51)
Hyperplázia prostaty
Zápalové choroby prostaty
Iná choroba prostaty
Hydrokéla a spermatokéla
Torzia semenníka a hidatídy
Orchitída a epididymitída
D
D
D
A
liečba
C - D
A - B
A
Ad b) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
Ad c) stĺpec II. - „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
N 46
N 47
N 48
N 49
N 50
N 51*
N 60
N 61
N 62
N 63
N 64
Mužská neplodnosť
Hyperplastická predkožka, fimóza a parafimóza
Iná choroba penisu
Zápalová choroba mužských pohlavných orgánov, nezatriedená inde
Iné choroby mužských pohlavných orgánov
Choroby mužských pohlavných orgánov pri chorobách zatriedených inde
a) Akútne formy.
b) Stavy vyžadujúce dlhodobú liečbu. Ťažké, zdĺhavé, liečbe vzdorujúce stavy spojené s výraznými ťažkosťami, ťažké poruchy močenia.
c) Zdĺhavé stavy s občasnými ťažkosťami a s menej závažnou poruchou funkcie postihnutých orgánov.
d) Stavy s nezávažnou poruchou postihnutých orgánov, stavy po úspešných operáciách bez poruchy funkcie.
Choroby prsníka (N 60 - N 64)
Benígna dysplázia prsníka
Zápalová choroba prsníka
Hypertrofia prsníka (gynekomastia)
Hrčka v prsníku, bližšie neurčená
Iné choroby prsníka
D
D
D
A
liečba
C - D
A - B
A
Ad b) –„C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
Ad c) stĺpec II. - „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
N 70
N 71
N 72
N 73
N 74*
N 75
N 76
N 77*
a) Akútne formy.
b) Formy s výraznými alebo trvalými poruchami funkcie.
c) Ľahké, nerecidivujúce formy po skončenej liečbe, formy len s nezávažnými poruchami funkcie.
d) Ľahké, nerecidivujúce formy bez poruchy funkcie.
Zápalové choroby ženských panvových orgánov (N 70 - N 77)
Salpingitída a ooforitída
Zápalová choroba maternice, okrem krčka maternice
Zápalová choroba krčka maternice
Iná zápalová choroba ženských panvových orgánov
Zápalové choroby ženských panvových orgánov pri chorobách zatriedených inde
Choroby Bartholinovej žľazy
Iný zápal pošvy a vulvy
Vulvovaginálne ulcerácie a zápaly pri chorobách zatriedených inde
a) Akútne formy.
b) Ťažké, recidivujúce formy so závažnými poruchami funkcie alebo s rozsiahlym palpačným nálezom po skončenej liečbe.
D
D
D
A
D
D
liečba
C - D
A - B
A
liečba
C – D
Ad b) –„C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
Ad b) a c) sa posudzujú podľa odborných nálezov s prihliadnutím na odporúčanie lekára špecialistu.
Ad b) –„C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
N 80
N 81
N 82
N 83
N 84
N 85
N 86
N 87
N 88
N 89
N 90
N 91
N 92
N 93
N 94
N 95
N 96
c) Ľahké formy po skončenej liečbe s nezávažnými poruchami funkcie a nezávažným patologickým nálezom.
d) Ľahké, nerecidivujúce formy bez poruchy funkcie a bez patologického nálezu.
Nezápalové choroby ženských pohlavných ústrojov (N 80 - N 98)
Endometrióza
Prolaps pohlavných orgánov u ženy
Fistula s postihnutím ženských pohlavných orgánov
Nezápalová choroba vaječníka, vajíčkovodu a širokého väzu maternice
Polyp ženských pohlavných orgánov
Iná nezápalová choroba maternice, okrem krčka
Erózia a ektropium krčka maternice
Dysplázia krčka maternice
Iné nezápalové choroby krčka maternice
Iná nezápalová choroba pošvy (dysplázia, leukoplakia, striktúra, ....)
Iná nezápalová choroba vulvy a hrádze
Chýbajúca, slabá a zriedkavá menštruácia
Nadmerná, častá a nepravidelná menštruácia
Iné abnormálne krvácanie z maternice alebo pošvy
Bolesť a iné odchýlky spojené so ženskými pohlavnými orgánmi a menštruačným
cyklom
Menopauzové a iné perimenopauzové poruchy
Sklon k habituálnemu potrácaniu
D
A
A - B
A
Ad b) a c) sa posudzujú podľa odborných nálezov s prihliadnutím na odporúčanie lekára špecialistu.
N 97
N 98
N 99
Ženská neplodnosť
Komplikácie spojené s umelým oplodnením
Choroba močovopohlavných orgánov, nezatriedená inde (lekársky zákrok, ....)
a) Akútne formy.
b) Ťažké, recidivujúce formy so závažnými poruchami funkcie alebo s rozsiahlym palpačným nálezom po skončenej liečbe.
c) Ľahké formy po skončenej liečbe s nezávažnými poruchami funkcie a nezávažným patologickým nálezom.
d) Ľahké, nerecidivujúce formy bez poruchy funkcie a bez patologického nálezu.
D
D
D
A
liečba
C – D
A – B
A
Ad b) –„C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
Ad b) a c) sa posudzujú podľa odborných nálezov s prihliadnutím na odporúčanie lekára špecialistu.

XV. GRAVIDITA, PÔROD A ŠESTONEDELIE (O 00 - O 99)

Značka choroby
(chyby)
Názov choroby (chyby)Zdravotná spôsobilosťPoznámka
I.II.
O 00 -O 08
O 10 -O 16
O 20 -O 29
O 30 -O 48
O 60 -O 75
O 80 -O 84
O 85 -O 92
O 94 -O 99
Gravidita, pôrod a šestonedelie (O 00 - O 99)
Gravidita končiaca potratom
Edémy, proteinúria a artériová hypertenzia v gravidite, pri pôrode a v šestonedelí
Iné choroby matky súvisiace najmä s graviditou
Starostlivosť o matku so zameraním na plod, amniovú dutinu a na možné
komplikácie pri pôrode
Komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu
Pôrod
Komplikácie vyskytujúce sa najmä v šestonedelí
Iné chorobné stavy v gravidite, pôrode a šestonedelí, nezatriedené inde
a) Akútne formy
b) Následné stavy po skončení liečby.
D
A
liečba
A - D
Ad b) posudzujú sa podľa závažnosti následkov a odporúčania lekára špecialistu.

