Oznámenie č. 103/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 22602/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania v znení neskorších predpisov

Čiastka 39/2009
Platnosť od 20.03.2009
Účinnosť do 31.12.2010
Zrušený 472/2010 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 20. marca 2009.

OBSAH

103

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 12. marca 2009 č. MF/10296/2009-74, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 22602/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 22 602/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania (oznámenie č. 741/2002 Z. z.) v znení opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10354/2004-74 (oznámenie č. 688/2004 Z. z.), opatrenia z 28. novembra 2007 č. MF/24764/2007-74 (oznámenie č. 598/2007 Z. z.) a opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24487/2008-74 (oznámenie č. 501/2008 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 20. marca 2009.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 5/2009 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na internetovej stránke www.finance.gov.sk.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 2009 č. MF/10296/2009-74, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 22602/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 22602/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania (oznámenie č. 741/2002 Z. z.) v znení opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10354/2004-74 (oznámenie č. 688/2004 Z. z.), opatrenia z 28. novembra 2007 č. MF/24764/2007-74 (oznámenie č. 598/2007 Z. z.) a opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24487/2008-74 (oznámenie č. 501/2008 Z. z.) sa dopĺňa takto:

1.  V § 5 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Ako dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa účtujú veci, ktoré sú uvedené do užívania a spĺňajú všetky technické funkcie tohto majetku potrebné na jeho užívanie a povinnosti ustanovené osobitnými predpismi1a). Ako dlhodobý hmotný majetok sa účtuje aj stavba, na ktorej užívanie bolo vydané povolenie na predčasné užívanie stavby1b) alebo rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku1c).“.

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1a, 1b a 1c znejú:

1a) Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1b) § 83 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 229/1997 Z. z.

1c) § 84 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 8 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ocenenie nového osobného motorového vozidla sa zníži o sumu poskytnutej dotácie podľa osobitného predpisu6a).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

6a) § 7a výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 1. marca 2005 č. 1/2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (oznámenie č. 88/2005 Z. z.) v znení výnosu zo 4. marca 2009 č. 2/2009 (oznámenie č. 80/2009 Z. z.).“.

3. Za § 16a sa vkladá § 16b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠16b

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 20. marca 2009

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok uvedený do užívania najneskôr 28. februára 2009, ktorého ocenenie sa rovná sume alebo je nižšie ako suma ustanovená osobitným predpisom2), sa považuje za dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok a pri jeho odpisovaní sa pokračuje podľa doterajšieho odpisového plánu, ak sa nepostupuje podľa § 28 ods. 3 zákona.“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 20. marca 2009.

Ján Počiatek, v. r.

minister financií