Zákon č. 531/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov

Čiastka 219/2003
Platnosť od 12.12.2003
Účinnosť od 01.01.2004

531

ZÁKON

z 24. októbra 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z. a zákona č. 418/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) oprávnený v konaní o udelenie poverenia súdnemu exekútorovi1a).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) § 44 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 4 ods. 1 písm. e) sa za slová „výkonu rozhodnutí“ vkladajú slová „a exekúcie“.

3. V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:

j) nečinnosti orgánu verejnej správy,

k) ochrany pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy.“.

4. V § 4 ods. 2 písm. b) sa za slovo „obce“ vkladajú slová „a vyššie územné celky“.

5. § 6 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Za konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu súdu v konaní podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku sa platí poplatok podľa odseku 2.“.

6. V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov.“ nahrádza citáciou „Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.“.

7. § 10 znie:

㤠10

Následky nezaplatenia poplatku

(1) Ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania, odvolania alebo dovolania, súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú mu určí; ak poplatok nebol zaplatený ani v lehote určenej súdom, súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník poučený.

(2) Pre nezaplatenie poplatku súd konanie nezastaví, ak

a) už začal konať vo veci samej,

b) vznikla poplatková povinnosť poplatníkovi, ktorému súd ustanovil opatrovníka, pretože nie je známy jeho pobyt, alebo sa mu nepodarilo doručiť na známu adresu v cudzine,

c) došlo k rozšíreniu návrhu alebo podaniu vzájomného návrhu v tej istej veci potom, ako začal konať vo veci samej,

d) ide o opravný prostriedok proti rozhodnutiu správnych orgánov,6)

e) žiada zaplatenie poplatku vo výške odporujúcej úprave podľa tohto zákona.

(3) Súd prvého stupňa zruší uznesenie o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku, ak poplatník zaplatí súdny poplatok do konca lehoty na podanie odvolania.

(4) Ak ide o návrh na vykonanie poplatkového úkonu orgánmi štátnej správy súdov a orgánmi prokuratúry alebo o návrh na vykonanie iného úkonu súdom, úkon sa nevykoná a návrh sa stane neúčinným, aj keď poplatník neskôr poplatok zaplatí. O tomto následku musí byť poplatník poučený vo výzve na zaplatenie poplatku. Povinnosť zaplatiť poplatok zaniká dňom, keď sa návrh na vykonanie úkonu stal neúčinným.“

8. V § 11 ods. 3 sa za slovo „zastavilo“ vkladajú slová „ak sa podanie odmietlo,“.

9. Za § 17a sa vkladá § 17b, ktorý znie:

㤠17b

Za úkony navrhnuté alebo za konania začaté pred 1. januárom 2004 sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, i keď sa stanú splatnými po 1. januári 2004.“.

10. V sadzobníku v položke 13 písm. c) sa za slová „výkonu rozhodnutia“ vkladajú slová „a exekúcie“ a slovo „jeho“ sa nahrádza slovom „ich“.

11. V sadzobníku v položke 13 písmeno e) znie:

e) Zo žiadosti o udelenie poverenia súdnemu exekútorovi 500 Sk“.

12. V sadzobníku sa položka 13 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

g) Z návrhu na rozhodnutie o vykonateľnosti rozhodnutia cudzieho orgánu podľa § 250w ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku 1 000 Sk“.

13. V sadzobníku v položke 13 poznámky znejú:

„Poznámky:

1. Ak sa spojí v návrhu na základe toho istého vykonateľného rozhodnutia výkon rozhodnutia niekoľkými spôsobmi, zaplatí sa súčet príslušných poplatkov.