XVII. VRODENÉ CHYBY, DEFORMITY A CHROMOZÓMOVÉ ANOMÁLIE (Q 00 - Q 99)

Značka choroby
(chyby)
Názov choroby (chyby)Zdravotná spôsobilosťPoznámka
I.II.
Q 00
Q 01
Q 02
Q 03
Q 04
Q 05
Q 06
Q 07
Q 10
Vrodená chyba nervovej sústavy (Q 00 - Q 07)
Anencefalus a podobná vrodená chyba
Encefalokéla
Mikrocefália
Vrodený hydrocefalus
Iná vrodená chyba mozgu
Rázštep chrbtice (Spina bifida)
Iná vrodená chyba miechy
Iná vrodená chyba nervovej sústavy
a) Ťažké inoperabilné ochorenia, stavy po operáciách s následným trvalým poškodením organizmu.
b) Stavy po operáciách upravené, bez klinických príznakov, bez známok poškodenia organizmu
Vrodené chyby oka, ucha, tváre a krku (Q 10 - Q 18)
Vrodené chyby mihalnice, slzných orgánov a očnice
D
D
D
A
Q 11
Q 12
Q 13
Q 14
Q 15
Q 17 –Q 18
Anoftalmus, mikroftalmus a makroftalmus
Vrodená chyba šošovky (zákal, dislokácia, afakia, ...)
Vrodená chyba predného segmentu oka – dúhovka a rohovka (kolobóm dúhovky,
chýbanie dúhovky - anirídia, anizokória, atrézia zrenice, vrodený zákal rohovky)
Vrodená chyba zadného segmentu oka - sklovec, sietnica, cievovka (zákal sklovca,
aneuryzma sietnice, kolobóm papily zrakového nervu, ...)
Iná vrodená chyba oka (glaukóm, hydroftalmus, keratoglobus)
a) Stavy obmedzujúce funkciu oka aj po operáciách, umelé transplantáty oka. Inoperabilné stavy s obmedzením funkcie jedného alebo oboch očí.
b) Drobné, nezávažné chyby
c) Stavy po operáciách celkom upravené, bez obmedzenia funkcie oka
Iné vrodené chyby ucha, tváre a krku
a) Chyby obmedzujúce alebo znemožňujúce funkciu, stavy po opakovaných operáciách zahojené deformitou alebo znetvorením.
b) Stavy po operáciách zahojené bez poruchy funkcie, bez deformity alebo znetvorenia. Nezávažné chyby.
D
D
A
D
A
D
A - B
A
D
A
Q 13.0 – Q 13.9 – bližšia špecifikácia ochorenia podľa MKCH-10.
Ad b) – posudzovať súčasne aj podľa zrakovej ostrosti
Q 20
Q 21
Q 22
Q 23
Q 24
Q 25
Q 26
Q 27
Q 28
Vrodená chyba obehovej sústavy (Q 20 - Q 28)
Vrodená chyba srdcových dutín a ich spojení
Vrodená chyba srdcových priehradiek
Vrodená chyba pulmonálnej a trikuspidálnej chlopne
Vrodená chyba aortálnej a mitrálnej chlopne
Iná vrodená chyba srdca (dextrokardia, ....)
Vrodené chyby veľkých tepien (aotra, pľúcnicový kmeň)
Vrodená chyba veľkých žíl
Iná vrodená chyba periférnej cievnej sústavy
Iná vrodená chyba obehovej sústavy
a) Ťažké inoperabilné chyby. Stavy po operáciách srdca a veľkých ciev i s dobrou funkciou obehového systému.
b) Menej závažné chyby alebo stavy po operáciách (okrem operácií srdca a veľkých ciev) bez poruchy funkcie a s dobrou výkonnosťou organizmu.
c) Celkom nezávažné chyby alebo stavy po ich operáciách bez poruchy funkcie a s dobrou výkonnosťou organizmu.
Vrodené chyby dýchacích orgánov (Q 30 –Q 34)
D
D
A
D
A - B
A
Q 30
Q 31
Q 32
Q 33
Q 34
Q 35
Q 36
Q 37
Vrodená chyba nosa
Vrodená chyba hrtana
Vrodená chyba priedušnice a priedušiek
Vrodená chyba pľúc
Iná vrodená chyba dýchacích orgánov
a) Ťažké inoperabilné chyby. Stavy po operáciách dýchacích orgánov i s dobrou funkciou dýchacieho systému.
b) Menej závažné chyby alebo stavy po operáciách bez poruchy funkcie a s dobrou výkonnosťou organizmu.
c) Celkom nezávažné chyby alebo stavy po ich operáciách bez poruchy funkcie a s dobrou výkonnosťou organizmu.
Rázštep pery a rázštep podnebia (Q 35 - Q 37)
Rázštep podnebia
Rázštep pery
Rázštep podnebia s rázštepom pery
a) Stavy po opakovaných operáciách - dvakrát alebo viackrát. Stavy po operáciách spojené s poruchou výslovnosti, prijímania potravy alebo aj s poruchou sluchu. Stavy po operácii zahojené výraznou deformáciou znetvorujúcou alebo sťažujúcou spoločenské uplatnenie.
D
D
A
D
D
A - B
A
D
Q 38
Q 39
Q 40
Q 41
Q 42
Q 43
Q 44
Q 45
b) Ľahšie chyby a stavy po ich operáciách s nezávažnými poruchami funkcie.
c) Stavy po operácii zahojené bez poruchy funkcie, neznetvorujúce.
Iné vrodené chyby tráviacej sústavy (Q 38 - Q 45)
Iná vrodená chyba jazyka, úst a hltana
Vrodená chyba pažeráka
Iná vrodená chyba hornej tráviacej trubice
Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza tenkého čreva
Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza hrubého čreva
Iná vrodená chyba čreva (Meckelov divertikul, ...)
Vrodená chyba žlčníka, žlčových vývodov a pečene
Iná vrodená chyba tráviacej sústavy
a) Ťažké inoperabilné chyby spojené so závažnou (výraznou) poruchou funkcie alebo stavy vyžadujúce celoživotnú liečbu a diétne opatrenia alebo znižujúce spoločenské uplatnenie.
b) Stavy po operácii zahojené bez porúch funkcie, nevyžadujúce ďalšiu liečbu ani diétu.
D
A
D
D
A - B
A
D
A - B
Ad b) posudzuje sa podľa závažnosti nálezov a odporúča-nia lekára špecialistu.
Ad b) posudzuje sa podľa závažnosti nálezov a odporúča-nia lekára špecialistu.
Q 50
Q 51
Q 52
Q 53
Q 54
Q 55
Q 56
c) Neoperované drobné chyby bez porúch funkcie pri zachovanej výkonnosti organizmu.
Vrodená chyba pohlavných orgánov (Q 50 - Q 56)
Vrodená chyba vaječníkov, vajíčkovodov a širokých väzov maternice
Vrodená chyba maternice a krčka maternice
Iná vrodená chyba ženských pohlavných orgánov
Nezostúpený semenník
Hypospádia
Iné vrodené chyby mužských pohlavných orgánov
Neurčité pohlavie a pseudohermafroditizmus
a) Ťažké chyby alebo stavy po ich operácii so závažnými poruchami funkcie.
b) Hypospádie a stavy po ich operáciách s následnou inkontinenciou moču vyúsťujúce na hrádzi. Pseudohermafroditizmus spojený so závažnými poruchami funkcie, s nevyhranenou sexualitou osobnosti.
c) Nezávažné chyby alebo stavy po ich operáciách bez poruchy funkcie.
A
D
D
A
A
D
D
A
Q 60
Q 61
Q 62
Q 63
Q 64
Vrodené chyby močovej sústavy (Q 60 - Q 64)
Agenéza a iné hypoplázie obličiek
Cystická choroba obličiek
Vrodené obštrukčné chyby obličkovej panvičky a vrodené chyby močovodu
Iná vrodená chyba obličiek
Iná vrodená chyba močovej sústavy
a) Ťažké stavy alebo stavy po operáciách so závažnými alebo s trvalými poruchami funkcie. Vrodená agenéza obličky. Iné vývojové chyby spôsobujúce neschopnosť zachovávať telesnú hygienu (nevyliečiteľné formy). Rázštep močového mechúra.
b) Menej závažné chyby alebo stavy po operáciách so zrejmými poruchami funkcie. Vývojové anomálie dutého systému obličiek s preukázateľne zníženou funkciou a s patologickým nálezom v moči (vždy po odbornom vyšetrení).
c) Nezávažné chyby a stavy po ich operáciách s nezávažnou poruchou funkcie.
d) Nezávažné chyby a stavy po ich operáciách bez poruchy funkcie, s negatívnym močovým nálezom, pri dobrom celkovom stave, najmenej však dva roky po operácii.
Vrodené chyby a deformácie svalov a kostí (Q 65 - Q 79)
D
D
D
A
D
D
A - B
A
Ad c) posudzuje sa podľa závažnosti nálezov a odporúča-nia lekára špecialistu.
Q 65
Q 66
Q 67
Q 68
Q 69
Q 70
Q 71
Q 72
Q 73
Q 74
Q 75
Q 76
Q 77
Q 78
Q 79
Vrodené deformity bedra
Vrodená deformita nôh
Vrodená deformita svalov a kostí hlavy, tváre, chrbtice a hrudníka
Iná vrodená deformita svalov a kostí
Polydaktýlia
Syndaktýlia
Redukčné defekty hornej končatiny
Redukčné defekty dolnej končatiny
Redukčný defekt bližšie neurčenej končatiny
Iná vrodená chyba končatiny (končatín)
Iná vrodená chyba kostí lebky a tvárových kostí
Vrodená chyba chrbtice a kostí hrudníka
Osteochondrodysplázie s poruchou rastu dlhých kostí a chrbtice
Iná osteochondrodysplázia
Vrodené chyby svalov a kostí, nezatriedené inde
a) Ťažké chyby alebo stavy po ich operáciách s trvalými následkami. Polydaktýlia a syndaktýlia. Stavy po vrodených luxáciách bedrového kĺbu s následnými artrotickými zmenami, so skrátením postihnutej končatiny o 2 cm alebo viac.
b) Menej závažné chyby alebo stavy po operáciách so zrejmými poruchami funkcie. Deformity hrudníka so zníženou výkonnosťou alebo s obmedzením funkcie kardiopulmonálneho systému (vždy po odbornom vyšetrení).
D
D
D
D
Q 80
Q 81
Q 82
Q 83
Q 84
Q 85
Q 86
Q 87
Q 89
c) Ľahké, nezávažné chyby alebo stavy po ich operáciách s nezávažnou poruchou funkcie.
d) Ľahké, nezávažné chyby alebo stavy po ich operáciách bez poruchy funkcie neznižujúce výkonnosť organizmu.
Iná vrodená chyba (Q 80 - Q 89)
Vrodená ichtyóza
Bulózna epidermolýza
Iná vrodená chyba kože
Vrodená chyba prsníka
Iná vrodená chyba spoločnej (kožnej) pokrývky (integumentum commune)
Fakomatóza, nezatriedená inde (neurofibromatóza - M. Recklinghausen, sklerotické
ochorenie, hamartróza, ....)
Syndróm vrodenej chyby, zapríčinený známymi vonkajšími príčinami, nezatriedený
inde (fetálny alkoholový syndróm, fetálny drogový syndróm, vrodené chyby
spôsobené užívaním liekov – Warfarin a iných prípravkov počas tehotenstva, ....)
Syndrómy iných bližšie určených vrodených chýb postihujúce viaceré systémy
Iná vrodená chyba, nezatriedená inde
a) Ťažké chyby v trvalej liečbe, neliečiteľné, so zníženou funkciou organizmu alebo so zníženým spoločenským uplatnením, deformujúce. Vrodená alopécia celková. Situs inversus vnútorných orgánov. Mnohopočetné vrodené chyby inde nezatriedené, deformujúce, s poruchou funkcie.
b) Ľahké, nezávažné chyby alebo stavy po ich operáciách s nezávažnou poruchou funkcie.
D
A
D
D
A - B
A
D
A - B
Ad c) posudzuje sa podľa závažnosti nálezov a odporúča-nia lekára špecialistu.
Q 90
Q 91
Q 92
Q 93
Q 95
Q 96
Q 97
Q 98
Q 99
c) Ľahké chyby nespôsobujúce poruchy funkcie ani zníženie spoločenského uplatnenia.
Chromozómové abnormality, nezatriedené inde (Q 90 - Q 99)
Downov syndróm
Edwardsov syndróm a Patauov syndróm
Iné trizómie a čiastočné trizómie autozómov, nezatriedené inde
Monozómia a delécia autozómov, nezatriedená inde
Balansová chromozómová prestavba a štruktúrne markery, nezatriedené inde
Turnerov syndróm
Iná abnormalita pohlavných chromozómov so ženským fenotypom, nezatriedená inde
Iná abnormalita pohlavných chromozómov s mužským fenotypom, nezatriedená inde
Iná chromozómová abnormalita, nezatriedená inde
a) Ťažké celkové anomálie postihujúce celý organizmus. Hermafroditizmus.
b) Ľahké, nezávažné chyby alebo stavy po ich operáciách s nezávažnou poruchou funkcie.
c) Ľahké, nezávažné anomálie bez vonkajších prejavov, bez poruchy funkcie orgánov.
A
D
D
A
A
D
A – B
A

