Zákon č. 141/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 06.06.2017
Účinnosť od 15.06.2017

141

ZÁKON

z 10. mája 2017,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 562/2004 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 9/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 3 druhej vete sa slová „podpísanú zaručeným elektronickým podpisom5aa) osoby oprávnenej na podanie návrhu podľa § 5 alebo, ak sa listina ukladá bez návrhu, osoby oprávnenej“ nahrádzajú slovami „autorizovanú5aa) osobou oprávnenou na podanie návrhu podľa § 5 alebo, ak sa listina ukladá bez návrhu, osobou oprávnenou“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5aa znie:

5aa) § 23 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z. z.“.

2. V § 3 ods. 3 tretej vete sa slová „podpísaná zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie návrhu podľa § 5 alebo, ak sa listina ukladá bez návrhu, osoby oprávnenej“ nahrádzajú slovami „autorizovaná5aa) osobou oprávnenou na podanie návrhu podľa § 5 alebo, ak sa listina ukladá bez návrhu, osobou oprávnenou“.

3. V § 4 ods. 3 sa slová „§ 10 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 9“.

4. V § 5a ods. 1 druhej vete sa slová „podpísaný zaručeným elektronickým podpisom5aa) navrhovateľa“ nahrádzajú slovami „autorizovaný5aa) navrhovateľom“.

5. V § 5b odsek 2 znie:

(2) Návrh na zápis podľa odseku 1 musí byť autorizovaný5aa) jednotným kontaktným miestom alebo prevádzkovateľom informačného systému živnostenského podnikania, inak naň registrový súd neprihliada.“.

6. V § 5d ods. 1 písm. a) sa slová „podpíše ich zaručeným elektronickým podpisom“ nahrádzajú slovami „autorizuje ich“.

7. V § 5d ods. 1 písm. b) sa slová „podpísané zaručeným elektronickým podpisom“ nahrádzajú slovami „autorizované5aa)“.

8. V § 5d ods. 2 sa slová „§ 10 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 6“.

9. Za § 8b sa vkladá § 8c, ktorý znie:

㤠8c

(1) Súd aj bez návrhu vykoná výmaz podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, ak zahraničný obchodný register alebo iná evidencia, v ktorej je zahraničná osoba zapísaná alebo v ktorej je zahraničná osoba povinná ukladať listiny, zverejní prostredníctvom systému prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností (ďalej len „systém prepojenia registrov“), že došlo k zániku alebo k výmazu zapísanej zahraničnej osoby; to neplatí, ak zánik alebo výmaz zahraničnej osoby zo zahraničného obchodného registra alebo z inej evidencie, v ktorej je zahraničná osoba zapísaná alebo v ktorej je zahraničná osoba povinná ukladať listiny, nastali v dôsledku zmeny právnej formy dotknutej zahraničnej osoby, zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia zahraničnej osoby alebo cezhraničného premiestnenia jej sídla zapísaného v zahraničnom obchodnom registri alebo v inej evidencii, v ktorej je zahraničná osoba zapísaná alebo v ktorej je zahraničná osoba povinná ukladať listiny.

(2) Potvrdenie o vykonaní výmazu pri výmaze podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby podľa odseku 1 sa nevydáva.“.

10. V § 10 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Registrový súd sprístupňuje v elektronickej podobe zapisované údaje a uložené listiny aj prostredníctvom systému prepojenia registrov vo forme podľa osobitného predpisu.16a)

(4) Zapisovaný údaj o dátume vstupu do likvidácie, dátume skončenia likvidácie, dátume vyhlásenia konkurzu a dátume ukončenia konkurzného konania registrový súd sprístupní prostredníctvom systému prepojenia registrov bezodplatne a bezodkladne po ich zapísaní.“.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

16a) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/884 z 8. júna 2015, ktorým sa stanovujú technické špecifikácie a postupy potrebné pre systém prepojenia registrov stanovený smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES (Ú. v. EÚ L 144, 10. 6. 2015).“.

11. V § 10 ods. 7 sa na konci pripája veta: „Ak je to možné, registrový súd uskutoční oznámenie podľa prvej vety prostredníctvom systému prepojenia registrov.“.

12. V § 10 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

(8) Ak pri cezhraničnom zlúčení alebo cezhraničnom splynutí zanikne slovenská zúčastnená spoločnosť, registrový súd zapíše zmeny pri zanikajúcej slovenskej zúčastnenej spoločnosti až po prijatí oznámenia, že cezhraničné zlúčenie alebo cezhraničné splynutie nadobudlo účinnosť.“.

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.

13. V celom texte § 12 ods. 3 sa slová „zaručeným elektronickým podpisom podľa odseku 10“ nahrádzajú slovami „kvalifikovanou elektronickou pečaťou21aa) podľa odseku 12“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21aa znie:

21aa) Čl. 3 ods. 27 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014) v platnom znení.“.

14. V § 12 ods. 3 piatej vete sa slová „prišla informácia o zaplatení súdneho poplatku“ nahrádzajú slovami „bola doručená žiadosť elektronickými prostriedkami, a to bezodplatne“.

15. V § 12 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) O vydanie výpisu z obchodného registra možno žiadať aj prostredníctvom systému prepojenia registrov.“.

Doterajšie odseky 4 až 11 sa označujú ako odseky 5 až 12.

16. V § 12 ods. 6 tretej vete sa slová „zaručeným elektronickým podpisom podľa odseku 10 do piatich pracovných dní odo dňa, keď súdu prišla informácia o zaplatení súdneho poplatku“ nahrádzajú slovami „kvalifikovanou elektronickou pečaťou21aa) podľa odseku 12 do piatich pracovných dní odo dňa, keď súdu bola doručená žiadosť elektronickými prostriedkami, a to bezodplatne“.

17. V § 12 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

(7) O vydanie kópie uloženej listiny alebo o vydanie potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená v zbierke listín, možno žiadať aj prostredníctvom systému prepojenia registrov.“.

Doterajšie odseky 7 až 12 sa označujú ako odseky 8 až 13.

18. V § 12 ods. 12 sa slová „určeným zaručeným elektronickým podpisom“ nahrádzajú slovami „určenou kvalifikovanou elektronickou pečaťou21aa)“.

19. § 13 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Na účely sprístupňovania údajov prostredníctvom systému prepojenia registrov podľa tohto zákona sa pre zapísané osoby používa jedinečný identifikačný znak.“.

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 531/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 621/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 71/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 297/2012 Z. z., zákona č. 64/2013 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 267/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 402/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 307/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z. a zákona č. 54/2017 Z. z. sa mení takto:

V prílohe Sadzobník súdnych poplatkov v položke 24b sa vypúšťajú písmená c) a e).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. júna 2017.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.