Opatrenie č. 154/2009 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2008

Čiastka 56/2009
Platnosť od 28.04.2009
Účinnosť od 30.04.2009

OBSAH

154

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 20. apríla 2009,

ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2008

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 721/2004 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2008 je 8 676,36 eura.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 30. apríla 2009.


Viera Tomanová v. r.