XVIII. SUBJEKTÍVNE A OBJEKTÍVNE PRÍZNAKY, ABNORMÁLNE KLINICKÉ A LABORATÓRNE NÁLEZY, NEZATRIEDENÉ INDE (R 00 - R 99)

Značka choroby
(chyby)
Názov choroby (chyby)Zdravotná spôsobilosťPoznámka
I.II.
R 00
R 01
R 02
R 03
R 04
R 05
R 06
R 07
R 09
Subjektívne a objektívne príznaky postihnutia obehovej a dýchacej sústavy, bližšie určené (R 00 - R 09)
Poruchy srdcového rytmu
Srdcový šelest a iný srdcový zvuk
Gangréna, nezatriedená inde
Abnormálne hodnoty krvného tlaku bez určenia diagnózy
Krvácanie z dýchacích ciest
Kašeľ
Porucha dýchania
Bolesť v hrdle a bolesť v hrudníku
Iné subjektívne a objektívne príznaky postihnutia obehovej a dýchacej sústavy
(asfyxia, zastavenie dýchania, ...)
a) Akútne formy.
b) Formy závažného rázu vzdorujúce liečbe, spojené s ťažkou poruchou funkcie organizmu alebo značne sťažujúce spoločenské uplatnenie.
c) Formy menej závažného rázu, liečbou ovplyvniteľné s ľahšou poruchou funkcie
D
D
D
liečba
D
C - D
Ad c) –„C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím
podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
R 10
R 11
R 12
R 13
R 14
R 15
R 16
R 17
R 18
R 19
postihnutého orgánu.
d) Nezávažné formy poruchy funkcie postihnutého orgánu, liečbou ovplyvniteľné.
e) Stavy po liečbe, bez porúch funkcie, pri celkovom dobrom stave.
Subjektívne a objektívne príznaky postihnutia tráviacej sústavy a brucha
(R 10 - R 19)
Bolesť brucha a panvy
Pocit na vracanie (nauzea) a vracanie (vomitus)
Pálenie záhy
Dysfágia
Flatulencia a podobné poruchy
Inkontinencia stolice
Hepatomegália a splenomegália, nezatriedené inde
Žltačka, bližšie neurčená
Ascites
Iné subjektívne a objektívne príznaky postihnutia tráviacej sústavy a brucha
a) Akútne formy.
b) Formy závažného rázu vzdorujúce liečbe, spojené s ťažkou poruchou funkcie
D
A
D
D
A - B
A
liečba
D
Ad d) posudzuje sa podľa závažnosti nálezov a odporúčania lekára špecialistu.
R 20
R 21
R 22
R 23
organizmu alebo značne sťažujúce spoločenské uplatnenie.
c) Formy menej závažného rázu, liečbou ovplyvniteľné s ľahšou poruchou funkcie postihnutého orgánu.
d) Nezávažné formy poruchy funkcie postihnutého orgánu, liečbou ovplyvniteľné.
e) Stavy po liečbe, bez porúch funkcie, pri celkovom dobrom stave.
Subjektívne a objektívne príznaky postihnutia kože a podkožného tkaniva
(R 20 - R 23)
Porucha kožnej citlivosti
Raš a iné nešpecifické kožné vyrážky
Lokalizované zdurenie, útvar, hrča kože a podkožného tkaniva
Iné kožné zmeny (spontánne ekchymózy, cyanóza, ....)
a) Akútne formy.
b) Formy závažného rázu vzdorujúce liečbe, spojené s ťažkou poruchou funkcie organizmu alebo značne sťažujúce spoločenské uplatnenie.
c) Formy menej závažného rázu, liečbou ovplyvniteľné s ľahšou poruchou funkcie
D
D
A
D
D
D
C – D
A - B
A
liečba
D
C - D
Ad c) –„C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím
podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
Ad d) posudzuje sa podľa závažnosti nálezov a odporúčania lekára špecialistu.
Ad c) –„C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac
R 25
R 26
R 27
R 29
postihnutého orgánu.
d) Nezávažné formy poruchy funkcie postihnutého orgánu, liečbou ovplyvniteľné.
e) Stavy po liečbe, bez porúch funkcie, pri celkovom dobrom stave.
Subjektívne a objektívne príznaky postihnutia nervovej, svalovej a kostrovej
sústavy (R 25 - R 29)
Abnormálne mimovôľové pohyby
Porucha chôdze a pohyblivosti
Iná porucha koordinácie
Iný subjektívny a objektívny príznak postihnutia nervovej, svalovej a kostrovej
sústavy (tetania, lúpavé bedro, ...)
a) Akútne formy.
b) Formy závažného rázu vzdorujúce liečbe, spojené s ťažkou poruchou funkcie organizmu alebo značne sťažujúce spoločenské uplatnenie.
c) Formy menej závažného rázu, liečbou ovplyvniteľné s ľahšou poruchou funkcie postihnutého orgánu.
D
A
D
D
D
A - B
A
liečba
D
C - D
na 24 mesiacov.
Ad d) posudzuje sa podľa závažnosti nálezov a odporúčania lekára špecialistu.
Ad c) –„C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím
podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
R 30
R 31
R 32
R 33
R 34
R 35
R 36
R 39
d) Nezávažné formy poruchy funkcie postihnutého orgánu, liečbou ovplyvniteľné.
e) Stavy po liečbe, bez porúch funkcie, pri celkovom dobrom stave.
Subjektívne a objektívne príznaky porúch močovej sústavy (R 30 - R 39)
Bolesť pri močení
Hematúria, bližšie neurčená
Inkontinencia moču, bližšie neurčená
Retencia moču
Anúria a oligúria
Polyúria
Výtok z uretry
Iný subjektívny a objektívny príznak poruchy močovej sústavy
a) Akútne formy.
b) Formy závažného rázu vzdorujúce liečbe, spojené s ťažkou poruchou funkcie organizmu alebo značne sťažujúce spoločenské uplatnenie.
c) Formy menej závažného rázu, liečbou ovplyvniteľné s ľahšou poruchou funkcie postihnutého orgánu.
D
A
D
D
D
A - B
A
liečba
D
C - D
Ad d) posudzuje sa podľa závažnosti nálezov a odporúčania lekára špecialistu.
Ad c) –„C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím
podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
R 40
R 41
R 42
R 43
R 44
R 45
R 46
d) Nezávažné formy poruchy funkcie postihnutého orgánu, liečbou ovplyvniteľné.
e) Stavy po liečbe, bez porúch funkcie, pri celkovom dobrom stave.
Subjektívne a objektívne príznaky porúch poznávania, vnímania, emočného
stavu a správania (R 40 - R 46)
Somnolencia, sopor a kóma
Iné subjektívne a objektívne príznaky porúch poznávacích funkcií a vedomia
Závrat (vertigo)
Poruchy čuchu a chuti
Iné subjektívne a objektívne príznaky porúch celkovej citlivosti a zmyslového
vnímania (sluchové halucinácie, zrakové halucinácie, iné halucinácie)
Subjektívne a objektívne príznaky porúch emočného stavu (nepokoj, pocit
nešťastia, ...)
Subjektívne a objektívne príznaky súvisiace s výzorom a správaním
a) Akútne formy.
b) Formy závažného rázu vzdorujúce liečbe, spojené s ťažkou poruchou funkcie organizmu alebo značne sťažujúce spoločenské uplatnenie.
c) Formy menej závažného rázu, liečbou ovplyvniteľné s ľahšou poruchou funkcie
D
A
D
D
D
A - B
A
liečba
D
C - D
Ad d) posudzuje sa podľa závažnosti nálezov a odporúčania lekára špecialistu.
Ad c) –„C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím
podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
R 47
R 48
R 49
postihnutého orgánu.
d) Nezávažné formy poruchy funkcie postihnutého orgánu, liečbou ovplyvniteľné.
e) Stavy po liečbe, bez porúch funkcie, pri celkovom dobrom stave.
Subjektívne a objektívne príznaky porúch reči a hlasu (R 47 - R 49)
Poruchy reči, nezatriedené inde
Dyslexia a iné symbolické dysfunkcie, nezatriedené inde (agnózia, apraxia, akalkúlia
agrafia, ....)
Poruchy hlasu (dysfónia, afónia, ....)
a) Akútne formy.
b) Formy závažného rázu vzdorujúce liečbe, spojené s ťažkou poruchou funkcie organizmu alebo značne sťažujúce spoločenské uplatnenie.
c) Formy menej závažného rázu, liečbou ovplyvniteľné s ľahšou poruchou funkcie postihnutého orgánu.
d) Nezávažné formy poruchy funkcie postihnutého orgánu, liečbou ovplyvniteľné.
