Oznámenie č. 100/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24101/2008-74

Čiastka 39/2009
Platnosť od 20.03.2009
Účinnosť od 20.03.2009
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 20. marca 2009.

100

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 12. marca 2009 č. MF/10154/2009-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24101/2008-74.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov (oznámenie č. 628/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24101/2008-74 (oznámenie č. 502/2008 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 20. marca 2009.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 5/2009 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na internetovej stránke www.finance.gov.sk.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 2009 č. MF/10154/2009-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24101/2008-74

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov (oznámenie č. 628/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24101/2008-74 (oznámenie č. 502/2008 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 ods. 6 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

b) názov alebo popis každej jednotlivej oddeliteľnej súčasti dlhodobého majetku7a) v ocenení podľa osobitného predpisu7b), pričom sa uvedie aj dátum a rozsah zmien jednotlivých oddeliteľných súčastí dlhodobého majetku, údaj o vstupnej cene a zostatkovej hodnote jednotlivých oddeliteľných súčastí dlhodobého majetku,“.

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená c) až f).

Poznámky pod čiarou k odkazom 7a a 7b znejú:

7a) Príloha č. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7b) § 22 ods. 15 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 60/2009 Z. z.“.

2. V § 10 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „ Uvedením do používania sa rozumie aj vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby13a) alebo rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku13b).“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 13a a 13b znejú:

13a) § 83 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 229/1997 Z. z.

13b) § 84 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 10 odsek 4 znie:

(4) Ako dlhodobý nehmotný majetok sa účtuje majetok podľa osobitného predpisu14).“.

4. V § 10 ods. 20 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ocenenie nového osobného motorového vozidla sa zníži o sumu poskytnutej dotácie podľa osobitného predpisu25a).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:

25a) § 7a výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 1. marca 2005 č. 1/2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (oznámenie č. 88/2005 Z. z.) v znení výnosu zo 4. marca 2009 č. 2 /2009 (oznámenie č. 80/2009 Z. z.).“.

5. V § 20 ods. 4 sa slová „nehmotného majetku podľa § 28 ods. 4 zákona“ nahrádzajú slovami „výdavkov na vývoj“.

6. V § 20 ods. 10 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak účtovná jednotka nepostupuje podľa § 28 ods. 3 zákona.“.

7. § 23 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) Ak si účtovná jednotka pri dlhodobom hmotnom majetku určí vo vnútornom predpise pri účtovných odpisoch postup podľa § 28 ods. 3 zákona, zaúčtuje sa pri dlhodobom majetku, ktorý sa začal odpisovať v predchádzajúcom účtovnom období, v knihe dlhodobého majetku rozdiel, o ktorý účtovná zostatková cena vykázaná k prvému dňu účtovného obdobia prevyšuje zostatkovú hodnotu vykázanú podľa osobitného predpisu4) ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka tak, aby účtovná zostatková hodnota a zostatková hodnota podľa osobitného predpisu4) boli vyjadrené v rovnakej sume.“.

8. Za § 23a sa vkladá § 23b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠23b

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 20. marca 2009

(1) Ak sa pri dlhodobom hmotnom majetku, ktorého ocenenie sa rovná sume alebo je nižšie ako suma ustanovená osobitným predpisom14), zahrnie zostatková hodnota podľa osobitného predpisu4) v plnej výške v rámci uzávierkových účtovných operácií do výdavkov podľa § 4 ods. 6 písm. e) piateho bodu, môže sa odpísať jednou sumou v knihe dlhodobého majetku aj jeho účtovná zostatková hodnota, ak účtovná jednotka pri účtovných odpisoch postupuje podľa § 28 ods. 3 zákona.

(2) Zostatková hodnota zriaďovacích výdavkov sa zaúčtuje v plnej výške v knihe dlhodobého majetku a v rámci uzávierkových účtovných operácií sa zahrnie do výdavkov podľa § 4 ods. 6 písm. e) piateho bodu. Zriaďovacie výdavky sa vyradia z účtovníctva.

(3) Pri dlhodobom nehmotnom majetku, ktorého ocenenie sa rovná sume alebo je nižšie ako suma ustanovená osobitným predpisom14), sa môže odpísať účtovná zostatková hodnota jednou sumou v knihe dlhodobého majetku a zahrnúť v rámci uzávierkových účtovných operácií do výdavkov podľa § 4 ods. 6 písm. e) piateho bodu.

(4) Ustanovenia tohto opatrenia v znení účinnom od 20. marca 2009 sa použijú pri zostavení účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré sa končí po 28. februári 2009.“.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 20. marca 2009.


Ján Počiatek, v. r.

minister financií