Oznámenie č. 102/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74

Čiastka 39/2009
Platnosť od 20.03.2009
Účinnosť od 20.03.2009
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 20. marca 2009.

102

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 12. marca 2009 č. MF/10294/2009-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 601/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74 (oznámenie č. 500/2008 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 20. marca 2009.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 5/2009 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na internetovej stránke www.finance.gov.sk.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 2009 č. MF/10294/2009-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 601/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74 (oznámenie č. 500/2008 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 18 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ocenenie nového osobného motorového vozidla sa zníži o sumu poskytnutej dotácie podľa osobitného predpisu18a).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

18a) § 7a výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 1. marca 2005 č. 1/2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (oznámenie č. 88/2005 Z. z.) v znení výnosu zo 4. marca 2009 č. 2/2009 (oznámenie č. 80/2009 Z. z.) .“.

2. V § 20 odsek 1 znie:

(1) Ako dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa účtujú veci, ktoré sú uvedené do používania a spĺňajú všetky funkcie a povinnosti ustanovené osobitnými predpismi, napríklad stavebnými, ekologickými, požiarnymi, bezpečnostnými a hygienickými (ďalej len „majetok uvedený do používania“). Ako majetok uvedený do používania sa účtuje aj stavba, na ktorej užívanie bolo vydané povolenie na predčasné užívanie stavby20) alebo rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby na skušobnú prevádzku21).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 sa vypúšťa.

3. Za § 72a sa vkladá § 72b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠72b

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 20. marca 2009

(1) Pri zostavovaní účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré sa končí po 28. februári 2009, sa opravná položka, ktorá bola vytvorená k stavbe v období predčasného užívania stavby alebo v období dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku, zúčtuje v prospech účtu 081 – Oprávky k stavbám. Súčasne sa účtuje o zaradení takejto stavby do používania na ťarchu účtu 021 – Stavby a v prospech účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku. Zníženie hodnoty stavby pomocou opravných položiek sa upraví v odpisovom pláne a pokračuje sa v odpisovaní stavby.

(2) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok uvedený do používania najneskôr 28. februára 2009, ktorého ocenenie sa rovná sume alebo je nižšie ako suma ustanovená osobitným predpisom16), sa považuje za dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok a pri jeho odpisovaní sa pokračuje podľa doterajšieho odpisového plánu.“.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 20. marca 2009.


Ján Počiatek, v. r.

minister financií