D
A
D
D
D
D
A - B
A
liečba
D
C – D
A - B
Ad d) posudzuje sa podľa závažnosti nálezov a odporúčania lekára špecialistu.
Ad c) –„C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím
podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
Ad d) posudzuje sa
R 50
R 51
R 52
R 53
R 54
R 55
R 56
R 57
R 58
R 59
R 60
R 61
R 62
R 63
R 64
R 65
R 68
R 69
e) Stavy po liečbe, bez porúch funkcie, pri celkovom dobrom stave.
Celkové subjektívne a objektívne príznaky (R 50 - R 69)
Horúčka iného a neznámeho pôvodu
Bolesť hlavy
Bolesť, nezatriedená inde
Malátnosť a únava
Senilita
Synkopa a kolaps
Kŕče, nezatriedené inde
Šok, nezatriedený inde
Krvácanie, nezatriedené inde
Zväčšenie lymfatických uzlín
Opuch, nezatriedený inde
Hyperhidróza
Zaostávanie v očakávanom fyziologickom vývine
Subjektívne a objektívne príznaky súvisiace s prijímaním potravy a tekutín (anorexia,
abnormálne chudnutie, abnormálne priberanie, ....)
Kachexia (vycivenosť)
Syndróm systémovej zápalovej odpovede (SIRS)
Iné celkové subjektívne a objektívne príznaky
Neznáme a bližšie neurčené príčiny chorobnosti
AApodľa závažnosti nálezov a odporúčania lekára špecialistu.
Diagnózy R 50 až R 69 sa uvádzajú len vtedy, ak nemožno ani opakovaným celkovým odborným a špeciálnym lekárskym vyšetrením - pozorovaním - stanoviť diagnózu základného ochorenia.
R 70
R 71
R 72
R 73
R 74
R 75
R 76
R 77
a) Akútne formy.
b) Formy závažného rázu vzdorujúce liečbe, spojené s ťažkou poruchou funkcie organizmu alebo značne sťažujúce spoločenské uplatnenie.
c) Formy menej závažného rázu, liečbou ovplyvniteľné s ľahšou poruchou funkcie postihnutého orgánu.
d) Nezávažné formy poruchy funkcie postihnutého orgánu, liečbou ovplyvniteľné.
e) Stavy po liečbe, bez porúch funkcie, pri celkovom dobrom stave.
Abnormálne nálezy pri vyšetrení krvi bez určenej diagnózy (R 70 - R 79)
Zrýchlená sedimentácia erytrocytov a abnormálna viskozita plazmy
Abnormality červených krviniek
Abnormality bielych krviniek, nezatriedené inde (nápadný, podozrivý diferenciálny
krvný obraz, bližšie neurčený)
Zvýšená koncentrácia glukózy v krvnom sére (abnormálny GTT ....)
Abnormálna aktivita enzýmov v krvnom sére (LDH, ALP, ALT, AMS ....)
Laboratórny dôkaz vírusu ľudskej imunodeficiencie (HIV)
Iný abnormálny imunologický nález v krvnom sére
Iné abnormality bielkovín plazmy
D
D
D
D
A
liečba
D
C – D
A – B
A
Ad c) –„C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím
podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
Ad d) posudzuje sa podľa závažnosti nálezov a odporúčania lekára špecialistu.
R 78
R 79
R 80
R 81
R 82
Nálezy liekov a iných látok, ktoré sa normálne v krvi nenachádzajú (alkohol, opiáty,
steroidy, ....)
Iné abnormálne nálezy v chemickom zložení krvi
a) Opakovane zistené patologické nálezy s poruchou funkcie cieľového orgánu, vyžadujúce časté odborné kontroly a zdravotné opatrenia. Patologické nálezy s poruchou cieľového orgánu po dvoch rokoch od zistenia patologického nálezu.
b) Ojedinelý patologický nález bez známok poruchy funkcie a organického poškodenia cieľového orgánu, stav dlhodobo stacionárny - bez progresie, prípadne ojedinelý patologický nález v súvislosti s vekom, alebo s iným nezávažným chorobným stavom, pri celkovom dobrom stave.
c) Stavy po liečbe, bez porúch funkcie, pri celkovom dobrom stave.
Abnormálne nálezy pri vyšetrení moču bez diagnózy (R 80 - R 82)
Izolovaná proteinúria
Glykozúria
Iné abnormálne nálezy v moči
a) Opakovane zistené patologické nálezy s poruchou funkcie cieľového orgánu, vyžadujúce časté odborné kontroly a zdravotné opatrenia. Patologické nálezy
D
D
A
D
C - D
A - B
A
C - D
Pre R 75 sa stanovuje zdravotná spôsobilosť „ C“
Ad b) posudzuje sa podľa závažnosti nálezov a odporúčania lekára špecialistu.
Za proteinúriu sa považuje kvalitatívny nález bielkoviny v moči dvojakou skúškou vo viac než v polovici 10 x za sebou denne sledovaných
R 83
R 84
R 85
R 86
R 87
R 89
s poruchou cieľového orgánu po dvoch rokoch od zistenia patologického nálezu.
b) Ojedinelý patologický nález bez známok poruchy funkcie a organického poškodenia cieľového orgánu, stav dlhodobo stacionárny - bez progresie, prípadne ojedinelý patologický nález v súvislosti s vekom, alebo s iným nezávažným chorobným stavom, pri celkovom dobrom stave.
c) Stavy po liečbe, bez porúch funkcie, pri celkovom dobrom stave.
Abnormálne nálezy pri vyšetrení iných telových tekutín, látok a tkanív bez
diagnózy (R 83 - R 89)
Abnormálny nález v mozgovomiechovom moku
Abnormálny nález vo vzorkách z dýchacích orgánov a hrudníka
Abnormálny nález vo vzorkách z tráviacich orgánov a brušnej dutiny
Abnormálny nález vo vzorkách z mužských pohlavných orgánov
Abnormálny nález vo vzorkách zo ženských pohlavných orgánov
Abnormálny nález vo vzorkách z iných orgánov, sústav a tkanív
a) Opakovane zistené patologické nálezy s poruchou funkcie cieľového orgánu, vyžadujúce časté odborné kontroly a zdravotné opatrenia. Patologické nálezy s poruchou cieľového orgánu po dvoch rokoch od zistenia patologického nálezu.
D
A
D
A - B
A
C - D
vyšetrení moču, ktoré-ho koncentrácia je aspoň 1 025 mmol a vyššia. Trvalá proteinúria a hematúria po nemocničnom vyšetrení - vždy zdravotná spôsobilosť „ C“ !
Ad b) –„C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím 24 mesiacov.
Ad b) posudzuje sa podľa závažnosti nálezov a odporúčania lekára špecialistu.
R 90
R 91
R 92
R 93
R 94
b) Ojedinelý patologický nález bez známok poruchy funkcie a organického poškodenia cieľového orgánu, stav dlhodobo stacionárny - bez progresie, prípadne ojedinelý patologický nález v súvislosti s vekom, alebo s iným nezávažným chorobným stavom, pri celkovom dobrom stave.
c) Stavy po liečbe, bez porúch funkcie, pri celkovom dobrom stave.
Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazovaní a funkčných vyšetreniach
bez diagnózy (R 90 - R 94)
Abnormálny nález pri diagnostickom zobrazovaní centrálnej nervovej sústavy
Abnormálny nález pri diagnostickom zobrazení pľúc
Abnormálny nález pri diagnostickom zobrazení prsníka
Abnormálny nález pri diagnostickom zobrazení iných štruktúr tela
Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení
a) Opakovane zistené patologické nálezy s poruchou funkcie cieľového orgánu, vyžadujúce časté odborné kontroly a zdravotné opatrenia. Patologické nálezy s poruchou cieľového orgánu po dvoch rokoch od zistenia patologického nálezu.
b) Ojedinelý patologický nález bez známok poruchy funkcie a organického poškodenia cieľového orgánu, stav dlhodobo stacionárny - bez progresie, prípadne ojedinelý patologický nález v súvislosti s vekom, alebo s iným nezávažným chorobným stavom, pri celkovom dobrom stave.
D
A
D
D
A - B
A
C - D
A - B
Ad b) posudzuje sa podľa závažnosti nálezov a odporúčania lekára špecialistu.
Ad b) posudzuje sa podľa závažnosti nálezov a odporúčania lekára špecialistu.
c) Stavy po liečbe, bez porúch funkcie, pri celkovom dobrom stave.AA

