Oznámenie č. 185/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 11. novembra 1998 č. 57766, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov

Čiastka 78/2005
Platnosť od 05.05.2005 do14.09.2005
Zrušený 418/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. mája 2005.

185

OZNÁMENIE

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vydalo podľa § 71a ods. 7, § 96 ods. 5, § 107 ods. 8, § 142 a § 149 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení zákona č. 10/2000 Z. z., zákona č. 512/2002 Z. z. a zákona č. 527/2004 Z. z.

výnos z 27. apríla 2005 č. SELP-392/2005, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 11. novembra 1998 č. 57766, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 370/1998 Z. z., oznámenie č. 371/2000 Z. z., oznámenie č. 392/2001 Z. z. a oznámenie č. 744/2002 Z. z.).

Výnos upravuje určenie náhrady nákladov na študenta vojenskej vysokej školy a študenta vzdelávacieho a výcvikového zariadenia ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Upravuje sa nosenie vojenských medailí a vojenských čestných odznakov na vojenskej rovnošate. Rozširuje sa okruh významných dní, pri ktorých možno udeliť vojenské medaily, a upravuje sa udeľovanie jednotlivých stupňov vojenskej medaily Za službu v mierových pozorovateľských misiách.

Spresňujú sa podrobnosti o zvyšovaní kvalifikácie profesionálneho vojaka a upravuje sa výška náhrady nákladov za nesplnenie záväzku na profesionálnu službu.

Výnos obsahuje aj novú právnu úpravu zákazu činností pre profesionálne vojačky, tehotné profesionálne vojačky a profesionálne vojačky do konca deviateho mesiaca po pôrode.

Výnos nadobúda účinnosť 15. mája 2005.

Výnos bude uverejnený v čiastke 20/2005 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.