Oznámenie č. 594/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy

Čiastka 203/2008
Platnosť od 20.12.2008
Účinnosť od 01.07.2009
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009. Podľa opatrenia účinnosť znie: Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009, okrem bodu 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2009.

594

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 10. decembra 2008 č. MF/24545/2008-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy (oznámenie č. 646/2007 Z. z.).

Týmto opatrením sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy mení a dopĺňa z dôvodu prechodu zo slovenskej meny na menu euro, z dôvodu zavedenia doplnkových dôchodkových jednotiek v doplnkových dôchodkových fondoch a ustanovuje sa, ako sa určí hodnota zníženia hodnoty majetku v prípade, ak nemožno spoľahlivo určiť pravdepodobný peňažný tok z neho.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2008 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. MF/24545/2008-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy (oznámenie č. 646/2007 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 11 druhej vete sa slovo „korune“ nahrádza slovom „euru“.

2. V § 15 ods. 1 sa slová „tisícoch slovenských korún“ nahrádzajú slovom „eurách“.

3. § 20 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

(10) Ak nemožno spoľahlivo určiť pravdepodobný peňažný tok z majetku, použije sa bodovací systém na približné určenie zníženia hodnoty majetku. Bodovací systém obsahuje rad ukazovateľov, ktoré sú vzájomne nezávislé a ktoré majú aspoň nepriamy vzťah k predpokladanému peňažnému toku z príslušnej položky majetku. Váhy ukazovateľov sú určené podľa ich relatívneho očakávaného vplyvu na peňažný tok z príslušnej položky majetku. Množina možných výsledkov hodnotenia týmto bodovacím systémom sa rozdelí do tried zoradených podľa nepretržite rastúcich alebo klesajúcich hodnôt výsledkov a týmto triedam sa priradí hodnota zníženia hodnoty majetku.“.

4. § 25 sa vypúšťa. Poznámka pod čiarou k odkazu 6 sa vypúšťa.

5. V § 29 ods. 7 sa slová „Účty účastníkov/poberateľov dávok“ nahrádzajú slovami „Doplnkové dôchodkové jednotky“.

6. V § 31 ods. 2 druhej, štvrtej a šiestej vete sa slová „Účty účastníkov – poberateľov dávok“ nahrádzajú slovami „Doplnkové dôchodkové jednotky“.

7. V § 46 odsek 1 znie:

(1) Na účtoch účtovej skupiny Podielové listy/Dôchodkové jednotky/Doplnkové dôchodkové jednotky sa účtuje o podielových listoch v podielových fondoch, dôchodkových jednotkách pripísaných na osobné dôchodkové účty sporiteľov v dôchodkovom fonde, o doplnkových dôchodkových jednotkách pripísaných na osobné účty účastníkov v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde a o pohľadávkach na príspevky voči účastníkom v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde, ako o položke znižujúcej vlastné imanie a o doplnkových dôchodkových jednotkách pripísaných na osobné účty poberateľov dávok vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde.“.

8. Za § 54 sa vkladá § 54a, ktorý znie:

㤠54a

Rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov konverzným kurzom v rámci prechodu zo slovenskej meny na menu euro a rozdiely zo zaokrúhľovania sa zaúčtujú na analytickom účte k účtu Ostatné pohľadávky alebo účtu Ostatné záväzky účtovej skupiny Ostatné pohľadávky a ostatné záväzky účtovej triedy 2 Ostatné pohľadávky a ostatné záväzky. Ku dňu zavedenia meny euro v Slovenskej republike sa rozdiely preúčtujú na účet Iné prevádzkové výnosy účtovej skupiny Ostatné prevádzkové výnosy a výnosy zo zrušenia zníženia ocenenia majetku účtovej triedy 6 Výnosy alebo na účet Iné prevádzkové náklady účtovej skupiny Ostatné prevádzkové náklady účtovej triedy 7 Náklady.“.

9. V prílohách č. 1 až 3 sa slová „tisícoch Sk“ nahrádzajú slovom „eurách“.

10. V prílohe č. 1 tabuľke Súvaha otvoreného/uzavretého/špeciálneho podielového fondu s výnimkou špeciálneho podielového fondu nehnuteľností, dôchodkového fondu, príspevkového doplnkového dôchodkového fondu a výplatného doplnkového dôchodkového fondu časti pasíva položke 7 sa slová„Účty účastníkov – poberateľov dávok“ nahrádzajú slovami „Doplnkové dôchodkové jednotky“.

11. V prílohe č. 3 časti B. štvrtom bode sa slová „slovenskú menu“ nahrádzajú slovom „eurá“.

12. V prílohe č. 3 časti D. položke I. písm. a) sa slová „hodnota príspevkov“ nahrádzajú slovami „doplnkových dôchodkových jednotiek“.

13. V prílohe č. 3 časti D. položke I. písm. b) sa slová „čistý majetok pripadajúci na korunu príspevku“nahrádzajú slovami „jednej doplnkovej dôchodkovej jednotky“.

14. V prílohe č. 3 časti D. položke 7 sa slová „prestupy a výstupy účastníkov“ nahrádzajú slovami „prevedené a vyplatené doplnkové dôchodkové jednotky“.

15. V prílohe č. 3 časti D. položke A. písm. a) sa slová „hodnota príspevkov“ nahrádzajú slovami „doplnkových dôchodkových jednotiek“.

16. V prílohe č. 3 časti D. položke A. písm. b) sa slová „čistý majetok pripadajúci na korunu príspevku“ nahrádzajú slovami „jednej doplnkovej dôchodkovej jednotky“.

17. V prílohe č. 4 účtovej triede 5 účtovej skupine Vlastné imanie sa názov účtu „Podielové listy/Dôchodkové jednotky/Účty účastníkov – poberateľov dávok“ nahrádza názvom „Podielové listy/Dôchodkové jednotky/Doplnkové dôchodkové jednotky“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009, okrem bodu 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2009.

Ján Počiatek, v. r.

minister financií