XIX. PORANENIA, OTRAVY A NIEKTORÉ INÉ NÁSLEDKY VONKAJŠICH PRÍČIN (S 00 - T 98)

Značka choroby
(chyby)
Názov choroby (chyby)Zdravotná spôsobilosťPoznámka
I.II.
S 02
S 05
S 12
S 22
S 29
S 32
S 42
S 52
S 62
S 72
S 82
S 92
T 02
T 08
T 10
Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin (S 00 - T 98)
Zlomeniny kostí lebky, tváre, chrbtice, trupu a končatín
Zlomenina lebky a tvárových kostí
Poranenie oka a očnice
Zlomenina krčnej chrbtice
Zlomenina rebra (rebier), hrudnej kosti a hrudníkovej chrbtice
Iné a bližšie neurčené poranenia hrudníka
Zlomenina driekovej časti chrbtice a panvy
Zlomenina pleca a ramena
Zlomenina predlaktia - lakťovej kosti (ulny) a vretenej kosti (radius)
Zlomenina v úrovni zápästia a ruky
Zlomenina stehnovej kosti,
Zlomenina predkolenia vrátane členka
Zlomenina nohy (okrem členka)
Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti tela
Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni
Zlomenina hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni
T 12
S 03
S 13
S 23
S 33
S 43
S 53
S 63
Zlomenina dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni
a) Akútne stavy.
b) Následné stavy s výraznou poruchou funkcie, stavy po operáciách po dvoch rokoch. Stavy po skončení liečby s ťažkou a trvalou poruchou funkcie.
c) Následné stavy s výraznou, ale zlepšiteľnou poruchou funkcie, stavy po operáciách do dvoch rokov.
d) Stavy zahojené s minimálnou poruchou funkcie.
e) Dobre zahojené stavy, bez poruchy funkcie.
Vykĺbenie, vyvrtnutie - luxácia, dislokácia
Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov hlavy
Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov krku
Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov hrudníka
Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov driekovej chrbtice a panvy
Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov plecového pletenca
Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov lakťa
Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov v úrovni zápästia a ruky
D
D
D
D
A
liečba
D
C
A – B
A
Ad d) posudzuje sa podľa závažnosti nálezov a odporúčania lekára špecialistu.
S 73
S 83
S 93
T 03
Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbu a väzov bedra
Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov kolena
Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbu a väzu v úrovni členka a nohy
Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti tela
Vykĺbenie – luxácia
a) Následné stavy so zreteľnými, trvalými, nezlepšiteľnými, progredujúcimi aj neprogredujúcimi poruchami centrálnej nervovej sústavy a pohyblivosti chrbtice. Následné stavy s výrazným, trvalým a nezlepšiteľným obmedzením pohybu a s trvalými výraznými poruchami vnútorných orgánov.
Následné stavy s výraznou trvalou a nezlepšiteľnou poruchou funkcie poranenej končatiny (pakĺby veľkých kostí).
b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a akútne stavy s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
c) Následné stavy po závažnejších zlomeninách s nevýrazným obmedzením pohybu, s ľahkou poruchou funkcie vnútorných orgánov, bez ponechania osteosyntetického materiálu.
d) Stavy po ľahších, anatomicky aj funkčne dokonale zahojených zlomeninách, ak nie sú preukázateľné nijaké poruchy centrálnej nervovej sústavy ani iných
D
D
D
A
D
C
A - B
A
Ad b) –„C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
Ad d) posudzuje sa podľa závažnosti nálezov a odporúčania lekára špecialistu.
S 16
S 46
S 56
S 76
S 86
S 96
orgánov. Následné stavy po správnom zahojení, s minimálnym obmedzením alebo bez obmedzenia pohybu a bez poruchy funkcie vnútorných orgánov.
Vyvrtnutie (distorzia) a natiahnutie (distenzia) zhybov, väzov alebo svalov
a) Stavy po skončení liečby s trvalou a výraznou poruchou funkcie postihnutej časti tela. Opakované, liečbou ťažko ovplyvniteľné stavy s výraznými anatomickými zmenami a s výraznou poruchou funkcie
b) Stavy zahojené iba s nevýraznou poruchou funkcie .
c) Stavy dobre zahojené, bez poruchy funkcie.
Poranenia svalov a šliach (okrem zápästia a ruky, priehlavku a nohy)
Poranenia svalov a šliach krku
Poranenie svalu a šľachy v úrovni pleca a ramena
Poranenie svalu a šľachy v úrovni predlaktia
Poranenie svalu a šľachy v úrovni bedra a stehna
Poranenie svalu a šľachy v úrovni predkolenia
Poranenie svalu a šľachy v úrovni členka a nohy
a) Akútne stavy.
D
D
A
D
C - D
A - B
A
liečba
Ad a) –„C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
Ad b) posudzuje sa podľa závažnosti nálezov a odporúča-nia lekára špecialistu.
S 06
S 26
S 27
S 29
S 36
S 37
S 39
b) Následné stavy s výraznou poruchou funkcie, stavy po operáciách po dvoch rokoch. Stavy po skončení liečby s ťažkou a trvalou poruchou funkcie.
c) Následné stavy s výraznou, ale zlepšiteľnou poruchou funkcie, stavy po operáciách do dvoch rokov.
d) Stavy zahojené s minimálnou poruchou funkcie.
e) Dobre zahojené stavy, bez poruchy funkcie.
Vnútrolebkové poranenie (okrem zlomenín lebky) - otras mozgu, zmliaždenie,
Lacerácia mozgu, epidurálne, subdurálne a subarachnoidálne krvácanie po úraze, iné
bližšie neurčené poranenia
Poranenie srdca
Poranenie iného a bližšie neurčeného vnútrohrudníkového orgánu
Iné a bližšie neurčené poranenie hrudníka
Poranenie vnútrobrušných orgánov
Poranenie močových orgánov a panvových orgánov
Iné a neurčené poranenie brucha, drieku a panvy
a) Následné stavy s ťažkými, trvalými alebo progredujúcimi poruchami postihnutých orgánových systémov - centrálnej nervovej sústavy, hrudníka, brucha, drieku a panvy. Následné stavy s ťažkými trvalými a nezlepšiteľnými
D
D
D
A
D
D
C
A - B
A
D
Ad c) –„C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
Ad d) posudzuje sa podľa závažnosti nálezov a odporúča-nia lekára špecialistu.
S 05
S 05.0
S 05.1
S 05.5
S 05.7
obmedzeniami pohybov, stavy s trvalými a ťažkými poruchami vnútorných orgánov.
b) Stavy vyžadujúce dlhodobú liečbu. Následné stavy s menej výraznými, mierne progredujúcimi poruchami postihnutých orgánových systémov - centrálnej nervovej sústavy, hrudníka, brucha, drieku a panvy. Poúrazové defekty lebkových kostí.
c) Stavy po ľahších poraneniach (otvorených aj skrytých) postihnutých orgánových systémov - centrálnej nervovej sústavy, hrudníka, brucha , drieku a panvy, pri anatomicky a funkčne správne zahojených poraneniach kostí lebky, bez preukázateľných porúch centrálnej nervovej sústavy, bez porúch vnútorných orgánov.
d) Následné stavy (po správnom zahojení) bez porúch pohybov a bez porúch vnútorných orgánov. Dobre zahojené stavy po otrase mozgu.
