Zákon č. 608/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok

Čiastka 261/2004
Platnosť od 25.11.2004
Účinnosť od 01.12.2004

OBSAH

608

ZÁKON

z 26. októbra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písm. a) sa za slovo „súdov“ vkladajú slová „vrátane vojenských súdov a Špeciálneho súdu“.

2. V § 4 ods. 4 druhej vete sa za slovo „jeho“ vkladajú slová „ekonomické alebo“.

3. V § 4 ods. 6 sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „50 000 Sk“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Rozhodnutie o trvalom upustení od vymáhania súdnej pohľadávky musí obsahovať najmä právny dôvod vzniku súdnej pohľadávky, výšku súdnej pohľadávky a dôvody upustenia od vymáhania tejto súdnej pohľadávky. Na vydanie rozhodnutia o trvalom upustení od vymáhania súdnej pohľadávky sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní;1a) toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom. Povinný sa o trvalom upustení od vymáhania súdnej pohľadávky neupovedomuje.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.

4. V § 4 ods. 7 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „30 000 Sk“.

5. § 7 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Úkony vykonané dožiadaným súdom podľa odseku 2 sa považujú za úkony justičnej pokladnice.“.

6. V § 8 ods. 1 sa za slovo „obce,“ vkladajú slová „vyššie územné celky,“.

7. § 11 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Ak ide o dožiadanie alebo platbu podľa odseku 3 písm. c) až g), je platobným miestom dožiadaný súd, ktorý je povinný po ukončení dožiadania bezodkladne previesť takto získané prostriedky po odpočítaní nákladov spojených s vykonaním dožiadania justičnej pokladnici.“.

8. V § 12 ods. 2 sa slová „Justičná pokladnica“ nahrádzajú slovami „Súd dožiadaný justičnou pokladnicou podľa § 7 ods. 2“.

9. V § 12 ods. 3 sa slová „§ 10 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 2“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2004.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.