2. Poplatok podľa písmena e) platí poplatník podľa § 2 ods. 1 písm. f) tohto zákona.“.

14. V sadzobníku položka 17 vrátane poznámok znie:

„Položka 17

Vo veciach obchodného registra

a) z návrhu na prvý zápis alebo na výmaz

1. akciovej spoločnosti 20 000 Sk

2. iných právnických osôb 10 000 Sk

3. fyzickej osoby – podnikateľa 5 000 Sk

4. organizačnej zložky právnickej

osoby 5 000 Sk

5. organizačnej zložky fyzickej

osoby – podnikateľa 1 000 Sk

b) z návrhu na zmenu právnej formy obchodnej spoločnosti (družstva) 10 000 Sk

c) z návrhu na zápis zmeny alebo na doplnenie akéhokoľvek počtu údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby s výnimkou zmeny alebo doplnenia údajov v názve obce, v poštovom smerovacom čísle, v názve ulice alebo iného verejného priestranstva, prípadne s tým súvisiacej zmeny orientačného čísla alebo súpisného čísla, ak nedochádza k zmene jej sídla, miesta podnikania alebo bydliska 1 500 Sk

d) z návrhu akcionára na poverenie na zvolanie valného zhromaždenia 500 Sk

e) za uloženie listiny do zbierky listín, ak ide o listinu, ktorá sa ukladá do zbierky listín bez zápisu 1 000 Sk

Poznámky:

1. V jednom poplatku podľa písmena c) tejto položky je zahrnutý akýkoľvek počet návrhov na zápis zmeny alebo doplnenie údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby, ktoré sú obsiahnuté v jednom návrhu na zápis.

2. V poplatkoch podľa písmen a), b), c) a e) tejto položky je zahrnutý aj poplatok za zverejnenie zapísaných údajov a zverejnenie oznámenia o uložení listiny do zbierky listín v Obchodnom vestníku.

3. Zmenou zápisu sa rozumie výmaz pôvodného a zápis nového údaja.

4. Ak sa má vykonať zápis do obchodného registra na registrovom súde príslušnom pre odštepný závod alebo inú organizačnú zložku podniku, ktorých sídlo je mimo obvodu registrového súdu príslušného pre podnikateľa, poplatok sa vyberie len raz na súde príslušnom pre podnikateľa.

5. Ak navrhovateľ vzal návrh na zápis späť pred vykonaním zápisu, poplatok sa mu vráti.

6. Poplatok podľa písmena e) tejto položky sa vyberá za uloženie tých listín do zbierky listín, ktoré nie sú prílohou návrhu na zápis, a vyberá sa osobitne za každú takto ukladanú listinu.

7. Námietka proti odmietnutiu vykonania zápisu, odvolanie proti uzneseniu, ktorým súd rozhodol o zamietnutí námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu, a odvolanie v konaní vo veciach obchodného registra podľa § 200a Občianskeho súdneho poriadku poplatku nepodliehajú.“.

15. V sadzobníku položka 24b vrátane poznámky znie:

„Položka 24b

a) Za vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra s výnimkou výpisu z obchodného registra, ktorý sa vydáva po vykonaní zápisu podľa § 8 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po vykonaní zápisu podľa § 200b ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku, za každú, aj začatú stranu 100 Sk

b) za vyhotovenie fotokópie listiny uloženej v zbierke listín, za každú, aj začatú stranu 10 Sk

c) za vyhotovenie a vydanie odpisu z obchodného registra, potvrdenia o tom, že v obchodnom registri určitý zápis nie je, a za vydanie potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená do zbierky listín 100 Sk

Poznámka:

Vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra, ktorý sa vydáva po vykonaní zápisu podľa § 8 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 200b ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku, poplatku nepodlieha.“.

16. V sadzobníku v položke 28 sa za slová „50 Sk“ dopĺňajú slová „za každých začatých desať strán rovnopisu, odpisu alebo výpisu“.

17. V sadzobníku v položke 29 sa vypúšťajú písmená a) a b). Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená a) a b).

18. V sadzobníku v položke 29 písmenách a) a b) sa suma „500 Sk“ nahrádza sumou „2 000 Sk“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.