Poranenie oka a očnice
Poranenie spojovky a abrázia rohovky bez zmienky o cudzom telese
Pomliaždenie očnej gule a tkanív očnice
Penetrujúca rana očnej gule s cudzím telesom
Avulzia (vytrhnutie) oka
D
D
A
C
A - B
A
Ad b) –„C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
S 05.9
T 26
Poranenie oka a očnice, bližšie neurčené
a) Akútne stavy.
b) Následné stavy po skončení liečby.
c) Traumatická enukleácia oboch očí.
d) Enukleácia jedného oka pri zrakovej ostrosti druhého oka 0,5 a horšej (po korekcii).
e) Enukleácia jedného oka pri zrakovej ostrosti druhého oka 1,0 D až 0,66 (po korekcii).
f) Vnútroočné cudzie teleso neodstrániteľné z dôvodov technických alebo pre nesúhlas pacienta.
Popálenina a poleptanie obmedzené na oko a očné adnexy
a) Následné stavy(po skončenej liečbe) s ťažkým trvalým zohavením alebo s ťažkou poruchou postihnutých orgánov alebo častí tela.
b) Následné stavy zahojené s menej závažnou poruchou funkcie postihnutých
D
D
D
D
D
D
D
D
liečba
D
D
C
B – D
A - D
D
B - C
Ad b) - f) sa posudzuje podľa následkov na jednotlivých častiach oka (H 00 až H 59, Z 90, Z 96.1).
Ad f) sa posudzuje podľa závažnosti uloženia, charakteru a podľa závažnosti poruchy funkcie telesom vyvolanej.
S 01
S 07
S 11
S 17
S 21
S 28
S 31
S 38
S 39
orgánov alebo častí tela bez nápadnejšieho zohavenia.
c) Následné stavy po málo závažných poraneniach, zahojené bez poruchy funkcie a nápadnejšieho zohavenia.
Otvorené rany hlavy, krku a trupu
Otvorená rana hlavy
Drvivé poranenie hlavy
Otvorená rana krku
Drvivé poranenie krku
Otvorená rana hrudníka
Drvivé poranenie hrudníka a úrazová amputácia časti hrudníka
Otvorená rana brucha, drieku a panvy
Drvivé poranenie a úrazová amputácia časti brucha, drieku a panvy
Iné a bližšie neurčené poranenie brucha, drieku a panvy
a) Následné stavy s ťažkým a trvalým zohavením alebo ťažkou poruchou funkcie.
b) Následné stavy po ťažkých zraneniach, zahojené, s menej závažnou poruchou funkcie orgánov alebo častí tela s nutnosťou dlhodobej liečby, bez nápadného zohavenia a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
A
D
D
A
D
C
Následné stavy posudzovať podľa
H 00 až H 59.
Následné stavy po S 01 sa posudzujú podľa následkov na jednotlivých častiach
S 41
S 46
S 47
S 49
S 51
S 56
S 57
S 59
S 61
S 66
S 67
S 69
c) Následné stavy aj po závažnejších poraneniach, zahojené iba s miernou poruchou funkcie.
d) Následné stavy zahojené bez porúch funkcie alebo bez nápadnejšieho zohavenia.
Otvorené rany hornej končatiny, poranenie svalov a šliach hornej končatiny,
drvivé poranenia hornej končatiny, iné a bližšie neurčené poranenia hornej
končatiny okrem prstov ruky
Otvorená rana pleca a ramena
Poranenie svalu a šľachy na úrovni pleca a ramena
Drvivé poranenie pleca a ramena
Iné a bližšie neurčené poranenie pleca a ramena
Otvorená rana predlaktia
Poranenie svalu a šľachy na úrovni predlaktia
Drvivé poranenie predlaktia
Iné a bližšie neurčené poranenia predlaktia
Otvorená rana zápästia a ruky
Poranenie svalu a šľachy v úrovni zápästia a ruky
Drvivé poranenie zápästia a ruky
Iné a bližšie neurčené poranenia zápästia a ruky
a) Následné stavy po skončení liečby s ťažkou, trvalou a nezlepšiteľnou
D
A
D
A - B
A
D
oka (H 00 až H 59) a podľa následkov na jednotlivých častiach ucha (H 60 až H 95 a Q 17).
S 48
S 58
S 68
S 61
S 66
S 67
S 69
poruchou funkcie spôsobujúcou úplnú nepoužiteľnosť končatiny.
b) Následné stavy so zjavnou, avšak zlepšiteľnou poruchou funkcie končatiny s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
c) Dobre zahojené formy s minimálnou poruchou funkcie zranenej končatiny.
d) Stavy zhojené bez porúch funkcie.
Úrazová amputácia pleca a ramena
Úrazová amputácia lakťa a predlaktia
Úrazová amputácia zápästia a ruky
Poranenia prstov ruky
Otvorená rana zápästia a ruky
Poranenie svalu a šľachy v úrovni zápästia a ruky
Drvivé poranenie zápästia a ruky
Iné a bližšie neurčené poranenia zápästia a ruky
Následné stavy zahojené s trvalým ochrnutím, skrivením, stuhnutím alebo s inou
D
D
A
D
D
D
C
A - B
A
D
D
D
Ad c) posudzuje sa podľa závažnosti nálezov a odporúčania lekára špecialistu.
deformáciou:
a) palca a ukazováka pravej či ľavej ruky alebo troch a viacerých prstov jednej ruky, alebo štyroch a viacerých prstov na oboch rukách.
b) dvoch prstov na dominantnej ruke (okrem palca a ukazováka dominantnej ruky), ak nie je výkonnosť ruky podstatne znížená, a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
c) dvoch prstov nedominantnej ruky a ak nie je výkonnosť ruky podstatne znížená.
d) nechtových článkov palca či ukazováka jednej ruky a viac ako jedného prsta na oboch rukách, ak je dobrá pohyblivosť základného článku a výkonnosť ruky pre výkon funkcie nie je veľmi znížená.
Úrazová amputácia palca ruky (úplná alebo čiastočná)
a) Strata palcov oboch rúk.
Strata palca a dvoch alebo viacerých prstov dominantnej ruky.
b) Strata palca jednej ruky.
Strata palca a jedného ďalšieho prsta tej istej ruky.
D
D
D
A
D
D
D
C
A - B
A
D
D
Ad c) posudzuje sa podľa závažnosti nálezov a odporúčania lekára špecialistu.
c) Strata nechtového článku palca a nechtového článku ukazováka dominantnej ruky.
d) Strata nechtového článku palca alebo strata nechtového článku palca a ukazováka nedominantnej ruky, ak nebráni vo výkone funkcie.
Úrazová amputácia iných prstov (úplná alebo čiastočná)
a) Strata troch a viacerých prstov jednej ruky alebo štyroch prstov na oboch rukách (okrem palca).
b) Strata dvoch prstov jednej ruky (okrem palca).
c) Strata jedného prsta na oboch rukách (okrem palca), ak nie je výkonnosť ruky pre výkon funkcie veľmi znížená.
d) Strata jedného prsta na jednej ruke (okrem palca), ak nie je výkonnosť ruky pre výkon funkcie veľmi znížená.
Otvorené poranenia dolnej končatiny, poranenia svalov a šliach dolnej
končatiny, drvivé poranenia dolnej končatiny, iné a bližšie neurčené poranenia
dolnej končatiny okrem prstov nohy
D
A
D
D
D
A
A – B
A
D
D
A - B
A
S 71
S 76
S 77
S 79
S 81
S 86
S 87
S 89
S 91
S 96
S 97
S 99
Otvorená rana bedra a stehna
Poranenie svalu a šľachy v úrovni bedra a stehna
Drvivé poranenie bedra a stehna
Iné a bližšie neurčené poranenie bedra a stehna
Otvorená rana predkolenia
Poranenie svalu a šľachy v úrovni predkolenia
Drvivé poranenie predkolenia
Iné a bližšie neurčené poranenie predkolenia
Otvorená rana členka a nohy
Poranenie svalu a šľachy v úrovni členka a nohy
Drvivé poranenie členka a nohy
Iné a bližšie neurčené poranenie členka a nohy
a) Následné stavy s ťažkou a trvalou poruchou funkcie spôsobujúce celkovú alebo takmer celkovú nepoužiteľnosť dolnej končatiny.
