Zákon č. 62/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov

Platnosť od 04.03.2019
Účinnosť od 01.04.2019

62

ZÁKON

z 1. februára 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 240/2005 Z. z., zákona č. 393/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z. a zákona č. 18/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie:

2b) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.

3. § 2 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) osoby, ktoré páchajú priestupky podľa tohto zákona.“.

4. V § 3 ods. 1 písm. d) sa za slová „v blokovom konaní“ vkladajú slová „podľa tohto zákona a“.

5. V § 3 ods. 1 písmená h) a i) znejú:

h) dohliada na bezpečnosť

1. prevádzky a premávky motorových vozidiel a nemotorových vozidiel ministerstva a štátneho podniku, ktorého zakladateľom je ministerstvo (ďalej len „vojenské vozidlá“),

2. premávky vozidiel Organizácie Severoatlantickej zmluvy, vozidiel ozbrojených síl vysielajúceho štátu na účely plnenia služobných povinností2bb) a motorových vozidiel a nemotorových vozidiel,2c)

i) riadi premávku vojenských vozidiel, vozidiel Organizácie Severoatlantickej zmluvy, vozidiel ozbrojených síl vysielajúceho štátu na účely plnenia služobných povinností2bb) a motorových vozidiel a nemotorových vozidiel na pozemných komunikáciách,“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2bb a 2c znejú:

2bb) Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúca sa na štatút ich ozbrojených síl (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 324/1997 Z. z. v znení oznámenia č. 370/2001 Z. z.).
Zmluva medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúca sa na status ich ozbrojených síl (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 566/2004 Z. z.).

2c) Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

6. V § 3 ods. 1 písmená m) a n) znejú:

m) zaisťuje osobnú bezpečnosť ministra a osôb, ktoré určí minister,

n) podieľa sa na ochrane lietadiel vo vojenských službách a ich letov,“.

7. V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Vojenská polícia plní ďalšie úlohy, ak to ustanoví medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.2bb)“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

8. V § 9 ods. 2 písm. a) sa nad slovo „rovnošatou“ umiestňuje odkaz 2e.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2e znie:

2e) § 206 ods. 1 a § 208 ods. 1 zákona č. 281/2015 Z. z.“.

9. V § 9 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

c) služobným odznakom príslušníka Vojenskej polície s identifikačným číslom (ďalej len „služobný odznak“),“.

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).

10. V § 9 ods. 3 prvej vete a druhej vete sa za slovo „rovnošatou“ vkladá čiarka a slová „alebo služobným preukazom“ sa nahrádzajú slovami „služobným preukazom alebo služobným odznakom“.

11. V § 9 ods. 5 sa slová „odznak s identifikačným číslom“ nahrádzajú slovami „služobný odznak“.

12. V § 11 ods. 8 prvej vete a tretej vete sa slová „písm. b) a c)“ nahrádzajú slovami „písm. b) až d)“.

13. V § 13 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f ) ktoré znie:

f) sa nachádza na mieste trestného činu bezprostredne po jeho spáchaní a je potrebné zistiť jej súvislosť s trestným činom,“.

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).

14. Poznámky pod čiarou k odkazom 2j a 2k znejú:

2j) § 8 zákona č. 281/2015 Z. z.

2k) § 7 zákona č. 281/2015 Z. z.“.

15. V § 17b ods. 1 a 3 a v § 20b ods. 1 sa slová „písm. m) a n)“ nahrádzajú slovami „písm. m)“.

16. Za § 17b sa vkladá § 17c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠17c

Oprávnenie pri zaisťovaní ochrany lietadiel vo vojenských službách a ich letov

(1) Vojenský policajt je pri zaisťovaní ochrany lietadiel vo vojenských službách a ich letov oprávnený

a) vykonať prehliadku lietadla, osôb, batožiny a prepravovaného nákladu,

b) na vyžiadanie vykonať bezpečnostný sprievod lietadla.

(2) Pri výkone oprávnení podľa odseku 1 v priestoroch verejného letiska je vojenský policajt povinný postupovať v súlade s pravidlami ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania.2p)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2p znie:

2p) § 2 písm. n) a § 34 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

17. V § 18 nadpise a odseku 4 sa za slovo „motorových“ vkladá slovo „vozidiel“.

18. Poznámky pod čiarou k odkazom 3a a 3b znejú:

3a) § 58 ods. 3 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

3b) Napríklad zákon č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

19. Poznámka pod čiarou k odkazu 3d znie:

3d) § 6 a 7 zákona č. 281/2015 Z. z.“.

20. Za § 20c sa vkladá § 20d, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠20d

Oprávnenie prerušiť činnosť lietadla spôsobilého lietať bez pilota

Vojenský policajt je pri zaisťovaní ochrany chráneného vojenského objektu oprávnený prerušiť činnosť lietadla spôsobilého lietať bez pilota3g) na mieste, kde je to zakázané [§ 37c ods. 1 písm. b)].“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3g znie:

3g) § 7 ods. 2 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení zákona č. 402/2013 Z. z.“.

