Zákon č. 162/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov

Čiastka 69/2001
Platnosť od 01.05.2001
Účinnosť od 01.06.2001

162

ZÁKON

zo 6. apríla 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z. a zákona č. 457/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe v položke 2 v spoločných poznámkach k položkám 1 a 2 štvrtý bod znie:

4. Z odvolania proti rozsudku, ktorým súd rozhodol len o základe predmetu konania, sa poplatok neplatí.“.

2. V prílohe v položke 17 písm. g) sa vypúšťa slovo „registrovým“ a suma „2 000 Sk“ sa nahrádza sumou „500 Sk“.

3. V prílohe v položke 17 sa vypúšťa poznámka č. 1. Doterajšie poznámky č. 2 až 7 sa označujú ako poznámky č. 1 až 6.

4. V prílohe v položke 24b sa vypúšťa písmeno d) a poznámka č. 2. Súčasne sa zrušuje označenie poznámky č. 1.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákonom č. 12/1998 Z. z., zákonom č. 457/2000 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2001.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.