b) Následné stavy so zjavnou, avšak zlepšiteľnou poruchou funkcie končatiny s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
c) Následné stavy s trvalou poruchou funkcie pri zachovanej pracovnej schopnosti podľa odbornosti.
d) Dobre zahojené stavy iba s neviditeľnou poruchou funkcie postihnutej končatiny.
D
D
D
A
D
C
A - B
A
Ad c) posudzuje sa podľa závažnosti nálezov a odporúčania lekára špecialistu.
S 78
S 88
S 98
S 98.1
S 98.2
S 98.3
Úrazová amputácia stehna, predkolenia a nohy
Úrazová amputácia bedra a stehna (nepatrí sem úrazová amputácia dolnej končatiny,
výška bližšie neurčená – T 13.6)
Úrazová amputácia predkolenia (nepatrí sem úrazová amputácia dolnej končatiny,
výška bližšie neurčená – T 13.6 a úrazová amputácia horného členkového kĺbu a
chodidla – S 98)
a) jednostranná
b) obojstranná
Úrazová amputácia členka a nohy
Úrazová amputácia jedného prsta nohy
Úrazová amputácia dvoch alebo viacerých prstov nohy
Úrazová amputácia inej časti nohy
a) Strata palca na jednej nohe alebo na oboch nohách.
Strata dvoch a viacerých prstov na jednej alebo oboch nohách.
b) Strata jedného prsta na jednej alebo oboch nohách.
c) Strata nechtového článku prsta na jednej alebo oboch nohách.
D
D
D
D
A
D
D
D
A – B
A
S 91
S 96
S 97
S 99
S 04
S 14
S 24
S 34
S 44
S 54
S 64
Poranenie prstov nohy
Otvorená rana členka a nohy
Poranenie svalu a šľachy v úrovni členka a nohy
Drvivé poranenie členka a nohy
Iné a bližšie neurčené poranenie členka a nohy
a) Následné stavy operáciou nezlepšiteľné, s trvalou stuhnutosťou, skrivením, preložením alebo zrastom jednotlivých prstov alebo so skrivením niekoľko prstov, ak podstatne prekážajú pri chôdzi a státí.
b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnu- tia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.
c) Následné stavy zahojené bez poruchy funkcie a bez nápadného zohavenia.
Poranenie hlavových nervov
Poranenie krčných nervov a krčnej miechy
Poranenie nervov a miechy v úrovni hrudníka
Poranenie nervov a miechy v úrovni brucha, drieku a panvy
Poranenie nervov v úrovni pleca a ramena
Poranenie nervov v úrovni predlaktia
Poranenie nervov v úrovni zápästia a ruky
D
D
A
D
C
A
S 74
S 84
S 94
T08 až T14
T 79
T20 až T32
T33 až T35
Poranenie nervu v úrovni bedier a stehna
Poranenie nervu v úrovni predkolenia
Poranenie nervov v úrovni členka a nohy
Poranenia bližšie neurčenej časti trupu, končatiny alebo inej oblasti tela
Určité včasné komplikácie úrazu nezatriedené inde
a) Akútne stavy
b) Zdĺhavé, liečbe vzdorujúce formy, často recidivujúce, stavy po skončení liečby s trvalými funkčnými poruchami.
c) Stavy len s neviditeľnými poruchami funkcie postihnutých orgánov.
d) Následné stavy zahojené bez poruchy funkcie.
Popáleniny alebo poleptania (podľa miesta postihnutia)
Omrzliny
a) Akútne stavy.
b) Následné stavy s ťažkým a trvalým zohavením alebo s ťažkou poruchou postihnutých orgánov alebo častí tela. Následné stavy s viditeľným estetickým a funkčným postihnutím upraviteľné korekčnou operáciou.
c) Následné stavy zahojené, s menej závažnou poruchou funkcie postihnutých
D
D
D
A
D
D
D
liečba
C - D
A - B
A
liečba
C - D
A - B
Ad b) –„C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
Ad c) posudzuje sa podľa závažnosti nálezov a odporúčania lekára špecialistu (nutné neurologické vyšetrenie, prípadne EMG).
Ad b) –„C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac
T 15
T 16
T 17
T 18
T 19
T36 až T50
T51 až T65
T66 až T78
T80 až T88
orgánov alebo častí tela, bez nápadnejšieho zohavenia.
d) Následné stavy zahojené bez poruchy funkcie a bez nápadného zohavenia.
Účinky cudzieho telesa, ktoré vniklo prirodzeným telesným otvorom
(T 15 - T 19)
Cudzie teleso vo vonkajšom oku
Cudzie teleso v uchu
Cudzie teleso v dýchacej sústave
Cudzie teleso v tráviacej sústave
Cudzie teleso v močovopohlavnej sústave
a) Neodstrániteľné cudzie teleso z dôvodov technických alebo pre nesúhlas pacienta.
b) Stavy po odstránení cudzieho telesa.
Otrava liekmi, liečivami a biologickými látkami
Toxické účinky látok používané prevažne mimo lekárstva
Iné a bližšie neurčené účinky vonkajších príčin
Komplikácie zdravotnej starostlivosti, nezatriedené inde
A
D
A
A
D
A
na 24 mesiacov.
Posudzuje sa podľa závažnosti uloženia telesa a podľa porúch funkcie telesom vyvolaných. Zadržané staré vnútroočné teleso:
- magnetické H44.6
- nemagnetické H44.7
Staré cudzie teleso zadržané v očnici - H 05.5
S 00
S 10
S 20
S 30
S 40
S 50
S 60
S 70
S 80
S 90
a) Akútne stavy.
b) Následné závažnejšie stavy. Následné stavy s ťažkým a trvalým zohavením alebo s ťažkou poruchou funkcie postihnutých orgánov alebo častí tela.
c) Následné stavy s ľahkou poruchou funkcie postihnutých orgánov.
d) Následné stavy aj po závažnejších poškodeniach bez poruchy funkcie alebo bez nápadnejšieho zohavenia.
Povrchové poranenia, poranenia ciev na úrovni hlavy, krku, hrudníka, brucha,
drieku, driekovej chrbtice a panvy, horných končatín a dolných končatín
Povrchové poranenie hlavy
Povrchové poranenie krku
Povrchové poranenie hrudníka
Povrchové poranenie brucha, drieku a panvy
Povrchové poranenie pleca a ramena
Povrchové poranenie lakťa a predlaktia
Povrchové poranenie zápästia a ruky
Povrchové poranenie bedra a stehna
Povrchové poranenie predkolenia
Povrchové poranenie členka a nohy
D
D
D
A
liečba
C - D
A - B
A
Ad b ) –„C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
Ad c) posudzuje sa podľa odporúčania lekára špecialistu.
T 00
S 15
S 25
S 35
S 45
S 55
S 65
S 75
S 85
S 95
T90 - T98
Povrchové poranenie viacerých oblastí tela
Poranenie krvných ciev v úrovni krku
Poranenie krvných ciev hrudníka
Poranenie krvných ciev v úrovni brucha, drieku a panvy
Poranenie krvných ciev v úrovni pleca a ramena
Poranenie krvných ciev v úrovni predlaktia
Poranenie krvných ciev v úrovni zápästia a ruky
Poranenie krvných ciev v úrovni bedra a stehna
Poranenie krvných ciev v úrovni predkolenia
Poranenie krvných ciev v úrovni členka a nohy
Neskoré následky poranení, otráv a iné dôsledky vonkajších príčin
a) Akútne stavy.
b) Následné stavy s ťažkou poruchou funkcie postihnutých orgánov alebo častí tela alebo s ťažkým a trvalým zohavením.
c) Následné stavy zahojené, s menej závažnou poruchou funkcie postihnutých orgánov alebo častí tela, bez nápadnejšieho zohavenia.
d) Následné stavy zahojené, bez poruchy funkcie postihnutých orgánov alebo častí tela, bez nápadnejšieho zohavenia.
D
D
D
A
liečba
C - D
A - B
A
Ad b ) –„C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
Ad c) posudzuje sa podľa odporúčania lekára špecialistu.