21. V § 22 ods. 1 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

h) technický prostriedok na prerušenie činnosti lietadla spôsobilého lietať bez pilota,“.

Doterajšie písmená h) až m) sa označujú ako písmená i) až n).

22. V § 22 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Na účely prerušenia činnosti lietadla spôsobilého lietať bez pilota (§ 20d) môže vojenský policajt upustiť od výzvy a výstrahy, len ak osobu, ktorá ovláda lietadlo spôsobilé lietať bez pilota, nie je schopný lokalizovať.“.

23. V § 22 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „O použití donucovacieho prostriedku prerušenia činnosti lietadla spôsobilého lietať bez pilota rozhoduje vojenský policajt podľa konkrétnej situácie tak, aby použitý donucovací prostriedok a intenzita jeho použitia neboli zjavne neprimerané zakázanej činnosti. Vojenský policajt upustí od použitia donucovacieho prostriedku, ak by prerušením činnosti lietadla spôsobilého lietať bez pilota mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia.“.

24. V § 22 ods. 4 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „písm. a) až g) a i) až n)“.

25. V § 22 ods. 5 sa slová „slzotvorné prostriedky a elektrické paralyzátory“ nahrádzajú slovami „slzotvorné prostriedky, elektrické paralyzátory, dočasne zneschopňujúce prostriedky a špeciálne vrhacie a úderné prostriedky, ak nemajú povahu zbrane“.

26. V § 23 ods.1 písm. d) a § 30 písm. b) sa vypúšťajú slová „chráneného objektu,“.

27. V § 25 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „chránených alebo“.

28. V § 26 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo vozidlo stojí vo vojenskom obvode na mieste, kde je to zakázané a vodič sa v blízkosti vozidla nezdržuje“.

29. V § 27 sa slová „osobitných predpisov5)“ nahrádzajú slovami „osobitného predpisu5)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

5) § 63 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 144/2010 Z. z.“.

30. V § 32 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

i) ak nemožno inak prerušiť činnosť lietadla spôsobilého lietať bez pilota na mieste, kde je taká činnosť zakázaná.“.

31. V § 32 ods. 2 sa slová „písm. m)“ nahrádzajú slovami „písm. n)“.

32. V § 32 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Od výstrahy a varovného výstrelu do vzduchu môže vojenský policajt upustiť aj vtedy, ak nie je schopný lokalizovať osobu, ktorá ovláda lietadlo spôsobilé lietať bez pilota, a ide o použitie zbrane podľa odseku 1 písm. i).“.

33. V § 35b ods. 4 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie písmená i) až k) sa označujú ako písmená h) až j).

34. Poznámky pod čiarou k odkazom 5d a 5e znejú:

5d) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5e) § 132 zákona č. 281/2015 Z. z.“.

35. Poznámka pod čiarou k odkazu 5h znie:

5h) § 56 zákona č. 18/2018 Z. z.“.

36. Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

7) § 209 až 215 zákona č. 281/2015 Z. z.“.

37. V § 37 ods. 3 sa za slovami „Policajným zborom,“ vypúšťajú slová „Železničnou políciou,“.

38. Poznámka pod čiarou k odkazu 7c znie:

7c) § 77, 78 a 81 zákona č. 281/2015 Z. z.“.

39. Za § 37a sa vkladajú § 37b až 37d a § 38, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠37b

Zákaz preukazovať príslušnosť k Vojenskej polícii a zákaz používať rovnošatu Vojenskej polície

(1) Zakazuje sa preukazovať príslušnosť k Vojenskej polícii inej osobe ako vojenskému policajtovi použitím označenia „VOJENSKÁ POLÍCIA“ vo všetkých tvaroch vrátane zmien v ich diakritike alebo s malými písmenami, na odeve, v písomnom styku, v názve domény webovej stránky, na motorovom vozidle, na nemotorovom vozidle a v ústnom vyhlásení; rovnako sa zakazuje inej osobe ako vojenskému policajtovi používať označenie „VP“, „MP“ alebo medzinárodné označenie Vojenskej polície podľa § 9 ods. 2 písm. e).

(2) Ak osobitné predpisy7d) neustanovujú inak, zakazuje sa inej osobe ako vojenskému policajtovi používať vojenskú rovnošatu s vonkajším označením „VOJENSKÁ POLÍCIA“; rovnako sa zakazuje inej osobe ako vojenskému policajtovi používať služobný preukaz, služobný odznak alebo preukaz, alebo odznak, ktorý môže byť zameniteľný so služobným preukazom alebo so služobným odznakom.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na činnosti vykonávané s písomným súhlasom ministerstva.

