Oznámenie č. 498/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozsahu a podmienkach poskytovania dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík

Čiastka 202/2005
Platnosť od 10.11.2005
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2006. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 658/2006 Z. z. a nadobudnú účinnosť 1. januára 2007. S účinnosťou od 1. 1. 2009 sa výnos menil výnosom č. 550/08 Z. z.

498

OZNÁMENIE

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výnos z 3. novembra 2005 č. 207-2005/04291 o rozsahu a podmienkach poskytovania dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík.

Výnos ustanovuje rozsah a podmienky poskytovania dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík obciam, ktoré sú sídlom matričného úradu podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Výnos je uverejnený na internetovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a je prístupný na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.