Vyhláška č. 6/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 529/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú územné obvody matričných úradov

Čiastka 3/2003
Platnosť od 10.01.2003
Účinnosť od 15.01.2003

OBSAH

6

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 19. decembra 2002,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 529/2001 Z.z., ktorou sa ustanovujú územné obvody matričných úradov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a zákona č. 416/2001 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 529/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú územné obvody matričných úradov sa mení a dopĺňa takto:

V prílohe

1. v Bratislavskom kraji v okrese Senec v územnom obvode matričného úradu Reca sa za slovo „Boldog“ vkladajú slová „Nový Svet“,

2. v Trnavskom kraji v okrese Dunajská Streda v územnom obvode matričného úradu Michal na Ostrove sa za slová „Orechová Potôň“ vkladajú slová „Potônské Lúky”,

3. v Trnavskom kraji v okrese Galanta v územnom obvode matričného úradu Sládkovičovo sa pred slovo „Sládkovičovo“ vkladajú slová „Malá Mača“,

4. v Nitrianskom kraji v okrese Nitra sa slovo „Lefantovce“ nahrádza slovami „Dolné Lefantovce“ a v územnom obvode matričného úradu Dolné Lefantovce sa pred slová „Dolné Lefantovce“ vkladá slovo „Bádice“ a pred slovo „Podhorany“ sa vkladajú slová „Horné Lefantovce“,

5. v Nitrianskom kraji v okrese Nitra v územnom obvode matričného úradu Nitra sa za slová „Nitrianske Hrnčiarovce“ vkladá slovo „Štitáre“,

6. v Nitrianskom kraji v okrese Zlaté Moravce v územnom obvode matričného úradu Zlaté Moravce sa za slová „Zlaté Moravce“ vkladá slovo „Žitavany“,

7. v Banskobystrickom kraji v okrese Poltár v územnom obvode matričného úradu Kalinovo sa vypúšťajú slová „Nové Hony“ a „Pinciná“,

8. v Banskobystrickom kraji v okrese Lučenec v územnom obvode matričného úradu Lučenec sa za slovo „Mikušovce“ vkladajú slová „Nové Hony“ a „Pinciná“,

9. v Banskobystrickom kraji v okrese Zvolen v územnom obvode matričného úradu Budča sa vypúšťa slovo „Breziny“ a za slovo „Budča“ sa vkladá slovo „Dubové“,

10. v Banskobystrickom kraji v okrese Zvolen v územnom obvode matričného úradu Dobrá Niva sa vypúšťa slovo „Dubové“ a pred slová „Dobrá Niva“ sa vkladá slovo „Breziny“,

11. v Košickom kraji v okrese Košice-okolie sa za slová „Družstevná pri Hornáde” vkladajú slová „Kostoľany nad Hornádom”,

12. v Košickom kraji v okrese Spišská Nová Ves v územnom obvode matričného úradu Markušovce sa slovo „Matejovce“ nahrádza slovami „Matejovce nad Hornádom“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2003.


Vladimír Palko v. r.