§ 37c

Zákaz vstupovať do chráneného vojenského objektu a vykonávať niektoré činnosti v chránenom vojenskom objekte

(1) V záujme zabezpečenia obrany a bezpečnosti štátu sa zakazuje

a) vstupovať bez povolenia do chráneného vojenského objektu, ktorý chráni Vojenská polícia alebo dozorná služba, alebo strážna služba ozbrojených síl Slovenskej republiky,7e)

b) činnosť lietadla spôsobilého lietať bez pilota3g) v chránenom vojenskom objekte do výšky 120 metrov nad úrovňou zeme, ktorý je označený zákazom fotografovania.7f)

(2) Ustanovenie odseku 1 písm. a) sa nevzťahuje na príslušníkov Vojenského spravodajstva pri plnení služobných úloh alebo povinností.

(3) Ustanovenie odseku 1 písm. b) sa nevzťahuje na činnosti vykonávané s písomným súhlasom ministerstva a na činnosti uskutočňované vo verejnom záujme lietadlami spôsobilými lietať bez pilota, ktoré vykonávajú lety v štátnom záujme.

(4) Vzor žiadosti o udelenie písomného súhlasu podľa odseku 3 zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle.

§ 37d

Priestupky

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto poruší zákaz

a) používať označenie „VOJENSKÁ POLÍCIA“, „VP“, „MP“ alebo medzinárodné označenie podľa § 9 ods. 2 písm. e) (§ 37b ods. 1),

b) používať vojenskú rovnošatu s označením „VOJENSKÁ POLÍCIA“, služobný preukaz, služobný odznak alebo preukaz, alebo odznak, ktorý môže byť zameniteľný so služobným preukazom alebo so služobným odznakom (§ 37b ods. 2),

c) vstupovať do chráneného vojenského objektu [§ 37c ods. 1 písm. a)],

d) činnosti lietadla spôsobilého lietať bez pilota v chránenom vojenskom objekte do výšky 120 metrov nad úrovňou zeme [§ 37c ods. 1 písm. b)].

(2) Za priestupky podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 500 eur.

(3) Priestupky podľa odseku 1 objasňuje Vojenská polícia.

(4) Pokuty podľa odseku 2 sú príjmom štátneho rozpočtu.

(5) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.7g)

§ 38

Stravovanie osoby, ktorej bola obmedzená osobná sloboda

(1) Stravovanie predvedenej osoby, zaistenej osoby alebo osoby, ktorá má byť umiestnená v cele podľa tohto zákona a stravovanie zatknutej osoby, zadržanej osoby, predvedenej osoby, osoby, ktorá má byť dodaná do väzby alebo do výkonu trestu odňatia slobody, alebo odovzdanej osoby5c) sa zabezpečuje podľa miestnych podmienok a v príslušnom čase v súlade so zásadami správnej výživy, s prihliadnutím na vek, zdravotný stav a náboženské vyznanie takej osoby.

(2) Osobe, ktorej bola obmedzená osobná sloboda, sa strava poskytne, len ak obmedzenie jej osobnej slobody trvá dlhšie ako šesť hodín; v ostatných prípadoch sa stravovanie takej osobe zabezpečí, ak si to vyžaduje jej zdravotný stav alebo vek alebo ak si to vyžaduje iná vážna okolnosť, ktorá je známa vojenskému policajtovi.

(3) Výdavky na stravovanie hradí osoba, ktorej bola obmedzená osobná sloboda a ktorej sa strava poskytuje, ak to jej finančná situácia počas obmedzenia osobnej slobody umožňuje; inak výdavky znáša štát. Ak osoba, ktorej bola obmedzená osobná sloboda, odmietne poskytnutie stravy, vojenský policajt o tom spíše úradný záznam, v ktorom uvedie aj dôvod odmietnutia stravy, a v prítomnosti iného vojenského policajta tento záznam predloží osobe, ktorej bola obmedzená osobná sloboda, na podpis. Ak táto osoba odmietne aj podpísanie úradného záznamu o odmietnutí stravy, vojenskí policajti zaznamenajú túto skutočnosť v úradnom zázname a záznam predložia svojmu nadriadenému.

(4) Limit výdavkov na stravovanie osoby, ktorej bola obmedzená osobná sloboda, vrátane použitého materiálu, ktoré znáša štát, je 70 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní nad 18 hodín.8) Podrobnosti o stravovaní osoby, ktorej bola obmedzená osobná sloboda, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7d až 7g a 8 znejú:

7d) § 21 ods. 17 zákona č. 570/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 206 ods. 6 zákona č. 281/2015 Z. z.

7e) § 14 zákona č. 321/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7f) § 63 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z.

7g) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

8) § 5 ods. 1 písm. c) a ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z.“.

40. Slová „strážený objekt“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „chránený vojenský objekt“ v príslušnom tvare.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2019.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.