Vyhláška č. 380/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah, forma a termín podávania hlásení prevádzkovateľov o medzinárodnom obchode s určenými látkami a o uvádzaní určených látok na trh

(v znení č. 12/2011 Z. z.)

Čiastka 161/2005
Platnosť od 26.08.2005
Účinnosť od 01.02.2011

380

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 18. augusta 2005,

ktorou sa ustanovuje rozsah, forma a termín podávania hlásení prevádzkovateľov o medzinárodnom obchode s určenými látkami a o uvádzaní určených látok na trh

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

(1) Hlásenie o uvádzaní určených látok kategórie 1 alebo kategórie 2 na trh v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom1) vrátane hlásenia o vývoze, dovoze a o sprostredkovateľských činnostiach pri vývoze a dovoze určených látok v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom2) sa podáva písomne a prevádzkovateľ ho zasiela v termíne ustanovenom osobitným predpisom3) Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky.

(2) Dodávatelia liekov s obsahom určených látok, ktorí umiestňujú na trh takéto lieky v množstvách vyšších ako je potrebné na jeden liečebný cyklus, v hlásení podľa odseku 1 uvedú množstvo určenej látky v prepočte na jej obsah v liekoch uvedených na trh v hodnotenom období.

(3) Vzor písomného hlásenia o uvádzaní určených látok kategórie 1 alebo kategórie 2 na trh je uvedený v prílohe.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.


Pavol Rusko v. r.


Príloha k vyhláške č. 380/2005 Z. z.

Písomné hlásenie o uvádzaní určenej látky kategórie 1* alebo kategórie 2* na trh za obdobie od .......... do ..........

Vzor

Poznámky pod čiarou

1) Čl. 17 nariadenia Európskej komisie (ES) č. 1277/2005 z 27. 7. 2005, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekurzoroch drog a pre nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, ktorým sa ustanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami (Ú. v. EÚ L 202, 3. 8. 2005).

2) Čl. 18 nariadenia Európskej komisie (ES) č. 1277/2005.

3) Čl. 19 nariadenia Európskej komisie (ES) č. 1277/2005.