Nariadenie vlády č. 382/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi, aktivačného príspevku a ochranného príspevku

Čiastka 162/2005
Platnosť od 27.08.2005
Účinnosť od 01.09.2005

OBSAH

382

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 17. augusta 2005,

ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi, aktivačného príspevku a ochranného príspevku

Vláda Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Dávka v hmotnej núdzi je

a) u jednotlivca 1 560 Sk mesačne,

b) u jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 2 500 Sk mesačne,

c) u dvojice bez detí 2 710 Sk mesačne,

d) u dvojice s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 3 700 Sk mesačne,

e) u jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi 3 710 Sk mesačne,

f) u dvojice s viac ako štyrmi deťmi 4 950 Sk mesačne.

§ 2

Aktivačný príspevok je 1 700 Sk mesačne.

§ 3

Ochranný príspevok je 1 700 Sk mesačne.


§ 4

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.


Mikuláš Dzurinda v. r.