XX. VONKAJŠIE PRÍČINY CHOROBNOSTI A ÚMRTNOSTI (V 01 – Y98)

Značka choroby
(chyby)
Názov choroby (chyby)Zdravotná spôsobilosťPoznámka
I.II.
X 20
X 21
X 22
X 23
X 24
X 25
X 26
X 27
X 28
X 29
Kontakt s jedovatými živočíchmi a rastlinami ako príčina otravy alebo toxickej
reakcie (X20 – X29)
Kontakt s jedovatým hadom alebo jaštericou
Kontakt s jedovatým pavúkom
Kontakt so škorpiónom
Kontakt so sršňom, osou alebo včelou
Kontakt so stonožkou a jedovatou tropickou mnohonožkou
Kontakt s iným bližšie určeným jedovatým článkonožcom
Kontakt s jedovatým morským zvieraťom alebo rastlinou
Kontakt s iným bližšie určeným jedovatým zvieraťom
Kontakt s inou bližšie určenou jedovatou rastlinou
Kontakt s bližšie neurčeným jedovatým zvieraťom a rastlinou
a) Akútne stavy.
b) Následné stavy po skončenej liečbe.
D
A - D
liečba
A - D
Ad b) podľa poruchy funkcie postihnutých ústrojov a závažnosti následných chorôb.

XXI. FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE ZDRAVOTNÝ STAV A STYK SO ZDRAVOTNÍCKYMI SLUŽBAMI (Z 00 - Z 99)

Značka choroby
(chyby)
Názov choroby (chyby)Zdravotná spôsobilosťPoznámka
I.II.
Z 21
Z 22
Z 41.1
Osoby s potenciálnym ohrozením zdravia vo vzťahu k prenosným chorobám
(Z 20 - Z 29)
Bezpríznakový stav infekcie HIV (vírusom ľudského imunodeficitu)
Nosičstvo pôvodcu infekčnej choroby
a) Po zistení.
b) Pri neúčinnosti liečby.
Osoby, ktoré sa stretávajú so zdravotníckymi službami za účelom špecifických
výkonov a zdravotnej starostlivosti (Z 40 – Z 54)
Plastická operácia z kozmetických príčin (prsníkový implantát)
Upozornenie:
Pre stanovenie zdravotnej spôsobilosti „A“ sa vyžaduje uplynutie najmenej
šiestich mesiacov od vykonanej plastickej operácie.
D
D
D
A
D
liečba
B – D
A
Ad b) posudzuje sa podľa závažnosti diagnózy a možnosti jej prenosu. Vždy sa vyžaduje ústavné posúdenie.
Z 88
Z 90
Osoby s potenciálnym ohrozením zdravia v súvislosti s rodinnou a osobnou
anamnézou a s určitými okolnosťami, ovplyvňujúcimi zdravotný stav
(Z 80 - Z 99)
Alergia na liečivá, lieky a biologické látky v osobnej anamnéze
a) Akútne stavy.
b) Následné stavy po skončenej liečbe.
Získané chýbanie orgánov, nezatriedené inde
a) Chýbanie oboch očí.
b) Chýbanie jedného oka pri zrakovej ostrosti druhého oka 1,0 D až 0,5 D (po korekcii).
c) Chýbanie jedného oka pri zrakovej ostrosti druhého oka pod 0,5 D (po korekcii).
D
A – D
D
D
D
liečba
A – D
D
D
A - B
Ad b) podľa poruchy funkcie postihnutých ústrojov a závažnosti následných chorôb.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 426/2015 Z. z.

Kritériá zdravotnej spôsobilosti vo vybraných vojenských odbornostiach a funkciách

Vybrané vojenské odbornosti a funkcieKritériáPoznámky
Delostrelecké
Letecký pozemný personál
Obsluha rádiolokátorov
Prieskumné a rádioelektronického boja
Špecialisti jednotiek radiačnej, chemickej a biologickej ochrany
Osádky tankov a samohybných diel, bojových vozidiel pechoty a obrnených transportérov
Potápači
Vodiči
Strážni
Výsadkové
Výsadkové
Mechanizované a tankové jednotky
Príslušníci Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky
Príslušníci Čestnej stráže Ozbrojených síl Slovenskej republiky
Funkcie vodičov, u ktorých sa vyžaduje oprávnenie viesť motorové vozidlo skupiny
C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE.
Odborník na zabezpečenie proviantným materiálom
Telesná výška:
pre mužov a ženy rovnako
od 150 cm
pre mužov a ženy rovnako
od 160 cm
Telesná hmotnosť:
pre mužov a ženy
rovnako
od 60 kg do 90 kg
Telesná výška:
Muži: od 183 do 195 cm
Ženy: od 170 do 190 cm
Telesná hmotnosť:
Muži: od 70 kg do 95 kg
Ženy: od 55 kg do 70 kg
Telesný vzhľad:
Bez jaziev kože tváre, bez tetovania, piercingu a iných porušení kože vlasatej časti hlavy, tváre, krku, uší a horných končatín do výšky 10 cm od zápästia. Bez potreby dioptrických pomôcok (okuliare) počas výkonu štátno-protokolárnych aktov; kontaktné šošovky sú povolené.
Telesná výška:
Muži: od 180 do 190 cm
Ženy: od 170 do 190 cm
Telesná hmotnosť:
Muži: od 70 kg do 90 kg
Ženy: od 55 kg do 70 kg
Telesný vzhľad:
Bez jaziev kože tváre, bez tetovania, piercingu a iných porušení kože vlasatej časti hlavy, tváre, krku, uší a horných končatín do výšky 10 cm od zápästia. Bez potreby dioptrických pomôcok (okuliare) počas výkonu štátno-protokolárnych aktov; kontaktné šošovky sú povolené.
Psychická spôsobilosť vodiča.
Zdravotná spôsobilosť vodiča.
Periférne videnie fyziologické, bez poruchy zorného poľa.
Pri posudzovaní telesnej výšky sa zohľadňujú technické parametre vojenskej techniky a ochranných prostriedkov, ktoré bude profesionálny vojak používať.
U výsadkárov so splneným výsadkovým výcvikom možno pripustiť zoskoky padákom i pri vyššej telesnej hmotnosti, ak sú upravené technické podmienky zoskoku.
U príslušníkov mechanizovaných a tankových jednotiek sa pri posudzovaní telesnej hmotnosti zohľadňujú technické parametre vojenskej techniky, ktoré bude profesionálny vojak používať.
Predkladá sa platný
„Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča“ (QL testy).
„Doklad o zdravotnej spôsobilosti“, ak ju vodič nemá zapísanú vo vodičskom preukaze.
Lekársky nález
perimetrického vyšetrenia.
Zdravotná spôsobilosť „A“ pri Dg H 53.4 e)
pre tieto funkcie vodičov neplatí.
Predkladá sa platné
„Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pracovníka v potravinárstve“1).

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 22 ods. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení.“. “.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2020.


Peter Gajdoš v. r.