Zákon č. 73/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 160/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 23/2015
Platnosť od 14.04.2015
Účinnosť od 01.07.2016

73

ZÁKON

z 19. marca 2015,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení zákona č. 608/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z. a zákona č. 183/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písm. c) sa slová „uzavretia zmluvy o prevode správy súdnej pohľadávky“ nahrádzajú slovami „doručenia výkazu nezaplatených súdnych pohľadávok (ďalej len „výkaz“)“.

2. V § 3 ods. 3 sa slová „zmluvou o prevode správy súdnej pohľadávky ju súd, na ktorom súdna pohľadávka vznikla, prevedie na Krajský súd v Bratislave“ nahrádzajú slovami „zašle súd, na ktorom súdna pohľadávka vznikla, výkaz Krajskému súdu v Bratislave“.

3. V § 3 ods. 4 sa slová „zmluvy o prevode správy súdnej pohľadávky je opis osobitnej evidencie“ nahrádzajú slovami „výkazu je“.

4. V § 6 ods. 3 sa slová „uzavretia zmluvy o prevode správy súdnej pohľadávky“ nahrádzajú slovami „doručenia výkazu“.

Čl. III

Zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 428/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 336/2014 Z. z. a zákona č. 54/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 14f sa vkladá § 14g, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠14g

Súd s agendou ochranných opatrení v občianskych veciach

(1)Na konanie vo veciach ochranného opatrenia v občianskych veciach nariadeného v inom členskom štáte Európskej únie je príslušný Okresný súd Bratislava III; jeho obvodom je celé územie Slovenskej republiky.

(2) Na konanie o odvolaní proti rozhodnutiu vydanému v konaní vo veciach podľa odseku 1 je príslušný Krajský súd v Bratislave.“.

Čl. IV

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 497/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 257/2009 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 428/2012 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 260/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 348 ods. 1 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

h) dopustí sa závažného alebo opakovaného konania, aby zmaril zákaz alebo obmedzenie kontaktu, vstupu alebo priblíženia sa vydané a osvedčené podľa osobitného predpisu alebo vydané na základe rozhodnutia súdu v občianskom súdnom konaní,“.

Doterajšie písmená h) až j) sa označujú ako písmená i) až k).


Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2015.


Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.